Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/119
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.22.
Iktatószám: 11072/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Grana Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 1.; Hrsz.: 3589 (tervezésben érintett terület)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlanfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Grana Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28983420241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Attila
Telefon: +36 204698877
E-mail: asolyom@mcc.hu
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mcc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760922022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MCC oktatási központ tervezése (Zalaegerszeg)
Hivatkozási szám: EKR000760922022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) zalaegerszegi oktatási központjával összefüggő generáltervezési tevékenységek megrendelése tervezési szerződés keretében.
A tervezett beruházás célja a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC) Zalaegerszegi képzési központjának kialakítása, hosszútávon a színvonalas tehetséggondozási programok biztosítása Zala megyében. Átfogó rekonstrukció keretében célként tűzzük ki a történeti épület eredeti építészi karakterének helyreállítását, valamint az épület esetleges bővítése (tetőtérbeépítés) esetén a bővítés ezzel összhangban történő megteremtését.
A terezett beruházás helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 1.; Hrsz.: 3589
A rekonstrukció során az alábbi funkciókat kívánja az MCC megvalósítani:
• Oktatás – különböző méretű oktatási terek létrehozása, mely alkalmas egyedi és kiscsoportos fejlesztő és oktatási feladatok ellátására.
• Közösségi terek - közös fogadótér/aula, konferenciaterem, kávézó egység.
• Iroda – kb. 5-10 fő dolgozó számára, open-office jellegű irodatér kialakításával.
Részletesen a jelen felhívás II. 2.4) pontjában, illetve a közbeszerzési dokumentumok részét képező Tervezési Programban és Szerződéstervezetben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MCC oktatási központ tervezése (Zalaegerszeg)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 1.; Hrsz.: 3589 (tervezésben érintett terület)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: MCC zalaegerszegi oktatási központtal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő generáltervezési szolgáltatás megrendelése tervezési szerződés keretében, az alábbi fő mennyiségek és követelmények mellett.
Tervezési terület: II.2.3) foglaltak szerint.
A Beruházásra/ingatlanra vonatkozó – Tervezési Program szerinti - általános adatok:
• Telek területe: 282 m2
• Beépített bruttó alapterület (becsült): 277,5 m2
• Összes tervezendő terület: nettó 935 m2
(pince + földszint + 2 emeleti szint + tetőtér)
• Telek beépítettsége: 98,5%
• Közműellátottság: teljes közmű
• Építési övezeti besorolás: Vt-7 településközponti terület
• Védettség: műemléki környezet (azonosító: 11058), helyi védelem, régészeti lelőhely (azonosító: 18883; 79161)
• Építés ideje: 1787, a 19. század végén nyerte el végső formáját (emeletráépítés)
Az épület szintszáma:
pinceszint + földszint + 2 emeleti szint + beépítetlen tetőtér
Főbb műszaki adatok:
Alapozás: sávalap és talpgerenda aláfalazás
Falak: téglafalak 50, 55, 60, 70, 88 cm vastagságban, szintenként felfele haladva vékonyabb keresztmetszetben
Födémek: poroszsüveg boltozatos emeletközi sík födémek csapos gerendás fa zárófödém
Lépcsők: kétkarú vb. monolit lépcső fa szerkezetű padláslépcső
Tetőszerkezet: kétállószékes fedélszerkezet
Héjazat: Bramac tetőcserép fémlemez fedés a sarki tetőtornyon és attikán
Szellőzők: tetőablakok a padlástérben
Külső nyílászárók: gerébtokos ablak 2x1 réteg üvegezésű fa nyílászárók
Belső nyílászárók: fa szerkezetű
Helyiségek padozatai: parketta, kőlap, mázas kerámia, műkő
Tervdokumentáció tartalma, munkarészei:
Az építészeti-műszaki tervek tartalommal, építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és szakszerűséggel kapcsolatos részletes követelményeket a Tervezési Program tartalmazza.
1. Felmérési tervek – M=1:50
2. Koncepcionális tervek – M=1:200 – legalább 2 db jelentősen eltérő verzió
3. Vázlatterv – M=1:100
4. Engedélyezési tervdokumentáció – M=1:100
5. Kiviteli tervdokumentáció – III. tervosztály – M=1:50
Az alapfeladat részét képezi a kiviteli tervdokumentáció és BIM-modell (LOD 200) készítése.
AK fenntartja a jogot további szolgáltatások megrendelésére a II.2.11) pontban foglaltak szerint (opció)
Opcionális tételek:
1. BREEAM fenntarthatósági épületminősítés
BREEAM épületminősítés opcionálisan figyelembeveendő a teljes beruházás folyamán, a pontos elvárások meghatározására további Megrendelői diszpozíció várható.
2. Tervezői művezetés
a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtti feladatok ellátása és a tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásainak a megválaszolása. A kötelező tervezői művezetés részletes szabályait a 2016. évi XXXVI. tv. 3. §-a, valamint a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 33/A. § (1a) bekezdése írja elő. A tervezői művezető feladata, hogy közreműködjön az épület építészeti-műszaki terveknek megfelelő, maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegítse a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések és kialakult problémák megoldását.
Ajánlatkérő mind a külső megjelenéssel, mind a belső kialakítással összefüggésben meghatározza az elvárásait, amelyek közül kiemelendő, hogy az Ajánlatkérő a tervezés folyamata során BIM alapú modellezést és tervezési szemléletet vár el. Ajánlatkérő előírja, a BIM mérnök menedzsment feladatokat alapvető fontosságú feladatoknak tekinti.
A tevékenységre és az eljárásra irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-12. §-ban foglaltak és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet arra, hogy nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban (Tervezési Programban és Ajánlati Felhívásban) felsorolt tervezőket, szakági tervezőket bevonni a szerződés teljesítésébe azzal, hogy Ajánlatkérő kizárólag az ezen feltételeknek megfelelő, a szakemberek bevonását a szerződésben írtak szerint igazoló gazdasági szereplővel/szereplőkkel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, és az Ajánlatkérő adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell majd az előbbiek szerinti szakemberek teljesítésbe történő bevonásáról.
Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok műszaki tartalmának bírálata/értékelése abból a szempontból, hogy az ajánlatokban szereplő megajánlott anyagok, berendezések, amennyiben eltérnek a tervekben, költségvetési kiírásokban szereplőktől, megfelelnek-e az egyenértékűségi kritériumnak. (Tervezői tanácsadás).
Ajánlatkérő jelzi, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül és a tervezés teljes teljesítési időtartama alatt, valamint a beruházás keretében elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított 36 hónapig terjedő időszakra rendelkeznie kell a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább káreseményenként 20 Millió Ft-os és évente 50 Millió Ft-os értékhatárra kötött, tervezési szolgáltatás nyújtására irányuló felelősségbiztosítási szerződéssel, amelyről az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban és Szerződéstervezetben.
Kiegészítés a III.1.3) ponthoz és további fogalmak meghatározása:
o „generáltervezés” alatt olyan építész tervezői munkafolyamat értendő, ahol az Étv. 33. § (1) szerint a tervező felelős az általa készített építészeti-műszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési dokumentációt is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.
o „Oktatási rendeltetésű épület” alatt olyan épület értendő, amelynek meghatározó funkciója az oktatás és az ehhez illeszkedő infrastruktúra biztosítása, ennek részeként az épület nettó alapterületének legalább 50 százaléka oktatási funkciót ellátó helyiségekből (előadó, tanterem, konzultációs terem, csoportszoba stb.) áll.
A részletes Tervezési Programot és szerződéses feltételeket (szerződéstervezetet) a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 30
2 3. A tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt többlépcsős költségelemzés készítésének vállalása (igen/nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 205
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK fenntartja a jogot a következő szolgáltatás megrendelésének lehetőségére (opció):
1. BREEAM fenntarthatósági épületminősítés:
BREEAM épületminősítés opcionálisan figyelembeveendő a teljes beruházás folyamán, a pontos elvárások meghatározására további Megrendelői diszpozíció várható. A BREEAM épületminősítés, mint opcionális tétel építési engedély véglegessé válásának napjától számított egy éven belül, a következő naptári év azonos hónap és napjával bezárólag hívható le.
2. Tervezői művezetés
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtti feladatok ellátása és a tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásainak a megválaszolása, továbbá a kivitelezés teljes folyamata alatt közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
A kötelező tervezői művezetés részletes szabályait a 2016. évi XXXVI. tv. 3. §-a, valamint a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 33/A. § (1a) bekezdése írja elő. A tervezői művezető feladata, hogy közreműködjön az épület építészeti-műszaki terveknek megfelelő, maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegítse a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések és kialakult problémák megoldását. Tervező feladata továbbá a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés tervezői művezetés keretein belül.
Ajánlatkérő jelzi, hogy az opciós tételek/mennyiség a becsült érték 30%-át nem haladja meg, azt nem éri el.
Az opcióra vonatkozó további részletes szabályok a KD-ben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pont kiegészítése: A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő a nyertes ajánlattevő tervező rendelkezésére álló, elvégzendő tevékenységek nettó határideje, amibe nem számít bele az ajánlatkérő megrendelő véleményezési határideje és a hatósági eljárások időigénye, valamint amely nem tartalmazza a tervezői művezetés időtartamát.
- Kiegészítés: II.2.5) ponthoz a VI.4.3) pontban.
Karakterkorlátozásra tekintettel az értékelési szempontok kifejtése:
1.Ajánlati ár összesen (nettó HUF) – súlyszám - 50
2.Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata – súlyszám - 30
2.1. AF III.1.3) M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül, rendelkezik-e oktatási rendeltetésű épület generáltervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalattal (igen/nem) – súlyszám – 12
2.1. értékelési részszempont szerinti szakember neve
2.2. Az alkalmassági követelmény körében megnevezett szakembereken felül a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultságnak megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek bevonása (igen/nem) – súlyszám – 18
2.2.1. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „BÉ” Belsőépítészeti tervezési szakterület (igen/nem)
2.2.1. értékelési részszempont szerinti szakember neve
2.2.2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G-ÉF” Építmények gépészeti tervezési szakterület (épületfizikai tervezési részszakterület) (igen/nem)
2.2.2. értékelési részszempont szerinti szakember neve
2.2.3. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS1” (igen/nem)
2.2.3. értékelési részszempont szerinti szakember neve
2.2.4. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS2” (igen/nem)
2.2.4. értékelési részszempont szerinti szakember neve
2.2.5. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS4” (igen/nem)
2.2.5. értékelési részszempont szerinti szakember neve
2.2.6. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „SZÉS6” (igen/nem)
2.2.6. értékelési részszempont szerinti szakember neve
3. A tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt többlépcsős költségelemzés készítésének vállalása (igen/nem) – súlyszám – 20
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-18.
Értékelés módszere:
1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre
2. értékelési részszempont 2.1. alpontja (AF III.1.3) M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül, rendelkezik-e oktatási rendeltetésű épület generáltervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalattal (igen/nem) a pontozás módszere szerint kerül(nek) értékelésre, ahol az pozitív vállalás („igen” válasz) 18 pontot ér, a nemleges vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér.
Ajánlatkérő az értékelési szempont tekintetében értékeli az M.2.1) alpontja tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményen felüli oktatási rendeltetésű épület generáltervezésére vonatkozó többlet szakmai tapasztalatát.
Amennyiben a 2.1. részszempontra jelölt szakember esetében többlet szakmai tapasztalat (igen válasz kerül megadásra) megajánlásra kerül, úgy már az ajánlatban csatolandó a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat, a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2.1. értékelési szempont tekintetében ajánlattevőknek az M.2.1) alpontja tekintetében bemutatásra kerülő szakember szakmai önéletrajzában – szakmai tapasztalatként – megjelenő épületen kívül egy más épületet kell bemutatnia, az értékelési szempontra tett alátámasztás/referencia nem egyezhet meg az M.2.1) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott épülettel/referenciával.
2. részszempont 2.2. alpontja (Szakemberek alkalmassági követelmény körében megnevezett szakembereken felül a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultságnak megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek bevonása) a pontozás módszere szerint kerül(nek) értékelésre (ahol az pozitív vállalás („igen” válasz) esetén 3 pontot kap szakemberenként/vállalásonként, a nemleges vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér).
Az egyes alszempontok (2.2.1.-2.2.6.) tekintetében kapott (rész)pontszámok összesített végösszege adja a 2.2 értékelési részszempontra vonatkozó pontszámot (legfeljebb 18 pontot), amelyet meg kell szorozni az értékelési részszemponthoz rendelt súlyszámmal.
3. értékelési részszempont (A tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt többlépcsős költségelemzés készítésének vállalása) a pontozás módszere szerint kerül(nek) értékelésre (ahol az pozitív vállalás („igen” válasz) esetén 18 pontot kap, a nemleges vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér). A többlépcsős költségelemzéssel kapcsolatos elvárásokat a Tervezési Program tartalmazza.
Ajánlatkérő a fenti értékelési szempontot azzal egészíti ki, hogy jelen 2.2. értékelési szempont körében az adott szakember kompetenciája, szakképzettsége, továbbá a szakmai tapasztalata, illetve ezeknek a megléte kerül értékelésre, és nem a jogosultsági viszony fennállása/jogosultság megléte. Az a szakember, aki fentieknek megfelelően az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges kompetenciával rendelkezik, az bemutatható az értékelési szempont körében.
Az a szakember, aki a megjelölt kompetencia mellett az adott jogosultsággal is rendelkezik, elegendő, ha erre hivatkozik és a kamarai szám megadásával ezt igazolja, további dokumentum benyújtása nem szükséges ezen szakember tekintetében.
Tehát a jogosultság fennállása nem szükségszerű a szerződés teljesítéséhez, de az annak megfelelő kompetencia olyan előnyt képvisel az Ajánlatkérő számára, amelyet jelen pont szerint értékelni kíván.
Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).
Részletesen a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra is.
A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő (GSZ) az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64. §]
A Kbt. 62. § (1) c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AK dönthet úgy, hogy nem zárja ki azon gazdasági szereplőt (GSZ), amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll, amennyiben az AK megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett GSZ képes lesz a szerződés teljesítésére [Kbt. 62. § (1a)]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr. (KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
A KNY a KR 3. § (3) szerint, a közös AT-k a KR 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani, azaz ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, míg Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69.§(4)-(5) szabályaira is
Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1).
AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
A KR III. Fej-ben meghatározott igazolási módok a KR V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők (GSZ) esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. §(4)]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat tartalma valós [KR 1. §(7)]
Szakmai nyilvántartásban szereplés követelménye:
SZ.1) Alkalmatlan az AT, ha a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv szerinti nyilvántartásban [Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015 Kr. 8. § (1)].
SZ.1) Az alkalmasság igazolása:
AT-nek a III.1.3) pontban foglaltak szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott fenti követelménynek azzal, hogy AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
AK - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Az előírt követelménynek való megfelelést AK az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].
A 322/2015 Kr. 8. § (2) alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett GSZ nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság igazolása az EEKD benyújtásával, amelyben nem Magyarországon letelepedett GSZ tekintetében fel kell tüntetni azt a nyilvántartást (annak elérhetőségét), ahol a szakmai nyilvántartásban szereplés ellenőrizhető (Kr. 2. § (5)). A Kbt. 69. § (4) alapján az EEKD-ban szereplő nyilatkozatnak való megfelelés igazolandó.
A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv szerinti nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani az AK felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek-nek illetve a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek-nek és a Korm. rendelet IV. fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
Ajánlatkérő nem kéri az érintett AT(k)-től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a GSZ alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett GSZ esetén az AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7)]
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti – AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
Az AT alkalmassága igazolható:
P.1.) az AT valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatával arról, hogy mióta vezeti az AT számláját, és volt-e a számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben (24 hónapban) a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorba állítás (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) a)];
P.2.) az AT tekintetében a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának benyújtásával, vagy amennyiben beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy az erről szóló nyilatkozattal [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) b)];
P.3.) az AT tekintetében a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (generáltervezési szolgáltatások nyújtására irányuló) árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) c)]
Karakterkorlátozás miatt a "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" pont folytatása:
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §]
Az alkalmassági követelmény(ek)re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)]
Ha az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást, elegendő, ha a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során [Kbt. 69. § (11a)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT pénzügyi és gazdasági szempontból,
P.1.) ha az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben (24 hónapban), egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás;
P.2.) ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben elért adózás utáni eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt azzal, hogy ha az AT az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a nettó (ÁFA nélkül számított) – a közbeszerzés tárgyából származó (generáltervezési szolgáltatások nyújtására irányuló) – árbevétele a működési ideje alatt nem érte el a 100.000.000 HUF összeget;
P.3.) ha a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (generáltervezési szolgáltatások) nyújtásából származó – ÁFA nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el 100.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, továbbá az alkalmassági követelménynek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
Az igazolási módra vonatkozó előírások folytatása:
Ha az AT a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kr. 19. § (2)]
Ha az AT a P.2) vagy P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló/árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról a Kr. 19. § (3) szerint.
Karakterkorlátozás miatt a "III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság" alkalmassági minimumkövetelmények pont folytatása:
 „Generáltervezés” alatt olyan építész tervezői munkafolyamat értendő, ahol az Étv. 33. § (1) szerint a tervező felelős az általa készített építészeti-műszaki dokumentáció (ideértve a kivitelezési dokumentációt is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.
 „meglévő épület” fogalma alatt olyan épület értendő, amely nem újépítésű épület;
a tervezési feladat egy már álló épület bármilyen szintű felújítására, bővítésére, rekonstrukciójára, szerkezeti megerősítésére irányul.
 „komplex előadó- és rendezvényterem” fogalma alatt olyan terem értendő, amely képes egyértelműen meghatározható módon több funkciót is (minimum 2 db funkció) ellátni/betölteni egyszerre.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZ-re, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, továbbá az alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt[Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (12)]
AJÁNLATKÉRŐ ELŐÍRJA, HOGY A BIM MÉRNÖK MENEDZSMENT FELADATOKAT ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ FELADATOKNAK TEKINTI, AMELYET MAGA AZ AJÁNLATTEVŐ VAGY - KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN - A KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK EGYIKE KÖTELES ELVÉGEZNI, ÉS AMELYRE TEKINTETTEL AZ ÉRINTETT ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSÁRA A KBT. 65. § (7) BEK. NEM ALKALMAZHATÓ, ILLETŐLEG A TELJESÍTÉS SORÁN E FELADATOKAT NEM VÉGEZHETI ALVÁLLALKOZÓ. [M.2.4. SZAKEMBER ALKALMASSÁGI FELTÉTEL] (Kbt. 65. § (10)).
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) pontban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésnek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésnek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az AT által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§ (11)-(11a)]
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) szerinti – az AK a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
AT műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M.1.) a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (generáltervezési szolgáltatások nyújtására irányuló) referencia bemutatásával, megjelölve, a szerződést kötő másik felet (névvel, címmel), a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát/műszaki tartalmát olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen (különösen, de nem kizárólagosan a tervezéssel érintett épület nettó alapterületét és fő funkcióit), a teljesítés idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) a)].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti Ajánlatkérő –ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2)].
AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az AT projekttársaság tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
M.2.) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével (az EKR-ben található „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” iratminta (űrlap) használatával, amelyen jelezni kell a kamarai nyilvántartási számot (a szakember neve mögött), ha a szakember szerepel az alkalmassági követelmény körében előírt kamarai névjegyzékben, és az űrlap által megkívánt további adatokat is), továbbá saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának és – amennyiben nem szerepel a kamarai névjegyzékben – a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzának, a végzettségét/képzettségét igazoló dokumentuma másolatának csatolásával. A szakember önéletrajzát ilyen esetben olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés: meg kell adni különösen a releváns végzettséget/képzettséget, a releváns szakmai tapasztalat leírását, a megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetét és befejezését (év/hó bontásban) [Kr. 21. § (3) b)].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai tapasztalat, illetve a többlet szakmai tapasztalat értékelésekor a „tört” hónapok/időszak tekintetében 30 nap számít egy hónapnak
Ajánlatkérő felhívja figyelmet továbbá arra, hogy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy III.1.3) pont M.2.1), M.2.2), M.2.3), és M.2.4) alpontja tekintetében megajánlott szakemberek a szerződéskötésig a területi kamara névjegyzékében fognak szerepelni (tehát a szerződéskötés feltétele a szakmagyakorlási jogosultsággal való rendelkezés, valamint a közbeszerzési dokumentumokban előírt tervezők és szakértők biztosítása) azzal, hogy amennyiben a névjegyzékbe vétel nem történik az előzőek szerint, úgy az a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban (névjegyzékben) az alkalmassági követelmények keretében előírt jogosultsággal, úgy AK az alkalmassági követelménynek való megfelelést az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, így azok igazolása egyéb dokumentummal – a rendelkezésre állási nyilatkozat kivételével – nem szükséges. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított igazolással is igazolható.
AK felhívja a figyelmet, hogy az M2.1) alkalmassági követelményhez – a II.2.5) pontban foglaltak szerint – értékelési szempont fűződik, ennek megfelelően a II.2.5) pont 2.1. értékelési alszempontja tekintetében tett vállalás [többlet szakmai tapasztalat] esetén már az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a szakember(ek) bemutatásáról szóló EKR űrlapot, a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát [azzal, hogy amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékében szerepel, úgy az önéletrajzban a kamarai szám feltüntetésén túl csak az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot kell bemutatni, így különösen a többlettapasztalat megajánlása esetén meg kell adni a többlettapasztalat megállapításához szükséges adatokat, valamint a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a következő alkalmassági minimumkövetelmények pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az előző pont folytatása:
Amennyiben az adott szakember az előző bekezdés szerinti névjegyzékében nem szerepel, úgy az önéletrajzban az alkalmasság szempontjából releváns szakmai tapasztalatot és az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot is be kell mutatni. Amennyiben valamely értékelési szempontra bemutatott – alkalmasságot is igazoló – szakember az előző bekezdés szerinti névjegyzékében szerepel, úgy csak az alkalmasság megállapításához szükséges tapasztalaton túli, további szakmai tapasztalat mutatható be az értékelési szempontra azzal, hogy erről az önéletrajzban a szakembernek nyilatkoznia kell (azaz arról, hogy az értékelési szempontra bemutatott szakmai tapasztalat és a vonatkozó alkalmasság megállapításához teljesített szakmai tapasztalat között nincs átfedés).
Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a jelen pont szerint megajánlott szakemberek a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül az illetékes kamara névjegyzékében fognak szerepelni azzal, hogy amennyiben adott/valamelyik szakember határidőben nem szerepel az előző bekezdés szerinti kamarai névjegyzékben, úgy az a szerződés AT érdekkörében történő okból történő meghiúsulásának minősül.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7)].
Alkalmatlan az AT műszaki és szakmai szempontból
M.1.1.) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett, olyan generáltervezési szolgáltatások nyújtására irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább egy nettó 650 m2 alapterületű épület építési engedélyes vagy építési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányult.
M.1.2.) ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven (72 hónapon) belül megkezdett és három éven (36 hónapon) belül befejezett olyan generáltervezési szolgáltatások nyújtására irányuló, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely keretében sor került legalább egy meglévő épületre vonatkozó építési engedélyes vagy építési engedélyes és kiviteli tervek generáltervezésére;
Több referencia bemutatása esetén az M1.1) vagy M1.2) alpontok tekintetében az egyes alpontokban írt követelményeknek alpontonként együttesen (konjunktívan) kell teljesülniük egy-egy adott teljesítésben (referenciában), és a számszerűsített jellemzőknek egybefüggően kell teljesülniük.]
A referencia tárgyát/műszaki tartalmát olyan módon kell igazolni, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen (különösen, de nem kizárólagosan a tervezéssel érintett épület nettó alapterületét és fő funkciót, a teljesítés idejét (a szerződés teljesítésének kezdő és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) a)].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22. § (1)-(2)].
AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az AT projekttársaság tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 140. § (9)]
Az M1) ponthoz kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától számított három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (műszaki átadás –átvétel lezárása) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható, illetőleg az elvárások igazolhatók több, de legfeljebb két referencia bemutatásával.
M.2.) ha nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket:
M.2.1.) 1 fő az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” vagy azzal egyenértékű vezető tervezői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert, mint vezető tervezőt, aki közreműködött épület generáltervezésében;
M.2.2.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező tervezőt, aki közreműködött meglévő épület generáltervezésében;
M.2.3.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel és a szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkező tervezőt, aki közreműködött olyan épület tervezésében, amelyben komplex előadó- és rendezvényterem is létesült;
M.2.4.) 1 fő, BIM mérnök menedzser szakembert, aki legalább egy épület BIM modell ütközésvizsgálatát ellenőrizte legalább építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság szakágak vonatkozásában;
azzal, hogy egy/ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető (tehát az átfedés a szakemberek között megengedett).
Ajánlatkérő az alkalmassághoz kapcsolódó fogalmakat az alábbiak szerint határozza meg:
 „Oktatási rendeltetésű épület” alatt olyan épület értendő, amelynek meghatározó funkciója az oktatás és az ehhez illeszkedő infrastruktúra biztosítása, ennek részeként az épület nettó alapterületének legalább 50 százaléka oktatási funkciót ellátó helyiségekből (előadó, tanterem, konzultációs terem, csoportszoba, stb.) áll.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság" pontban, "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" alpontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő saját forrásból rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A teljesítés igazolása a szerződéstervezetben foglaltak szerint (teljesítést követő 8 napon belül) történik. AK az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el.
AK részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
A Teljesítési Szakaszok és Fizetési ütemezés elnevezésű dokumentumban (szerződéstervezet 4. számú melléklete) részletezettek szerint a nyertes Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására.
Ajánlatkérő a Szerződés szerint fizetendő díjakat a Tervezési Díjrész, valamint adott esetben az Opcionális tételek után fizetendő díj tekintetében az igazolt, szerződésszerű teljesítést követően utólag, – teljesítésigazolás után – a Tervező által a teljesítésigazolást követő 8. (nyolcadik) naptári napig kiállított számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint azzal, hogy a Tervezői művezetés díja 3 (három) havonta kerül elszámolásra és arra vonatkozóan a számla benyújtásra.
Az AK elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának. Nyertes AT köteles előzetesen jelezni AK részére az elektronikus számla adási igényét a szerződéskötést követően.
Figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére, az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlattevő (szerződést teljesítő tervező) – valamely Részteljesítési- vagy a Végteljesítési Határidő tekintetében bekövetkező – késedelmes teljesítése esetén az Ajánlatkérő (megrendelő) késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja teljes nettó – ÁFA nélkül számított – szerződéses díj, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 % azzal, hogy a kötbér maximális mértéke legfeljebb 15 %.
Amennyiben Ajánlattevő minőségi hibásan teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, úgy Ajánlatkérő a nem szerződésszerű teljesítéstől számított 10 napos időtartamban szavatossági jogainak gyakorlására jogosult. Amennyiben a szavatossági kötelezettség teljesítése eredménytelen és a kötelezettséggel érintett hiba a meghatározott időtartamot követően is fennáll, úgy Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes nettó – ÁFA nélkül számított – tervezési díj mértéke annak 20 %-a.
