Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/14
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.01.21.
Iktatószám:0369/2021
CPV Kód:39162000-5
Ajánlatkérő:Testnevelési Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás Út 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gábor
Telefon: +36 14879215
E-mail: papp.gabor@tf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika
Hivatkozási szám: EKR001481042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:32320000-2
32324300-3
32330000-5
39162100-6
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Rövid meghatározása:
Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.
A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.
1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással
4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver
1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver
2 db SAP HANA 768GB-os szerver
2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)
1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére
2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez
1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez
8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása
7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása
8 db 72-90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása
1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása
1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljeskörű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13nm-es LED-fal) kialakítása
1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz
1 db Operátori Studió kialakítása
1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8nm-es LED fal)
1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása
1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása
1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása
1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása
• Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:
o oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési- és hardver- és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő
o Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.
o Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbesz. dokum. tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 104 - 250854

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 425867100 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2020. november 24. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
— Eljárás eredményes
— Beérkezett ajánlatok száma: 1 db
Ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Magyarország 1037 Budapest, Montevideo Utca 8.; Adószáma: 12011069-2-41)
Nyertes Ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Magyarország 1037 Budapest, Montevideo Utca 8.; Adószáma: 12011069-2-41)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:32320000-2
32324300-3
32330000-5
39162100-6
39162110-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározása:
Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.
A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.
1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással
4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver
1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver
2 db SAP HANA 768GB-os szerver
2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)
1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére
2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez
1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez
8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása
7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása
8 db 72-90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása
1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása
1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljeskörű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13nm-es LED-fal) kialakítása
1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz
1 db Operátori Studió kialakítása
1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8nm-es LED fal)
1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása
1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása
1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása
1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása
• Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:
o oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési- és hardver- és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő
o Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.
o Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbesz. dokum. tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 447997303
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés III.1. pontja első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Vevő köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Eladó Ajánlatában megjelölt árak alapján, valamint a műszaki tartalom növekedése alapján - a II. számú szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom módosítása összesen 22.130.203,- Ft + ÁFA - összesen 447.997.303,- Ft + ÁFA,azaz négyszáznegyvenhétmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszázhárom forint + ÁFA - azaz összesen bruttó 568.956.575,- Ft vételár Eladó részére történő megfizetésére.
Felek rögzítik, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek. Jelen módosítás a fentiekben kifejtettek okán nem minősül új beszerzési igénynek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vevő, mint ajánlatkérő „Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást (EKR 001481042019) folytatott le, amelynek nyertese az Eladó, mint ajánlattevő lett. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján Felek SZER-000427-2020 ügyszámon iktatott adásvételi szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Szerződés).
Felek a Szerződést 2020. október 29. napján módosították (a továbbiakban: Adásvételi szerződés I. számú módosítása).
Annak érdekében, hogy Vevő központi épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek átfogó fejlesztése a legteljesebb körűen megvalósulhasson szükségessé vált az ajánlatban szereplő tételek mennyiségének növelése, így a műszaki tartalom megváltoztatása, valamint ezzel összefüggésben a szerződéses érték változása miatt bekövetkező módosítások alkalmazása, ezért Felek jelen Szerződésmódosítással a Szerződést annak VI.1. pontjára és a Kbt. 141 § (2) bekezdésére tekintettel módosítják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 425867100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 447997303 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben