Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/136
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.07.
Iktatószám:10730/2017
CPV Kód:45221100-3
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:SK010, HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hídépítő Zrt.;Mészáros és Mészáros Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedés infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály, Sós Anett
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
Hivatalos név: Slovenská správa ciest
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Miletičova 19
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 826 19
Ország: SK
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail: info@ssc.sk
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: 2015. évi CXLIII. törvény
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedés infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221100-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komárom - Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91199220,83 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komárom - Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221100-3
További tárgyak:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: SK010, HU212 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország- Komárom, Szlovákia-Komárno
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komárom - Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében.
A Komárom és Komárno között tervezett hídon átvezető útszakasz a magyar oldali 1. sz. főutat köti össze aszlovák oldali 63. sz. főúttal.
Jelen közbeszerzés tárgya a 600 m hosszú, egy pilonos, ferdekábeles Duna-híd megépítése.
A híd öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder felett, 2 pedig a szlovák oldali ártéren található.
A támaszok kiosztása az átvezetett út szelvényezésének irányában a magyar oldal felöl a szlovák oldalirányába a következő.
Alépítmény jele - Nyílás száma - Alépítmény elnevezése - Fesztáv (m).
1. hídfő - partélen elhelyezve.
1. - parti nyílás - 66.
2. pillér - mederpillér a kisvíz határán.
2. - fő (hajózó) medernyílás - 252.
3. pillér - mederpillér a hajózóút mellett.
3. - medernyílás - 120.
4. pillér - mederpillér a partél közelében.
4. - ártéri nyílás a védőgát felett - 96.
5. pillér - parti pillér a védett oldalon.
5. - parti nyílás csatorna és út felett - 66.
6. hídfő - csatlakozó út töltés lezárása.
Fesztávok összhossza - 600.
A középső főnyílásokat egy egypilonos ferdekábeles tartószerkezet hidalja át, melyhez mindkét oldalon folytatólagos gerendaként csatlakozik egy-egy parti nyílás.


A pilon aszimmetrikus elrendezésű, a híd befolyási oldalán álló, keresztirányban a híd fölé hajló acél pilon. Magassága a pálya felett: 94,5 m.
A merevítőtartó ortotróp acél, két főtartós nyitott keresztmetszetű gerenda. A gerinclemez magassága 2,5 m.
A kábelkötések 24 m-ként vannak kiosztva..
A híd alaprajzilag egyenesben fekszik. A közúti pálya 15 000 m függőleges domború lekerekítésben van.
A híd teljes szélessége 20,4 m. A kocsipálya 11,5 m a korlátok között. A befolyási oldalon 1,8 m széleskétnyomú gyalogjárda, a kifolyási oldalon 2,5 m széles kétnyomú kerékpárút van átvezetve. A függesztőkábelek bekötésére mindkét oldalon 0,95-0,95 m széles hely áll rendelkezésre.
A híd alapozása:
- 1.- 4. támaszok alatt 1,5 m átmérőjű 15-17,5 m hosszú fúrt cölöpök,
- 5. támasz alatt 1,0 m átmérőjű 12 m hosszú fúrt cölöpök,
- 6. támasz alatt síkalapozás.
Merevítő tartó súlya: cca 4 500 t.
Pilon súlya: cca 2 070 t.
Kábelek súlya: cca 300 t.
A hídon a kerékpárút és gyalogos járda, valamint a belterület közelsége miatt közvilágítás lesz. Az egyediszerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítása, légiakadály jelzőfény, hajózási jelzőfény, üzemi belsővilágítás kiépítésére sor kerül.
Közművek közül jelenleg csak csapadékvíz elvezető csövek épülnek meg.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Jótállás: a projekt átvételétől számított 60 hónap.
Szavatosság: a projekt átvételétől számított 96 hónap.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, melyre tekintettel aszerződés a pénzügyi fedezetet biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. naponlép hatályba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2 a) pont szerinti követelmény igazolására projektvezető pozícióra bemutatottszakember hídépítés és/vagy acélhíd építés területén szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata 15
2 Az M2 b) pont szerinti követelmény igazolására hídépítési felelős műszaki vezetőpozícióra bemutatott szakember hídépítési területen szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) 15
3 Az M2 c) pont szerinti követelmény igazolására útépítési felelős műszaki vezetőpozícióra bemutatott szakember útépítési területen szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) 15
4 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): 2014-EU-TMC-0485-W
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 1-100 pont. Az értékelésmódszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás, 5.részszempont: közvetlen pontkiosztás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 186 - 333478
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: NF6618 Rész száma: 1 Elnevezés: Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hídépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Alcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91330510
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91199220,83
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő H-M DUNA-HÍD KONZORCIUM
Vezető tag neve: Hídépítő Zrt.
Vezető tag székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Vezető tag adószáma: 23165344-2-41
Tag: Mészáros és Mészáros Kft.
Tag székhelye: 8086 Alcsút, 0311/5 hrsz.
Tag Adószáma: 12671003-2-07
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)