Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság közleménye az elektronikus ügyintézésről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 1-i hatálybalépésére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeknek, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek (együttesen: ügy) elektronikus intézését a Közbeszerzési Hatóság az alábbiak szerint biztosítja.

Az ügyfelek elektronikus kapcsolattartása a Közbeszerzési Hatósággal:

A Közbeszerzési Hatóság az elektronikus ügyintézés érdekében az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramba telepíthető, (.JAR) kiterjesztésű elektronikus űrlapokat rendszeresít az ügyfelek részére, amelyek közvetlenül letölthetők a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról.

Az űrlapok kitöltéséhez és beküldéséhez szolgáló ÁNYK keretprogram a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán letölthető, az alábbi linkről: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra, az alábbiak szerint.

 

Hivatal (Szervezeti egység) neve:

Hivatal (szervezeti egység) rövid neve és KRID azonosítója:

Űrlap(ok) neve:

Az űrlappal elektronikusan intézhető ügyek:

Közszolgálati és Támogató Főosztály

Név: KHKTF

KRID: 248798778

KHKTF_dok_beny.jar

1.1.) Kérelem a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságának megállapításához (öntisztázás);


1.2.) Hiánypótlás teljesítése a megbízhatóság megállapítására irányuló eljárásban;


1.3.) Kérelem visszavonása a megbízhatóság megállapítására irányuló eljárásban;


1.4.) Megbízhatóság megállapítását elutasító határozat bírósági felülvizsgálata iránti közigazgatási per kezdeményezése [Kbt. 188. § (5) bek.];


2.1.) Tájékoztatás a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról;


2.2.) Hiánypótlás teljesítése a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás törvényességi ellenőrzése során;


2.3.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása;


3.) Állásfoglalás kérés;


4.1.) Közérdekű bejelentés megtétele;


4.2.) Adatszolgáltatás közérdekű bejelentés vizsgálata során;


5.) Tájékoztatás a gazdasági szereplő Kbt. 62. § (1) bekezdés i), illetve j) pontja szerinti kizárásáról.

Szerződés-ellenőrzési Főosztály

Név: KHSZEF

KRID: 341768375

KHSZEF_adatszolg.jar

Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz szerződés-ellenőrzési eljárásban benyújtandó adatszolgáltatás teljesítéséhez [308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 8. § (3) bek.]

KHSZEF_elj_ind.jar

Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezésének benyújtásához [308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 5. §]

KHSZEF_szerz_szeg.jar

Űrlap a Közbeszerzési Hatósághoz szerződésszegés bejelentéséhez [Kbt. 142. (5)-(6) bek.]

Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok

Főosztálya

Név: KHFNKF

KRID: 746881166

KHFNKF_fnkf_faksz.jar

1.) Kérelem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzéshez;

2.) Kérelem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történt bejegyzés megújításához;

3.) Kérelem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vett adatok módosításához;

4.) Kérelem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történt bejegyzés törléséhez;

5.) Hiánypótlás teljesítése;

6.) Kérelem visszavonása.

KHFNKF_mat.jar 

1.) Kérelem a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő bejegyzéshez;


2.) Kérelem a minősített ajánlattevők jegyzékébe bejegyzett adatok módosításához;


3.) Kérelem a minősített ajánlattevők jegyzékébe történt bejegyzés megújításához;


4.) Kérelem a minősített ajánlattevők jegyzékéből történő törléshez;


5.) Hiánypótlás teljesítése;


6.) Kérelem visszavonása.

KHFNKF_kozig_per_mat.jar 

A Kbt. 187. § (11) bekezdése szerinti közigazgatási per iránti kereset előterjesztése.

KHFNKF_fnkf_imi.jarKérelem IMI adatigénylés benyújtásához
 

A Közszolgálati és Támogató Főosztályhoz benyújtandó űrlap kitöltési útmutató itt érhető el: Kitöltési útmutató - KTF

A Szerződés-ellenőrzési Főosztályhoz benyújtandó űrlap kitöltési útmutató itt érhető el: Kitöltési útmutató - SZEF

A Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához benyújtandó űrlap kitöltési útmutató itt érhető el: Kitöltési útmutató - FNKF

A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet, hogy az egyes űrlapokon feltüntetendő „Eüsztv. szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség”-ként olyan elérhetőséget szükséges megadni, amely megfelel az E-ügyintézési tv. III. fejezet 7. pontjában [Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség] előírásainak [ld. különösen a 14. § (6) bekezdésben foglaltakat].

Annak érdekében, hogy az adott űrlap az ÁNYK keretprogramban Cégkapun keresztül beküldhető legyen a Közbeszerzési Hatósághoz, szükséges, hogy az ÁNYK keretprogram jelenleg legfrissebb 2.80-as számú verziója kerüljön telepítésre. A Cégkapun történő beküldés ÁNYK keretprogramban történő használatához az ÁNYK keretprogram „Szerviz” menü, „Beállítások” almenüben ki kell pipálni a következő lehetőséget: „Kapcsolat a Cég/Hivatali Kapuval menü engedélyezése”.

Ügyvédi tevékenységet végzők számára további hasznos segítséget nyújt a Magyar Ügyvédi Kamara Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatója „Elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől, általános áttekintés” címmel, amely az alábbi linkről érhető el: http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/158/1

A Közbeszerzési Hatóság által rendszeresített űrlapokat az ÁNYK keretprogramba telepíteni szükséges. Ezzel kapcsolatban egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az ÁNYK keretprogramba már korábban telepített űrlapokat – amennyiben időközben frissítés készül – folyamatosan frissíteni szükséges.

Az E-Ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése alapján – ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a Közbeszerzési Hatóság előtt elektronikus ügyintézésre köteles:

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan.

A gazdálkodó szervezet ügyfelek vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet az E-ügyintézési tv. 14. §-ában foglalt kötelezettségeire, valamint arra, hogy a 14. § (8) bekezdése értelmében ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

[Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja értelmében gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.]

Az E-ügyintézési tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. Ezzel kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság külön is felhívja a figyelmet az E-ügyintézési tv. 15. §-ában foglaltakra.

Az űrlap csatolmányainak terjedelme:

A Közbeszerzési Hatóság javasolja, hogy az ÁNYK-ban megküldésre kerülő iratok maximális terjedelme ne haladja meg a 100 Mb-ot, függetlenül attól, hogy a csatolmány egy vagy több fájlt tartalmaz. Ellenkező esetben az informatikai rendszer és internetes kapcsolat jelentős lassulására lehet számítani, illetve a mérethatár túllépése a küldés sikertelenségével járhat.

Az E-ügyintézési tv. 108/A. § (1) és (4) bekezdése értelmében:

108/A. § (1) 2019. december 31-ig, ha az ügyfél által elektronikusan benyújtani kívánt nyilatkozat vagy mellékletének (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: nyilatkozat) mérete az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az ügyfél a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be és a nyilatkozat megfelel a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak.

(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a (1) bekezdés szerinti méretkorlát meghaladása esetén jogosult a (1)-(3) bekezdés megfelelő alkalmazásával a nyilatkozatot tartós adathordozón is továbbítani.

[Az E-ügyintézési tv. 1. § 45. pontja értelmében tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze]

A Közbeszerzési Hatóság által hozott határozat elleni [Kbt. 187. § (11) bekezdés, valamint a Kbt. 188. § (5) bekezdés] kereset benyújtása:

A Kbt. 187. § (11) bekezdése, valamint a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti esetben (minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékének vezetése, megbízhatóság megállapítása iránti kérelem elutasítása) a Közbeszerzési Hatóság által hozott határozat közigazgatási perben megtámadható.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) bekezdése értelmében, a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.

A Kp. 39. § (1) bekezdésében rögzített 30 napos határidőtől eltérően a Kbt. 187. § (11) bekezdése, valamint a 188. § (5) bekezdése ugyanakkor 15 napot határoz meg, így a közigazgatási per indítására 15 nap áll rendelkezésre a határozat kézhezvételétől számítottan.

A Kp. 28. §-a [Beadvány] értelmében:

28. § (1) A beadványt elektronikus úton, postai úton vagy közvetlenül a bíróságnál kell benyújtani. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait kell alkalmazni.

(3) A beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. A beadványok hiányosságai esetén - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a polgári perrendtartás általános szabályai szerint van helye hiánypótlásnak.

A Kp. 29. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a [Kötelező elektronikus kapcsolattartás] értelmében:

608. § (1) Az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

(2) E fejezet alkalmazása szempontjából jogi képviselőnek kell tekinteni a 75. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket, valamint az ügyvédjelöltet és a jogi előadót, ha e törvény szerint a perben eljárhat.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a sorolja fel.

Fentiekre tekintettel az E-ügyintézési tv. 9. §-a szerint elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek a Közbeszerzési Hatóság határozata elleni közigazgatási per [Kbt. 187. § (11) bekezdés, Kbt. 188. § (5) bekezdés] iránti keresetet a Közbeszerzési Hatósághoz kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatóság által arra rendszeresített űrlapokon keresztül.

A Kbt. 187. § (11) bekezdése szerinti közigazgatási per iránti kereset benyújtására szolgáló űrlap:

KHFNKF_kozig_per_mat.jar

A Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti közigazgatási per iránti kereset benyújtására szolgáló űrlap:

KHKTF_dok_beny.jar

A Pp. 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1) és (3) bekezdése értelmében:

605. § (1) A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is - a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére.

A Közbeszerzési Hatóság elektronikus kapcsolattartása az ügyfelekkel:

A Közbeszerzési Hatóság a gazdálkodó szervezet ügyfelekkel Cégkapun (http://ekozig.mo.hu/cegkapu) keresztül tartja elektronikusan a kapcsolatot, amelynek használata a gazdálkodó szervezet számára 2018. január 1. napjától kezdődően kötelező.

Azon szervezetek esetében pedig, akik csatlakoztak az ún. Hivatali Kapu szolgáltatáshoz (http://ekozig.magyarorszag.hu/node/192), a Közbeszerzési Hatóság a Hivatali Kapun keresztül tartja elektronikusan a kapcsolatot. A Hivatali Kapuhoz csatlakozott szervezetek naponta frissülő listája az alábbi elérhetőségen megtekinthető: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/hivatal_lista.pdf

Természetes személy ügyfelekkel a Közbeszerzési Hatóság az E-ügyintézési tv. 15. §-ában foglaltaknak szerint tartja elektronikusan a kapcsolatot. Természetes személy ügyfelek esetében felhívjuk a figyelmet az ún. Ügyfélkapu szolgáltatásra: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

A Közbeszerzési Hatóság felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a Cégkapun, Ügyfélkapun, Hivatali Kapun megadott biztonságos kézbesítési elérhetőségre érkező értesítéseket folyamatosan kísérjék figyelemmel, tárhelyre érkező dokumentumokat folyamatosan töltsék le, a letöltést pedig igazolják vissza, figyelemmel a jogszabályban meghatározott kézbesítési szabályokra.

Főbb jogszabályok:

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

A Közbeszerzési Hatóság másolatkészítési szabályzata ITT érhető el.

A Közbeszerzési Hatóság az E-ügyintézési tv. 26. § (3) bekezdése szerinti, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos országos telefonos ügyfélszolgálatot a NISZ Zrt. útján biztosítja, a következők szerint:

- Az Ügyfélszolgálat a 1818-as hívószámán érhető el 0-24 órában a hét minden napján;
- Az Ügyfélszolgálat külföldről a +36 1 550-1859-es telefonszámon érhető el;
- Az Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségei az elektronikusan intézhető ügyek tekintetében: