Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11246/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczkás Izabella
Telefon: +36 62544062
E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Radiológiai manipulációs fülke beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000481522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db, a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú radiológiai manipulációs fülke. A beszerzés magában foglalja a leszállítást, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, a szükséges engedélyek beszerzését, továbbá 2 fő egyszeri alkalommal történő betanítását.
A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű terméket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti mely elemek helyett milyen elemet ajánl az ajánlattevő.
Az eszköz részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része) tartalmazza.
A megajánlott eszköznek újnak kell lennie, használt eszköz megajánlását az Ajánlatkérő nem fogadja el!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rövid leírás
A következő helyett:
M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításairól. /321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § alapján Ajánlattevő már az ajánlatában köteles igazolni, hogy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat köteles az ajánlatban megadni az alábbiak szerint:
Ajánlattevő köteles az ajánlatával egyidőben benyújtani az M/1. alkalmasság körében előírt referencianyilatkozatot vagy -igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatával egyidőben be kell nyújtania a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az M/1. szerinti követelményeknek megfelelő dokumentumokat.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben foglalt kiegészítéssel.
Helyesen:
M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításairól. /321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § alapján Ajánlattevő már az ajánlatában köteles igazolni, hogy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat köteles az ajánlatban megadni az alábbiak szerint:
Ajánlattevő köteles az ajánlatával egyidőben benyújtani az M/1. alkalmasság körében előírt referencianyilatkozatot vagy -igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatával egyidőben be kell nyújtania a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az M/1. szerinti követelményeknek megfelelő dokumentumokat.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben foglalt kiegészítéssel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db radiológiai manipulációs fülke szállítására vonatkozó referencianyilatkozattal/igazolással.
Helyesen:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db radiológiai manipulációs fülke szállítására vonatkozó referencianyilatkozattal/igazolással.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők (AT) részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és Kbt. 41/A. § (5) bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
6) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint.
8) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
11) Az ajánlatban csatolni kell az EN 12469, EN 61010-1, EN 61326, EC2006/42/EC dir, 2004/108/EC dir., 2006/95/EC dir., GMP szabványoknak és direktíváknak való megfelelés tanúsítványát egyszerű másolatban.
12) AT csatolja a megajánlott készülék részletes műszaki leírását-szakmai ajánlatát az AK által meghatározott táblázatos formátumban, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt.
13) Értékelési szempont: legjobb ár érték arány. részletesen ld. KD II.13. pont.
14) Hiánypótlás Kbt. 71. §. alapján biztosított.
15) AT csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek szerint.
16) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
18) AK a 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
19) Az ajánlatban csatolni kell a megajánlott termék magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetőjét, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára hozzáférhetőek, úgy e tekintetben az online elérhetőség (pontos(!) URL) megadását is kérjük az ajánlatban.
20) A feltüntetett fax-szám nem elérhető.
21) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
22) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
Helyesen:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők (AT) részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és Kbt. 41/A. § (5) bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történő meghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
6) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR által meghatározottak szerint.
8) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
11) Az ajánlatban csatolni kell az EN 12469, EN 61010-1, EN 61326 szabványoknak való megfelelés tanúsítványát egyszerű másolatban.
12) AT csatolja a megajánlott készülék részletes műszaki leírását-szakmai ajánlatát az AK által meghatározott táblázatos formátumban, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt.
13) Értékelési szempont: legjobb ár érték arány. részletesen ld. KD II.13. pont.
14) Hiánypótlás Kbt. 71. §. alapján biztosított.
15) AT csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek szerint.
16) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
18) AK a 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
19) Az ajánlatban csatolni kell a megajánlott termék magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetőjét, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható. Amennyiben a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára hozzáférhetőek, úgy e tekintetben az online elérhetőség (pontos(!) URL) megadását is kérjük az ajánlatban.
20) A feltüntetett fax-szám nem elérhető.
21) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
22) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben