Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/114
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.16.
Iktatószám: 10894/2021
CPV Kód: 71000000-8
Ajánlatkérő: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye: HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10741980208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Róbert
Telefon: +36 305636702
E-mail: kozma.robert@equinoxtender.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.eon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449522021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449522021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alállomás tervezés – Szombathely-Észak
Hivatkozási szám: EKR000449522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Szombathely-Észak új 132/22/11 kV-os transzformátor állomás kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok (tervezés tartalmi ismertetése)
A tervező feladata Szombathely város közigazgatási területén elhelyezendő új 132/22/11 kV-os transzformátor állomás engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, továbbá a hálózatba illesztéshez szükséges, a szomszédos alállomásokat érintő védelmi módosítások kiviteli terveinek elkészítése.
Szombathely Észak transzformátor állomás kialakítása
A transzformátor állomás kiépítése kisállomási típusterv szerint.
2 db NAF távvezetéki mező kábeles csatlakozással
2 db 132/22/11 kV-os 25 MVA-es transzformátor
KÖF tokozott berendezés
22 kV: 2 betáp, 1+1 sínbontó+sínemelő, 2x6 leágazás
11 kV: 2 betáp, 1+1 sínbontó+sínemelő, 2x9 leágazás
A Szombathely Észak transzformátor állomást a Szombathely Vépi út - Csepreg NAF távvezeték felhasításával tervezzük hálózatba illeszteni. A hálózatba illesztés következtében a szomszédos alállomások védelmi módosítása szükséges, amely összefüggései miatt egységes védelmi rendszerként kezelendő az alábbiak szerint.
Szombathely Vépi úti állomásban a jelenleg Csepreg (majdani Szombathely Észak) távvezeték kettős szakaszvédelmes rendszerre való áttervezése.
Naperőmű (HMKE) tervezése; Intelligens fűtési és hűtési rendszer
A felhívás II.1.6) pontjához kapcsolódó részletes indoklás: A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, illetve költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. AK részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. AK rögzíti továbbá, hogy az előkészítési projektszakasz megvalósítására potenciálisan rendelkezésére álló szűk határidő szintén az egységes tervezés és felelősség fennállását indokolja a projekthelyszín tekintetében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alállomás-tervezés - Szombathely-Észak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Szombathely-Észak új 132/22/11 kV-os transzformátor állomás kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzése.
A) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok (tervfázisok)
1. Előkészítő tervezési feladatok elvégzése, különös tekintettel (de nem kizárólagosan) az alábbiakra:
- talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérés, abszolút magasság és vetületi koordináták meghatározása, a vasúti kereszteződés bemérésével.
- szükséges szakhatósági és közmű egyeztetések
- oltóvíz mennyiség meghatározás, számítása.
- elrendezési terv, tereprendezési javaslat
- közműcsatlakozások feltárása
- elrendezési terv, tereprendezési javaslat
- épület vázlatterv.
2. Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, különös tekintettel (de nem kizárólagosan) az alábbiakra:
- szakhatósági és közműegyeztetések a jóváhagyott előkészítő terv alapján;
- transzformátor alap környezetvédelmi, vízjogi engedélyezési tervdokumentációja, vízjogi engedély beszerzése;
- a jóváhagyott előkészítő tervfázisnak és a vonatkozó jogszabályi/ajánlatkérői előírásoknak maradéktalanul megfelelő engedélyezési tervdok. elkészítése;
- a tervdokumentációnak alkalmasnak kell lennie a környezetvédelmi, vízjogi és építési engedélyezési eljárás lefolytatására (illetve a napelem-tervek tekintetében a kiserőmű hálózatra csatlakozásának engedélyeztetésére);
- a vízbekötés engedélyezési és kiviteli dokumentációja vagy fúrt kút és bekötésének engedélyezési és kiviteli dokumentáció elkészítése;
- útcsatlakozási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.
3. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak maradéktalanul megfelelő kivitelezési tervdokumentáció elkészítése különös tekintettel (de nem kizárólagosan) az alábbiakra:
- komplett kisállomásnak megfelelő építészeti kiviteli tervdokumentáció;
- komplett kisállomásnak megfelelő technológiai primer és szekunder „C” terv;
- organizációs terv, munka és egészségvédelmi terv;
- komplett tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése valamennyi szakágra kiterjedően.
4. Helyszíni tervezői művezetés [a felhívás II.2.11) pontja szerinti opciós tételként].
B) Tervezési határidők [kiegészítés a felhívás II.2.7) pontjához]:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában a hirdetmény kötöttségeire tekintettel tüntetett fel 7 naptári hónapos teljesítési időtartamot. Az egyes tervezési feladatok [felhívás II.2.4) pont A) 1-4. alpontok] teljesítési időtartamai összesen 210 naptári napot tesznek ki az alábbiak szerint:
- Előkészítési munkák:
Engedélyezési tervek leadása – megrendelés+60 naptári nap;
- Kiviteli tervek – építési engedély + 120 naptári nap;
- Javított kiviteli terv:
Építész kiviteli tervek – építési engedély + 150 naptári nap,
Villamos technológia „C” tervek – építési engedély + 150 naptári nap,
Organizációs terv, munka egészségvédelmi terv – építési engedély + 150 naptári nap
A teljesítési határidők részletes feltételeit a szerződéstervezet 3.2. pontja tartalmazza.
