Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:3053/2015
CPV Kód:92320000-0;98390000-3
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzat
Teljesítés helye:3910 Tokaj, 565/5 és 597 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
x Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzat
Postai cím: Rákóczi út 54.
Város/Község: Tokaj
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Posta György
Telefon: +36 47352752
E-mail: polgarmester@tokaj.hu
Fax: +36 47352006
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A „Tokaji Fesztiválkatlan” elnevezésű ingatlanegyüttes és kapcsolódó eszközpark üzemeltetése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 26
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
x Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3910 Tokaj, 565/5 és 597 hrsz.
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A „Tokaji Fesztiválkatlan” elnevezésű ingatlanegyüttes és kapcsolódó eszközpark üzemeltetése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92320000-0
További tárgyak:98390000-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A „Tokaji Fesztiválkatlan” elnevezésű ingatlanegyüttes és kapcsolódó eszközpark üzemeltetése, nagyrendezvények szervezése (pl.: színházi előadás, koncert, fesztivál, hangverseny, opera).
Ajánlatkérő a „Tokaji Fesztiválkatlan” elnevezésű ingatlanegyüttes és kapcsolódó eszközpark üzemeltetésének jogát átengedi nyertes ajánlattevőnek; nyertes ajánlattevő pedig létesítményt és eszközparkot saját költségén és kockázatára üzemelteti.
Érintett ingatlanok (hrsz.): Tokaj, 565/5 és 597 hrsz.
Létesítmény befogadó képessége (nézőtér): 2500 fő
Színpad mérete: 1305 m2
Fedett rendezvénytér mérete:2x500 m2
Parkolók száma:403 db
Az üzemeltetésből származó bevételek (pl.: jegyértékes, rendezvények bevételei) a nyertes ajánlattevőt illetik, melyeknek mértékét a nyertes ajánlattevő jogosult meghatározni (vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmaz).
Ajánlatkérő jogosult továbbá munkavállalói és partnerei részére VIP belépőjegyet igényelni, mely belépőjeggyel rendelkezőktől a nyertes ajánlattevő nem szedhet belépési díjakat (vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmaz).
Ajánlatkérő jogosult továbbá saját rendezvényeire az ingatlanegyüttest évi 6 alkalommal igényelni, mely ingatlan használat vonatkozásában a nyertes ajánlattevő nem szedhet belépési és rezsi díjakat (vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmaz).
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 2 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Hibás teljesítési kötbér: 100.000,- HUF - 5.000.000,- HUF / alkalom, részletek a szerződéstervezetben.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés Nyertes Ajánlattevőnek felróható nem teljesítése esetén Nyertes Ajánlattevő max. 50.000.000,- HUF mértékű kötbér (teljes szerződéses időszakra vonatkozó összeg) megfizetésére köteles, függően attól, hogy a meghiúsulás a teljesítés mely szakaszában következik be (meghiúsulás: amennyiben a Szerződés a Nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból megszűnik, ide értve a Nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt Ajánlatkérő által történő rendkívüli szerződés-felmondás esetét is).
Ajánlatkérő kötbérre az ajánlattevőnek (szerződést teljesítő Nyertes Ajánlattevő) felróható magatartás tanúsítása esetén jogosult.
Teljesítési biztosíték: mértéke 15.000.000,- HUF a dokumentációban részletezettek szerint. A teljesítési biztosíték a kárátalány (kötbér) fedezeteként is szolgál.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépéséig kell rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
A biztosítékok nyújtása vonatkozásában a Kbt. 126. § (4) és (6) bekezdés a) pontja vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőknek a biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlattétel és a szerződés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő - tekintettel a koncesszióra - ellenértéket nem fizet a nyertes ajánlattevőnek, az ellenszolgáltatás az üzemeltetés jogának átadása a megadott időszakra. A nyertes ajánlattevő üzemeltetési díjátalányt köteles fizetni ajánlatának megfelelően.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től megköveteli gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását. A létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket (jogi forma, a jegyzett tőke minimális összege, a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre, valamint tevékenységének ellenőrzése) a dokumentáció tartalmazza. A Kbt. 128. § (1) bekezdése alapján a szerződést a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (projekttársaság) kell teljesítenie.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Érvényes ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő mutasson be min. 1 db. saját szervezésben a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapban megvalósított, min. 2500 fős rendezvényt (színházi előadás, koncert, fesztivál, hangverseny, opera). Ennek körében kérjük a rendezvény részletes bemutatását tartalmazó nyilatkozat csatolását és kérjük benyújtani a vonatkozó rendezvényhelyszín használatára vonatkozó szerződést (pl.: bérleti szerződés). Ezen előírás indoka, hogy ajánlatkérő olyan ajánlattevővel kíván szerződést kötni, aki igazoltan lebonyolított már olyan rendezvényt, amely a jövőben megkötésre kerülő szerződés alapján alapvető szerződéses kötelezettségét fogja képezni.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban alkalmazott kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. § szerint nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. § rendelkezései szerint az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok vonatkozásában a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját követően keletkezett nyilatkozatok csatolását írja elő, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatoknak a konkrét tárgyi eljárásra kell vonatkozniuk.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatosan irányadóak a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatói:
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.05.16.);
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles az alábbi iratokat:
P1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő előző három üzleti évben elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, továbbá ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (előadó művészeti jegyértékesítési szolgáltatások: színházi előadás, koncert, fesztivál, hangverseny, opera) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
„Üzleti év”: az az időtartam, amelyről a vállalkozásoknak éves beszámolót kell készíteniük.
Irányadóak a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésének rendelkezései.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1.a. az előző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a 400.000.000,- HUF értéket.
P1.b. az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (előadó művészeti jegyértékesítési szolgáltatások: színházi előadás, koncert, fesztivál, hangverseny, opera) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a 250.000.000 HUF értéket.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles az alábbi iratokat:
M1. a Kr. 15. § (3) bek. d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségének és szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket a szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- a képzettséget/végzettséget alátámasztó dokumentumok/okiratok másolata és szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz;
- az adott szakember által a nyelvismeret és a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozat.
A benyújtott dokumentumoknak az alkalmassági követelményeknek való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell.
M2. a Kr. 15. § (3) bek. e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló jegyértékesítési hálózat és internetes jegyértékesítés céljára létrehozott weboldal, továbbá a nemzetközi jegyértékesítési kapcsolat részletes leírását.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1.a. az ajánlattevő nem rendelkezik legalább:
1.) 1 fő felsőfokú villamosmérnök képzettségű szakemberrel, aki világítás és hangosítás és A/V rendszerek tervezésében és üzemeltetésében min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;
2.) 1 fő felsőfokú biztonság-szervező képzettségű szakemberrel;
3.) 1 fő középfokú végzettségű szakemberrel, aki színpadi hangosításban (digitális keverőpultok és rádiós mikrofonrendszerek üzemeltetésében) min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;
4.) 1 fő középfokú végzettségű szakemberrel, aki színpadi (színházi és szabadtéri) fénytechnika üzemeltetésében és vezérlőpult programozásban min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;
5.) 1 fő középfokú végzettségű szakemberrel, aki színpadi technológiákban (színpadok és fedések építésében és kezelésében) min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;
6.) 2 fő elektronikai vagy számítástechnikai műszerész végzettségű szakemberrel, akik mindegyike színpadvilágítási eszközök és DMX-es rendszerek és line-array hangfalak és rádiós mikrofonok és informatikai hálózatok karbantartásában és javításában min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik;
7.) 1 fő kulturális rendezvényszervező végzettségű (minőség-ellenőrzésért felelős) szakemberrel, aki rendezvényszervezésben és értékesítési hálózat menedzselésében min. 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyen belül:
- részt vett minimum 5 olyan produkció szervezésében és marketing-menedzselésében, amelyek közül
-- legalább 3 produkció külföldről érkezett; és
-- az eladott jegyszám minden produkción min. 1500 db. volt; és
-- az 5 produkcióból minimum 3 db. 1500 fős ültetett rendezvény volt az eladott jegyszám alapján.
- részt vett összesen minimum nettó 40 millió HUF ellenértéket elérő értékű reklámkampány szervezésében.
8.) 1 fő felsőfokú idegenforgalmi vagy külkereskedelmi közgazdász képzettségű szakemberrel.
Minden szakember vonatkozásában előírás a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete (beszéd/olvasás/írás), különös tekintettel a beszerzéssel érintett tevékenység speciális (pl.: élő előadások) voltára.
Egy személy több pozícióra is jelölhető azzal, hogy min. 7 fő különböző szakember bemutatása kötelező.
M2.a. az ajánlattevő nem rendelkezik legalább országos szintű jegyértékesítési hálózattal, és internetes jegyértékesítés céljára létrehozott weboldallal, továbbá nemzetközi jegyértékesítési kapcsolattal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Az ajánlattevő által fizetett üzemeltetési díjátalány (projekttársaság éves adózott eredményének %-a; előny a nagyobb azzal, hogy 50% és a feletti megajánlás a maximális pontszámot kapja)30
2. Szakmai ajánlat - a Tokaji fesztiválkatlan 2015-ös, 2016-os és azt követő szezonjaira (a hátralékos teljesítési időszak összes szezonjára) vonatkozóan vállalt rendezvények száma és összetétele (abszolút értékelési módszer a dokumentációban megadott részletek szerint)20
3. A felek között elszámolt értékcsökkenés mértéke; a dokumentációban előírt (szerződéstervezet 8.1. pont) minimum mértéket meghaladóan (%/év; előny a nagyobb)50
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
4.15.01.01.01.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/18 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 190500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. §. (2) bek. rendelkezései irányadóak. A dokumentációt személyesen és térítésmentesen lehet átvenni az alábbi címen munkanapokon 09.00 és 14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján a bontás időpontjáig: Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.).
Kérésre a dokumentáció térítésmentesen megküldésre kerül. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.
A 124. § (4) bek. szerinti szervezet a fenti bruttó vételárat (150.000,- Ft + ÁFA) bankszámlára történő befizetéssel vagy átutalással köteles kiegyenlíteni a szerződés megkötésének időpontjáig:
- Címzett: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
- Bankszámlaszám: 10918001-00000104-60590001 (UniCredit Bank Hungary Zrt.)
- Közlemény: „Dokumentáció - felhívás KÉ száma”.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/18 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/18 (év/hó/nap) Időpont: 13:00
Hely: Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.) A.III) melléklet szerint
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § rendelkezései szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
IV.3.3) pont szerint
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. értékelési szempont: relatív értékelési módszer - egyenes arányosítás (előny a nagyobb azzal, hogy 50% és a feletti megajánlás a maximális pontszámot kapja)
A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra, azzal, hogy 50% és a feletti megajánlás a maximális pontszámot kapja.
2. értékelési szempont: abszolút értékelési módszer
Ajánlatkérő az ajánlati elemhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott pontszámot (a Tokaji fesztiválkatlan 2015. és 2016. évi és azt követő szezonjaira (a hátralékos teljesítési időszak összes szezonjára) vonatkozó megajánlások függvényében) a dokumentációban megadott részletek szerint (szakmai ajánlat).
3. értékelési szempont: relatív értékelési módszer - egyenes arányosítás (előny a nagyobb)
A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legmagasabb értékre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3. pontok valamennyi előírása (P1. - P1.a. és P1.b.; M1. - M1.a. és M2. - M2.a.)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel 4.000.000,- HUF.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az ajánlatkérő (Tokaj Város Önkormányzat; Rakamaz és Vidéke Takarékszövetkezet, 68500012-11053442) fizetési számlájára történő befizetéssel vagy átutalással (jogcím feltüntetésével), bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia. Az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásáról szóló iratot befizetés, átutalás esetén egyszerű másolati példányban, minden egyéb esetben (pl.: bankgarancia vagy készfizető kezességvállalás esetén) eredeti példányban kell benyújtani, a Kbt. 36.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő átutalással kívánja az ajánlati biztosíték nyújtani, az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy mely számlára kéri a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) - (7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Amennyiben az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint visszafizetésre kerül, úgy a későbbiekben nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatkérő papír alapú ajánlatok benyújtását írja elő. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel ellátva), a jelen felhívásban megadott címre [A.III.) melléklet] közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, pdf formátumban). A papír alapon és az elektronikus formában benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 60. § rendelkezései, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
2. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. P1.a. és P1.b. pontok szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
4. A közbeszerzési feladatleírás (szerződéstervezet) a dokumentációban található.
5. Az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolni köteles:
- a cégkivonatban rögzített és az ajánlatban aláíró képviselő aláírási címpéldányát/aláírás mintáját (ha az ajánlatban aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy, úgy csatolandó a képviselő aláírási címpéldányán/aláírás mintáján kívül ezen személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is). A 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. alapján, amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégadatokra / nyilvántartási adatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §).
6. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § alapján az alábbi korlátozással: a Kbt. 67. § (5) bek. alapján olyan esetben újabb hiánypótlásra lehetőség nincs, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlati biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre, erre tekintettel hiánypótlásra nincsen lehetőség olyan esetben, ha és amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
7. Az Ajánlattevőnek a felolvasólapon az ajánlattevő által fizetett üzemeltetési díjátalányt a projekttársaság éves adózott eredményének %-ában kell megadnia.
8. Ajánlattevő csatolni köteles továbbá a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat is. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos egyéb követelményeket a dokumentáció is tartalmaz.
9. Ajánlattevő az alábbiakról köteles NYILATKOZNI ajánlatában:
- arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket viseli;
- a Kbt. 60. § (3) bekezdésében meghatározottakra (eredeti aláírt nyilatkozat csatolása kötelező);
- a Kbt. 60. § (5) bekezdésében meghatározottakra;
- a Kbt. 40. § (1) bekezdésére (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező);
- a Kbt. 58. § (3) bekezdésére;
- a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén, a következő tartalommal: szervezet megjelölése; azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező);
- a Kbt. 126. § (5) bekezdésében meghatározottakra.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
11. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, összhangban a Kbt. 49. § (6) bekezdésében foglaltakkal, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.
12. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a szervezet (személy) által csatolandó:
- a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat;
- a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
13. A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumhoz a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordítását kell mellékelni, melynek helyességéért Ajánlattevő felel.
14. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is megjelöli, akkor a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést (Kbt. 124. § (4) bek.).
15. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.
16. Kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó információk: A Kbt. 45. §-ában foglaltak irányadóak a Kbt. 122. § (5) pontjában foglaltak figyelembevételével.
17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58. § 4) és (5) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
18. Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 19. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével került lefolytatásra.
19. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a tárgyi eljárás során helyszíni bejárásra ad lehetőséget, amelynek
időpontja: 2015.03.05. napja 09:00 óra; találkozás helye: a „Tokaji Fesztiválkatlan” elnevezésű ingatlanegyüttes (északi kapu), 3910 Tokaj, 565/5 és 597 hrsz.
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) előírásai az irányadóak.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/25 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím (URL): www.mkkozpont.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím (URL): www.mkkozpont.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Postai cím: Bocskai u. 23.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím (URL): www.mkkozpont.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------