Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/36
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.03.27.
Iktatószám:4838/2015
CPV Kód:45212225-9;45300000-0;45310000-3;45331000-6;45000000-7;45262300-4;45262522-6;45430000-0;45450000-6
Ajánlatkérő:DON BOSCO SPORTKÖZPONT
Teljesítés helye:Magyarország-Észak-Magyarország-Borsod-Abaúj-Zemplén Megye-Kazincbarcika hrsz. 1132/14
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.05.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: DON BOSCO SPORTKÖZPONT
Postai cím: Bécsi út 173
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): DON BOSCO SPORTKÖZPONT
Címzett: Depaula Flavio Silvio
Telefon: +36 1 453 2277
E-mail: dbsportkozpont@gmail.com
Fax: +36 1 453 2277
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Don Bosco Sportcsarnok létrehozása - építési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország-Észak-Magyarország-Borsod-Abaúj-Zemplén Megye-Kazincbarcika hrsz. 1132/14
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Építési szerződés, melynek tárgya a Don Bosco Sportcsarnok létrehozás.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212225-9
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45331000-6
45000000-7
45262300-4
45262522-6
45430000-0
45450000-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Sportcsarnok létesítése műszaki leírás szerint.
Tervezett építési tevékenység:
- helye: Kazincbarcika, Építők útja; Hrsz.: 1132/14
- tartalma: új építésű sportközpont
- környezet jellemzői: szabadonálló beépítés, ligetes, fás parki környezet
Előzmények
A Don Bosco Szalézi Társaság Kazincbarcikán két jelentős oktatási intézményt tart fenn, a Szalézi
Szent Ferenc Gimnáziumot, illetve a Don Bosco Általános iskola, Szakiskola és Kollégiumot.
Mindkét oktatási intézmény évről évre folyamatosan bővülő létszámmal működik, és mindkét
létesítmény tornaterme alkalmatlan a megnövekedett tanulói létszám kiszolgálására, különös
tekintettel a Nemzeti Alaptanterv szerinti megemelt testnevelési óraszámra.
A fenntartó Szalézi Rend elhatározta, hogy a két iskola számára egy közös tornacsarnokot épít,
melyhez alkalmas terület kijelölését kérte Kazincbarcika város Önkormányzatától, lehetőleg köze,
azonos távolságra mindkét iskolától.
A város vezetése lehetőséget látott arra, hogy az évtizedek óta hiányzó Városi Sportcsarnok
építésének lehetőségét összekösse a Szalézi Rend tornacsarnok építési szándékéval. Ennek az
együttműködésnek eredményeként a város képviselőtestülete az új sportközpont számára az
Építők u. mentén, a Hrsz: 1132/14 sz. telek Völgy park felé történő bővítésével alakított ki
megfelelő építési telket, a 2007-ben felszentelt Szent Család Római Katolikus Templom melletti
területen.
2. Adatok
2.1 Alapadatok (módosított TRT szerint)
Besorolás: Településközponti Vegyes terület Vt/S-30-8-15
Minimális telek terület: 3000 m2
Megengedett beépítettség földszinten 80%
Minimális zöldfelület 10%
Maximális építmény magasság 15,0 m
Minimális parkolószám: OTÉK és helyi parkolási rendelet szerint
2.2 Tervezett épület adatai
A telek területe (T) 5 132 m²
Földszinti beépítés 2 200 m²
Beépítettség 42,86%
Zöldfelület 1 109,68 m²
Zöldterületi arány 21,62%
Parkoló szám OTÉK szerint /2 93 db
Parkoló szám (saját telken) 37 db
Parkoló szám (templommal közös telken) 93 db
3. Telepítés
A tervezett sportközpont épülete az Építők útja és a Jószerencsét út csatlakozásánál, a saroktelek
szabályai szerint került telepítésre; az Építők útja és a Jószerencsét út felöl az előkert, a Völgy park
és a Szent Család templom felé az oldalkert előírásainak figyelembevételével.
Az épület főbejáratának megközelítése a Jószerencsét út felöli fás, ligetes előkerten át történik,
mely a Völgypark részét képezi. Az telek szándékaink szerint kerítéssel nem kerül lehatárolásra, ily
módon az épület körüli zöldterület, burkolatok és növényzet egyben a park részét is képezik.
A sportcsarnok padlószintje a jelenlegi terepszinthez képest átlagosan 1,5 m-el került
lesüllyesztésre, az épület tömegének csökkentését továbbá rézsűs földfeltöltés szolgálja. A
Don Bosco Sportközpont kiviteli. 2014.06.
főbejárati az épület első szintjére került. A mozgáskorlátozottak számára a parkolóból alacsony
emelkedésű rámpa biztosít kapcsolatot a főbejárathoz.
Az Építők útja mentén a rézsűs földfeltöltésbe vannak bevágva a küzdőtér kiürítését, illetve a
rendezvények kiszolgálását biztosító kapuk.
A Sportközpont a szomszédos plébániatemplommal közös, fásított parkolót épít ki, mely két közúti
kapcsolattal rendelkezik. A parkoló a meglévő fák lehetőség szerinti megtartásával számol.
Ugyancsak része a feladatnak az Építők útja túloldalán, a közvilágítási lámpák között kialakítandó
két autóbusz öböl, valamint a Völgy park és a Szent Erzsébet Sétány mentén kialakítandó 38 db
közterületi parkoló megépítése.
4. Funkció
Az épület alapfunkciója sportközpont, de tartalmaz a Szalézi Rend által használt közösségi
funkciókat is. A sportcsarnok és lelátó tere leválasztható a közösségi terektől, a vizuális kapcsolat
biztosítása mellett.
4. 1 Pinceszint
Az épület egy sávban mélyített pinceszinttel rendelkezik, melyek a squash pályák 6,0 m-es tiszta
belmagassága miatt szükséges. Ezen a szinten alakítható még ki az a gépészeti tér, melyben
egyrészt a távfűtés hőközpontja helyezhető el, másrészt a felette lévő szinteket kiszolgáló gépészeti
alapvezetékeket tartalmazza.
4. 2 Küzdőtéri szint
Az épület legfontosabb eleme a szabvány kézilabda pálya méretű, nemzetközi röplabdapálya
szabványnak megfelelő 10,0 m belmagaságú küzdőtér, mely 2 db mozgatható elválasztó
függönnyel 3 db kosárlabda pálya méretű területre osztható, lehetővé téve egyidőben három
különböző sportfoglalkozás tartását. A lelátó alsó sorai mobil módon kerülnek kialakításra.
A lelátó alatti alacsonyabb belmagasságú területek sportszerraktárként és egyéb tárolóként
hasznosíthatók a teljes belmagasságú részeken a rendezvényekhez szükséges WC blokkok, az
elektromos helyiségek, valamint egy nagyobb fitnesz terem kerül elhelyezésre.
A küzdőtérrel azonos szinten létesülnek az öltöző blokkok, a tanári / bírói öltözők, valamint orvosi
szoba. A három részre osztható tornacsarnokhoz 6 db 20-25 fős sportöltöző tartozik, melyek közül
2 db magasabb igényszinten kerül kialakításra. A sportfunkciók kiegészítésére szauna és masszázs
helyiségek készülnek az öltözői szinten.
4.3 Bejárati szint
A sportközpont közönségforgalmi bejárata a küzdőtér feletti szinten kerül kialakításra. Két,
egymáshoz közeli bejárattal különül el a sportcsarnok látogatói forgalma a közösségi épület
forgalmától. A kettő között helyezkedik el a lépcső - lift blokk.
A közönség az épület hosszában vezetett előtéren át érkezik az épületbe, mely a Völgy parkra
nyitott üvegfalával és büféjével a rendezvények előtt , azok szünetében elegendő teret biztosít akár
a maximális befogadó képességhez is. Az előcsarnok a Völgy park mentén végigfutó terasz
kapcsolatával és szabadtéri kiülőivel akár folyamatos működést is biztosíthat a büfé számára. A
térből egykarú lépcső vezet az alsó szinten elhelyezett WC blokkokhoz.
A lelátók megközelítése annak közép szintjén történik, ahonnan a lelátót lefelé és felfelé vezető
lépcsőkön lehet tölteni. A lelátó alsó két sora mobil lelátóként kerül kialakításra, melyet betolva
osztott pályahasználat esetén a küzdőtér növelhető.
Don Bosco Sportközpont kiviteli. 2014.06.
A közösségi épületrész bejárati szintjén került elhelyezésre egy büfé, kétsávos bowling pálya,
valamint pingpong, biliárd, asztali foci és egyéb szabadidős berendezések. Ez a tér elsősorban a
tanuló ifjúság kulturált szabadidő eltöltését hivatott szolgálni, mely a Szalézi Rend egyik kiemelt
célja. Az Építők útja felé egy tároló és két iroda helyiség nyílik, az épület üzemeltetése és irányítása
számára.
4.4 Emeleti szint
A közösségi épületrész emeleti szintje többcélú közösségi termeket tartalmaz, melyek egy
nagyteremmé is összenyithatóak. Ez elsősorban iskolán kívüli foglalkozások, szakkörök, illetve
vallási közösségek összejövetelei számára hasznosíthatók, összenyitva pedig akár nagyobb
létszámú rendezvények, családi események (esküvők, keresztelők) tartására alkalmas. A
vizesblokk mellett egy kisebb melegítőkonyha is kialakításra kerül a nagyobb rendezvények
kiszolgálására.
4.5 Gépészeti szint
A közösségi épületrész tetején gépészeti udvar alakul ki, mely oromfallal, illetve áttört ferde síkú
lezárással vizuálisan takarásra kerül.
Az itt elhelyezett kültéri gépészeti berendezések mind a sportcsarnok, mind a közösségi épület
szellőzési, hő -és füstelvezetési valamint hűtési igényeit hivatott kiszolgálni. A berendezések
korszerű frekvenciaváltós gépek, melyek folyamatos üzem mellett is a mindenkori használat által
igényelt kapacitásnak megfelelően működnek. A sportcsarnokot szolgáló szellőző és hűtő
berendezések egy része csak a nagyobb közönségforgalmat generáló rendezvények esetén lép
működésbe. Ebben az esetben telepített, vagy mobil generátor biztosítja a szükséges
megnövekedett elektromos kapacitást.
5. Alkalmazott anyagok és szerkezetek
5.1 Épületszerkezetek - sportcsarnok
Az épület alapozása monolit vasbeton lemezalappal történik, mely a terhelésnek megfelelően a
pillérek vonalában nagyobb vastagsággal készül. Az felmenő szerkezet a csarnokrészben monolit
vasbeton falakkal, majd a fal tetejéről indított előregyártott vasbeton pillérekkel készül, a teret 36 mes
fesztávolságú ferde övű acél rácsostartó fedi. Közöttük szelemenekkel alátámasztott, minősített,
ásványgyapot töltésű szendvicspanel biztosítja a héjalást. A csarnoktér természetes szellőzését,
bevilágítását, illetve a hő -és füstelvezetést tetőkiemeléssel és kifelé emelkedő módon nyíló,
függőleges üvegezett sávval javasoljuk megoldani.
A lelátó monolit vasbeton gerendákra helyezett előregyártott „L” alakú vasbeton panelekkel kerül
kialakításra, felületkezelés nélkül. A fix székek műanyag, támlás szerkezetek.
A csarnoktér 5,5 m magasságig külső hőszigeteléssel ellátott vasbeton fala felett a tető síkjáig,
körbefutó kettős profilüveg sáv készül, melyben átlátszó hőszigetelés biztosítja az épület
energetikai megfelelőségét. A kettős hőszigetelt profilüveg sáv káprázatmentes, derengő fényt
biztosít a küzdőtér számára, este pedig a megvilágított belső tér fénye rajzolódik ki a homlokzaton.
A tömör falszerkezetek terepszint feletti felületein a külső hőszigetelésre ragasztott lapka burkolat
kerül, mely enyhén mázas felületével részben utal a szomszédos templom épületek tégla
architektúrájára, ugyanakkor mérete és mélyebb, sötétebb színe sajátos karaktert ad az épületnek.
Az előcsarnok parkra néző homlokzata erős fényvédő paraméterű üveggel ellátott függönyfal,
felette 1,1 m kiülésű előtetővel, mely átfordul a bejáratok felé is .
Don Bosco Sportközpont kiviteli. 2014.06.
A küzdőtér padlószerkezete padlófűtéssel kombinált kettős lengő sportpadló, parketta borítással.
A pályákat elválasztó függönyök felhúzott állapotban az acél tartókra rögzítettek, felhúzott
állapotban biztosítva a nemzetközi röplabda szabványban előírt 9,0 m tiszta belmagasságot.
5.2 Épületszerkezetek - közösségi épületszárny
A tervezett épület monolit vasbeton szerkezetű, a küzdőtér szintjével azonos területen folytonos
lemezalappal, a mélyített pinceszakasz víznyomás elleni szigeteléssel készül. A felmenő
szerkezetek monolit vasbeton pillérváz és födémek. A külső falak részben vasbetonból, részben 30
cm vázkitöltő kerámia falazóblokkal készülnek, hőszigetelésre ragasztott kerámia lapka burkolattal.
A földszinti előtér a főbejárattal együtt hőhídmentes alumínium függönyfal szerkezetű, a többcélú
közösségi szint sávablaka szintén függönyfal profillal készül, erős fényvédő üvegezéssel.
A tetőn lévő gépészeti tér felett áttört optikai rácsként nagy lyukbőségű expandált lemez fedés
készül acél vázszerkezeten, mely egyben a gépészeti berendezések tartóinak rögzítésére is
szolgál.
5.3 Belső kialakítás
A bejárati előcsarnok és a közönségforgalmi terek padlója beton hatású, nagyelemes gress lap, a
többcélú nagyterem és előtere ipari parketta burkolatú. A nagyterem elválasztására akusztikailag
méretezett mobil válaszfalak készülnek a födémről függesztett sínrendszerrel.
A belső terekben álmennyezet csak a terven jelölt helyeken készül, általában gipszkarton felülettel
revíziós nyílásokkal. Az álmennyezet nélküli területeken látszó gépészeti szerelés történik.
Általában nem burkolatok, hanem festett, erős színhatású, természetes felületek jellemzik a belső
tereket.
Az öltözők padlóburkolata, valamint a vizes helyiségek padlója és falai kerámia lap burkolatot
kapnak, kent szigeteléssel, a zuhanyok környezetében a falon is felvezetve. A vizes helyiségek
felszerelése víztakarékos, vandálbiztos szerelvényekkel történik.
6. Személyfelvonó
Az épületben 1 db mozgáskorlátozottak számára létesülő 630 kg-os felvonó készül, mely minden
közönségforgalmi szint akadálymentes közlekedését biztosítani tudja.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 1396456248 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ha a vállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a megrendelő a szükséges munkákat a vállalkozó költségére elvégeztetheti. Megállapítható a vállalkozó mulasztása, ha
- a kijavítást a hiba megállapítását követő három munkanapon belül nem kezdi el,
- a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja,
- a kijavítást a szerződésben megállapított határidőn belül - felróható okból - nem fejezi be.
Késedelmi kötbér (részhatáridő napi 0,3, teljesítési határidő napi 0,5%)
Vállalkozó köteles kötbérterhes részhatáridő késedelme esetén naponta a Vállalkozási Díj 0,3 (három tized) %-a, a befejezései határidő késedelme esetén naponta a Vállalkozási Díj 0,5 (öt tized) %-a mértékű kötbért fizetni. A késedelmi kötbér összesített mértéke azonban nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 15 (tizenöt) %-át, továbbá köteles megtéríteni Megrendelőnek a késedelembe esés folytán felmerült kárát. Felek a késedelmi kötbért elsődlegesen a vállalkozói díjból történő levonással érvényesítik.
Hibás teljesítési kötbér (10%)
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén - amennyiben a hiba a Végleges Átadás időpontjában is fennáll, illetve a hiba nem javítható - a Vállalkozó a hibás Munka értéke 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
Hibák kijavításához kapcsolódó késedelmi kötbér (napi 1%)
A Hibákért Való Felelősség Időszaka alatt a Vállalkozó a Szerződés szerint általa elvégzett javítási munkálatok vagy kicserélés idejére köteles a Megrendelőnek a hibával érintett Munka értékének 1%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni a javítási munkálatok minden egyes napja után, mindaddig, amíg a javítás/kicserélés befejeződött.
Meghiúsulási kötbér (15%)
A Szerződésnek a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása/megszűnése esetén a Vállalkozó a nettó Vállalkozási Díj 15 (tizenöt) %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a késedelmi kötbér nem érvényesíthető.
Előleg visszafizetési biztosíték (5%)
A Vállalkozó, a Megrendelő által fizetendő előleg visszafizetési kötelezettségének biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján Az Előleg Visszafizetési Biztosíték értéke a nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.
Teljesítési biztosíték (5%)
A Vállalkozó valamennyi, a Szerződésben vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A Teljesítési Biztosíték értéke a nettó (szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélküli) Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.
Jótállási (jóteljesítési) biztosíték (5%)
A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a teljesítés időpontjában, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított Jótállási (Jóteljesítési) Biztosítékot nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján.
A Jótállási Biztosíték összege a nettó (szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélküli) Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.
A Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a biztosítékok nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Megrendelő a teljes vállalkozási díj összegéből a nettó összeg 5%-át Jóteljesítési biztosítékként visszatart a 9.1. pontban rögzített 60 hónap + 60 nap futamidőre.
A visszatartások összegei után Megrendelő a Vállalkozó részére nem fizet kamatot, és az Vállalkozó sem támaszthat ilyen igényt.
Amennyiben Vállalkozó a 9. fejezetben rögzített jótállási kötelezettségeinek nem tesz határidőre eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibákat Vállalkozó terhére kijavítani és a javítás költségét a visszatartott biztosítékból levonni.
Amennyiben a garanciális időszak alatt Vállalkozó felszámolását rendelnék el, a garanciális visszatartás összegét Vállalkozó a Ptk. 6:193. § bekezdése alapján a garanciális kötelezettségek biztosítására a szerződés aláírásával véglegesen a Megrendelőre engedményezi. A felek ezen engedményezési megállapodása az Alvállalkozó felszámolásának elrendelésekor - mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésével - a felszámolás kezdőnapjával lép hatályba.
Szakmai felelősségbiztosítás megkötése a projekt vonatkozásában
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 9. § alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezésre kiterjedő és a vállalkozási díj mértékét elérő terjedelmű felelősségbiztosításra.
Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő fizetési késedelme esetén, Megrendelő kötelesek a Ptk-ban szabályozott késedelmi kamatot megfizetni Vállalkozó részére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
- Előleg: 5 %
- 1. részszámla (15 %-os készültségkor) 15 %
- 2. részszámla (30 %-os készültségkor) 15 %
- 3. részszámla (45 %-os készültségkor) 15 %
- 4. részszámla (60 %-os készültségkor) 15 %
- 5. részszámla (75 %-os készültségkor) 15 %
- végszámla (kivitelezés befejezésekor) 25 %
A megrendelő kötelezi magát, hogy a külön mellékletében meghatározott részmunkák elvégzése után az azokra eső vállalkozási díjat kiegyenlíti, amennyiben a teljesítés leigazolása megtörtént, továbbá az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ és a az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14.§ szerinti feltételeket Vállalkozó teljesítette.
A vállalkozó a részmunkák elvégzését a megrendelőnek jelenti, aki azt a szerződésben rögzítettek szerint, ellenőrzi és igazolja.
Az ennek alapján kiállított és befogadott részszámla összegét a megrendelő 30 napon belül köteles a vállalkozó bankszámlájára átutalni.
Az előleg az első részszámlában kerül elszámolásra.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez gazdálkodó szervezet(projekt társaság) létrehozását nem teszi lehetővé.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Vállalkozó köteles a helyben képzett tanulókat bevonni a kivitelezés során, amelynek keretében megfelelő szakmai gyakorlatra tehetnek szert növendékek a tanult szakmát illetően. A tanulók bevonására vonatkozóan Vállalkozó köteles szerződést kötni a Megrendelő által felkért intézménnyel.
A műszaki leírásban, műszaki dokumentációban és árazatlan költségvetésben márka, vagy típus szerint jelölt helyeken vagy azzal egyenértékűt kell érteni, miszerint a jellemző műszaki paraméterekben, teljesítményben és terhelhetőségben a megajánlott más elemeknek meg kell egyeznie - kivéve ez alól a homlokzati burkolatot.
A műszaki leírásban és tervekben meghatározott homlokzatra vonatkozó burkolati elemek helyettesíthetősége települési főépítészi és műszaki ellenőri együttes engedéllyel lehetséges, tekintettel arra, hogy ezen kivitelezési rész esztétikai és külső megjelenési szempont kiemelten fontos a beruházásban, a tervezett elemeket a települési főépítész engedélyezte.
Az árazatlan költségvetés szerkezetén tilos módosítani az átláthatóság és az összehasonlíthatóság érdekében. Az esetleges tisztázó kérdések nyomán ajánlatkérő eszközölhet javítást az árazatlan költségvetésben.
Ajánlatkérő helyszíni konzultációt tart 2015.04.03. napján 10:00 órától a beruházás helyén. A konzultáción írásban kell az ajánlattevői kérdéseket feltenni és benyújtani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) alapján kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) alapján kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) a)-c) és f) pontjai alapján kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1)-(2) alapján kizáró okok nem állnak fenn.
A 310/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az ajánlattevőnek ajánlatában, nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.
A 310/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ alapján az ajánlattevő alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
A Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. és 2. Ajánlattevő igazolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges!
Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
(310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bek. b) pontja és (2) bekezdése szerint)

3. Ajánlattevő nyilatkozzon az elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerint származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55.§ (4) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.

Ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontja szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják az alkalmasságot, amennyiben:
- az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmassági feltételek teljesítésére a Kbt. 55. §-ának és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a rendelkezései az irányadók.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben évente az értékesítés nettó árbevételének átlaga nem éri el a nettó 1 milliárd forint összeget.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő ha a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye vagy saját tőkéje negatív volt.
Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ajánlatkérő ebben az esetben az igazolandó nettó árbevétel mértékét 300 millió Ft-ban határozza meg.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen eljárást megindító felhívás feladásától megelőző számított három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évben összesen nem éri el a nettó 1 milliárd forintot.
Közbeszerzés tárgya szerintinek minősül: magasépítési tevékenység
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevő az alkalmasságát igazolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb magasépítési tevékenységre vonatkozó építéseinek ismertetésével, a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2) bek. a) pontjában foglaltak szerint.
Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16.§ (3) bek.).
2. Ajánlattevő mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltséget, kitérve a darabszám és a műszaki paraméterekre is, saját tulajdon esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, bérelt vagy előszerződéssel lekötött eszköz esetén az erre vonatkozó szerződés egyszerű másolatát kell csatolni. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. és 56. §-aiban foglaltakra. [310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja]
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő (részvételre jelentkező) felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
3. A szakember képzettségének ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (2) c) pontja alapján, képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával (melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható).
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll.
Az Ajánlattevő külön nyilatkozni kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket, mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124 § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

4. Ajánlattevő ismertesse az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja] A Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.

Az alkalmassági feltételek teljesítésére a Kbt. 55. §-ának és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a rendelkezései az irányadók.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év alatt legalább 1 db, olyan az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciával, melyben a szerződés értéke eléri a nettó 1 milliárd Ft-ot, és ebben az épület gépészeti kivitelezési érték eléri a 400 millió Ft-ot, továbbá a referencia tartalmaz épület gépészetet, villany, víz, szellőzés és alternatív energia kialakítást, külső közmű hálózatok kiépítését, továbbá a kivitelezett létesítmény alapterülete eléri a 2000 m2-t.
Közbeszerzés tárgya szerintinek minősül: magasépítési tevékenység közhasználatú építmény kivitelezésére.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (2) b) pontja alapján nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, felszereléssel:
- 1 db toronydaru
- 1 db betonpumpa
- 1 db úthenger
- 1 db lánctalpas árokásó munkagép
- 5 db legalább 24 tonnás tehergépjárm

3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 15. § (2) c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik:
• 1 fő, felsőfokú építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/A érvényes jogosultsággal és legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakember
• 1 fő felsőfokú, gépészmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉG érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves gépészmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember
• 1 fő felsőfokú, villamosmérnök végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉV érvényes jogosultsággal és
• legalább 3 éves villamosmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember
• 1 fő felsőfokú, építőmérnök végzettséggel, továbbá MV-VZ/A érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves építőiparban szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
• 1 fő építésvezetővel, aki felsőfokú végzettségűek, és 3 éves építő iparban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges, egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg.
4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/05/05 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/05/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/05/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 3530 Miskolc, Rákóczi utca 14. 1/5.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2015.05.05. 10:00 óra
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
Az Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (6) bekezdése alapján a Dokumentációt, minden Ajánlatkérő számára térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától.
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2015.05.05. 10:00 óra
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
Az Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (6) bekezdése alapján a Dokumentációt, minden Ajánlatkérő számára térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától.
A hozzáférés adatai: https://www.dropbox.com/sh/roo95hpv2r6ggb6/AAAk1A_zqBpDCv35IyafOUYya?dl=0
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A minősített ajánlattevőnek kizárólag e körben kell igazolnia alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szabályai szerint.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
• Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 56. § (1) (2) bekezdés tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is csatolandók).
• Ajánlattevő ajánlatához csatolja a mellékletben szereplő felolvasó lapot.
• Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot írásban, a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban + CD lemezre kiírva elektronikus formátumban kell benyújtani.
A formai követelmények vonatkozásában ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 61. § bekezdésére.
Az ajánlatkérő - az adminisztráció megkönnyítése érdekében - kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz csatoljanak kettő, az eredetivel megegyező másolati példányt is (nem kötelező).
• Az ajánlati árakat az összehasonlíthatóság és a műszaki értékelhetőség érdekében minden esetben a részletes műszaki specifikációnak megfelelő, tételes bontásban beárazva kérjük megadni.
• Ajánlattevőknek a Kbt. 40.§ (1) alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
• Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A minősített ajánlattevőnek kizárólag e körben kell igazolnia alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szabályai szerint.
• A Kbt. 54. § (1) rendelkezései alapján, az Ajánlatkérő kötelezően előírja az Ajánlattevőknek, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az Ajánlatkérő a dokumentáció II. 5.4. pontjában megadja tájékoztatást azon hatóságokról, melyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak.
• Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
• Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
• Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 27. § bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem írja elő, a szerződés teljesítéséhez projekttársaság alapításának lehetőségét kifejezetten kizárja.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda
Postai cím: Rákóczi utca 14. 1/5.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda
Címzett: Dr. Tóth Gergely
Telefon: +3646320411
E-mail: iroda@jamborestoth.hu
Fax: +3646320411
Internetcím (URL): www.jamborestoth.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda
Postai cím: Rákóczi utca 14. 1/5.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda
Címzett: Dr. Tóth Gergely
Telefon: +3646320411
E-mail: iroda@jamborestoth.hu
Fax: +3646320411
Internetcím (URL): www.jamborestoth.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda
Postai cím: Rákóczi utca 14. 1/5.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Jámbor és Tóth Ügyvédi Iroda
Címzett: Dr. Tóth Gergely
Telefon: +3646320411
E-mail: iroda@jamborestoth.hu
Fax: +3646320411
Internetcím (URL): www.jamborestoth.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------