A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerz.terv.-ben és a közb.-i műszaki leírásban kerültek rögzítésre.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. b) alkalmassági követelményben megjelölt 1 fő szakemberen felül a teljesítésbe bevonni kívánt azonos kompetenciájú tervezők száma (0-2 fő) 10
2 Az M/2. a) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 Az M/2. b) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül szakmai tapasztalata alállomás tervezés területen (0-4 db) 10
4 Az M/2. c) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
5 Az M/2. d) alkalmassági követelményre megnevezett szakember alkalmassági követelményen felül szakmai tapasztalata alállomás tervezés területen (0-4 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezői művezetésre opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, hogy a tervezői művezetés igényét előzetesen nem lehet megállapítani, illetve annak anyagi fedezete sem biztosított. Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 36 naptári hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy a tervezői művezetésre igényt tart-e, de a tényleges tervezői művezetések ezen időtartamon túlnyúlhatnak legfeljebb az adott építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig terjedő időtartamra). A tervezői művezetés maximális keretmennyisége 10 mérnöknap.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF-Energy-2020 / Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (projekt azonosító száma: 10.7-0008-SKHU-W-M-20)
II.2.14) További információ:
1) Kiegészítés a felhívás II.2.5) pontjához: Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a II.2.5) pont szerinti "Ár" értékelési részszempont a II.2.11) pont szerinti opciós jog ajánlati árát is magában foglalja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti jegyzékben, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt tervezői nyilvántartásban (vagy tervezői jogosultságával).

Igazolási módok:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, alállomás villamos-technológiai tervezési munkáinak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a szolgáltatás tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a szolgáltatás nettó ellenértéke,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését és adott esetben a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember(ek) saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll(nak), továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe].
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont alapján.
AK rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
AK a Kbt. 69. § (7) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy az M/2. alkalmassági követelményre és egyúttal a 3-6. sz. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlás (többlettapasztalat) ellenőrzése feltételezi az adott M/2. alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését így, az AK már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bek. szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, alállomás villamos-technológiai tervezési munkáinak teljesítésére min. nettó 15 millió Ft értékben vonatkozó pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal.
AK az „alállomás villamos-technológiai tervezési munka” alatt az alábbiaknak megfelelő referenciát érti:
- „alállomás” alatt a legalább 110 kV-os, vagy annál nagyobb névleges feszültségszintű alap- és/vagy főelosztóhálózaton végzett tevékenység szerinti NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF új és/vagy üzemelő alállomás értendő;
- „villamos-technológiai tervezési munka” alatt a villamos-technológiai kivitelezési és/vagy megvalósulási tervezési munka értendő (NAF távvezetéki mezők és/vagy NAF/NAF és/vagy NAF/KÖF transzformátor mezők primer és szekunder új kivitelezésének és/vagy meglévő átépítésének kivitelezési és/vagy megvalósulási tervezése; így nem elfogadott az a referencia, amely csak a min. 110 kV névleges feszültségszintű mezők részleges rekonstrukciójára terjed ki /pl. csak primer készülékcsere, csak szekunder rekonstrukció/).
Az M/1. alkalmassági feltétel több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolhatóak.
AK a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján írja elő az ellenszolgáltatás feltüntetését, tekintettel arra a körülményre, hogy AK 1 db alállomásra vonatkozó tervezési feladatokat kíván beszerezni, mely mennyiségekre vonatkozóan nem alkalmazható a Kbt. 65. § (5) bekezdésében rögzített százalékos arány.
AK referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. AK referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a következő szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, aki É jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 2. pontja];
b) legalább 1 fő, aki EN-VI jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 26. pontja];
c) legalább 1 fő, aki T jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 30. pontja];
d) legalább 1 fő, aki V jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 34. pontja].
AK az M/2. alkalmassági követelmény alpontjaiban rögzített jogosultságokkal vagy végzettségekkel egyenértékű jogosultságot vagy végzettséget is elfogad. Az M/2. pontok alpontjaira megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, de minimálisan 3 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és hibás teljesítési kötbér, jótállás, továbbá teljesítési biztosíték.
a) Késedelmi kötbér mértéke 1 % / naptári nap, alapja a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20%-ának erejéig érvényesíthető. A késedelmi kötbér alkalmazására Ajánlatkérő a teljesítési rész- és véghatáridők tekintetében is jogosult. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni a szerződéstől, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.
b) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó vállalkozói díj 30%-a.
c) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a
d) Jótállás: a teljesítéstől számított 24 naptári hónap.
e) A teljesítési biztosíték mértéke: a teljes opciós jog nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a, futamideje: a teljesítési véghatáridőt követő 60. nap.
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozására az Európai Unió költségvetési támogatásának felhasználásával kerül sor a CEF-Energy-2020 keretében. Projekt azonosító szám: 10.7-0008-SKHU-W-M-20. Projekt támogatás intenzitása: 35,00%.
Az ajánlattétel, elszámolás, illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ek.
AK utófinanszírozást vesz igénybe. AK nem fizet előleget. A nyertes ajánlattevő a szerződés tervezési feladatainak teljesítése folyamán 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az opciós tételként megjelölt tervezői művezetés esetében a nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlázni tételes tevékenységkimutatás alapján.
A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. és 375/2011. Korm. rendeletek
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Lásd a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételeket.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000449522021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
2) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel (éves összege min. 15 millió Ft; káresemény összege min. 5 millió Ft);
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalommal is).
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;
- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint.
3) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
4) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
6) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
7) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás, a minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
10) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás: 2021. június 29. 11:00; találkozó: Szombathely, Muskátli utcának a Petúnia utca és Dolgozók útja közötti szakaszán [Google Maps kód: 6HWR+VC Szombathely; GPS koord.: 47.247154, 16.591045].
11) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma Róbert (00466).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák