Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/127
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.25.
Iktatószám:10463/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Ajánlattevő és az Ajánlatkérő székhelye, valamint a Projekt megvalósulási helyszíne: Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, 1136 Budapest, Lehel utca 59. (Hrsz.: 27403/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Kata
Telefon: +36 17930640
E-mail: drfodor@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Kata
Telefon: +36 17930640
E-mail: drfodor@mkbt.eu
Fax: +36 17930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás be
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott idejű tervezési szerződés az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” megnevezésű projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás be
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő és az Ajánlatkérő székhelye, valamint a Projekt megvalósulási helyszíne: Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, 1136 Budapest, Lehel utca 59. (Hrsz.: 27403/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria új épület kialakításához” szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az építési engedély köteles Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet magas biztonsági fokozatú pszichiátria 2200 m2-es új épületének kialakításához szükséges tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése” megnevezésű projekt keretében
I. fázis: Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése, tevékenységek elvégzése:
- programterv
- előkészítő műszaki vizsgálatok
- vázlatterv elkészítése;
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- tender tervek;
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- tervezői művezetés;
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.
A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására.
A Tervezőnek az engedélyes és kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
• Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
Tervszolgáltatás:
• Engedélyezési és kiviteli terv: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón
• Szöveges tervanyag: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón
• Költségbecslés/költségvetés: 4 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. exc
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Ajánlattevő személyi állománya (szakmai ajánlat) 50
2 2.1. III.1.3./M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó) 20
3 2.2. III.1.3./M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó)  10
4 2.3. III.1.3./M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó)  10
5 2.4. III.1.3./M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlet tapasztalata (max. többletidő: 60 hónap)(hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1. Ajánlati ár 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II. fázis: Tervezői művezetés (opcionális)
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervezői rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására, pl. részletrajzok, eljárások lefolytatásának megrendelésére.
A lehívással gyakorolható rendelési jogot az Ajánlatkérő a Tervezési szerződés megkötését követően annak időbeli hatálya alatt jogosult gyakorolni.
A maximális 40 mérnöknap lehívása esetén sem éri el annak becsült értéke a közbeszerzési eljárás becsült értékének 10 %-át.

max. 40 mérnök munkanap
II.2.4. pont folyt.:
A költségvetést TERC programban kérjük elkészíteni. A költségvetés konvertálásánál az excel táblázatban a munkanemeket külön-külön munkafüzetenként kérjük megadni.
A megvalósítás ütemezése:
I. fázis: Új magas biztonsági fokozatú pszichiátria épületének tervezés:
Mérföldkövek Teljesítési határidő Teljesítést alátámasztó dokumentum Teljesítést alátámasztó dokumentumhoz kapcsolódó elvárások Számla részaránya a teljesítés I. fázisának teljes összegéből
1. Vázlattervek elkészítése Szerződés aláírásától számított legkésőbb 30 naptári nap Ajánlatkérő által elfogadott vázlatterv 20
2. Engedélyezési tervek elkészítése Szerződés aláírásától számított legkésőbb 90 naptári nap Ajánlatkérő által elfogadott az engedélyező hatóságnak benyújtott tervdokumentáció 30
3. Kiviteli tervek elkészítése Szerződés aláírásától számított legkésőbb 120 naptári nap Ajánlatkérő által elfogadott kiviteli tervdokumentáció és tételes költségvetés Építési engedély megléte 50

II. fázis: Tervezői művezetés (opcionális)
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervezői rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására, pl. részletrajzok, eljárások lefolytatásának megrendelésére.
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlatkérőt az opcionális mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be az ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, hogy az opcionális mennyiség bármely tételsora szabadon elhagyható, vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása az Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a Szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a ,,Dokumentáció” részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A megvalósítás ütemezése:
II. fázis: Tervezői művezetés (opcionális, max 40 szakértői nap)
Mérföldkövek Teljesítési határidő Teljesítést alátámasztó dokumentum Teljesítést alátámasztó dokumentumhoz kapcsolódó elvárások Szakértői napidíj
1. Tervezői művezetés Kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvételéig Ajánlatkérő által elfogadott fedvénytervek, építési naplóbejegyzések alapján Igénybevett szakértői napok alapján
(max 40 szakértői nap)

max. 40 mérnök munkanap
II.2.5. pont folyt.:
1. Ajánlati ár (nettó Ft) 50
1.1. A teljesítés I. fázisa: Engedélyezési és kiviteli tervezési díj + Tervezői művezetés díja (opcionális), összesen 40 mérnöknapra vetítve (nettó Ft) 50
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001.
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárásának indokolása:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként meghatározott tervezési szolgáltatások elkészítése nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) vagy a Kbt. 63. § (1) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.(továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) alapján Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II.Része szerinti jelen elj.-ban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dok.-ok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek (Ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-10.§, és 12. § 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A ”Kr.” 15.§-a alapján az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alváll.-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok kelt.-e nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál. Az Ajánlattevő alkalmasságára előírt feltétel: A ”Kr.” 1.§(1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II.Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 65.§(1) c) pontja, a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8.§(1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kam. névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dok-nak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos, ill. ter-i kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Mo-on letelepedett Ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A Kbt. 65.§(6) alapján az előírt alk.-i köv-eknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha a közös Ajánlattevők egyike megfelel. A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alk.-i köv-eknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcs. jogi jellegétől függetlenül
A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségváll.-át tartalmazó okiratot, ami alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés telj-ének időtartama alatt. A Kbt. 65.§(1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, melyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§(7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
P/1. A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az Ajánlattevőnek a 321/ 2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: ,,Kormányrendelet”) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia szükséges valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évre vonatkozó, legalább az alábbi adatokat tartalmazó nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak):
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a számlá(ka)t,
- a számlá(ko)n a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 1 évben (konkrét dátum megjelölésével) volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás.
Ajánlatkérő a vizsgálat időszakban megszűnt számlákat nem vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 1 évben 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
„Sorbaállítás” kifejezés alatt az Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a Kormányrendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, a 65. § (8) bekezdésének figyelembe vételével. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdései alapján.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §-a alapján az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakat.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
M/2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására a Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt, a szakmai tapasztalat ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajzzal történő bemutatását, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatukat.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolható. A szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. A szakmai önéletrajzból a kért szakmai tapasztalat (annak időtartama és tárgya) egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia.
Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36hó-ban teljesített, közbeszerzés tárgyára vonatkozó - (épületekre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervezési szolgáltatás) - legalább1650 m2 hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, legfeljebb 2db épület engedélyezési és kivitelezési tervezési szolgáltatására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági előírás több referenciával szerződéssel) is teljesíthető. A Kormányrendelet 21.§-a (3a)bekezd-e alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3év alatt befejezett, de legfeljebb 6éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.Felhívjuk a figyelmet a Kormányrend. 21/A.§-ra.
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. 1fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm.rendelet I.melléklet I/2. rész pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (É- teljeskörű tervezési jogosultság / korábban É1)megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, a 7.§(1)bek. a)pontja alapján az I.melléklet I/2. rész pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel
és a 9. §(1),(5)bek. figyelembevételével a 9.§ (4)bekezd-e alapján I.melléklet I/2. rész pontjában meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is)
M/2.2. 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I. melléklet I/2. rész pontjában meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (V- teljeskörű tervezési jogosultság) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, a 7.§ (1)bek. a) pontja alapján az I.melléklet I/2. rész pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel
és a 9. § (1),(5)bek. figyelembevételével a 9.§(4) bekezd.e alapján I. melléklet I/2. rész pontjában meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is)
M/2.3. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.)Korm.rendelet I.melléklet I/2. rész pontjában meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (G- teljes körű tervezési jogosultság) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, a 7.§ (1)bek. a) pontja alapján az I. melléklet I/2. rész pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel
és a 9.§(1),(5)bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bekezd.e alapján I. melléklet I/2. rész pontjában meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - nem szüneteltetett és nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is)
M/2.4. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet I.melléklet I/2. rész pontjában meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői jogosultság (T- teljes körű tervezési jogosultság) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, a 7.§(1) bekezdés a)pontja alapján az I.melléklet I/2. rész pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel
és a9.§ (1), (5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bekezd.e alapján I.melléklet I/2. rész pontjában meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel (Ajánlatkérő elfogadja az érvényes -nem szüneteltetett és nem felfüggesztett- névjegyzékbe vételt is)
1szakember több pozícióra is jelölhető
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezés és építési követelményekről
- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a tárgyi projekt számára vissza nem térítendő európai uniós támogatásból kívánja az ellenszolg.-t fedezni. A támogatás intenzitása: 100,000000 % Az ellenérték a Kbt. 135. §(1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezd.e figyelembevételével, a Támogatási Szerződéshez igazodóan, átutalással, utófinanszírozással kerül kifizetésre. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény 36/A.§-ában foglaltakat teljeskörben alkalmazza. A részletes fizetési feltételek a ,,Dokumentáció” ban. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, kifizetés pénzneme: magyar forint.
I.fázis:Engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok:Ajánlatkérő 3db részszámla benyújtására biztosít lehetőséget:- 1. részszámla: Vázlattervek elkészítésének szerződésszerű teljesítése esetén az I.fázis teljes összegének 20%-a; - 2. részszámla: Engedélyezési tervek elkészítésének szerződésszerű teljesítése esetén az I.fázis teljes összegének 30%-a;
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Közbeszerz-i dokument.k a gazd-i szereplő számára elektronikus úton, regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul, teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhető ajánlattételi határidő lejártáig, itt: http://kozzetetel.mkbt.euA közbeszerz-i dokument.k Kbt. 57.§(2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokument.kat ajánlatonként min.1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie s regisztrálási adatokat megkelladnia. Ajánlatkérő csak abban az esetben tud Kbt-ben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni, ha ajánlattevő az átvételről szóló tájékoztatását elektronikusúton vagy faxútján megküldi a felhívás I.3)pontja szerinti kapcsolattartónak
2. Kbt. 71. §(6)alapján, ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, s e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nemrendelel
3. Szerződést megerősítő kötelezettségek, melyek részletesen a szerz.tervezetben:Kötbér: szerződés olyan okból történő késedelmes, hibás teljesítése, meghiúsulása esetén, amelyért nyertes Ajánlattevő felelős
4. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100pont, ahol 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb érték
Módszer, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: 1. részszempont: Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti fordított arányosítás módszer, 2. részszempont: egyenes arányosítás módszer, melyek részletesen: a ,,Dokumentáció”-ban. A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, Ajánlatkérő számítás során 2tizedesjegyig kerekít
5. III.1.2)P.1., III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek s igazolásimódok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak
6. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlatibiztosíték adásához köti, amit az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, s melynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke1.000.000,-Ft. Ajánlattevő választása szerint teljesíthető:,,Dokumentáció”-ban meghatározott módokon.
A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (melyet részletesen a,,Dokumentáció” -ban) befűzés nélkül kell az ajánlatához zártborítékban csatolniAjánlati biztosíték Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetésiszámlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyelAjánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01490576-30005905
7. Ajánlattevő 2.részszempontra vonatkozó ajánlata:szakmai ajánlatnak minősül
8. Kbt. 35.§(8)alapján nem lehet gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet: a 322/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 11. - a alapján a nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbizt.-át kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a közbeszerzés tárgyára. Az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban előírt mértékű s terjedelmű felelősségbiztosítás: min.76.000.000,- Ft/év s min.38.000.000,- Ft/káresemény értéket elérő összkockázatú, közbeszerzés tárgya szerinti (engedélyezési és kivitelezési tervezési szolgáltatások) tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási szerz. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbizt-sal, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, mely esetben Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerz.t. Fenti feltételek elfogadásáról az Ajánlattevőnek ajánlatában nyíl.-nia kell
10. Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e)pontját
11. Ajánlati kötöttségnél 2hónap 60napnak felel meg
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1.Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

