Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Öntisztázás

A Közbeszerzési Hatóság az Országgyűlés alá rendelve működik, hatáskörébe tartozik többek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 64. §-a szerinti öntisztázással kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása.

Annak ellenére, hogy valamely gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)–e), g)–q) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, megfelelő intézkedések megtételével igazolhatja megbízhatóságát és részt vehet közbeszerzési eljárásban. Ehhez intézkedéseinek megfelelőségét és ezáltal megbízhatóságát igazolandó a Közbeszerzési Hatóság öntisztázással kapcsolatos hatósági eljárásának lefolytatására van szükség.

A Közbeszerzési Hatóság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.

A Közbeszerzési Hatóság előtt az öntisztázásra irányuló eljárás kérelemre indul. A benyújtott kérelem informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére kell bocsátani, amit - elektronikus levél útján történő benyújtás esetén - a Közbeszerzési Hatóság egy munkanapon belül visszaigazol.

Kérelmet terjeszthet elő bármely gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti kizáró ok kivételével bármely kizáró ok fennáll. A Kbt. 64. § (2) bekezdés rögzíti, hogy ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A véglegessé vált, illetve jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ezzel együtt, ha az érintett gazdasági szereplő megbízhatóságát a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon [a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés].

A kérelem benyújtására elektronikus űrlap áll az ügyfelek rendelkezésére, amelyet Hivatali kapun keresztül nyújthatnak be (további információ érhető el az alábbi linken ).

A kérelemben a Kbt. 188. § (2) bekezdése szerint a kizáró ok hatálya alá tartozó gazdasági szereplő a megbízhatóságának bizonyítása érdekében köteles igazolni, hogy

a) a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy egyéb jogsértéssel okozott kárt - a károsult által elfogadott mértékben - megtérítette vagy arra meghatározott határidővel kötelezettséget vállalt;

b) az illetékes hatóságokkal aktívan együttműködve átfogóan tisztázta az ügy tényállását és körülményeit; és

c) olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést hozott, amely alkalmas a további bűncselekmény, kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés megelőzésére.

A kérelemben ki kell térni arra és igazolni kell, hogy a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy egyéb jogsértéssel összefüggésben keletkezett-e kár.

A kérelemhez csatolni kell a megtett intézkedésekkel kapcsolatos bizonyítékokat.

A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

Alapvető eljárási szabályok:

A Hatóság a kérelmet benyújtó gazdasági szereplőt megfelelő határidő megjelölésével további nyilatkozattételre, bizonyíték, dokumentum csatolására hívhatja fel.

A Hatóság köteles figyelembe venni a bűncselekmény, kötelességszegés vagy egyéb jogsértés súlyosságát és sajátos körülményeit.

A Hatóság a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat a honlapján a Tevékenységek/Nyilvántartások vezetése/Megbízhatóságot megállapító határozatok menüpontban teszi közzé, emellett a kérelmezőnek haladéktalanul írásban megküldi.

A megbízhatóságot nem megállapító határozatok közzétételére nem kerül sor, azokat a Hatóság a kérelmezőnek haladéktalanul, írásban küldi meg.

Ha a kérelmet a Hatóság - vagy a Hatóság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per során a bíróság - határozatában elutasítja, az adott kizáró ok alatt álló gazdasági szereplő akkor nyújthat be ismételten kérelmet az (1) bekezdés szerint az azonos okból fennálló kizáró okkal kapcsolatban, ha megbízhatóságát az előző kérelmének elutasítását követő intézkedéssel kívánja bizonyítani.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a kérelmező közigazgatási pert indíthat. A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az ügyintézés határideje:

A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül , határozat meghozatalával dönt a gazdasági szereplő által hozott intézkedések megfelelőségéről.

A határidő - indokolt esetben egy alkalommal - legfeljebb tizenöt munkanappal meghosszabbítható a kérelmező gazdasági szereplő egyidejű értesítése mellett.

A sommás eljárás szabályai nem alkalmazhatók. Az eljárás során az Ákr. hiánypótlásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Hatóság több ízben is felhívhatja hiánypótlásra a kérelmező ügyfelet.