Ajánlatkérőnek jogában áll felmondani a szerződést, amennyiben Ajánlattevő a Végteljesítési Határidőt 31 nappal túllépi, illetve hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kijavításnak az Ajánlatkérővel meghatározott póthatáridőn belül nem tesz eleget, vagy a titoktartási kötelezettséget súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke teljes nettó – ÁFA nélkül számított – tervezési díj 20 %-a.
Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén nem érvényesíthet késedelmi kötbér igényt.
Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. §-i szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan.
Az EKR használatához a 424/2017. Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bek.-e tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az AK kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét, mivel a végzendő tevékenységek ugyanazon épületre/épületegyüttesre vonatkoznak, műszakilag összefüggnek, egymásra épülve képeznek egy műszaki-funkcionális egységet. [Kbt. 61. § (4)]
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) látja el.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen.
2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).
Az ajánlatot [annak részeként a felhívás (AF) és a KD által előírt nyilatkozatokat] az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (ahol az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ennek használatával kell benyújtani).
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
a. Felolvasólapot az összesített ajánlati árral (nettó HUF), illetve a II.2.5) pont minőségi kritériumok szerinti értékelési szempontokra adott vállalásokat tartalmazó szakmai ajánlatot;
b. Ajánlati felhívás II.2.5) pont 2.1.-2.2. alpontja szerinti értékelési alszempontokra adott vállalásokat tartalmazó szakmai ajánlatot (a megjelölt szakemberekre vonatkozó, az ajánlati felhívás III.1.3) pontja szerinti dokumentumokat), illetőleg a szakemberek nevét;
c. AT Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát;
d. AT Kbt.66. § (6) és 65. § (7) bekezdései szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot;
e. AT nyilatkozatát a II.2.4) pontban előírt felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
f. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt.35.§]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében Ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35.§ (6) szerinti egyetemleges felelősségét;
g. ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást;
h. Cégkivonatot/elérhetőségét, ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, változásbejegyzés iratok/nemleges nyilatkozat.
i. Az ajánlati biztosíték teljesítését igazoló dokumentumot
j. Az alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül történő kamara névjegyzékben való szerepelésre vonatkozó nyilatkozatot.
k. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában (7. sz. melléklet)
4. Kiegészítő tájékoztatás iránti igény (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül.
5. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
6. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.
7. Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat [Kbt.75. §(6)].
9. AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
10. IV.2.6) pont kiegészítése: AK a megjelölt időtartam alatt 30 napot ért. Ha AK az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség – esetleges hosszabbítással együtt számított – 90 napos időtartama alatt sem tudja elvégezni, felkérheti AT-ket ajánlataik meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az AT-k eljárást lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a 180 napot meghaladná, az AK az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg [Kbt. 70. § (2a)]
11. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
12. AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki alkalmasság feltételeit, azok igazolását [III.1.2) P1), P2) és P3) alpontok, III.1.3) M1), M2) alpontok; 321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)].
13. AK jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 HUF
A befizetés helye: ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-13233790-00014908
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátható a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a biztosíték rendelkezésre bocsátását a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatban igazolni kell. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés az AK előírja, hogy a közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. (Kbt. 54. § (2) bekezdés)
14. AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
15. AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségek a KD-ban).
16. Nem magyar nyelvű dokumentumok csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdésére tekintettel tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy helyszíni bejárását nem tart.
18. Ajánlatkérő jelzi, hogy a tervezéssel érintett ingatlan nem kizárólag a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, illetőleg az AK tulajdonában van, hanem az ingatlannak további tulajdonosa(i) is van(nak), és az AK erre a körülményre is figyelemmel kívánja megrendelni a jelen felhívás szerinti szolgáltatásokat, amelyre az AT-k figyelmét ezúton felhívta.
További információk a VI.4.3) pontban és a KD-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák