Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/24
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.02.27.
Iktatószám:3255/2015
CPV Kód:15981000-8
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:FKF Nonprofit Zrt., 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. telephely, K51-es raktár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.03.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36 14596940
E-mail: sandorc@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
FKF Nonprofit Zrt., 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. telephely, K51-es raktár
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási keretszerződés keretében PET palackos természetes ásványvíz (szén-dioxiddal dúsított/szénsavmentes) 0,5 és 1,5 literes kiszerelésben történő beszerzése és szállítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15981000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Összesen nettó 20.000.000 Ft - 20 % keretösszeg erejéig PET palackos természetes ásványvíz (szén-dioxiddal dúsított/szénsavmentes) 0,5 literes és 1,5 literes kiszerelésben történő beszerzése és szállítása.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A megkötendő szerződés vonatkozásában
- késedelmi kötbér, melynek mértéke: az egyedi megrendelésekben szereplő határidők késedelme esetén a késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként napi 2%, amelynek alapja a késedelmesen teljesített megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott megrendelés nettó ellenértékének 20%-a
- meghiúsulási kötbér, melynek mértéke: A megkötendő szerződés Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha a teljesítést egyéb - érdekkörében felmerülő - okból megtagadja, vagy a késedelme elérte a 10 naptári napot, (amely ezen esetekben szintén meghiúsulásnak minősül) Ajánlattevő a szerződés teljes nettó értéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Ajánlatkérő érvényesítheti Ajánlattevővel szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek)
Amennyiben Ajánlattevőnek felróható okból Ajánlatkérő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Ajánlattevő a teljes szerződéses érték 20%-ának megfelelő kötbér fizetésére köteles.
- teljesítési biztosíték: melynek mértéke 500.000,-Ft, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módon.
az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése, egyedi megrendelésenként a teljesítésigazolást követően, számla ellenében átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésekben foglaltak alapján az eljárást megindító felhívás és dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdésben és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 12. § -ban foglaltak figyelembe vételével kell a Ajánlattevőknek nyilatkozatot benyújtania, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja szerint kell nyilatkoznia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való gazdasági és pénzügyi alkalmasságot az alábbiak szerint kell igazolni:
P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatában nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, jelen hirdetmény feladásától (V.5. pont) visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot valamennyi ott vezetett pénzügyi intézményi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
- mióta vezetik az ajánlattevő pénzforgalmi számláját,
- volt-e 30 napnál hosszabb sorban állás a jelen hirdetmény feladását (V. 5. pont) megelőző 12 hónapban, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A fenti alkalmassági követelménynek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a jelen hirdetmény feladását (V.5. pont) megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb ideig tartó sorban állás fordult elő bármely pénzforgalmi számláján.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, közös ajánlattétel esetén a P.1) alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát - a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1.I.) Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától (V.5. pont) visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (PET palackos természetes ásványvíz szállítása) referenciáit kell ismertetnie.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 16. § (5) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, illetve aláírt igazolást, vagy az Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani.
A referenciának tartalmaznia kell
- a szerződés tárgyát, a szerződés keretében leszállított termékek felsorolásával,
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a teljesítés idejét (év/hónap/nap megjelölésével),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét (településnév, utca, házszám),
- Szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, továbbá
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő:

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban a beszerzés tárgya szerinti, PET palackos természetes ásványvíz szállítására vonatkozó, összesen nettó 10.000.000 Ft értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az elvárt érték több referenciával is teljesíthető.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
1) Ajánlatkérő az eljárás részeként az ajánlattételt követően az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket meghívhatja az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre. Az ajánlatadás ezen köre az Electool Hungary Kft. által biztosított elektronikus árlejtési eszközön kerül lebonyolításra.
2) Az Ajánlatkérő nem folytathatja le az árlejtést, amennyiben egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra.
3) Az Ajánlatkérő az árlejtést „Mindösszesen nettó ajánlati ár„ tekintetében folytatja le.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, ha az árlejtést követően, a megadott határidőig a végleges ajánlati egységárakat tartalmazó felolvasólapot nem küldi meg elektronikusan Ajánlatkérő kapcsolattartójának.
Az elektronikus árlejtés folyamatát a 257/2007. (X.4.) Kormányrendelet szabályozza.
Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
K1480
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/23 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. I.emelet 116-117-es tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján jogosultak.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlattétel érdekében a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak, át kell vennie.
A Kbt. 52. § (2) bekezdése szerint, a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek sem kell a dokumentációért fizetnie.
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan, vagy igény esetén postai úton megküldi. A dokumentáció személyesen is átvehető munkanapokon 08:00 - 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00-11:00 óráig, Ajánlatkérő székhelyén (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) II. emelet 211. irodában. A dokumentáció a felhívás „A” melléklet II. pontjában megadott e-mail címen kérhető meg, a dokumentációt átvevő adatainak egyidejű megadásával (átvevő szervezet neve, címe, adószáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, faxszáma, email címe).
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. és III.2.3. pont tekintetében a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
-
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az eljárás eredményéről történő tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg Ajánlattevők részére (Összegezés megküldése).
2.) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (Összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanapon).
3.) Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki írásban jelzi érdeklődését, egyúttal meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma során használható e-mail címet, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti.
4.) Az ajánlatot és mellékleteit a Kbt. 61. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, zárt csomagolásban 1 (egy) db papír alapú „eredeti” példányban, továbbá elektronikus formában CD vagy DVD lemezen (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell benyújtani az eljárást megindító felhívás A/III. mellékletében megjelölt címre közvetlenül vagy postai úton, az ajánlattételi határidő lejártáig.
Amennyiben a CD/DVD-n található dokumentumok, illetve a papír alapon „eredeti” jelzéssel ellátott dokumentumok tartalma eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentumokban foglaltakat tekinti irányadónak.
5.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció, vagy a vonatkozó jogszabályok előírásainak, azonban a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet hiánypótlás keretében végrehajtani:
- A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 67. § (7) bekezdés a) pont értelmében a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt alapelvek sérelmével,
- A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pont értelmében az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
6.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124. § (4)).
7.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25. § figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
8.) Az ajánlathoz a Kbt. 60. § (6) alapján Felolvasólapot kell csatolni, az ajánlatkérési dokumentáció I.3.h. pontjában feltüntetett adatokkal. Ajánlatkérő mintát készített az ajánlatkérési dokumentáció 1. sz. melléklet szerint.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon szereplő mindösszesen nettó ajánlati ár csak az ajánlatok összehasonlíthatósága szempontjából kerül megadásra, mely nem a szerződéses érték.

9.) Az ajánlati egységárakat fix nettó áron, pozitív egész forintban kell meghatározni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költségtényezőt, amelyet az Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
10.) Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.
11.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az Eljárást megindító felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok, vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, azok felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
12.) Az ajánlathoz csatolni kell a Ajánlattevő, az igénybe venni kívánt más szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az igénybe venni kívánt más szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29. § (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.
13.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 26. § figyelembe vételével a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletének 6-7.) pontjában található.
14.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kíván-e támaszkodni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a más szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített (ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. melléklete).
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat.
15.) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdés értelmében, jelen eljárást megindító felhívás és az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
16.) Az eljárást megindító felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként előírt, az Ajánlattevő, más szervezet által aláírandó valamennyi dokumentumot (nyilatkozat, igazolás) a Kbt. 36. § (3) bekezdésben foglaltak szerint kell benyújtani.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő.
17.) Az ajánlatnak - a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint - tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 3. sz. mellékletében található.
18.) A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint, az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
19.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.
20.) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell nyilatkozatát a szállítandó termék márkájára vonatkozóan. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés ideje alatt az ajánlatban megjelölt márkától eltérni nem lehet.
21.) Ajánlattevőknek az ajánlatába csatolnia kell nyilatkozatát, hogy a megrendelt ásványvizeket a megrendelés kézhezvételétől számított maximum három munkanapon belül leszállítja.
22.) A szállítandó árunak meg kell felelnie a közbeszerzési műszaki leírásban támasztott minőségi követelményeknek, amelyről az ajánlatban külön nyilatkozatot kell csatolni.
23.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt). és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
24.) Ajánlattevőnek a cégkivonatban még élőként feltüntetett, de már megszűnt számlákról is nyilatkoznia kell, valamint ebben az esetben csatolni kell a pénzintézet által kiadott nyilatkozatot is a megszüntetésről. A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
25.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
26.) Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés előírásai szerint a magyar nyelven, ingyenesen rendelkezésre álló adatbázisok szerint kíván Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő adatot vagy tényt igazolni, de ez a tény vagy adat a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, akkor Ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy más gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell az érintett nyilvántartásról. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
27.) Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az elektronikus árlejtési rendszer interneten keresztül elérhető, a felhasználó számítógépén semmilyen telepítést nem igényel, használatához egy legalább 400 Mhz-s Pentium processzoros, 128 MB RAM-os számítógép szükséges, minimum 46 Kbit/s Internet kapcsolattal. Az alkalmazáshoz legalább Windows 95 vagy ennél újabb Microsoft fejlesztésű, vagy ezekkel kompatibilis szabad fejlesztésű operációs rendszer szükséges, (98/ME/NT/XP/2000/Vista). Az elektronikus rendszerben történő tallózáshoz legalább Internet Explorer 4.0, Mozilla 1.3, vagy Netscape Navigator 4.7 verzió szükséges.
Ajánlattevő ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát az elektronikus árlejtésen való részvételről. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 5. sz. mellékletében található.
28.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a teljesítési biztosíték határidőben törénő benyújtására vonatkozóan a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerint. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 11. sz. mellékletében található.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Postai cím: Alföldi u. 7. 211-es szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Postai cím: Alföldi u. 7. 211-es szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Postai cím: Alföldi u. 7. 211-es szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------