Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/109
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.08.
Iktatószám: 11341/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.;Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.;Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tapasztó Magdolna
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000508782022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000508782022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2 Óvoda és 1 Bölcsőde tervfelülvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000508782022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződések keretében "Szeged Boros József Utcai Óvoda, Gábor Áron Utcai Óvoda és a Rókusi Körúti Bölcsőde kapcsán elkészített tervdokumentációk, valamint kapcsolódó költségvetések felülvizsgálata, aktualizálása és kiegészítése, valamint tervezői művezetés ellátása három részajánlati körben"
I. részajánlati kör: Szeged Boros József Utcai Óvoda kapcsán elkészített tervdokumentációk, valamint kapcsolódó költségvetések felülvizsgálata, aktualizálása és kiegészítése, valamint tervezői művezetés ellátása
II. részajánlati kör: Szeged Gábor Áron Utcai Óvoda kapcsán elkészített tervdokumentációk, valamint kapcsolódó költségvetések felülvizsgálata, aktualizálása és kiegészítése, valamint tervezői művezetés ellátása
III. részajánlati kör: Szeged Rókusi Körúti Bölcsőde kapcsán elkészített tervdokumentációk, valamint kapcsolódó költségvetések felülvizsgálata, aktualizálása és kiegészítése, valamint tervezői művezetés ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szeged Boros József Utcai Óvoda
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezéssel érintett intézmény:
Boros József Utcai Óvoda
Épület adatai: Szegedi ÓVI Boros József Utcai Óvodája
6724 Szeged, Boros J. u. 25.
férőhelyek száma:70
alapterület:421 m2
A kiviteli tervdokumentációkat 1 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. A kiegészítő tájékoztatások lezárást követően nyertes ajánlattevő köteles a kérdések eredményeként a módosított teljeskörű, komplett kiviteli tervdokumentációt 2 példányban papír alapon átadni ajánlatkérő részére.
Az elvégzendő tervezési feladat:
- A meglévő - elsősorban energetikai felújítást tartalmazó – kiviteli tervek aktualizálása üzemeltetői-megrendelői igényeknek megfelelően a TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság pályázat keretei között
- A meglévő árazott, árazatlan költségvetések felülvizsgálata, és azok aktualizálásával, kiegészítésével egy komplett az elkészült kiviteli tervdokumentáció megvalósításához szükséges árazatlan és árazott költségvetés elkészítése
- A Projekttervek aktualizálása
- A meglévő épületben az óvodai nevelést segítő/szolgáló, a működéshez szükséges funkcióknak helyiségek kialakítása lehetőség szerint: nevelői/gazdasági iroda, mosó- és teakonyha, öltöző, fejlesztő szoba, raktár, tároló helyek
- Gyermek és felnőtt vizesblokkok felújítása (gépészeti és szerkezeti)
- Szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat állapotának felmérése, az épület alatti és az ingatlanon belüli szakaszának szükség szerinti felújítása közmű csatlakozási pontig
- Konyhatechnológiai tervek aktualizálása, szükség esetén átdolgozása
- Belső nyílászárók műszaki állapotának felmérése igény és indokoltság esetén felújítása vagy cseréje
- Padló és falburkolatok felújítása illetve cseréje
- Igény szerint beépített bútorok tervezése
- udvari fedett játszóhelyek, udvari burkolatok, egyéb játszóhelyek felújítása illetve kialakítása
- Kerékpártároló létesítése, indokolt igény esetén udvari tároló helyiség kialakítása
- Ingatlanon belüli zöldterület fejlesztése, növelése (kertrendezés)
- Ivókút építése, udvari tusoló/pancsoló kialakítása
- Kerítés, kapuk építése/javítása
- Az intézmény működéséhez szükséges parkoló kialakítása az intézmény ingatlanán
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés. Akadálymentesítési tervfejezet készítése ellátandó feladat.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a későbbi kivitelezések folyamán a tervezői művezetésre igényt tart. A tervezői művezetés keretében nyertes ajánlattevő köteles rendelkezésre állni összesen legfeljebb 10 mérnöknap időtartamban.
A tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása kapcsán a részletes előírások, követelmények a dokumentációban kerülnek részletezésre

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/1 a) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
2 Az alkalmasság körében M/1 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
3 Az alkalmasság körében M/1 c) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
4 Az alkalmasság körében M/1 d) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_Plusz-2.1.2-21 (Fenntartható energiahatékonyság) és a TOP_Plusz-3.3.3-21 (Fenntartható humán infrastruktúra)
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).

II.2.1)
Elnevezés: Szeged Gábor Áron Utcai Óvoda
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezéssel érintett intézmény:
Gábor Áron Utcai Óvoda
Épület adatai: Szegedi ÓVI Gábor Áron Utcai Óvodája
Cím: 6727 Szeged, Gábor Áron u. 2., 13588 hrsz.
férőhelyek száma: 97
alapterület:342 m2
A kiviteli tervdokumentációkat 1 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. A kiegészítő tájékoztatások lezárást követően nyertes ajánlattevő köteles a kérdések eredményeként a módosított teljeskörű, komplett kiviteli tervdokumentációt 2 példányban papír alapon átadni ajánlatkérő részére.
Az elvégzendő tervezési feladat:
- A meglévő - elsősorban energetikai felújítást tartalmazó – kiviteli tervek aktualizálása üzemeltetői-megrendelői igényeknek megfelelően a TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság pályázat keretei között
- A meglévő árazott, árazatlan költségvetések felülvizsgálata, és azok aktualizálásával, kiegészítésével egy komplett az elkészült kiviteli tervdokumentáció megvalósításához szükséges árazatlan és árazott költségvetés elkészítése
- A Projekttervek aktualizálása
- A meglévő épületben az óvodai nevelést segítő/szolgáló, a működéshez szükséges funkcióknak helyiségek kialakítása lehetőség szerint: nevelői/gazdasági iroda, mosó- és teakonyha, öltöző, fejlesztő szoba, raktár, tároló helyek
- Gyermek és felnőtt vizesblokkok felújítása (gépészeti és szerkezeti)
- Szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat állapotának felmérése, az épület alatti és az ingatlanon belüli szakaszának szükség szerinti felújítása közmű csatlakozási pontig
- Konyhatechnológiai tervek aktualizálása, szükség esetén átdolgozása
- Belső nyílászárók műszaki állapotának felmérése igény és indokoltság esetén felújítása vagy cseréje
- Padló és falburkolatok felújítása illetve cseréje
- Igény szerint beépített bútorok tervezése
- udvari fedett játszóhelyek, udvari burkolatok, egyéb játszóhelyek felújítása illetve kialakítása
- Kerékpártároló létesítése, indokolt igény esetén udvari tároló helyiség kialakítása
- Ingatlanon belüli zöldterület fejlesztése, növelése (kertrendezés)
- Ivókút építése, udvari tusoló/pancsoló kialakítása
- Kerítés, kapuk építése/javítása
- Az intézmény működéséhez szükséges parkoló kialakítása az intézmény ingatlanán
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés. Akadálymentesítési tervfejezet készítése ellátandó feladat.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a későbbi kivitelezések folyamán a tervezői művezetésre igényt tart. A tervezői művezetés keretében nyertes ajánlattevő köteles rendelkezésre állni összesen legfeljebb 10 mérnöknap időtartamban.
A tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása kapcsán a részletes előírások, követelmények a dokumentációban kerülnek részletezésre

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/1 a) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
2 Az alkalmasság körében M/1 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
3 Az alkalmasság körében M/1 c) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
4 Az alkalmasság körében M/1 d) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_Plusz-2.1.2-21 (Fenntartható energiahatékonyság) és a TOP_Plusz-3.3.3-21 (Fenntartható humán infrastruktúra)
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).

II.2.1)
Elnevezés: Szeged Rókusi Körúti Bölcsőde
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezéssel érintett intézmény:
Rókusi Körúti Bölcsőde
Épület adatai:
Cím: 6724 Szeged, Rókusi körút 37-39., 12657 hrsz.
férőhelyek száma: 48
alapterület: 875 m2
A kiviteli tervdokumentációkat 1 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. A kiegészítő tájékoztatások lezárást követően nyertes ajánlattevő köteles a kérdések eredményeként a módosított teljeskörű, komplett kiviteli tervdokumentációt 2 példányban papír alapon átadni ajánlatkérő részére.
Az elvégzendő tervezési feladat:
- A meglévő - elsősorban energetikai felújítást tartalmazó – kiviteli tervek aktualizálása üzemeltetői-megrendelői igényeknek megfelelően a TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság pályázat keretei között
- A meglévő árazott, árazatlan költségvetések felülvizsgálata, és azok aktualizálásával, kiegészítésével egy komplett az elkészült kiviteli tervdokumentáció megvalósításához szükséges árazatlan és árazott költségvetés elkészítése
- A Projekttervek aktualizálása
- A meglévő épületben az óvodai nevelést segítő/szolgáló, a működéshez szükséges funkcióknak helyiségek kialakítása lehetőség szerint: nevelői/gazdasági iroda, mosó- és teakonyha, öltöző, fejlesztő szoba, raktár, tároló helyek
- Gyermek és felnőtt vizesblokkok felújítása (gépészeti és szerkezeti)
- Szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat állapotának felmérése, az épület alatti és az ingatlanon belüli szakaszának szükség szerinti felújítása közmű csatlakozási pontig
- Konyhatechnológiai tervek aktualizálása, szükség esetén átdolgozása
- Belső nyílászárók műszaki állapotának felmérése igény és indokoltság esetén felújítása vagy cseréje
- Padló és falburkolatok felújítása illetve cseréje
- Igény szerint beépített bútorok tervezése
- udvari fedett játszóhelyek, udvari burkolatok, egyéb játszóhelyek felújítása illetve kialakítása
- Kerékpártároló létesítése, indokolt igény esetén udvari tároló helyiség kialakítása
- Ingatlanon belüli zöldterület fejlesztése, növelése (kertrendezés)
- Ivókút építése, udvari tusoló/pancsoló kialakítása
- Kerítés, kapuk építése/javítása
- Az intézmény működéséhez szükséges parkoló kialakítása az intézmény ingatlanán
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés. Akadálymentesítési tervfejezet készítése ellátandó feladat.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a későbbi kivitelezések folyamán a tervezői művezetésre igényt tart. A tervezői művezetés keretében nyertes ajánlattevő köteles rendelkezésre állni összesen legfeljebb 20 mérnöknap időtartamban.
A tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása kapcsán a részletes előírások, követelmények a dokumentációban kerülnek részletezésre

