Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.26.
Iktatószám:10094/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.08.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vásárhelyi Beáta Réka (00165)
Telefon: +36 17829640
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vásárhelyi Beáta Réka (00165)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vásárhelyi Beáta Réka (00165)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezésiszerződésaz„R76 Zalaegerszeg-M7autópályaközöttigyorsforgalmikapcsolatlétesítése,Zalaegerszeg(Misefa)-Pacsa-Sármellék-Fenékpusztaközöttiszakaszának gyorsútitervezése”tárgyában(PST kód:K076.14)
Hivatkozási szám: PST kód: K076.14
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés az „R76 Zalaegerszeg - M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Zalaegerszeg (Misefa)- Pacsa-Sármellék-Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúti tervezése” tárgyában (PST kód: K076.14)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezésiszerződésaz„R76 Zalaegerszeg-M7autópályaközöttigyorsforgalmikapcsolatlétesítése,Zalaegerszeg(Misefa)-Pacsa-Sármellék-Fenékpusztaközöttiszakaszának gyorsútitervezése”tárgyában(PST kód:K076.14)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
További tárgyak:71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatok:
• Tanulmánytervi adatok feldolgozása és a következtetések levonása,
• Költség - Haszon elemzés (CBA), valamint Megvalósíthatósági tanulmány készítése,
• Környezetvédelmi Hatásvizsgálat környezeti és természetvédelmi hatásbecslés (KHT KHV) dokumentáció készítése, valamint NATURA 2000 hatásbecslés,
• Csomópontokra és a csatlakozó főúti és egyéb létesítményekre előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD)
• Előzetes Régészeti Dokumentáció II. (ERD II.) anyagának összeállítása és elkészítése,
• Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,
• Csomópont kialakítások vizsgálata és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése és azok véglegesítése,
• A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út 24 km-es szakaszára Útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése Misefa - Fenékpuszta között,
• Sármellék átkelési szakaszon a nagyműtárgynak számító cca. 100 m hosszú hídműtárgy hídépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése,
• Fenékpuszta (Keszthely) - Sármellék közötti szakaszon kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv készítése, cca. 7 km hosszban
• Kisajátítási változási vázrajzok készítése és záradékolása (ingatlan és építéshatósági),
• Mezőgazdasági területek művelésből való kivonásra alkalmas vázrajzok készítése és a hozzá tartozó földhivatali művelési ág változást tartalmazó határozat megszerzése,
• Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi engedély megszerzése,
• Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv és kiviteli terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,
• Az engedélyezési terv és a kiviteli tervdokumentáció javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi, létesítési - minden közmű, környezetvédelmi eljárás)
• A kiviteli terv készítése, valamint a kiviteli tervhez kötődő építési engedélyezési eljárásban való közreműködés.
A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  50
2 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap)  20
3 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) 10
4 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap)  10
5 1.4. Az M/2.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 580
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7 pontban megadott időtartam napokban, és nem munkanapokban értendő. Napokban történő megadásra technikai okok miatt nem lehetséges!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlati felhívás feladásának napja.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó engedélyeztetési és/vagy kiviteli tervek és/vagy környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 1.100.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
• továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével!
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett az alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával
M/1.1. min 1 db összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) melynek eredményeként a Hatóság a környezetvédelmi engedélyt kiadta
M/1.2. min 1 db összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó
a) vagy teljes körű engedélyezési terv készítése tárgyú referenciával, mely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta,
b) vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával
M/1.3. min 1 db összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése tárgyú referenciával.
Ajánlattevő egy vagy több referenciával is megfelelhet
M/2. nem állnak rendelkezésére leg. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek
M/2.1. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és
• részt vett min. 1 db, összesen min. 18 km hosszú, min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésében, és
• közúti tervezési projekt irányítása területén min. 60 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal.
M/2.2. 1 fő hídépítési tervező, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és
• részt vett új híd tervezésében és
• közúti híddal kapcsolatos tervezési feladatokban min. 36 hónap szakmai gyakorlattal
M/2.3. 1 fő szakági tervező, aki rendelkezik
• 297/2009.(XII.21.)Korm.rend szerinti SZKV (1.1-4.) szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és
• részt vett min. 1 db min. 18 km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentáció készítésében és engedélyeztetésében, és
• közlekedésépítési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítés területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal
M/2.4. 1 fő vízépítési tervező, aki rendelkezik
• a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és
• részt vett min. 1 db min. 18 km hosszú új vagy meglévő min. 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv készítésében, és
• közúti vízelvezetési rendszer tervezése területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal
Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható, mely esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít
A fenti pozíciókra külön-külön szakemberek bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).
A teljeskörű engedélyezési terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerinti tartalom értendő
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme: HUF
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a),
Jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a)
Jótállás:36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 135.§(1),(4-(6),(11),(12)bek.)
• 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2, 6:155. §)
• 2003.évi XCII.tv.((Art.) 36/A.§)
• 2007.évi CXXVII.tv.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
4 rész- és 1 végszámla nyújtható be.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Dokumentáció elérése:
A közbeszerzési dok. a Kbt. 39. § (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén az ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud! A közbeszerzési dok. ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek,vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,az ajánlattételi határidő lejártáig. Felhívjuk szíves figyelmüket a dokumentáció I. kötet A. Bevezető részének 1.4. pontjára.
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött,melynek összegszerű mértéke tizenötmillió forint.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ben foglaltak szerint.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni,úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.
További információk a Dokumentációban.
Egyéb:
• Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a részekre bontás nem lehetséges, mert a tervezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett gyorsforgalmi szakasz műszaki szempontból, egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében. A gyorsút esetében továbbá a tervezőnek feladata az országos és gyorsforgalmi közúthálózat kapcsolatrendszerét vizsgálni, így a funkció és hálózati szintű vizsgálat és annak összehangolása alapvető tervezői feladat, mely kizárja a részekre bontás lehetőségét.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.
• Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az 1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán)
• Nyertes Ajánlattevő a Szerződés megkötéséig a Szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően legalább 5.000.000,-Ft/év és legalább 30.000.000,-Ft/kár összegű felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.
• Ajánlatkérő
o a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért
o a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
o konzultációt nem tart
o az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
o fenntartja a jogot, hogy az eljárás nyertesével a Kbt. 98.§ (3) bek szerint hird. nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hird. nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos vagy hasonló, a teljesítés eredményének rendeltetésszerű használatával összefüggő feladatokra irányul és a műszaki-szakmai tevékenység, szakfeladatok ellátását foglalhatják magukban; beszerzésének feltételei a jelen eljárás keretében megkötésre kerülő szerződéses feltételek és a hird. nélküli t. eljárás alkalmazásának feltételei.
o nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását
o jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti.
o jelen eljárását a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján indítja meg
o alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák