Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/13
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.18.
Iktatószám: 0468/2019
CPV Kód: 63712710-3
Ajánlatkérő: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.02.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gábora Zoltán
Telefon: +36 14655613
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.volanbusz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921132018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000921132018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása”
Hivatkozási szám: EKR000921132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712710-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint vitel- és pótdíj beszedési feladatok, továbbá az ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése. Szolgáltatásmegrendelés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Volánbusz Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint vitel- és pótdíj beszedési feladatok, továbbá ügyfélszolgálati iroda működtetése és az ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztratív munkák végzése. Szolgáltatási keretszerződés.
Ellátandó szolgáltatási terület és időintervallum: Volánbusz Zrt. működési területe, 0-24 óra időtartamban.
Keretösszeg: 2019. 05.01- től 2019.12.31. napjáig: nettó 202.000.000 HUF
Teljes mennyiség: a beszerezni kívánt becsült 8 hónapos óraszám: 14.800 óra/8 hónap. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A keretösszeg erejéig rendelhető óramennyiség legalább 90%- nak megrendelésére az ajánlatkérő kötelezettséget vállal.
Ajánlatkérő a 2019.november 30- ig írásban közölt egyoldalú nyilatkozatával a szerződés időtartamát - az eredeti feltételekkel -, további 73 nappal meghosszabbíthatja.
Keretösszeg az opcionális időszakban (2020.01.01- től 2020. 03.14- ig ): nettó 60.600.000 HUF
Teljes mennyiség: az opciós időszakra beszerezni kívánt óraszám: 4440 óra/ 73 nap. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, A keretösszeg erejéig rendelhető óramennyiség legalább 90%- nak megrendelésére az ajánlatkérő kötelezettséget vállal.
A tevékenység ellátásához legalább 15 fő jegy,- és bérletellenőr foglalkoztatása és legalább 7 db személygépkocsi - és hozzájuk tartozó sofőr - rendelkezésre állása szükséges.
A teljesítésbe bevont, eddig az Ajánlatkérő járművein szolgálatot nem teljesítő jegy,- és bérletellenőrök kötelesek részt venni az Ajánlatkérő által szervezett alapismereti szaktanfolyamon, melynek 40.000,-Ft + ÁFA/fő összegű díja az Ajánlattevő költsége.
Vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül be kell mutatnia Megrendelő részére azon informatikai rendszerét, amely távoli hozzáféréssel biztosítja az arra feljogosított felhasználók részére a rendszerben rögzített: ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, külön jelentések adataiból képzett adatbázis, a dokumentumok PDF formátumú képeinek megtekintését, és az adatbázisból a Megrendelő igényeinek megfelelő lekérdezések futtatását.
A jegy- és bérletellenőrzési feladatokat a Volánbusz Zrt. teljes szolgáltatási területén (forgalmi üzemeknél és az alvállalkozóknál) az indított járatok számának alapulvételével, arányosan kell elvégezni, a Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően. Minimális elvárt ellenőrzöttség: 1,5 %.
A teljesítést követően havonta elemzésre kerül a vonali, vagy vonalcsoporti ellenőrzöttségi szint, így elkerülve az esetleges alul- illetve túlellenőrzöttséget.
A fenti arányosság biztosításának érdekében szükséges, hogy a havi óramegrendelések a teljes szolgáltatási területre egységesen kerüljenek diszponálásra.
Ajánlattevőtől a nettó alap óradíjat (Ft/ellenőri óra) a szerződéses és opciós időszakra vonatkozóan úgy kérjük megadni, hogy abban a szerződés szerinti valamennyi feladat ellátásának – az általános forgalmi adót leszámítva – összes költsége be legyen kalkulálva (rezsióradíj, infláció)
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
A 2. számú értékelési szempont teljes szövegét a II.2.5. pontban található karakterkorlátozás miatt itt ismertetjük: Az M2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban bemutatott szakember közbeszerzés tárgya - közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzés, és/vagy bármilyen jegyellenőrzés, jegyellenőrzésben végzett közreműködés - szerinti tevékenységi területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalata hónapban megadva (min. 0 hónap- maximum 120 hónap)
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban bemutatott szakember közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységi területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalat 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult legkésőbb 2019.11.30-ig közölt nyilatkozatával 2020.03.14-ig terjedő időtartamra meghosszabbítani a szerződést. A nyertes ajánlatevő a hosszabbítás időtartama alatt köteles a szolgáltatást változatlan tartalommal és változatlan díj ellenében nyújtani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult legkésőbb 2019.11.30-ig közölt nyilatkozatával 2020.03.14-ig terjedő időtartamra meghosszabbítani a szerződést. A nyertes ajánlatevő a hosszabbítás időtartama alatt köteles a szolgáltatást változatlan tartalommal és változatlan díj ellenében nyújtani.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoklása:
A szolgáltatás oszthatatlansága, valamint a közpénzzel való hatékony és költségkímélő gazdálkodást szem előtt tartva Ajánlatkérő nem tartja gazdaságosnak, célszerűnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatoknak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének kell megfelelnie.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében hivatkozik a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. szakaszának „ α” pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja szerint az előző három , mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából - közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzés, és/vagy bármilyen jegyellenőrzés, jegyellenőrzésben végzett közreműködés -, származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a fenti igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. b) pontja szerint saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző kettő üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha Az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az elmúlt 3 évben nem rendelkezik összesen legalább 150.000.000,- Ft, azaz Százötvenmillió forint a közbeszerzés tárgya - közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzés, és/vagy bármilyen jegyellenőrzés, jegyellenőrzésben végzett közreműködés -,szerinti tevékenységből származó nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az éves beszámolói alapján adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív volt.- Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 150.000.000 HUF-t, azaz Százötvenmillió forintot.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt P.1 követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.2. követelménynek elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. szakaszának „ α” pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
M1) Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapból származó, legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya, ellenértéke és a referencia követelmény szempontjából vizsgált mérőszám is meghatározandó. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. Irányadóak továbbá a Korm. rendelet 21/A.§, 22. § (5), 22.§ (3a), 24. § (1) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak, és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) B. 1. pontjának referenciákra vonatkozó része.
Az alkalmassági követelményt a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő,, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontjával kapcsolatban a TED-en megjelent felhívás VI. 5. pontjában rögzített időpont az irányadó. A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 22.§ (2) bekezdésére figyelemmel az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b.) pontja szerint csatolnia kell a megjelölt szakember képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumok másolatát, a szakember szakmai önéletrajzát, amelyből az alkalmassági kritériumoknak történő megfelelés egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi munkahelyét, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony / tagsági / egyéb foglalkoztatási jogviszony stb.).
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is ki kell tölteni az EKR felületén töltendő egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt M.1-M.2. követelménynek ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Karakterkorlátozás miatt folytatás Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): szakaszban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M1) nem rendelkezik a hirdetmény feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzésre, és/vagy bármilyen jegyellenőrzésre, jegyellenőrzésben végzett közreműködésre vonatkozó, összesen 11.000 (tizenegyezer) órában végzett, szerződés szerinti teljesítést igazoló referenciával.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy fő közlekedési,- vagy szervezési,- vagy műszaki,- vagy biztonsági felsőfokú végzettségű, legalább 11 fő irányításában, munkaszervezésében, legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Karakterkorlátozás miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): szakasz folytatása:
Tekintettel arra, hogy a vezető szakember közbeszerzés tárgya - közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzés, és/vagy bármilyen jegyellenőrzés, jegyellenőrzésben végzett közreműködés -,szerinti tevékenységi területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalata értékelési szempont,- a vezető közbeszerzés tárgya szerinti vezető-munkaszervezői tapasztalatára vonatkozó szakmai önéletrajzot már az ajánlatban csatolni szükséges. A bemutatott vezető szakember közbeszerzés tárgya szerint területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői gyakorlatát az e gyakorlatot részletesen bemutató, aláírt szakmai önéletrajzzal igazolja. Az önéletrajz tartalma: a gyakorlat időtartama év, hónap, nap szerint, a cég, amelynél a gyakorlatot szerezte, cégnévvel, címmel, a kapcsolattartó nevének és elérhetőségének (telefon és elektronikus levél) megadásával.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt M.1-M.2. követelménynek ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A szakember - végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, ill. a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, ill. szakmai tapasztalat érvényesülését. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke megfelelő-e.
.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények tekintetében hivatkozik a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bek-ben foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Tételes hibás teljesítési kötbér a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint: 10 000 HUF/eset, 50 000HUF/eset, 250 000 HUF/eset, 500 000 HUF/eset összegben.
Felek a tárgyhót követő 10. és 15. naptári nap között egyeztetést tartanak a tárgyhóban a Megrendelő általkiszabott kötbérek megalapozottságáról. A Vállalkozó a levonási jog gyakorlásához szükséges hozzájárulásijogát köteles jóhiszeműen, a Megrendelővel történt egyeztetést követően gyakorolni.
Megrendelő a Vállalkozó által írásban elfogadott kötbért a tárgyhónapot követő számlában levonással érvényesíti.
A kötbér kiszabása havonta történik, az adott hónapra eső valamennyi elfogadott kötbér együttes összegével, amelyet Felek közös jegyzőkönyvben rögzítenek.
Vállalkozó az alábbi esetekben jogosult 50 000 HUF/eset kötbér felszámítására: A Megrendelő a szerződés 1.számú mellékletében rögzített, az ellenőrzéshez szükséges eszközöket nem biztosította az elvárható időtartam alatt.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés keretében az ajánlatban megadott óradíj alapján kalkulált alapdíj és teljesítménydíj elszámolására van lehetőség.
Alapdíj elszámolása:
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/03/21 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15-18.§ tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15-18.§ tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
2. Ajánlatkérő jelen eljárást a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerint, a Kbt. 7.§ (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.
Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint.
Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti adatokat.
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.
4. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az EKR felületén érdeklődését jelezze.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, illetve a közös ajánlattevők megállapodása)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 10.§ rendelkezik.
7. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont, ahol a legkedvezőbb a 10.pont.
Az 1. részszempont: ár (alapdíj nettó Ft/órában megadva), a legkedvezőbb megajánlás a legalacsonyabb nettó alapdíj/óra
A 2. részszempont: Az M2 alkalmassági követelménynek való megfelelésként az ajánlatban bemutatott szakember közbeszerzés tárgya - közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzés, és/vagy bármilyen jegyellenőrzés, jegyellenőrzésben végzett közreműködés - szerinti tevékenységi területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalata hónapban megadva (min. 0 hónap- maximum 120 hónap). Ajánlatkérő a maximumként megadott 120 hónap fölötti megajánlások esetén is a maximum pontot adja, míg a 0 hónap tapasztalatot tartalmazó megajánlás nem kap pontot. Legkedvezőbb megajánlás: 120 hónap, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalat a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységi körben.
Értékelés módszere: ár részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében Ajánlatkérő a pontszámot a Miniszterelnökség Kbt. 77.§ (1) bekezdéséhez készített Útmutatójában foglalt képlettel számolja ki a Közbeszerzési Dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Karakterkorlátozás miatt a III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: pont folytatása:
Alapdíj elszámolása:
Vállalkozó a tárgyhavi tevékenységéről összesítő (forgalmi üzemenként, alvállalkozónként) elszámolást (teljesítésigazolás tervezetet) készít, melyet a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig ad át egyeztetésre a Megrendelő kapcsolattartójának. Az elszámolás mellékletét képezik:
• az elvégzett ellenőrzéseket tartalmazó összefoglaló táblázat alapján kiállított teljesítés igazolás,
• tárgyhónapban befizetett pót- és viteldíjak tételes kimutatásai,
• havi beszámoló az ellenőrzési tevékenységről.
A kapcsolattartó által jóváhagyott teljesítés igazolás alapján kerülhet sor a tárgyhavi tevékenységért járó díj kiszámlázására. Az Ajánlatkérő nevére kiállított számlát Vállalkozó a NÜSZ Zrt. címére köteles megküldeni.
A számla ellenértékét a Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. Az alapdíj elszámolása során a Feleknek a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bek., valamint a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) és (10) bekezdéseinek rendelkezései, valamint a Ptk. 6:155.§ szerint kell eljárniuk.
A teljesítménydíj elszámolása:
A befolyt pótdíjak összegéről Vállalkozó havonta tételes teljesítésigazolást állít ki. A Vállalkozót minden beszedett emelt pótdíj után teljesítménydíj jogcímen megilleti a mindekori emelt pótdíj és a mindenkori alappótdíj közötti különbözet. A teljesítménydíj elszámolásához Vállalkozó tételes kimutatást ad át Megrendelő részére. A Megrendelő jóváhagyása után Vállalkozó az Őt megillető teljesítménydíjat kiszámlázza. A számlát a NÜSZ Zrt. részére köteles továbbítani. A Megrendelő köteles a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Vállalkozó számlájára a teljesítménydíjat átutalni. A teljesítménydíj elszámolása során a Feleknek a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) és (10) bekezdéseinek rendelkezései szerint kell eljárniuk.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) További információk pont folytatása:
13. A Kbt. 27. § (3) bekezdésére figyelemmel a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a FAKSZ: Dr. Miklós Katalin (00442)
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e.) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák