Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 123. §/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:21260/2014
CPV Kód:79416200-5
Ajánlatkérő:Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:A FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, és irodái
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:100%%-os közvetett önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltató
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Postai cím: Kalotaszeg utca 31.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: TENDER-Világ Kft.
Telefon: +36 13541704
E-mail: info@tendervilag.hu
Fax: +36 17002151
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fotav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be (adott esetben)
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): 100%-os közvetett önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltató
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés, a szerződés tárgya, meghatározása:
Belső kommunikációs stratégia, taktika, roadmap és akció- és erőforrásterv elkészítése, valamint on-line belső (szervezeti) újság rendszeres készítése a FŐTÁV Zrt. részére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A FŐTÁV Zrt. székhelye, telephelyei, és irodái
NUTS-kód: HU101
II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya:
Vállalkozási keretszerződés
- a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs stratégiájának, taktikájának, roadmap-jének és akciótervének elkészítésére,
- a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs tevékenységének ellátásához szükséges folyamatok, erőforrások meghatározására, vezetői döntésre alkalmas javaslatok összeállítására,
- a FŐTÁV Zrt. on-line belső (szervezeti) újságjának havi egy alkalommal történő készítésére a dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416200-5
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.6) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A) a FŐTÁV Zrt. 300 fő fizikai állományú dolgozójára is kiterjedő belső kommunikációs stratégiájának, taktikájának, roadmap-jának és akciótervének elkészítése,
B) a FŐTÁV Zrt. 300 fő fizikai állományú dolgozójára is kiterjedő belső kommunikációs tevékenységének ellátásához szükséges folyamatok, erőforrások meghatározása, vezetői döntésre alkalmas javaslatok összeállítása,
C) a FŐTÁV Zrt. 300 fő fizikai állományú dolgozója számára is elérhető on-line belső (szervezeti) újságjának- a szerződés időtartama alatt havi egy alkalommal, összesen legfeljebb 24 darab -, és annak papír alapú kivonatának - összesen 6 darab - történő készítése a dokumentációban részletezettek szerint.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 26 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
Ajánlatkérő előír szerződést biztosító mellékkötelezettségeket: igen
igen válasz esetén:
Jótállás: 12 hónap
A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a késedelembe esés első napjától számítva a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15 %-a, illetve a késedelemmel érintett Kiadványokra számított nettó vállalkozói díj 10%-a, de legfeljebb a vállalkozói díj 100%-a, az ajánlattételi dokumentációban található vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
Hibás teljesítési kötbér, mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatra vonatkozó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összeg, az ajánlattételi dokumentációban található vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
Meghiúsulási kötbér, mértéke a vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összeg, Kiadványok esetén a keretből fel nem használt Kiadványokra jutó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összeg, az ajánlattételi dokumentációban található vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozó a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs stratégiájának, taktikájának, roadmap-jának és akciótervének elkészítését, és a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs tevékenységének ellátásához szükséges folyamatok, erőforrások meghatározásához, vezetői döntésre alkalmas javaslatok összeállításához kapcsolódó feladatok teljesítését követően jogosult egy számla benyújtására, illetve a FŐTÁV Zrt. on-line belső (szervezeti) újságjának havi egy alkalommal történő készítésével kapcsolatban pedig havonta jogosult egy számla benyújtására az ajánlattételi dokumentációban, a szerződésben részletezettek szerint. Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát a Kbt. 130. § (1) bekezdésére figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül átutalással egyenlíti ki, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembe vétele mellett.
A kifizetések pénzneme: HUF.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
nem
igen válasz esetén:
III.1.4) Egyéb lényeges szerződéses feltételek:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Kizáró okok
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: (Kötelező a Kbt. 56. § (1) k) pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok)
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
A Kbt. 122. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint a ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint igazolni köteles.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások tekintetében az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira:
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ 2014. évi 57. lapszám, kibocsátás dátuma: 2014.05.16.], továbbá
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ 2012. évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: 2012.06.01 .
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolandó:
Az ajánlattevőnek jelentkezéséhez csatolnia kell az alábbiakat:
P1). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) pontja alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 2 üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje - működési formájának megfelelő - számviteli jogszabályok szerinti beszámoló(i)t, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (belső kommunikációs stratégia, és/vagy taktika, akcióterv készítése, és/vagy belső kommunikációs tanácsadás, belső kommunikációs tevékenység megszervezése, megvalósítása és/vagy belső (szervezeti) újság rendszeres készítése) származó nettó 5 millió árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő cégszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 2 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva), a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó. közbeszerzés tárgya szerinti (belső kommunikációs stratégia, és/vagy taktika, akcióterv készítése, és/vagy belső kommunikációs tanácsadás, belső kommunikációs tevékenység megszervezése, megvalósítása és/vagy belső (szervezeti) újság rendszeres készítése) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
Ha az ajánlattevő a 31/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek közül a P1) feltétel kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre. Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
P1). Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőzően lezárt utolsó 2 üzleti évből legalább egyben a mérleg szerinti eredménye nem negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő köteles a ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a P1). pont vonatkozásában, ha nyilatkozta alapján működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (belső kommunikációs stratégia, és/vagy taktika, akcióterv készítése, és/vagy belső kommunikációs tanácsadás, belső kommunikációs tevékenység megszervezése, megvalósítása és/vagy belső (szervezeti) újság rendszeres készítése) származó legalább nettó 5 millió árbevétellel rendelkezik.
P2) Az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó közbeszerzés tárgya szerinti (belső kommunikációs stratégia, és/vagy taktika, akcióterv készítése, és/vagy belső kommunikációs tanácsadás, belső kommunikációs tevékenység megszervezése, megvalósítása és/vagy online vagy nyomtatott belső (szervezeti) kiadvány (pl.: magazin, hírlevél, újság) rendszeres készítése) árbevétele eléri vagy meghaladja összesen a nettó 5 millió forintot; 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetén a működésének ideje alatti időszakból származó közbeszerzés tárgya szerinti (belső kommunikációs stratégia, és/vagy taktika, akcióterv készítése, és/vagy belső kommunikációs tanácsadás, belső kommunikációs tevékenység megszervezése, megvalósítása és/vagy online vagy nyomtatott belső (szervezeti) kiadvány (pl.: magazin, hírlevél, újság) rendszeres készítése) árbevétele eléri vagy meghaladja összesen a nettó 5 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolandó:
Az ajánlattevőnek a jelentkezéséhez csatolnia kell:
M1.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó, az M1) minimumkövetelményben leírtaknak megfelelő belső kommunikációs stratégia, taktika, akcióterv készítésére, valamint belső kommunikációs tanácsadásra vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásának/ainak ismertetését, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:
# a teljesítés ideje,
# a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége (tel., e-mail)
# a szolgáltatás tárgya, az elvégzett munka rövid bemutatása, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal,
# az ellenszolgáltatás összege, továbbá
# nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon.
M2.)
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni szükséges a szakemberek szakmai gyakorlatát bemutató dokumentumot (saját kezűleg aláírt magyar nyelvű önéletrajz, képzettséget, végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatai).
A bemutatott szakembereknek csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során illetve részt kívánnak venni a teljesítésben.
Az előírt gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és a jelen részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha:
M1.)
Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év alatt olyan, az éves átlagos statisztikai állományi létszámból legalább 50 fő fizikai állományú dolgozóval rendelkező vállalatoknál végzett, az alábbi feltételeknek megfelelő referenciákkal:
- legalább egy, minimum nettó 1,5 millió forint értékű, belső kommunikációs stratégia, és/vagy taktika, akcióterv készítésére, valamint
- legalább egy, minimum nettó 1 millió forint értékű belső kommunikációs tevékenység ellátására vonatkozó szerződés teljesítése, amely belső kommunikációs anyagok, kiadványok kidolgozását, elkészítését tartalmazta.
A fenti két feladatkört az ajánlattevő külön-külön szerződések keretében is elláthatta. Ajánlatkérő egy referenciaigazolást, illetőleg -nyilatkozatot, amennyiben az az előírásnak megfelel, több alkalmassági követelmény teljesítéséhez is elfogad.
M2.)
Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi kompetenciákkal bíró szakemberekkel:
- legalább 1 fő vezető tanácsadóval, aki mesterképzésben szerzett felsőfokú (egyetemi, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és
- gazdasági társaságnál belső kommunikációs tevékenység megszervezésében, működtetésében és ellátásában legalább 3 éves gyakorlati tapasztalatot szerzett, valamint
- legalább 3 éves belső kommunikációs tanácsadói tapasztalattal rendelkezik.
- legalább 2 fő szakemberrel, aki legalább alapképzésben szerzett felsőfokú (főiskolai, egyetemi vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, és
- gazdasági társaságnál belső kommunikációs tevékenység megszervezésében, működtetésében és ellátásában legalább 2 éves gyakorlati tapasztalatot szerzett, valamint
- legalább 2 éves belső kommunikációs tanácsadói tapasztalattal rendelkezik.
Legalább 3 szakember megnevezése szükséges.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) A szerződés odaítélése
IV.1.1)
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszámának vagy keretszámának meghatározása: nem
igen válasz esetén: A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.2) Értékelési szempontok
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. nettó vállalkozói díj50
1.1. a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs stratégiájának, taktikájának, roadmap-jének és akciótervének kidolgozásának és a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs tevékenységének ellátásához szükséges folyamatok, erőforrások meghatározásának, vezetői döntésre alkalmas alternatív javaslatok összeállításának nettó vállalkozói díja,30
1.2. a FŐTÁV Zrt. on-line belső (szervezeti) újság havi rendszerességű elkészítésének nettó vállalkozói díja.20
2. az ajánlattétel során benyújtandó szakmai ajánlat szakmai minősége50
2.1. A belső kommunikációs stratégia, taktika, roadmap és akcióterv elkészítési tervének szakmai kidolgozottsága.10
2.2. A FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs tevékenységének hatékony ellátására vonatkozó alternatív javaslatok és erőforrástervek elkészítési tervének szakmai kidolgozottsága10
2.3. Az 1. számú kommunikációs mintafeladatra vonatkozó részletes belső kommunikációs terv és költségvetés szakmai kidolgozottsága.15
2.4. A 2. számú kommunikációs mintafeladatra vonatkozó részletes belső kommunikációs terv és költségvetés szakmai kidolgozottsága15
VAGY
  Egyéb:
IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése:
Az elbírálás módszere az első értékelési részszempont esetén:

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb nettó érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, nettó összege;
Az ajánlatok értékelése két tizedesjegy pontossággal történik.
Az ajánlatok értékelése a második értékelési részszempont esetén:
Az ajánlatkérő a „szakmai ajánlat kedvezősége” bírálati szempontokat a műszaki, szakmai dokumentációban meghatározott kritériumrendszer alapján alkalmazza.
A szakmai ajánlat kedvezőségének értékelése egy 3 fős, egymástól független szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a szakmai ajánlat kedvezősége részszempont esetében a beérkezett ajánlatokat - a dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján (lásd Műszaki, szakmai dokumentáció „4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja” pont 2. bírálati szempont tekintetében megfogalmazottakhoz kapcsolódóan a Műszaki, szakmai dokumentáció „5.3. A szakmai ajánlat kedvezőségének értékelése a felsorolt vizsgálandó részszempontok szerint történik, ezért az Ajánlatkérő az alábbiak alapján kér ismertetést (Ajánlatkérő ún. preferencia rendszere)” pontját) - pontozással értékeli, külön-külön részszempontonként. A szakértők a részszempontokon belül meghatározott egyes szempontokhoz a preferencia rendszerben meghatározott tartalom alapján az alábbi pontszámokat rendelik: jó 2 pont, hiányos 1 pont, rossz 0 pont. Ezt követően a szakértők összegzik a pontokat, meghatározva ezzel a szakmai ajánlat kedvezőségének összpontszámát. A pontozást valamennyi szakértő ajánlatonként teljes körűen elvégzi. A szakmai ajánlat kedvezősége részszempont pontszámának meghatározása a következő módon történik: meghatározásra kerül az adott részszempont tekintetében legtöbb összpontszámot elért ajánlat; meghatározásra kerül az adott részszempont tekintetében legkevesebb összpontszámot elért ajánlat azzal, hogy a 3 szakértő által külön-külön összegzett pontok minden ajánlat tekintetében összeadásra kerülnek, majd a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. napján megjelent számában, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (továbbiakban Útmutató) alapján definiált arányosítással, az alábbiak szerint: a beérkezett ajánlatok közül a szakmai részszempontokra adott pontok alapján a legkedvezőbb (legtöbb összpontszámot elérő) ajánlat 10 pontot kap. A szakmai részszempontokra adott pontok alapján a legkevésbé kedvezőbb (legkevesebb összpontszámot elérő) ajánlat 1 pontot kap. A többi ajánlat 1-10 pont közötti ponttal kerül értékelésre a lineáris arányosítás elve szerint annak alapján, hogy az adott ajánlat összpontszáma hol helyezkedik el az 1-10 pont között a legkedvezőtlenebb illetve a legkedvezőbb ajánlathoz képest. Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a lineáris arányosítás módszerével kiszámolja részszempontonként az adott ajánlatra adandó pontszámot, majd azt beszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalás lebonyolítására egy fordulóban kerül sor. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen bonyolítja le a tárgyalást azzal, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a tárgyalást (részben) írásban folytassa le.
A tárgyalás lebonyolítása során először a műszaki/szakmai kérdések tisztázására majd a szerződéses feltételek véglegesítésére kerül sor, amit az ajánlat pénzügyi és kereskedelmi részének megvitatása követ. Ajánlatkérő a végső ajánlattétel során ismerteti a becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A tárgyalás során ajánlattevő közli végső ajánlatát, amely a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, és ezzel beáll az ajánlati kötöttség. Ajánlattevő a végső ajánlatához 30 napig kötve van, azt ezen időszakon belül még ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az ajánlatok nem tartalmaznak szerződésmódosító javaslatot és a műszaki ajánlattal összefüggésben az ajánlatkérő nem kíván egyeztetést kezdeményezni, abban az esetben az ajánlatkérő a tárgyalást írásban folytatja le, melynek keretében végső ajánlattételre szólítja fel az ajánlattevőket.
A tárgyalásokról a Kbt. 92. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyv készül.
A tárgyalás tervezett időpontja és helye:
Ideje: 2014. november 06. 11:00 óra, de legkésőbb az ajánlatok felbontását követő 15. munkanap
Helye: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., B. épület 313. tárgyaló
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
IV.1.5)
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: nem
igen válasz esetén:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/27 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 38100 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja minden érdekelt gazdasági szereplő részére. A dokumentáció ellenértékét az eljárás eredményhirdetését követően a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevőnek a TENDER-Világ Kft. UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000116-58400001. számú bankszámlájára kell átutalni vagy a házipénztárába befizetni. Az átutaláson kérjük feltüntetni: „Belső kommunikációs stratégia, taktika, roadmap és akció- és erőforrásterv elkészítése, valamint on-line belső (szervezeti) újság rendszeres készítése a FŐTÁV Zrt. részére - K-21/2014” szöveget.
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. E-mail címre történő megküldés esetén az ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha az átvétel tényét kérelmező a feladó fax számára szövegesen visszaigazolja azzal, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben és megismerésre alkalmas formában átvette.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni.
A dokumentáció ára bruttó: 38.100,- Ft
A dokumentáció munkanapokon 9-15 óráig, pénteki munkarend esetén 9-14 óráig vehető át a TENDER-Világ Kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 19. III/5. szám alatti irodájában.
IV.2.1.2)
A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele igen
IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos egyéb információk:
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. E-mail címre történő megküldés esetén az ajánlatkérő akkor tekinti átvettnek a dokumentációt, ha az átvétel tényét kérelmező a feladó fax számára szövegesen visszaigazolja azzal, hogy a megküldött dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben és megismerésre alkalmas formában átvette.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni.
A dokumentáció ára bruttó: 38.100,- Ft
A dokumentáció munkanapokon 9-15 óráig, pénteki munkarend esetén 9-14 óráig vehető át a TENDER-Világ Kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 19. III/5. szám alatti irodájában.
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő, illetőleg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2014/10/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére kétszakaszos eljárások esetén
Dátum: (év/hó/nap)
IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap) -ig
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő időponttól számítva: 2014/11/06 (év/hó/nap)
IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/27 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: TENDER-Világ Kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 19. III/5. szám alatti irodája.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, szervek képviselői lehetnek jelen.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Amennyiben ajánlatkérő jelen tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően ismerteti, hogy valamennyi ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően Ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2016. október
V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3)
Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) További információk, az ajánlatkérő által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez szükséges egyéb információk:
1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra és felvilágosítás megadására a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
a. eljárás megnevezése „Belső kommunikációs stratégia, taktika, roadmap és akció- és erőforrásterv elkészítése, valamint on-line belső (szervezeti) újság rendszeres készítése a FŐTÁV Zrt. részére” K-21/2014
b. a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe.
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. §(1) bekezdése szerinti aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult által adott, a ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazást.
Természetes személyek, valamint azon formában működő gazdasági szereplők, akik a vonatkozó jogszabályok tekintetében nem kötelesek aláírási címpéldánnyal vagy aláírás mintával rendelkezni, esetében teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtását kéri ajánlatkérő, melyen szerepel a nyilatkozatot tevő aláírása is („az alábbiak szerint írok alá…”).
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján amennyiben az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
4) Ajánlatkérő - a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A fenti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is be kell nyújtani az ajánlatban.
A Kbt. 26. §-a alapján, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyenarányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésének rendelkezései az irányadók. A közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők megjelölését. Ahol a Kbt. az Ajánlatkérő számára az Ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös Ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. A közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget és egyetemlegesen felelnek. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
7) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatban erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges.
8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi a III.2.2. és a III.2.3. pontban meghatározott alkalmassági feltétel esetében a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a pénzügyi gazdasági, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.
10) Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan új azonos, vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére, amely összhangban van jelen alapprojekttel.
11) Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő Magyar nyelvű fordításban is köteles ajánlatába becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem Magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős Magyar fordítását is elfogadja a következő záradékkal és a fordító nevének és elérhetőségének megadásával:„Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
12) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem Magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat,stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P/2 pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1 pontjában foglalt műszaki alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
13) Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 1 eredeti és egy példányban elektronikus adathordozón, felolvasólappal ellátva, lezárt csomagban kell benyújtani, valamint az alábbi szöveggel ellátni: „Belső kommunikációs stratégia, taktika, roadmap és akció- és erőforrásterv elkészítése, valamint on-line belső (szervezeti) újság rendszeres készítése a FŐTÁV Zrt. részére K-21/2014 - FŐTÁV Zrt. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” Az 1. eredeti példányra rá kell írni: "eredeti". A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. A benyújtott elektronikus adathordozó benyújtása nem jelenti azt, hogy Ajánlatkérő az eljárás cselekményeit elektronikusan gyakorolja. Az ajánlat egyes példányai közötti tartalmi, illetve formai eltérés esetében az "eredeti" papír alapon beadott példány tartalma, illetve formája a mérvadó.
14) Az ajánlatok közvetlenül vagy postai úton nyújthatók be az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címre. Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat az ajánlattevőket terheli. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Az ajánlatok munkanapokon 9-15 óra, pénteki munkarend esetében 9-14 óra, az ajánlattételi határidő napján 9-11 óra között nyújtható be az ajánlattételi felhívás A.III. mellékletében megadott címre.
15) A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A/III. mellékletben megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlatokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: "Azonnal a címzetthez továbbítandó."
16) A csatolandó dokumentumok vonatkozásában ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza a dokumentációban részletezettekkel összhangban.
17) Az ajánlattevők az ajánlat során vegyék figyelembe a Kbt. 28. § (1) bekezdés előírásait.
18) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.
19) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli, kivétel a Kbt. 165. § (2) bekezdés szerinti eseteket.
20) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a szerződési feltételeket az ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
21) Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell a "konzorciumi"megállapodást vagy annak egyszerű másolatát, mely megállapodásnak meg kell felelnie a Dokumentáció szerinti követelményeknek és tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket (akár konzorciumot) az eljárás során kizárólagosan képviseli és az ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, ismerteti az ajánlat aláírása módját; megadja, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető tag megjelölését. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.
A Megállapodásnak különösen tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők külön-külön is egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért, mint oszthatatlanszolgáltatásért, továbbá, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el.
22) Ajánlattevő büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozza le, hogy az általa másolatban benyújtott iratok az eredeti iratban foglaltakkal mindenben megegyeznek.
23) Ajánlattevőknek valamennyi a III.2.3) pont M2) részében megjelölt szakember tekintetében nyilatkozni kell az ajánlatban, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik.
24) Ajánlattevő ajánlatában az üzleti titokkal kapcsolatban köteles nyilatkozni a Kbt. 80. §-a szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
25) Amennyiben az ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozója, vagy gazdasági szereplő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia köteles a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
26) Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és fax számot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
27) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
28) A Kbt. 123. § (2) bekezdés első mondat második fordulata szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése, illetve egyszakaszos eljárás alkalmazhatósága céljából alkalmaz önálló eljárási szabályokat a Kbt. 123. §-ára tekintettel. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított 18 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások (Kbt. 94. §, 96-98. §-ai, kivéve a Kbt. 92. § (7) bekezdésének következő fordulata: A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel.) szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek figyelembe vétele mellett.
29) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát a tárgyalások befejezésének időpontjától számított harminc napban határozza meg, tekintettel a Kbt. 96. § (4) bekezdésében foglaltakra. A jelen hirdetmény IV.2.5) pontjánál szereplő dátum (2014.11.06.) a tárgyalások befejezésének tervezett időpontja, amennyiben a tárgyalások későbbi időpontban zárulnak, az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
30) A felhívás II. 3. pontban foglalt időtartamon belül a FŐTÁV Zrt. belső kommunikációs stratégiája, taktikája, roadmapje és akcióterve kidolgozásának, és a belső kommunikációs tevékenységéhez szükséges folyamatok, erőforrások meghatározásának, vezetői döntésre alkalmas alternatív javaslatok összeállításának a határideje 2014. december 15.
A FŐTÁV Zrt. on-line belső (szervezeti) újságjának, illetve ennek 2 oldalas nyomtatott kivonata első számának elkészítési határideje 2015. február 3.
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Tender-Világ Kft.
Postai cím: Nagymező u. 19. III./5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Erdei Gábor
Telefon: +36 13541704
E-mail: info@tendervilag.hu
Fax: +36 17002151
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők (adott esetben)
Hivatalos név: Tender-Világ Kft.
Postai cím: Nagymező u. 19. III./5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: TENDER-Világ Kft.
Telefon: +36 13541704
E-mail: info@tendervilag.hu
Fax: +36 17002151
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Tender-Világ Kft.
Postai cím: Nagymező u. 19. III./5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: TENDER-Világ Kft.
Telefon: +36 13541704
E-mail: info@tendervilag.hu
Fax: +36 17002151
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------