Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Iktatószám: 10030/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4 (hrsz: 15239; 15238) Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája;2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4 (hrsz: 15239; 15238) Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.;Green Lords Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisfenyves Tagóvoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR000385932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő Óvodaépület állagmegóvása, használati minőségének javítása, építésügyi hatósági eljáráshoz nem kötött felújítása. A felújítási program az épületen a tetőfedés, bádogos szerkezetek, külső és belső nyílászárók, burkolatok, vizes, fűtési, csatornázási berendezések, a teljes elektromos és világítási hálózat cseréjét, a homlokzat új hőszigetelését, színezését irányozza elő.
Az udvaron a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat kiépítését, az elő lépcső és a gk. bejáró melletti támfalak, korlát, Játszókert felújítása. Tereprendezés, öntött gumiburkolat készítése. Játékok (hinta, csúszdaház mászóhálóval, kéttornyos vár görgőshíddal, őrtorony, homokozó árnyékolóval, rugós libikóka, egyszemélyes rugós játék) telepítése, oldalkerítés és járdaépítése. A felújítás keretében a vizesedésből származó épületkár helyreállítása.
A tető új, szintbehozó lécezéssel, 35mm trapézlemez fedést kap, a fedés cseréjével a ferde födémek, új, 15cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kapnak, a födémre 60cm-ként csavarozott, erősített, 7.5x15cm méretű szelemenek között. A szigetelés alá párazáró, felette pára-áteresztő fólia kerül. Az átépítéssel a tűzfalakon új OSB deszkázat is készül.Az épület homlokzatát 15cm vtg. EPS, lábazatát 12cm vtg. XPS hőszigeteléssel kell ellátni.Az udvaron a már korábban említett felújítási munkákon kívül, új szennyvíz és csapadékcsatorna épül, 100 és 200mm átmérővel, fordító és tisztító aknákkal, gépi és kézi földmunkával.Az új lábazati hőszigetelés mélységi kiépítése miatt elbontott betonjárdák, 100cm szélességben, 15cm vastag, beton járófelülettel újra épülnek.A gépészeti berendezések részleges felújításával, a vezetékek, szaniterek, WC, mosdok, radiátorok bontásával, a konyha melletti csoportszoba vizesblokkjának felújítása keretében, új szennyvíz elvezető hálózat épül, horonyba, illetve padlócsatornába. 8db új mosdó csapteleppel sarokszeleppel, 6db új WC épül tartállyal, ülőkével, sarokszeleppel. Az új mosdók a korábbiakhoz hasonlóan a fürdőszoba közepére építendő, 20cm széles, 150cm magas gipszkarton falra kerülnek.
A fűtési vezeték is részleges átépítésre kerül, 120fm új szénacél csővezeték készül, idomokkal, bilincsekkel, segédanyagokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, illetve padló csatornába. A korszerűsítés kapcsán, 78 db acéllemez radiátor kerül átépítésre, cserére. Négy szivattyú nagyobb teljesítményűre cserélődik.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott
tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 244028677 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4 (hrsz: 15239; 15238) Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti felújítás:
- tetőfedés és bádogozás cseréje:A tető új, szintbehozó lécezéssel, 35mm trapézlemez fedést kap, a fedés cseréjével a ferde födémek, új, 15cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelést kapnak, a födémre 60cm-ként csavarozott, erősített, 7.5x15cm méretű szelemenek között. A szigetelés alá párazáró, felette pára-áteresztő fólia kerül. Az átépítéssel a tűzfalakon új OSB deszkázat is készül.
- Épületkár helyreállítása: Az utcától távolabb levő épületben, a tornaterem határoló falánál, vizesedés miatt az épület megsüllyedt. Az épülethiba kijavítását az épület alapjának megerősítésével kell elvégezni, szakaszos alábetonozással. Ehhez az érintett, megsüllyedt falszakasz mellett, a meglévő alapok aljáig a járda bontást követően, a földet 1.0m szélességben ki kell termelni. Ezt követően a megerősítendő falszakasz alapja alatt, 1-1m es váltakozó szakaszokban a földet az alaptestek alól ki kell szedni, kb. a meglevő alapozási sík alatt 60cm-el. A kitermelt föld helyére szakszerűen, megfelelő C25 minőségű betont kell beépíteni.
Az alapozás megerősítése után a tornaterem repedezett falán, üvegszövet rabic hálóval megerősített vakolatjavítást kell végezni.
- Homlokzati hőszigetelés: Az épület homlokzatát 15cm vtg. EPS, lábazatát 12cm vtg. XPS hőszigeteléssel kell ellátni. A hőszigetelések elhelyezése előtt a megfelelő faljavításokkal párhuzamosan, a még ki nem cserélt homlokzati nyílászárókat be kell építeni.
A nyílászárók cseréjével a sérült külső és belső kávákon él képzést és a nyílászáróhoz csatlakozó vakolatot kell készíteni.
- Asztalos munkák
- Burkolatok, festés: Az épületen belül az elavult fali és padló burkolatok, csempe, mozaik, PVC, elbontásra kerülnek, helyettük, kiegyenlített aljzat készítésével, új burkolatok készülnek. A meglevő parketta burkolat javításra alkalmas, a meghibásodott részek kivésésével, pótlásával, a hézagok tömítésével és 3x-i lakkozással újítható fel.
Az udvaron a bejárati lépcső javított járófelületeit csúszásmentes greslap burkolattal kell ellátni.
Az oldalfalakon és mennyezeten a falak javításával, glettelésével, 2rtg, diszperziós festés készül. A megmaradó csövek mázolásra kerülnek. A lebontott lambéria helyén olajfestés készül a folyosón. A külső fafelületek, kerítés, oromfalak, előtető, két réteg lazúrozást kapnak.
- Udvari munkák: Az oldalkertben 39m zárt, faszerkezetű lazúrozott kerítés készül. a lábazatra erősítve. Az utcai gépkocsi bejáró és bejárati lépcső melletti támfalak szerkezete tönkrement, felmenő falaik elbontása után a kiegyenlített megmaradó sávalapokra új 250mm vtg. zsalukő falak készülnek. A bejárati lépcső melletti támfalra új lépcsőkísérő korlát épül, rozsda gátló alapozással, mázolással
Az új lábazati hőszigetelés mélységi kiépítése miatt elbontott betonjárdák, 100cm szélességben, 15cm vastag, beton járófelülettel újra épülnek.
Gépészeti felújítás:
- Elektromos munkák: Az épületben a teljes elektromos és világítási hálózatát átépítésre kerül. A meglévő vezetékek, szerelvények, lámpatestek elbontása és lerakóhelyre szállítását követően új betápláló kábelt az új kapcsolószekrénybe kötjük be.
Új világítási hálózat, a csoportszobák a folyosók új korszerű Ledes lámpatesteket kapnak, új szerelvényekkel, kapcsolókkal, dugaljakkal. A közlekedőkön új irányfények készülnek.
A tetőfedés cseréjével a lebontott elavult villámvédelmi rendszer helyett új korszerű villámvédelem készül, érintésvédelmi méréssel, jegyzőkönyvezéssel.
- Gépészeti munkák: A gépészeti berendezések részleges felújításával, a vezetékek, szaniterek, WC, mosdok, radiátorok bontásával, a konyha melletti csoportszoba vizesblokkjának felújítása keretében, új szennyvíz elvezető hálózat épül, horonyba, illetve padlócsatornába. 8db új mosdó csapteleppel sarokszeleppel, 6db új WC épül tartállyal, ülőkével, sarokszeleppel. Az új mosdók a korábbiakhoz hasonlóan a fürdőszoba közepére építendő, 20cm széles, 150cm magas gipszkarton falra kerülnek.
A fűtési vezeték is részleges átépítésre kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően elvárt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min.0 hónap, max.36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Játszóudvar és kertrendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112712-9
További tárgyak: 45451300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2030 Érd, Erkel Ferenc utca 4 (hrsz: 15239; 15238) Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Játszókert felújítása. Tereprendezés, öntött gumiburkolat készítése. Játékok (hinta, csúszdaház mászóhálóval, kéttornyos vár görgőshíddal, őrtorony, homokozó árnyékolóval, rugós libikóka, egyszemélyes rugós játék) telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően elvárt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min.0 hónap, max.36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: generalinvestbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309448798
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 165343210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelési munkák, gépészeti munkák, tetőépítési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213

Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64993821
Postai cím: Titkár Utca 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25876741213

Hivatalos név: BB Tető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84146403
Postai cím: Rozmaring Utca 17
Város: Ráckeresztúr
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2465
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14537260207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Játszóudvar és kertrendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Green Lords Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60129882
Postai cím: Felső Utca 74
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: keller@greenlords.hu
Telefon: +36 703899190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25492747213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78685467
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Green Lords Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60129882
Postai cím: Felső Utca 74
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25492747213

Hivatalos név: Zöld Pázsit Centrum Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97384742
Postai cím: Pöltenberg Utca 56.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26283779211

Hivatalos név: INFI Szociális, Oktatási és Humánszolgáltató Kkt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32592142
Postai cím: Váci Mihály Utca 22
Város: Tokodaltáró
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2532
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20202493211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges