Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:2677/2015
CPV Kód:80000000-4;80400000-8;80590000-6
Ajánlatkérő:KREKK-INFO" Reklám, Terjesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Debrecen, Tiszalúc, Hajdúböszörmény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:reklámügynöki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: KREKK-INFO" Reklám, Terjesztési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Balmazújvárosi út 31
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dobai Péter
Címzett: Dobai Péter
Telefon: +36 209115030
E-mail: peter.dobai@inform.hu
Fax: +36 209115030
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): reklámügynöki tevékenység
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés (felnőttképzések magvalósítására).
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Debrecen, Tiszalúc, Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU311, HU321, HU323
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A szerződés meghatározása: megbízási szerződés(ek) 4 felnőttképzés megtartására.
A szerződés(ek) tárgya:
1. közbeszerzési rész - Partnerkezelési technikák
1. modul: (Partnerkezelési technikák (Konfliktuskezelés modul)
2. modul: Partnerkezelési technikák (Tárgyalástechnika modul)
3. modul: Partnerkezelési technikák (Minőségi ügyfélszolgálat modul)
2. közbeszerzési rész - Hatékony üzleti kommunikáció
1. modul: A kommunikáció célja, eszközei és a kommunikációs stílus
2. modul: Kapcsolatépítő és fenntartó technikák, kétszereplős kommunikációs helyzetek (tárgyalás, interjú)
3. modul: Kommunikáció nehéz helyzetekben
3. közbeszerzési rész - Marketing és PR továbbképzés
1. modul: Általános marketing
2. modul: Telemarketing technikák
3. modul: Értékesítési technikák
4. rész közbeszerzési rész - Számítástechnikai alapismeretek
1. modul: IKT alapismeretek
2. modul: Operációs rendszerek
3. modul: Szövegszerkesztés
4. modul: Táblázatkezelés
5. modul: Adatbázis-kezelés
6. modul: Prezentáció
7. modul: Internet és kommunikáció
8. modul: Képszerkesztés
Az egyes képzések és modulok óraszámait, képzési tematikáját, bemeneti és kimeneti követelményeit a dokumentáció részletes feladatleírás része határozza meg. Az ajánlatkérő a közbeszerzési részek (képzések) és modulok elnevezésétől függetlenül - a képzések és modulok részletes feladatleírásban meghatározott tartalmi követelményeinek alapulvételével - más egyenértékű képzések megajánlását is elfogadhatja.
Amennyiben a megajánlott képzés eltér az eljárást megindító felhívásban és a dokumentáció részletes feladatleírás részében meghatározott képzési és modul jellemzőktől, így különösen
- a képzés vagy a modul képzési céljától, követelményeitől vagy az elsajátítandó ismeretektől, vagy
- a képzés vagy a modul valamely számszerűsíthető jellemzőjétől (így különösen a képzési óraszámtól, csoportszámtól, résztvevők számától vagy modulok számától), vagy
- a képzés vagy a modul képzési szerkezetétől (különösen az elméleti és gyakorlati képzési követelményektől), vagy
- célcsoport speciális tulajdonságaira (látás- és/vagy mozgáskorlátozott célcsoportra figyelemmel) megállapított képzési jellemzőktől és felszereltségtől, akkor
az ajánlatkérő a megajánlott képzés kapcsán az egyenértékűség hiányát és az adott közbeszerzési részre irányuló ajánlat érvénytelenségét fogja megállapítani.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80590000-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
4 (négy) db felnőttképzés megvalósítása megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
A konstrukció megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia és készségfejlesztést, valamint képzési lehetőségeket biztosít a célcsoport tagok számára.
Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből, vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A megváltozott munkaképesség és hátrányos helyzet elsősorban a látás- és/vagy mozgáskorlátozottságban, valamint mentális és kommunikációs készségek korlátozottságában nyilvánul meg, amely a képzések megtartása során az alábbi speciális követelmények érvényesítését teszi indokolttá.
Fogyatékkal élő résztvevők esetében akadálymentes környezet kialakítása az alábbiak szerint:
Látásképesség akadályozottsága esetén
Az akadálymentesítés ebben az esetben főként a térbe belelógó akadályok (pl. fejmagasságban levő polcok, erkély, lépcsősor stb., jelzését, leválasztását jelenti (pl. egy széksorral), illetve a vízszintes, közlekedést nehezítő, akadályozó tereptárgyak megszüntetését, jelzését.
Hangfelvétel készítésére és lejátszására alkalmas berendezés.
Továbbá gyengénlátás esetén:
erősebb megvilágítás, asztali lámpa, dönthető asztallap ;
kézi nagyítók, távcső-szemüveg (ezek saját használatúak) ;
Vakság esetén:
a vakvezető kutya elhelyezési lehetősége, amely történhet a gazda mellett vagy biztonságos, jól szeparált helységben, ami az oktatás helyéhez közel van (ne zavarják az állatot, és ne is lophassák el!) ;
Mozgástevékenység akadályozottsága
(Például elektromos vagy önhajtós kerekesszék használatára kényszerül, vagy segédeszközzel tudja járóképességét biztosítani).
Az akadálymentesítés foka például (nem feltétlenül minden elem követelmény):
akadálymentes WC, amely megfelelő tágasságú, ajtószélességű, kapaszkodókkal felszerelt, kézmosóval egybeépített, az illemhely megközelíthető, az átüléshez, leüléshez kapaszkodók vannak, a mosdó alá a kerekesszék befér (nem talpas mosdó)
megfelelő parkolóhely biztosítása, amely a közelben van, és elég hely van mellette a segédeszközzel történő ki- és beszálláshoz
vízszintes és függőleges (lift) akadálymentesítés, a lejtők dőlésszöge 10°, a lift nem páternoszter, és a kezelőpanel elérhető
két oldalra nyíló (és nem velünk szemben kitáruló!) fotocellás ajtó
az ajtónyílások szélesebbek, hogy a kerekesszék akadály nélkül elférjen, önhajtó kerekesszék esetén a kereket hajtó kezek se sérüljenek áthaladáskor
az ügyfélszolgálati helység, büfé megközelíthetősége, a pultok magassága megfelelő
az oktatás helyén az asztal- és széksorok között nagyobb távolság
1. közbeszerzési rész - Partnerkezelési technikák (108 fő / 9 csoportban / 112 óraszámban)
1. modul: (Partnerkezelési technikák (Konfliktuskezelés modul)
2. modul: Partnerkezelési technikák (Tárgyalástechnika modul)
3. modul: Partnerkezelési technikák (Minőségi ügyfélszolgálat modul)
2. közbeszerzési rész - Hatékony üzleti kommunikáció (108 fő / 9 csoportban / 72 óraszámban)
1. modul: A kommunikáció célja, eszközei és a kommunikációs stílus
2. modul: Kapcsolatépítő és fenntartó technikák, kétszereplős kommunikációs helyzetek (tárgyalás, interjú)
3. modul: Kommunikáció nehéz helyzetekben
3. közbeszerzési rész - Marketing és PR továbbképzés (108 fő / 9 csoportban / 112 óraszámban)
1. modul: Általános marketing
2. modul: Telemarketing technikák
3. modul: Értékesítési technikák
4. rész közbeszerzési rész - Számítástechnikai alapismeretek (108 fő / 9 csoportban / 160 óraszámban)
1. modul: IKT alapismeretek
2. modul: Operációs rendszerek
3. modul: Szövegszerkesztés
4. modul: Táblázatkezelés
5. modul: Adatbázis-kezelés
6. modul: Prezentáció
7. modul: Internet és kommunikáció
8. modul: Képszerkesztés
A képzések megtartására a képzési ütemtervben meghatározottak szerint kell sor kerüljön a megbízási szerződés időtartamán belül. A képzési ütemterv a dokumentáció részeként kerül kiadásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A megbízottként szerződő ajánlattevő 0,05 % / nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, amennyiben az adott képzés megvalósítása a képzési ütemtervben rögzített határidőhöz képest késedelmet szenved. A késedelmi kötbér alapja a képzésre jutó nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) megbízási díj.
A megbízottként szerződő ajánlattevő 5 % mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben az adott képzés megvalósításának legalább 15 napot elérő késedelme miatt a megbízóként szerződő ajánlatkérő eláll a képzésre irányuló megbízási szerződéstől. A meghiúsulási kötbér alapja a képzésre jutó nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) megbízási díj.
A megbízóként szerződő ajánlatkérő a bármely kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A megbízóként szerződő ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét egyébként nem érvényesítette.
A kötbérre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186-189. §-ainak rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattevő jogosult képzésenként részszámlák benyújtására. A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130.
§ (1) bekezdése szerint képzéseként állítja ki.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által a Kbt. 130. § (1),
(5)-(6) bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak szerinti
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében
átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésével összefüggésben közli, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, illetőleg nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az ajánlattevő a megajánlott valamennyi képzés vonatkozásában rendelkezzen a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága által kiadott, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján kiadott engedéllyel.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
fennállnak, illetve akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok
fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 122. § (1) bekezdése, a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm.rend. (a továbbiakban
Kormányrendelet) 12. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2)
bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bek. d) pontja hatálya alá. Az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kormányrendelet 10. §-ában foglaltak az irányadóak.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 122. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ajánlatában csak
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(P1) A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja és 14. § (4) bekezdése alapján - attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak -
az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, egyszerű másolati példányban benyújtott
nyilatkozata arról, hogy - a pénzügyi intézmény mióta vezeti a számlát, - az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 2 évben előfordult-e, hogy a pénzforgalmi számláján bármilyen időtartamú sorban állás volt.
(P2) A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyújtsa be az előző három üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján a jelen eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben fedezethiány miatt bármilyen időtartamú sorban állás volt.
Sorban állás: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom.
(P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben összesen nem rendelkezik
az 1. részre történő ajánlattétel esetén 10,08 millió Ft. a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel és
a 2. részre történő ajánlattétel esetén 7,2 millió Ft. a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel és
a 3. részre történő ajánlattétel esetén 10,08 millió Ft. a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel és
a 4. részre történő ajánlattétel esetén 14,4 millió Ft. a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel.
Amennyiben az ajánlattevő az előző három üzleti év kezdő időpontjánál később jött létre, illetve ennél később kezdte meg tevékenységét, akkor az árbevételi adatokat arányosan kevesebb összeggel kell figyelembe venni (amennyiben az előző üzleti évben jött létre vagy kezdte meg működését, akkor 1/3-ad, amennyiben az előző második üzleti évben jött létre vagy kezdte meg működését, akkor 2/3-ad arányban kell az árbevételi követelményt számítani).
A közbeszerzés tárgya az alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán az Ftv. hatályos vagy korábbi szabályai alapján akkreditált vagy engedéllyel rendelkező felnőttképzés.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése értelmében (a P2 alkalmassági követelmény esetében) a közös ajánlattevők közül elegendő, ha a követelménynek egyikük megfelel.
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján és az 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerint más szervezet kapacitásaira támaszkodva is megfelelhet.
A fentiekben meghatározott alkalmassági feltétel valamennyi rész esetében irányadó.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Az ajánlattevő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján nyújtsa
be
az 1. rész esetében a teljesítésbe bevonandó három (3) szakember végzettségét igazoló diploma és oklevél másolatokat, valamint az alkalmassági követelmények oszlopban meghatározott tartalmú szakmai tapasztalatot alátámasztó eredeti és a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
a 2. rész esetében a teljesítésbe bevonandó három (3) szakember végzettségét igazoló diploma és oklevél másolatokat, valamint az alkalmassági követelmények oszlopban meghatározott tartalmú szakmai tapasztalatot alátámasztó eredeti és a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
a 3. rész esetében a teljesítésbe bevonandó három (3) szakember végzettségét igazoló diploma és oklevél másolatokat, valamint az alkalmassági követelmények oszlopban meghatározott tartalmú szakmai tapasztalatot alátámasztó eredeti és a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
a 4. rész esetében a teljesítésbe bevonandó három (3) személy végzettségét igazoló diploma és oklevél másolatokat, valamint az alkalmassági követelmények oszlopban meghatározott tartalmú szakmai tapasztalatot alátámasztó eredeti és a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Az önéletrajzokat olyan tartalommal kell elkészíteni és benyújtani, hogy azokból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonandó szakember megfelel az alkalmassági követelmények oszlopban meghatározott szakmai követelményeknek.
M2. Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben végzett, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint módon azokra a részekre vonatkoztatva, amelyekre az ajánlattevő ajánlata irányul. A szolgáltatások ismertetése (referencia bemutatása) az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással történik.
A referencia nyilatkozatban vagy a másik fél által adott igazolásban a következőknek kell szerepelnie: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a referenciaként felhasznált szolgáltatást igazoló személy neve, beosztása és telefonszáma vagy e-mail címe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
az 1. rész esetében nem rendelkezik legalább három fő 3 felsőfokú végzettségű oktatóval, akik legalább 2 éves általános képzési gyakorlattal rendelkeznek;
a 2. rész esetében nem rendelkezik legalább három fő 3 felsőfokú végzettségű oktatóval, akik legalább 2 éves általános képzési gyakorlattal rendelkeznek;
a 3. rész esetében nem rendelkezik legalább három fő 3 felsőfokú végzettségű oktatóval, akik legalább 2 éves általános képzési gyakorlattal rendelkeznek;
a 4. rész esetében nem rendelkezik legalább három fő 3 felsőfokú végzettségű oktatóval, akik legalább 2 éves általános képzési gyakorlattal rendelkeznek.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
az 1. rész esetében nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben felnőttképzés tárgyú megvalósult képzési referenciákkal, amelyeknél az összesített ellenérték elérte a 10,08 millió Forintot és
a 2. rész esetében nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben felnőttképzés tárgyú megvalósult képzési referenciákkal, amelyeknél az összesített ellenérték elérte a 7,2 millió Forintot és
a 3. rész esetében nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben felnőttképzés tárgyú megvalósult képzési referenciákkal, amelyeknél az összesített ellenérték elérte a 10,08 millió Forintot és
a 4. rész esetében nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben felnőttképzés tárgyú megvalósult képzési referenciákkal, amelyeknél az összesített ellenérték elérte a 14,4 millió Forintot.
Az alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán képzésnek, felnőttképzésnek vagy a közbeszerzés tárgya szerinti képzésnek az Ftv. hatályos vagy korábbi szabályai alapján akkreditált vagy engedéllyel rendelkező felnőttképzés.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. ajánlati ár (Ft./képzés)60
2. a képzési terv szakmai minősége a Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján40
2.1 a képzéshez kapcsolódó minőségbiztosítás általános és analitikus szemléletű bemutatása20
2.2 megváltozott munkaképességű személyek kompetenciáit, helyzetképző tényezőit figyelembe vevő, egyéni és csoportszinten alkalmazott didaktikai, coaching és mentorálási módszerek a képzésekben20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 31.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Társadalmi Megújulás Operatív Program "a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások foglalkoztatók számára.
TÁMOP-5.3.8.A2-13/1
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
A dokumentáció átvehető személyesen (hétfőtől csütörtökig 10.00 és 14.00 között, pénteken 10.00 és 12.00 között, míg az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10.00 között) az ajánlatkérő I.1) pontban meghatározott címén, valamint írásbeli kérésre postai vagy elektronikus úton megküldésre kerül. Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül postázza az ajánlati dokumentációt. A dokumentáció normál postai küldeményként kerül feladásra, amelynek kézbesítéséért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az ajánlati dokumentációt e-mailen is megküldi az ajánlati dokumentációt igénylők részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. Az ajánlati ár értékelése során a legalacsonyabb képzési díj a maximális 100 pontot szerzi meg.
Az ezt követő árajánlatok arányosan kevesebb pontszámot szereznek az alábbi képlet alkalmazása
mellett:
Pontszám = 1 + [(legalacsonyabb ár/ adott ár) *99]
2. Az ajánlatkérő a 2. (képzési terv minősége) értékelési részszempontok esetén a Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. 2. pontja szerinti sorba-rendezés (rangsorolás) szabályai szerint
értékeli az ajánlatokat.
A képzési tervek értékelése (rangsorolása) 2.1-2.2 részszempontok esetében külön-külön történik.
A képzési terv értékelési szempont alkalmazása során az első helyezést elért ajánlattevő
képzési terve 100 pontot kap, míg a sorrendben hátrébb álló képzési tervek az alábbi képlet szerint
szerzik meg a pontszámot:
Pontszám = 1 + [(adott helyezés-legrosszabb helyezés)/ (legjobb helyezés - legrosszabb helyezés)
*99]
A két értékelési szempont (hét értékelési részszempont) pontozását követően az ajánlatkérő a pontszámokat beszorozza az
adott értékelési részszempont súlyszámával, majd a hét súlyozott pontszámot összeadja. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre. Az ajánlatkérő a pontszámokat a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes értékig veszi figyelembe az ajánlat értékelése során.
Az ajánlat részeként be kell nyújtani azt a képzési tervet, amely legalább 120.000 karakter terjedelmű és tartalmilag releváns választ ad az értékelés részszempontjai körében meghatározott szempontrendszer minden elemére.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Valamennyi alkalmassági feltétel.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1./ Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2./ Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdés és a Kbt. 45. § (4) bekezdésében, valamint az ajánlati dokumentációban foglaltak az irányadók.
3./ Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően bírálja el és az eljárás eredményére vonatkozó döntéséről a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint értesíti valamennyi ajánlattevőt. A legalacsonyabb árajánlatot tevő ajánlattevő lesz a nyertes. Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legalacsonyabb árajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést.
4./ A szerződéskötés tervezett időpontja: az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően a Kbt. 124. § (5) bekezdésében meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt köt meg, figyelemmel a Kbt. 124. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakra is.
5./ A Kbt. 40. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatban meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
6./ A Kbt. 60. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást indító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7./ Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyben fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatokat. Az ajánlatkérő a felolvasólap mintáját a dokumentáció részeként bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati felolvasólapon (az ajánlattevő adatainak és az ajánlati ár kitöltésén felül) módosítás, kiegészítést tenni nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő meg nem engedett módosítást tesz az ajánlati felolvasólapon, ez ajánlatának érvénytelenségét vonja maga után.
9./ Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg figyelemmel kell lenni a Kbt. 36. § (3) és (5) bekezdéseinek rendelkezéseire is.
10./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (10% feletti alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet) képviseletében az ajánlatot (vagy annak valamely dokumentumát) aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, egyszerű másolati formában. Amennyiben az ajánlatot (vagy annak valamely dokumentumát) az ajánlattevő képviseletében meghatalmazott írja alá, úgy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell.
11./ Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodás másolatát, melyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
12./ Az ajánlattétel költségeit az ajánlattevők viselik.
13./ Az ajánlatot írásban, 1 eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, közvetlenül vagy postai úton, a felhívás I.1) pontjában meghatározott címre. Az ajánlatkérő elírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező két elektronikus másolati (ajánlati) példány benyújtását (CD/DVD). A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Krekk-Info Reklám, Terjesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. - felnőttképzések megvalósítása megváltozott munkaképességű munkavállalók részére - közbeszerzési ajánlat. Az ajánlattételi határidő előtt felbontani TILOS!" A csomagoláson fel kell tüntetni továbbá az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
14./ Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben/ összefűzésben kell benyújtani. Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
15./ Az ajánlathoz csatolandó iratok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
16./ Az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
17./ Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésével összefüggésben előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: 1. közbeszerzési rész - Partnerkezelési technikák
1) Rövid meghatározás:
1. közbeszerzési rész - Partnerkezelési technikák
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80590000-6
3) Mennyiség
1 (egy) db felnőttképzés megvalósítása megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
A konstrukció megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia és készségfejlesztést, valamint képzési lehetőségeket biztosít a célcsoport tagok számára.
Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből, vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A megváltozott munkaképesség és hátrányos helyzet elsősorban a látás- és/vagy mozgáskorlátozottságban, valamint mentális és kommunikációs készségek korlátozottságában nyilvánul meg, amely a képzések megtartása során az alábbi speciális követelmények érvényesítését teszi indokolttá.
Fogyatékkal élő résztvevők esetében akadálymentes környezet kialakítása az alábbiak szerint:
Látásképesség akadályozottsága esetén
Az akadálymentesítés ebben az esetben főként a térbe belelógó akadályok (pl. fejmagasságban levő polcok, erkély, lépcsősor stb., jelzését, leválasztását jelenti (pl. egy széksorral), illetve a vízszintes, közlekedést nehezítő, akadályozó tereptárgyak megszüntetését, jelzését.
Hangfelvétel készítésére és lejátszására alkalmas berendezés.
Továbbá gyengénlátás esetén:
erősebb megvilágítás, asztali lámpa, dönthető asztallap ;
kézi nagyítók, távcső-szemüveg (ezek saját használatúak) ;
Vakság esetén:
a vakvezető kutya elhelyezési lehetősége, amely történhet a gazda mellett vagy biztonságos, jól szeparált helységben, ami az oktatás helyéhez közel van (ne zavarják az állatot, és ne is lophassák el!) ;
Mozgástevékenység akadályozottsága
(Például elektromos vagy önhajtós kerekesszék használatára kényszerül, vagy segédeszközzel tudja járóképességét biztosítani).
Az akadálymentesítés foka például (nem feltétlenül minden elem követelmény):
akadálymentes WC, amely megfelelő tágasságú, ajtószélességű, kapaszkodókkal felszerelt, kézmosóval egybeépített, az illemhely megközelíthető, az átüléshez, leüléshez kapaszkodók vannak, a mosdó alá a kerekesszék befér (nem talpas mosdó)
megfelelő parkolóhely biztosítása, amely a közelben van, és elég hely van mellette a segédeszközzel történő ki- és beszálláshoz
vízszintes és függőleges (lift) akadálymentesítés, a lejtők dőlésszöge 10°, a lift nem páternoszter, és a kezelőpanel elérhető
két oldalra nyíló (és nem velünk szemben kitáruló!) fotocellás ajtó
az ajtónyílások szélesebbek, hogy a kerekesszék akadály nélkül elférjen, önhajtó kerekesszék esetén a kereket hajtó kezek se sérüljenek áthaladáskor
az ügyfélszolgálati helység, büfé megközelíthetősége, a pultok magassága megfelelő
az oktatás helyén az asztal- és széksorok között nagyobb távolság
1. közbeszerzési rész - Partnerkezelési technikák (108 fő / 9 csoportban / 112 óraszámban)
1. modul: (Partnerkezelési technikák (Konfliktuskezelés modul)
2. modul: Partnerkezelési technikák (Tárgyalástechnika modul)
3. modul: Partnerkezelési technikák (Minőségi ügyfélszolgálat modul)
A képzések megtartására a képzési ütemtervben meghatározottak szerint kell sor kerüljön a megbízási szerződés időtartamán belül. A képzési ütemterv a dokumentáció részeként kerül kiadásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: 2. közbeszerzési rész - Hatékony üzleti kommunikáció
1) Rövid meghatározás:
2. közbeszerzési rész - Hatékony üzleti kommunikáció
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80590000-6
3) Mennyiség
1 (egy) db felnőttképzés megvalósítása megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
A konstrukció megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia és készségfejlesztést, valamint képzési lehetőségeket biztosít a célcsoport tagok számára.
Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből, vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A megváltozott munkaképesség és hátrányos helyzet elsősorban a látás- és/vagy mozgáskorlátozottságban, valamint mentális és kommunikációs készségek korlátozottságában nyilvánul meg, amely a képzések megtartása során az alábbi speciális követelmények érvényesítését teszi indokolttá.
Fogyatékkal élő résztvevők esetében akadálymentes környezet kialakítása az alábbiak szerint:
Látásképesség akadályozottsága esetén
Az akadálymentesítés ebben az esetben főként a térbe belelógó akadályok (pl. fejmagasságban levő polcok, erkély, lépcsősor stb., jelzését, leválasztását jelenti (pl. egy széksorral), illetve a vízszintes, közlekedést nehezítő, akadályozó tereptárgyak megszüntetését, jelzését.
Hangfelvétel készítésére és lejátszására alkalmas berendezés.
Továbbá gyengénlátás esetén:
erősebb megvilágítás, asztali lámpa, dönthető asztallap ;
kézi nagyítók, távcső-szemüveg (ezek saját használatúak) ;
Vakság esetén:
a vakvezető kutya elhelyezési lehetősége, amely történhet a gazda mellett vagy biztonságos, jól szeparált helységben, ami az oktatás helyéhez közel van (ne zavarják az állatot, és ne is lophassák el!) ;
Mozgástevékenység akadályozottsága
(Például elektromos vagy önhajtós kerekesszék használatára kényszerül, vagy segédeszközzel tudja járóképességét biztosítani).
Az akadálymentesítés foka például (nem feltétlenül minden elem követelmény):
akadálymentes WC, amely megfelelő tágasságú, ajtószélességű, kapaszkodókkal felszerelt, kézmosóval egybeépített, az illemhely megközelíthető, az átüléshez, leüléshez kapaszkodók vannak, a mosdó alá a kerekesszék befér (nem talpas mosdó)
megfelelő parkolóhely biztosítása, amely a közelben van, és elég hely van mellette a segédeszközzel történő ki- és beszálláshoz
vízszintes és függőleges (lift) akadálymentesítés, a lejtők dőlésszöge 10°, a lift nem páternoszter, és a kezelőpanel elérhető
két oldalra nyíló (és nem velünk szemben kitáruló!) fotocellás ajtó
az ajtónyílások szélesebbek, hogy a kerekesszék akadály nélkül elférjen, önhajtó kerekesszék esetén a kereket hajtó kezek se sérüljenek áthaladáskor
az ügyfélszolgálati helység, büfé megközelíthetősége, a pultok magassága megfelelő
az oktatás helyén az asztal- és széksorok között nagyobb távolság
2. közbeszerzési rész - Hatékony üzleti kommunikáció (108 fő / 9 csoportban / 72 óraszámban)
1. modul: A kommunikáció célja, eszközei és a kommunikációs stílus
2. modul: Kapcsolatépítő és fenntartó technikák, kétszereplős kommunikációs helyzetek (tárgyalás, interjú)
3. modul: Kommunikáció nehéz helyzetekben
A képzések megtartására a képzési ütemtervben meghatározottak szerint kell sor kerüljön a megbízási szerződés időtartamán belül. A képzési ütemterv a dokumentáció részeként kerül kiadásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: 3. közbeszerzési rész - Marketing és PR továbbképzés
1) Rövid meghatározás:
3. közbeszerzési rész - Marketing és PR továbbképzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80590000-6
3) Mennyiség
1 (egy) db felnőttképzés megvalósítása megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
A konstrukció megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia és készségfejlesztést, valamint képzési lehetőségeket biztosít a célcsoport tagok számára.
Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből, vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A megváltozott munkaképesség és hátrányos helyzet elsősorban a látás- és/vagy mozgáskorlátozottságban, valamint mentális és kommunikációs készségek korlátozottságában nyilvánul meg, amely a képzések megtartása során az alábbi speciális követelmények érvényesítését teszi indokolttá.
Fogyatékkal élő résztvevők esetében akadálymentes környezet kialakítása az alábbiak szerint:
Látásképesség akadályozottsága esetén
Az akadálymentesítés ebben az esetben főként a térbe belelógó akadályok (pl. fejmagasságban levő polcok, erkély, lépcsősor stb., jelzését, leválasztását jelenti (pl. egy széksorral), illetve a vízszintes, közlekedést nehezítő, akadályozó tereptárgyak megszüntetését, jelzését.
Hangfelvétel készítésére és lejátszására alkalmas berendezés.
Továbbá gyengénlátás esetén:
erősebb megvilágítás, asztali lámpa, dönthető asztallap ;
kézi nagyítók, távcső-szemüveg (ezek saját használatúak) ;
Vakság esetén:
a vakvezető kutya elhelyezési lehetősége, amely történhet a gazda mellett vagy biztonságos, jól szeparált helységben, ami az oktatás helyéhez közel van (ne zavarják az állatot, és ne is lophassák el!) ;
Mozgástevékenység akadályozottsága
(Például elektromos vagy önhajtós kerekesszék használatára kényszerül, vagy segédeszközzel tudja járóképességét biztosítani).
Az akadálymentesítés foka például (nem feltétlenül minden elem követelmény):
akadálymentes WC, amely megfelelő tágasságú, ajtószélességű, kapaszkodókkal felszerelt, kézmosóval egybeépített, az illemhely megközelíthető, az átüléshez, leüléshez kapaszkodók vannak, a mosdó alá a kerekesszék befér (nem talpas mosdó)
megfelelő parkolóhely biztosítása, amely a közelben van, és elég hely van mellette a segédeszközzel történő ki- és beszálláshoz
vízszintes és függőleges (lift) akadálymentesítés, a lejtők dőlésszöge 10°, a lift nem páternoszter, és a kezelőpanel elérhető
két oldalra nyíló (és nem velünk szemben kitáruló!) fotocellás ajtó
az ajtónyílások szélesebbek, hogy a kerekesszék akadály nélkül elférjen, önhajtó kerekesszék esetén a kereket hajtó kezek se sérüljenek áthaladáskor
az ügyfélszolgálati helység, büfé megközelíthetősége, a pultok magassága megfelelő
az oktatás helyén az asztal- és széksorok között nagyobb távolság
3. közbeszerzési rész - Marketing és PR továbbképzés (108 fő / 9 csoportban / 112 óraszámban)
1. modul: Általános marketing
2. modul: Telemarketing technikák
3. modul: Értékesítési technikák
A képzések megtartására a képzési ütemtervben meghatározottak szerint kell sor kerüljön a megbízási szerződés időtartamán belül. A képzési ütemterv a dokumentáció részeként kerül kiadásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: 4. rész közbeszerzési rész - Számítástechnikai alapismeretek
1) Rövid meghatározás:
4. rész közbeszerzési rész - Számítástechnikai alapismeretek
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80490000-5
3) Mennyiség
1 (egy) db felnőttképzés megvalósítása megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
A konstrukció megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia és készségfejlesztést, valamint képzési lehetőségeket biztosít a célcsoport tagok számára.
Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből, vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon vagy mértékben elvégezni a rá bízott feladatokat, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A megváltozott munkaképesség és hátrányos helyzet elsősorban a látás- és/vagy mozgáskorlátozottságban, valamint mentális és kommunikációs készségek korlátozottságában nyilvánul meg, amely a képzések megtartása során az alábbi speciális követelmények érvényesítését teszi indokolttá.
Fogyatékkal élő résztvevők esetében akadálymentes környezet kialakítása az alábbiak szerint:
Látásképesség akadályozottsága esetén
Az akadálymentesítés ebben az esetben főként a térbe belelógó akadályok (pl. fejmagasságban levő polcok, erkély, lépcsősor stb., jelzését, leválasztását jelenti (pl. egy széksorral), illetve a vízszintes, közlekedést nehezítő, akadályozó tereptárgyak megszüntetését, jelzését.
Hangfelvétel készítésére és lejátszására alkalmas berendezés.
Továbbá gyengénlátás esetén:
erősebb megvilágítás, asztali lámpa, dönthető asztallap ;
kézi nagyítók, távcső-szemüveg (ezek saját használatúak) ;
Vakság esetén:
a vakvezető kutya elhelyezési lehetősége, amely történhet a gazda mellett vagy biztonságos, jól szeparált helységben, ami az oktatás helyéhez közel van (ne zavarják az állatot, és ne is lophassák el!) ;
Mozgástevékenység akadályozottsága
(Például elektromos vagy önhajtós kerekesszék használatára kényszerül, vagy segédeszközzel tudja járóképességét biztosítani).
Az akadálymentesítés foka például (nem feltétlenül minden elem követelmény):
akadálymentes WC, amely megfelelő tágasságú, ajtószélességű, kapaszkodókkal felszerelt, kézmosóval egybeépített, az illemhely megközelíthető, az átüléshez, leüléshez kapaszkodók vannak, a mosdó alá a kerekesszék befér (nem talpas mosdó)
megfelelő parkolóhely biztosítása, amely a közelben van, és elég hely van mellette a segédeszközzel történő ki- és beszálláshoz
vízszintes és függőleges (lift) akadálymentesítés, a lejtők dőlésszöge 10°, a lift nem páternoszter, és a kezelőpanel elérhető
két oldalra nyíló (és nem velünk szemben kitáruló!) fotocellás ajtó
az ajtónyílások szélesebbek, hogy a kerekesszék akadály nélkül elférjen, önhajtó kerekesszék esetén a kereket hajtó kezek se sérüljenek áthaladáskor
az ügyfélszolgálati helység, büfé megközelíthetősége, a pultok magassága megfelelő
az oktatás helyén az asztal- és széksorok között nagyobb távolság
4. rész közbeszerzési rész - Számítástechnikai alapismeretek (108 fő / 9 csoportban / 160 óraszámban)
1. modul: IKT alapismeretek
2. modul: Operációs rendszerek
3. modul: Szövegszerkesztés
4. modul: Táblázatkezelés
5. modul: Adatbázis-kezelés
6. modul: Prezentáció
7. modul: Internet és kommunikáció
8. modul: Képszerkesztés
A képzések megtartására a képzési ütemtervben meghatározottak szerint kell sor kerüljön a megbízási szerződés időtartamán belül. A képzési ütemterv a dokumentáció részeként kerül kiadásra.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/09/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------