Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/17
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.24.
Iktatószám:1073/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:dr. Jármy Miklós Zoltán
Teljesítés helye:8087 ALCSÚTDOBOZ 0170/5 HRSZ.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság/Agrár
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: dr. Jármy Miklós Zoltán
Nemzeti azonosítószám: AK25566
Postai cím: Bélápapuszta hrsz 110/3 hrsz
Város: Tabajd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Beáta Zita
Telefon: +36 703263669
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csendesconsulting.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csendesconsulting.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Csendes Consulting Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József nádor tér 5-6. III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Beáta Zita
Telefon: +36 703263669
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csendesconsulting.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csendesconsulting.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Csendes Consulting Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József nádor tér 5-6. III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Horváth Beáta Zita
Telefon: +36 703263669
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csendesconsulting.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csendesconsulting.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság/Agrár
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó „Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása - Baromfitelep létesítése (Alcsútdoboz) VP2-4.1.1.2-16 sz. projekt keretében” tárgyban
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Baromfitartó telepek korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó „Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása - Baromfitelep létesítése (Alcsútdoboz) VP2-4.1.1.2-16 sz. projekt keretében”
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat nem tehető, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya egységes, egy cél megvalósítására irányuló egy építési tevékenység. A tárgyi eljárásban a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, mivel a megvalósítani kívánt beruházás részekre bontása a megfelelő színvonalon, és a támogatott eljárást tekintve a megfelelő határidőben történő feladatellátást is veszélyeztetné. A kiviteli tervezési és kivitelezési garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a beruházás, a részajánlattétel a beruházás teljes megvalósítását veszélyeztetné, így a részajánlat lehetővé tétele nem lenne ésszerű sem műszaki, sem pedig gazdasági szempontból.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó „Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása - Baromfitelep létesítése (Alcsútdoboz) VP2-4.1.1.2-16 sz. projekt keretében” tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:71320000-7
45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8087 ALCSÚTDOBOZ 0170/5 HRSZ.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó „Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása - Baromfitelep létesítése (Alcsútdoboz) VP2-4.1.1.2-16 sz. projekt keretében” tárgyban
Mennyiség: 8087 ALCSÚTDOBOZ 0170/5 HRSZ. alatt Baromfinevelő telep tervezése (kiviteli és megvalósulási) és kivitelezése (építése)
Telekre vonatkozó főbb adatok:
Az építési terület övezeti besorolása: általános mezőgazdasági övezet (M-3)
Beépítés módja: szabadon álló
Az építési hely meghatározásánál az alábbi minimális távolságok figyelembe vételével határoztuk meg az építési határvonalat:
Előkert: 10 m
Oldalkert: 5 m
Hátsókert: 10 m
Birtokközpont:
Építési telek helyrajzi száma: 0170/5
Építési telek helye: 8087 Alcsútdoboz külterület
Építési telek területe:19 235 m2
Birtoktest:
Alcsútdoboz Helyrajzi szám Telek területe
0170/5 19 235 m2
0167/2 275 741 m2
Összesen: 294 976 m2
Tervezett beépített alapterület: 4 910 m2
Birtoktest megengedett maximális beépítettségi százaléka: 3%
Birtoktest beépítettségi százaléka: 2,45 %
Birtokközpont megengedett maximális beépítettségi százaléka: 45%
Birtokközpont beépítettségi százaléka: 25,5%
A birtoktest minden része a Kérelmező, Dr. Jármy Miklós Zoltán tulajdonában van.
Az épületekre vonatkozó főbb adatok:
Nettó alapterület Bruttó alapterület
1. számú épület (csirkeól) 1283,24 1446 m2
2.számú épület (csirkeól) 1199,35 1346 m2
3.számú épület (csirkeól) 1199,35 1346 m2
Trágyatátoló 284,82 m2 313 m2
Takarmánytároló 424,71 m2 459 m2
Tervezett beépített összes alapterület: 4 910 m2
Tervezett beépítettségi százalék: 25,5 %
Zöldterületi mutató: 54 %
- Kamerarendszer kiépítése (4 db kamera)
- Tervezői művezetés
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm, rendelet 46. § (3)).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember szakmai többlet tapasztalata (Az M2.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma  20
2 Szakember szakmai többlet tapasztalata (Az M3.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma  15
3 Kivitelezési munkákra vállalt jótállás (az alap kötelező jótálláson felül vállalt jótállási idő, maximum 60 hónap vehető figyelembe a kötelezően előírt 3 éven (36 hónap felül)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Baromfitartó telepek korszerűsítése nevű projekt, VP2-4.1.1.2-16
II.2.13) További információ
II.2.5) pont kiegészítése: 1. minőségi értékelési szempont: (maximum 60 hónap vehető figyelembe az alkalmassági feltételként előírt 4 éven (48 hónap) felül)
2. értékelési szempont: (maximum 60 hónap vehető figyelembe az alkalmassági feltételként előírt 3 éven (36 hónap) felül)
Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30) Kr. 14. § (1) b) és (2) bek. szerinti indokolás: Mind ajánlatkérő, mint pedig az ajánlattevők számára kifejezetten hátrányos lenne a tervezés és kivitelezés elválasztása, mivel a tárgyi eljárással érintett speciális építményfajtánál a rendelkezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkítené a versenyt, továbbá ajánlatkérőnek kifejezetten érdeke a projekt szerződésben vállalt befejezési határidejére tekintettel a szükséges tervezés és kivitelezés egy szerződésben való odaítélése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet/személyt, aki a Kbt. 62.§ (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját pedig a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.
- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
- A 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Kr. 1. § (7) bek.-ben foglaltakra, azaz a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevőnek szerepelnie kell a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában: http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolások körében ajánlattevőnek be kell nyújtania az arra vonatkozó igazolását, hogy építőipari kivitelezési tevékenység végzésére jogosult szervezet. Amennyiben a nevezett nyilvántartásban ajánlattevő szerepel, a nyilvántartásban való szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi, külön igazolás benyújtása nem szükséges a 321/2015. (X.30) Kr. 19. § (6) bek.-ben foglaltak szerint: „Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.”
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek:
P1.) Csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. A beszámolóval lezárt üzleti év esetében a beszámoló elfogadásának időpontja az irányadó. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint)
P2.) Csatolnia kell a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdése szerint)
P3.) Csatolnia kell a bankszámláit - ideérte a vizsgált időszakban a már megszűnt számlákat is - vezető pénzügyi intézménytől származó, a jelen felhívás feladásától visszafelé számított két évre vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény az ajánlattevő pénzforgalmi számláját/számláit,
- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó sorban állás (sorba állítás) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évben (24 hónapban). (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja szerint)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 1. § (7) bek.-re és a 19. § (6) és (7) bekezdéseire. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
P4.) Be kell nyújtania az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű tervezői szakmai felelősségbiztosításról szóló kötvény vagy fedezetigazolás másolatát. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja szerint)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1.) A felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egy évnél több évben negatív volt. Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt az értékesítés teljes nettó árbevétele elérte az összesen nettó 800 millió HUF-ot.
P2.) A felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a nettó 800 millió HUF -ot.
P3.) Bármely bankszámláján - ideérte a vizsgált időszakban a már megszűnt számlákat is - a felhívás feladását megelőző 2 évben több, mint 30 napot meghaladó sorbanállás volt. (A „sorban állás” kifejezés alattajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti)
P4.) Nem rendelkezik a szerződés tárgyára nevesített tervezői szakmai felelősségbiztosítással vagy nem terjeszti ki meglévő felelősségbiztosítását. A biztosító fizetési kötelezettsége legalább 20.000.000,- Ft/káresemény, és legalább 100.000.000,- Ft/év.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek:
M1.) Be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, az építési beruházás (elvégzett munkák) tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja és a 23. § szerint.)
M2-M5.) Meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az Ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia az önéletrajzban, a végzettség igazolása nem szükséges. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja szerint) A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
M6.) Be kell nyújtania az előírt - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - minőségbiztosítási tanúsítványt másolatban, vagy az ezekkel egyenértékű intézkedés egyéb bizonyítékait és környezetvédelmi intézkedés leírását. (321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. e) és g) pontja és a 24. § (3)-(4) bek.).
M7.) Be kell mutatnia az előírt gépeket és eszközöket, azok típusának feltüntetésével, úgy, hogy azok ajánlatkérő számára egyértelműen beazonosíthatók legyenek, jelezve azt is, hogy azok az ajánlattevő saját tulajdonában vannak-e. (tervezés körében: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. i) pontja; kivitelezés körében: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bek. h) pontja)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M1.) Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legalább 1 db min. 3600 m2 alapterületű csarnok épület kiviteli tervezése és kivitelezése referenciával, amely magában foglalta az épület épületvillamossági gyengeáramú rendszereinek, és legalább 3 db biztonsági kamerarendszer kiépítését.
Épület épületvillamossági gyengeáramú rendszerei: behatolás jelző rendszerek, beléptető rendszerek, video megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek, CO érzékelő hálózatok, parkolás technikai megoldások, strukturált hálózat.
M2-M5.) Nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt, az alábbiakban megadott, a vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendet szerinti szakirányú, az alábbiakban részletezett, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező, alábbi szakemberrel:
M2.) 1 fő felelős műszaki vezető építményvillamossági szakterület (végzettség: okleveles villamosmérnök, villamosmérnök szakirány, MV-ÉV); min. 4 év (48 hónap) szakmai gyakorlat
M3.) 1 fő felelős műszaki vezető építménygépészeti szakterület (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány, MV-ÉG); min. 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlat
M4.) 1 fő tervező V vagy ME-V jogosultság és Vn Norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítése sikeres vizsga; min. 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlat
M5.) 1 fő tervező Tkö szakértő - Településtervezési közlekedési szakterület; min. 5 év (60 hónap) szakmai gyakorlat
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatók el. Amennyiben ajánlattevő az év/hónap mellett napot is megadna, Ajánlatkérő kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
M6.) Ha nem rendelkezik - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - ISO 9001 - minőségirányítási és érvényes ISO 14001 - környezetirányítási rendszerekkel vagy az ezekkel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M7.) Ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
Tervezés körében:
o 1 db ArchiCad vagy azzal egyenértékű jogtiszta tervezési program
Kivitelezés körében:
o 1 db Függesztőhorgos körkötél
o 1 db Omega sékli 2t csavaros
o 1 db Kétágú lánc függeszték, biztonsági horgok
o 1 db Emelőheveder
o 1 db Körkötél
MSZ EN 10204 2.2 szerinti minősítéssel
o 1db darus rakodó - billenőplatós teherautóval(daru hossz: minimum 10 méter)
o 1 db árokásó gép
o 1 db szintező műszer
o 1 db hőkamera
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelem esetére kikötött kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződést olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés] késedelmesen teljesíti, a nyertes ajánlattevő késedelem esetére kikötött kötbér megfizetésére köteles. A késedelem esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:
A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő a felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés], nyertes ajánlattevő teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséért min. 36 hónap jótállásra köteles, ajánlattevő ajánlata szerint: értékelési szempont. A jótállás időtartama alatt nyertes ajánlattevő a jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Nyertes ajánlattevő mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási idő kezdete: a szerződés teljesítésének, de legkésőbb a teljesítési igazolás kiállításának időpontja.
Szavatosság: Nyertes ajánlattevőt kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megrendelő az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét uniós támogatásból, illetve saját forrásból finanszírozza a - „Baromfitartó telepek korszerűsítése” VP2-4.1.1.2-16 azonosítószámú projekt keretében. Az uniós finanszírozás mértéke 50 %-os vissza nem térítendő támogatás. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, melynek igénybevétele nem kötelező. Az előleget ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 naptári napon belül köteles kifizetni. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra. A nyertes ajánlattevő egy darab előleg, három darab rész- (szerződéses nettó érték 25%-át, 50%-át, 70%-át) elérő megvalósult teljesítés esetén, és egy darab végszámla benyújtására jogosult a 322/2015. (X.30) Kr. 32. § (2) bek. szerint. Végszámla benyújtására nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.
A kifizetés teljesítése az ajánlatkérő által elfogadható, a teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján történik.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A kötendő vállalkozási szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés.
A kifizetés tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (2), (5)-(7) bekezdésében és a 322/2015 (X.30) Kr. 32/A. § és 32/B. § részletesen meghatározottak. A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Nyertes ajánlattevő számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Nyertes ajánlattevő köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul bejelenteni ajánlatkérő irányában. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/02/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Csendes Consulting Zrt. - tárgyaló, 1051 Budapest, József nádor tér 5 - 6. III. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1), és (4) és (6) bekezdései is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000,- Ft
A befizetés helye: CIB Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10700093-67764028-51100005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700093-67764028-51100005 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét és az eljárás tárgyát. (ajánlati biztosíték - „Baromfitelep létesítése (Alcsútdoboz) VP2-4.1.1.2-16 sz. projekt keretében”). A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében az újabb hiánypótlás elrendelését max. 1 db hiánypótlásra korlátozza.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Kiosztható pontszámok alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Pontszámok kiosztásának módszere: 1. értékelési szempont esetében: fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás a Közbeszerzési Hatóság 147/2016. sz. Útmutatójában és a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdésével kapcsolatos útmutatója szerint. Az értékelés rendszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) (ezt nemleges tartalommal is) bekezdésében, illetve a 65. § (7) bekezdésében foglaltakra.
2) Az ajánlatokat 1 papír alapú, és 1 elektronikus példányban (az ajánlatot teljes egészében pdf. formátumban tartalmazó CD/DVD/pendrive), a papír alapú ajánlatot írásban és zártan, összefűzve kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: /Ajánlattevő neve/ „Ajánlat - dr. Jármy Miklós Zoltán - Vállalkozási szerződés „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó „Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása - Baromfitelep létesítése (Alcsútdoboz) VP2-4.1.1.2-16 sz. projekt keretében” tárgyban - az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos.” Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapú és az elektronikus példány egymással mindenben megegyezik. Eltérés esetén ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatok leadhatók munkanapokon 9:00 és 16.00 között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő lejártáig.
3) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-a szerint kell az ajánlatot benyújtani. Csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
4) Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláíró valamennyi személy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti aláírási példányát vagy aláírásmintáját. Meghatalmazott esetében a meghatalmazást is csatolni kell.
5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 4. mellékletében foglalt jogszabályokra.
6) A felhívás III.1.3. pont M2-M3.) alpontjában előírt MV-ÉV és MV-ÉG jogosultsággal a szakembernek a szerződéskötésre rendelkeznie kell. Ajánlattevő erről az ajánlatban nyilatkozni köteles.
7) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban határozta meg a P1)-P4) és M1)-M7) pontokban az alkalmasság feltételeket és igazolásukat.
8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
9) A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
10) A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetben az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
11) Az irányadó jog a magyar, az irányadó idő: CET.
12) Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
13) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
14) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§-ában foglaltak szerint kérhető az 1. pontban megadott címen, ajánlatkérő képviselőjénél. A hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak.
15) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve, ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
16) A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentumok
holnapról történő letöltéséről nyilatkozatot kötelesen küldeni ajánlattevő részére a dokumentációban részletezettek szerint.
17) Idegen nyelvű iratok esetében ajánlatkérő felelős fordítást is elfogad. Felelős fordításnak minősül, ha ajánlattevő cégszerűen nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fordítás mindenben megegyezik az idegen nyelvű szöveggel, és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal.
18) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Horváth Beáta Zita, Lajstromszáma: 01019.
19) Az értékelés körében vizsgált dokumentumokat ajánlattevőknek már ajánlatukban szükséges benyújtaniuk.
20) Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem alkalmazza a tárgyi eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
21) A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, de legkésőbb a projekt zárása: tervezetten 2019.02.11.
22) Szerződéskötési feltétel: Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára (szerződés hatályba lépésének időpontjára) az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania az M2)-M5) műszaki, szakmai alkalmassági követelményben előírt szakemberen túl még min. 1 fő, a szerződés teljesítésében részt vevő tervező (É-01 tervezői jogosultsággal); 1 fő tájépítészeti mérnök végzettségű, 1 fő közúti építmények tervezése tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel (KÉ-K), 1 fő Építményvillamossági szakértővel (SZÉS7), úgy hogy abból kiderüljön, hogy Ajánlattevővel milyen szerződéses jogviszonyban áll, továbbá be kell nyújtania a végzettséget és/vagy jogosultságot igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatot. A jogosultsággal rendelkező szakembernek a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia az önéletrajzban, a végzettség igazolása nem szükséges. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti létszámú és végzettségű/jogosultsággal rendelkező szakemberekkel rendelkezni fog.
23) Szerződéskötési feltétel: Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára a kivitelezésre vonatkozó teljeskörű építési-szerelési (CAR) szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A biztosító fizetési kötelezettsége legalább 20.000.000,- Ft/káresemény, a teljes építési-szerelési időszakra: legalább 100.000.000,- Ft/12 hónap határozott időtartam, de legkésőbb a sikeres műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartam (tervezetten 2019.02.11). Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előírt típusú és mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog.
24) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy a kivitelezés során a tereprendezési feladatokat, földmunkákat, az alapozás készítését, a szállítást, a hőkamerás épületdiagnosztikai vizsgálatot, daruzást és a tervezői művezetői feladatokat, amelyek Ajánlatkérő számára alapvető fontosságú feladatnak minősülnek, maga az Ajánlattevő vagy - közös ajánlattevők esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el.
25) Ajánlattevőnek az építési munkák és feladatok szakszerű elvégzésére alkalmas organizációs tervet és műszaki ütemtervet kell ajánlata részeként benyújtania a dokumentációban részletezettek szerint. (szakmai ajánlat)
26) Ajánlattevőnek az ajánlata részeként MVH 2016.1 (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) típusú eljáráshoz igazított, ÉNGY (Építési Normagyűjtemény) szerinti tételes árazott költségvetést kell benyújtania. (szerkeszthető .xls és pdf. formátumban).
27) Ajánlatkérő rögzíti a 322/2015 (X.30) Kr. alapján, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen a kivitelezésre, vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési eljárás Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumait megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy a kivitelezés folyamatában a 10. § (3) bekezdése alapján.
28) Jelen eljárás a 272/2014. (XI.5) Kr. hatálya alá tartozik, mely alapján utóellenőrzés köteles eljárásnak minősül.
29) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, azaz ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
30) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, így a Kbt. Harmadik részt alkalmazva köteles eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges