Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:2964/2015
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Bátonyterenye Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Bátonyterenye város és Kistérsége Önkormányzatainak közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Postai cím: Városház út 2.
Város/Község: Bátonyterenye
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy-Majdon József polgármester
Telefon: +36 32 353 877
E-mail: titkarsag@batonyterenye.hu
Fax: +36 32 354 945
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.batonyterenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Orvosi ügyelet ellátása Bátonyterenye város és Kistérsége önkormányzatainak közigazgatási területén
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Bátonyterenye város és Kistérsége Önkormányzatainak közigazgatási területe
NUTS-kód: HU313
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Feladat-ellátási szerződés orvosi ügyelet ellátására Bátonyterenye város és Kistérsége önkormányzatainak közigazgatási területén
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85121100-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Lakosságszám: 24.659 fő.
Lakosság és finanszírozás (Hatályos OEP számítás szerint):
Településenként ellátandó lakosságszám és finanszírozás adatai az ajánlattételi dokumentációban találhatóak.
Nyertes ajánlattevőnek Bátonyterenye város és Kistérsége Önkormányzatainak közigazgatási területén biztosítani kell az alapellátási háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatást, amely magában foglalja a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátást.
Ügyeleti rendelő helye: 3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3. (a rendelő a minimum feltételeknek megfelel)
Munkanapokon 16:00 órától 8:00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 8:00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első munkanap 8:00 óráig
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell 1 fő orvos - aki a felnőtt és a gyermekkorú betegeket egyaránt ellátja -, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsivezető (a napközbeni sürgősségi ellátás esetén egy orvos és egy gépkocsivezető) jelenlétét, továbbá egy megfelelően felszerelt, azonnal igénybe vehető, működőképes, a terület jellegének megfelelő gépkocsi rendelkezésre állását.
Egynél több orvos alkalmazása esetén egyikük a területi feladatokat látja el (pl: beteg lakóhelyén), a másik orvos az ügyeleti rendelőben végzi az ellátást. Egy orvos alkalmazása esetén a rendelői és kijáró feladatokat is az egy orvos végzi. Az ügyeleti rendelőben a minimális orvosi létszámot mindenkor biztosítani kell.
Az ellátás biztosítása céljából használatba adott, a dokumentációban részletezett ingatlan, az ott felsorolt orvosi és informatikai eszközök változatlanul ajánlatkérő tulajdonában maradnak, aki a használatért ellenértékre nem tart igényt. A szolgáltatás megkezdésétől az ingatlan és ingóságok fenntartásával járó valamennyi költség nyertes ajánlattevőt terheli. Az ingatlanok, eszközök leltár szerint kerülnek átadásra a nyertes ajánlattevőnek.
Nyertes ajánlattevő díj ellenében köteles:
a) az ügyeletben résztvevő személyzetet foglalkoztatni, számukra bért vagy díjat, illetve azok közterheit fizetni,
b) a személyzet számára munkaruhát és védőeszközt biztosítani,
c) az ingatlanok állagmegóvási és fenntartási költségeit viselni, és a Ptk. bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján a bérlőre háruló kötelezettségeknek eleget tenni, az ingatlanok rezsiköltségeit megfizetni,
d) a gépkocsi(ka)t üzemeltetni, az üzemeltetéssel és a fenntartással járó költségeket viselni,
e) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, orvosi műszerek, informatikai felszerelés karbantartásáról, javításáról és pótlásáról gondoskodni,
f) az orvosi textília tisztításáról gondoskodni,
g) a veszélyes hulladékot elszállítani.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/06/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/05/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható,
- a szolgáltatás nyújtását a II.2.1) pontban megjelölt ügyeleti rendelőben nem kezdi meg, úgy a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a havi teljes nettó vállalási ár 3 %-a. Az ajánlatkérőként szerződő fél a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható oknak tekinti különösen, ha a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges engedélyekkel 2015.06.01. napjáig nem rendelkezik.
- a megkötendő szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, és ezzel a szerződés teljesítése meghiúsul, vagy a II.3) pontban meghatározott kezdési határidőhöz képest 90 napot meghaladó késedelembe esik, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amelynek mértéke a havi teljes nettó vállalási ár 60 hónapra számított összegének 15 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti díjazás érdekében közvetlenül a finanszírozó Országos/Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral köt finanszírozási szerződést.
Az ajánlatkérőként szerződő fél az általa fizetendő díjat havonta, utólag, számla alapján, átutalással egyenlíti ki. A kifizetés a teljesítést követő 30 napos határidőre történik a Kbt. 130. §, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján. Megbízó előleget nem biztosít. A kifizetés pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő hivatkozik a 2003. évi XCII. tv. 36/A §-ra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
- 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
- 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
- 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
- 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok hiányáról a Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12. § szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hiányát a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint kell igazolnia.
A nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának napja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.), valamint. „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2012. évi 61. szám, a 2012.június 1.) tárgyú útmutatóira, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A Kr. 14. § (1) bekezdése a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozat (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a következő kötelező és kifejezett tartalommal:
- bankszámlaszám megadása
- mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
- ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 5 napnál hosszabb sorbanállás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban, és ha igen, akkor mikor és mennyi ideig konkrét dátum megjelöléssel.
Sorban állás fogalmára a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV törvény 2. § 25. pontjának rendelkezése az irányadó
P.2) Az ajánlattevőnek a Kr. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (orvosi szolgáltatások) származó nettó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3) Az ajánlattevőnek a Kr. 14. § (1) bekezdés d) pontja szerint csatolnia kell a biztosító igazolását vagy az érvényes biztosítási kötvény másolatát a szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseit is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesítése érdekében. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kr. 14. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők), ha bármelyik pénzforgalmi bankszámláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban 5 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi szolgáltatások) származó nettó árbevétele bármelyik évben nem éri el a 25 millió Ft-ot.
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, legalább évi 50 millió forint és káreseményenként legalább 10 millió Ft összegű, egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1) Az ajánlattevőnek a Kr. 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie vagy a 16. § (5) bekezdése szerint igazolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M.2) Az ajánlattevőnek a Kr. 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint ismertetnie kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, továbbá csatolnia kell a képzettséget és szakmai tapasztalatot bemutató önéletrajzát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdését is alkalmazhatja az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesítése érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 24 hónapon keresztül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyával (központi orvosi ügyeleti ellátás) azonos tárgyú referenciával, amely legalább 24.000 fő egy ügyeleti központból történő ellátására vonatkozik.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésbe nem tud bevonni
- legalább 1 fő, a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő, ügyeletet vezető olyan szakorvost, akinek legalább 5 éves, vezetői szakmai gyakorlata van,
- legalább 3 fő, a R. 11. § (9) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő orvost,
- legalább 2 fő, a R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő ápolót,
- legalább 2 fő, érvényes pályaalkalmassági minősítéssel rendelkező gépkocsivezetőt.
Valamennyi szakembernek (ügyeletet vezető szakorvos, orvos, ápoló és gépkocsivezető) rendelkeznie kell legalább 2 éves, orvosi ügyeletben végzett szakmai gyakorlattal.
Egy szakemberrel csak két alkalmassági követelmény igazolható.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
ld. III.1.4)
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Havi nettó vállalási ár (az OEP finanszírozáson felül; HUF)60
Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége a Kbt. 71. § (4) bek.-re figyelemmel (a részleteket az V.3.3.2) ponta tartalmazza)40
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
D 180/15
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal, 3070 Bátonyterenye, Városház u. 2.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
DobsaSU
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlattevőknek a http://www.dobsa.hu/?page_id=1135 oldalon regisztrálniuk kell. A regisztrációt követően az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet e-mailen küldi meg az ajánlattevőknek a dokumentációt (munkanapokon reggel 8 és 17 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8 és 10 óra között). Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. bírálati szempont esetében a pontszámok számításának módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a kapott pontszám a megajánlott értékkel fordítottan arányos. A legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár közötti pontszám a következő képlet szerint, két tizedesjegyig számolva, a kerekítés szabályait alkalmazva kerül kiosztásra: P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 1. részszempont tekintetében kizárólag nem negatív egész számot lehetséges megajánlani, negatív nettó ajánlati árat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében a sorba rendezés. Független zsűri felállításra kerül.
A sorba rendezés a következő módszerrel történik: az egyes értékelt jellemzők külön kerülnek értékelésre, a jellemzőkre kapott pontok összeadásra kerülnek, a sorrend meghatározása az összpontszám alapján történik (a legtöbb pontot kapott ajánlat az első, a legkevesebbet az utolsó, a többi ajánlat a sorrendnek megfelelő arányos pontot kap. (pl. 3 ajánlat esetén a sorrendben első 100 pont, a második 50 pont, a harmadik 1 pont)
A szakmai terv értékelt jellemzői a következők:
A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének meghatározása
B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása
C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása
D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása:
E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása
F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése
A második bírálati szempont esetén ajánlatkérő által felkért szakmai értékelők értékelik a szakmai tervet az ajánlati dokumentációban megadott részletes jellemzők és szempontok szerint, ahol Ajánlatkérő vizsgálja az adott jellemző teljes körű kifejtettségét.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont - P.1)-P.3), III.2.3. pont - M.1)-M.2)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem alkalmazza.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
2) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
3) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
4) Ajánlatkérő nem magyar nyelven benyújtott iratok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
5) Az ajánlatnak eredetiben vagy egyszerű másolatban tartalmaznia kell az ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetnek
- az egyéni vállalkozó kivételével: a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, valamint - amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu-n elérhető adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait - a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot vagy cégmásolatot eredetiben vagy egyszerű másolatban,
- adott esetben meghatalmazást az ajánlat aláírására és kötelezettségvállalásra.
6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, erről nemleges tartalmú, cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
7) A Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani.
8) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerint.
9) Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők megállapodását csatolni kell a dokumentáció szerinti tartalommal.
10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére; valamint az 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjára vonatkozóan.
11) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban.
12) Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek, referenciák esetében az azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az eljárást megindító felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján érvényes árfolyam az irányadó. Az ajánlattevőnek az alkalmazott átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket és devizát.
13) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ajánlattevőnek ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
14) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
- előlapot,
- felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti tartalommal,
- tartalomjegyzéket, amely a lapszámokat tartalmazza,
- szakmai ajánlatot (ld. V.3.3.2) pont).
15) Ajánlatkérő az ajánlatokat egy havi, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás alapján hasonlítja össze. A teljes ellenszolgáltatás a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti díjazásból (OEP finanszírozás), valamint az ajánlatkérőként szerződő fél által fizetendő díjazásból tevődik össze. A megajánlott, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatást a fenti bontásban kell megadni az ajánlatban.
16) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
17) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést.
18) Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlatot egy papír alapú és egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, ami az eredeti példány beszkennelt változatát jelenti (lehetőleg pdf-ben, egyszerírható CD-n v. DVD-n) kell beadni. A részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
19) Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az V.3.2.2) pontban leírtak szerint regisztrál.
20) Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § szerint tájékoztat.
21) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
23) Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dobsa Bt.
Postai cím: Béke u. 39.
Város/Község: Szada
Postai irányítószám: 2111
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 304140230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax: +36 27620183
Internetcím (URL): www.dobsa.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dobsa Bt.
Postai cím: Béke u. 39.
Város/Község: Szada
Postai irányítószám: 2111
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 304140230
E-mail: kozbeszerzes@dobsa.hu
Fax: +36 27620183
Internetcím (URL): www.dobsa.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------