III.2.2. pontban foglaltak folytatása:
- 3. részszámla: Kiviteli tervek elkészítésének szerződésszerű teljesítése esetén az I.fázis teljes összegének 50%-a
II.fázis:Tervezői művezetés (opció): Ajánlatkérő az ellenszolg. időarányos részét a nyertes Ajánlattevő által a teljesítésig.ás alapján kiállított rész/végszámla ellenében havonta utólag fizeti meg nyertes Ajánlattevőnek, igénybe vett szakértői napok alapján (eseti megrendelések) A tárgyhavi teljesítésről szóló teljesítésig.ás kiállítása: a tárgyhónapot követő hó 15.napjáig.
Irányadó jogszabályok:
Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdések,
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet,
322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet,
Art. 36/A.
III.1.3. pontban foglaltak folytatása:
Ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül Kbt.131.§ (4)bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ak. Ak. az alkalm.-i feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6),(7)bekezd-ben, valamint a Kormányrend. 24.§ (1)bekezd.-ben foglalt lehetőségekre. Ak.az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt.65. § (7)bekezd.-ben foglaltakkal összefüggésben a (9)bekezd.-ben foglaltakat.Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt 65.§ (11)bekezd.-e is.
II.1.3. pont: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: folyt.:

Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára - ,,aktív” nyilvántartási státuszban - szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), valamint (7) bekezdésében, valamint a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségekre.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben a (9) bekezdésben foglaltakat.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák