Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21220/2014
CPV Kód:50413200-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország A pontos teljesítési helyeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág - Beszerzési Szervezet - Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. 301.
Címzett: Dobos Marianna
Telefon: +36 304830726
E-mail: dobos.marianna@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés tűzoltó készülékek karbantartására, eseti javítására, selejtezésére a MÁV Zrt. részére tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország
A pontos teljesítési helyeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási keretszerződés tűzoltókészülék karbantartására, eseti javítására, selejtezésére a MÁV-Zrt. részére tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50413200-5
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási keretszerződés tűzoltó készülékek karbantartására, eseti javítására, selejtezésére a MÁV-Zrt. részére tárgyában, nettó 1.000.000 Ft + ÁFA + max. 20 % keretösszeg erejéig
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Vállalkozó Szerződésszegése - a vállalkozási keretszerződésben vagy az adott megrendelésben foglaltak hibás, késedelmes, vagy nem teljesítése - esetén kötbért fizet Megrendelőnek. A kötbér alapja az adott szerződésszegéssel érintett teljesítésre eső vállalkozási díj nettó értéke.
Késedelmes teljesítés esetén: A kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó díjának napi 1 %-a, de maximum 20%.
Eseti megrendelésben foglaltak nem teljesülése esetén Vállalkozó a Megrendelőnek a nem teljesítéssel érintett szolgáltatások nettó értékének 30 %-át fizeti meghiúsulási kötbérként.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a teljes szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt eláll, vagy azt felmondja, a meghiúsulási kötbér alapja a Megrendelő által fel nem használt nettó keretösszeg 25 %-a (melyre vonatkozóan eseti megrendelés nem került leadásra, vagy eseti megrendelés leadásra került, de azt a Szállító nem szerződésszerűen teljesítette)
Hibás teljesítési kötbér mértéke: Ajánlattevő ajánlata szerint kerül meghatározásra, a hibásan teljesített rész nettó értékének ….. %-a (minimum 10 %, maximum 50 %)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alatt történik. A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 § irányadó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben (12. §) meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtani.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárni.
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
P/1.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: P/1.) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése nyomán a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.
az ajánlattevőnek az együttes - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételének az előző három üzleti évben összesen el kell érnie a nettó 1 millió Ft-ot, illetve a közbeszerzés tárgya (tűzoltó készülékek hatályos rendeletek szerinti karbantartása, eseti javítása, selejtezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének az előző három üzleti évben összesen el kell érnie a nettó 700 ezer Ft-ot.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-ának (3) bekezdésére tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozva, azon ajánlattevők vonatkozásában, amelyek nem rendelkeznek három üzleti évvel, az alkalmassági minimumkövetelményként az alábbiak szerint határozza meg:
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétel minimális mértékét: nettó 500 ezer Ft;
- közbeszerzés tárgya (tűzoltó készülékek hatályos rendeletek szerinti karbantartása, eseti javítása, selejtezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel minimális mértékét: nettó 350 ezer Ft.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
M/1.
a tűzoltó készülékek hatályos rendeletek szerinti karbantartására, javítására, selejtezésére vonatkozó, a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (azaz a 2011. október 09.-től 2014. október 09.-ig tartó időszak) alatt befejezett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését minimálisan az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím és/vagy faxszám),
- a szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
- a teljesítés ideje, időtartama [a teljesítés kezdete, befejezése (év, hónap, nap)],
- az ellenszolgáltatás összege
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés megfelelt-e a jogszabályoknak és a szerződésnek
A referenciák igazolása kapcsán a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.
M/2.
a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek az ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek végzettségét, képzettségét, az előírt szakvizsgák meglétét bizonyító okirat(ok) másolatát igazoló bizonyítvány(ok) másolatát, továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot az alábbi tartalommal:
a szakember neve, munkahely megjelölése, képzettsége, végzettsége, szakmai gyakorlata, szakmai gyakorlatának időtartama.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: M/1., M/2) megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen (azaz a 2011. október 09.-től 2014. október 09.-ig tartó időszak) a jelen közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú (tűzoltó készülékek hatályos rendeletek szerinti karbantartása, javítása, selejtezése) olyan referencia munkákkal, melynek összértéke eléri a nettó 700 ezer Ft-ot.
Fenti elvárás teljesülhet több referenciamunkával is. A karbantartás, javítás, selejtezés szolgáltatások nyújtását Ajánlattevőnek nem szükséges egy referencián belül igazolnia, továbbá a megjelölt szolgáltatások együttes értékének kell elérnie a nettó 700 ezer Ft-ot, nem pedig külön-külön.
M/2.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberrel:
Legalább 1 fő, a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerinti érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal és legalább 1 éves tűzoltó készülékek karbantartására, javítására, selejtezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklet: A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Porral oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása (nettó Ft / db)25
Porral oltó tűzoltó készülék középkarbantartása (nettó Ft / db)2
Porral oltó tűzoltó készülék teljeskörű karbantartása (nettó Ft / db)8
Széndioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása (nettó Ft / db)35
Széndioxiddal oltó tűzoltó készülék teljeskörű karbantartása (nettó Ft / db)18
2 kg-os porral oltó készülék javítása (nettó Ft / db)1
6 kg-os porral oltó készülék javítása (nettó Ft / db)1
12 kg-os porral oltó készülék javítása (nettó Ft / db)1
2 kg-os széndioxiddal oltó készülék javítása (nettó Ft / db)1
5 kg-os széndioxiddal oltó készülék javítása (nettó Ft / db)1
2 kg-os porral oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
6 kg-os porral oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
12 kg-os porral oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
2 kg-os széndioxiddal oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
5 kg-os széndioxiddal oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
3 kg-os habbal oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
6 kg-os habbal oltó készülék selejtezése (nettó Ft / db)1
Hibás teljesítési kötbér mértéke hibásan teljesített rész nettó értékének %-ában kifejezve (%) (minimum 10 %, maximum 50 %)2
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (5) bek. értelmében az eljárásban a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint elektronikus árlejtést alkalmaz. Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menetét a dokumentáció tartalmazza.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 2. em. 318-as tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág - Beszerzési Szervezet - Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 301.iroda), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-14.00 óra, pénteken 9.00-12.00 óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között. A dokumentáció a Kbt. 50. §. (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2014. 10. 29., 10:00 óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése nyomán előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. Mindegyik részszempont esetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Azonos végső pontszámok esetén ajánlatkérő a Kbt. 72. § (2)-(4) bekezdéseit alkalmazza. A pontozás módszerének részletezése a Dokumentációban szerepel.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1., M/1., M/2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. § -ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése nyomán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték adásához.
3. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
4. A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág - Beszerzési Szervezet - Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III. emelet 301. iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
6. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, . jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. A külső csomagoláson „Tűzoltó készülékek karbantartása, eseti javítása, selejtezése a MÁV-Zrt. részére” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2014. 10. 29. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

e) Az ajánlatban lévő, minden -az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
7. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elektronikus formában (szkennelve, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, .pdf kiterjesztésű file formájában) benyújtott másolati példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
8. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
9. Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását és szignómintáját is.]
10. Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, a megpályázni kívánt rész(ek) megjelölését, valamint a Kbt. 62. § (3) bekezdése alapján azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
11. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
13. Az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
14. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldése során a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el.
15. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
16. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.
17. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön emailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek küldeni).
18. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni.
19. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.
20. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.
21. . A III.2.2. és III.2.3. pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozóadatok esetében az üzleti év fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot alkalmazza.

22. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy nyilatkozatot Ajánlattevő adataival. (ezen nyilatkozat mintát a dokumentáció tartalmazza). A szerződéstervezetet változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.
23. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
24. Ajánlatkérő jelzi, hogy Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat
25. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, és meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 25. § (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó feltüntetésével). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodással kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra!
26. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését bármely rész tekintetében írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
27. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti készfizető kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) írásban értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles a részvételre jelentkezésben megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
28. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó,a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
29. Jelen eljárás a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzési folyamatba bekapcsolt közbeszerzési eljárás, ezért jelen felhívás IV.3.7) pontjában az ajánlati kötöttség időtartama erre való tekintettel került meghatározásra.
30. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 310/2011. (XII.23.) Korm. Rend. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------