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/1 a) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
2 Az alkalmasság körében M/1 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 15
3 Az alkalmasság körében M/1 c) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
4 Az alkalmasság körében M/1 d) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap – maximum 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_Plusz-2.1.2-21 (Fenntartható energiahatékonyság) és a TOP_Plusz-3.3.3-21 (Fenntartható humán infrastruktúra)
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mind a 3 részajánlati kör vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)és Alvállalkozó(k), adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő felhívás esetén be kell nyújtania a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont szerinti nyilatkozatokat. Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.
Mind a 3 részajánlati kör vonatkozásában:
Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás: Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet. 2.§ (5)bekezdése alapján előzetes igazolásra Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mind a három részajánlati kör vonatkozásában:
Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtószervezetek tekintetében.
A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:
M/1: Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz mellett a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy adott esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
Amennyiben a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a jogosultság megszerzésének ideje a kamarai szám megadása mellett a szakmai önéletrajzban feltüntetendő! Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít. A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges megadni!!!
Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata is.
Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával (folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével). Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít,pl. az 1 hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mind a 3 részajánlati kör vonatkozásában:
M/1: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É kódú (Építészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 2 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti G kódú (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció,
okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció végzettséggel rendelkező szakemberrel, Vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépészeti szakirány, energetikai mérnök épületenergetika szakirány/specializáció végzettséggel rendelkező szakemberrel.
c) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök, okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök, biztonságtechnikai mérnök, mechatronikai mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.
d) legalább 1 fő 6 hónap gyakorlati idővel rendelkező rehabilitációs környezettervezői szakmérnök/szakértő végzettségű szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője,úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az a), b) és c) pont kapcsán bemutatott szakemberek tekintetében a névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz benyújtása mellett. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon szakemberek valamennyi rész vonatkozásában bemutathatóak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindhárom részajánlati körben:
A szerződés finanszírozása: saját forrás, azzal, hogy ajánlatkérő a beszerzés kapcsán a jövőben kíván támogatásra irányuló igényt benyújtani; és az itt felmerült költségeket előkészítési költségek között elszámolni.
Az ajánlatkérő előleget egyik részajánlati körben sem biztosít.
Az elvégzett feladatok ellenértékét az Ajánlatkérő a leigazolt teljesítést követően teljesíti a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján. Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF. Ajánlatkérő csak hiánytalan és szakmailag megfelelő teljesítést vesz át.
Mind a három részajánlati kör vonatkozásában:
Nyertes Ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Részszámla: Nyertes ajánlattevő részszámla benyújtására jogosult a kiviteli tervdokumentáció elkészítését és Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét, majd Ajánlatkérő részéről történő elfogadását és Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően a vállalkozási díj 95 %-ának megfelelő összegben.
Végszámla: Az építési beruházás kivitelezőjének beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás során érkezett kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések megválaszolását követően átdolgozott végleges kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét,valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítését és Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően a Nyertes ajánlattevő a Vállalkozási díj fennmaradó 5 %-ának megfelelő mértékű végszámla benyújtására jogosult.
A tervezői művezetés díja kapcsán nyertes ajánlattevő a kivitelezés befejezésekor jogosult számlát kiállítani a teljesített mérnöknapok száma alapján.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése irányadó, így a kifizetés a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik. A fizetési határidő kezdőnapja a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvétele. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Az eljárásban alkalmazandók a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásai is.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).
- Késedelmi kötbér: A kiviteli tervdokumentáció átadására nyitva álló 3 hónapos teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a nyertes Ajánlattevő köteles késedelmi kötbér megfizetésére, amely a nettó szerződéses ár 0,5%/naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 20 %-a. Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális összeget. A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti.
- Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó szerződéses ár 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes. Ajánlatkérő meghiúsulás esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni a meghiúsulási kötbért meghaladó kárát.
A késedelmi és meghiúsulási kötbér egymással párhuzamosan történő érvényesítése nem lehetséges.
- Jótállás: Nyertes Ajánlattevőt a terv hibátlanságáért a tervek Ajánlatkérő általi elfogadásától a kivitelezés időszakára, maximum a tervek Ajánlatkérő általi elfogadásától számítva 48 hónapra jótállási kötelezettség terheli. A vállalkozó köteles a jótállási időszak alatt, a kivitelezhetőséghez szükséges tervkiegészítéseket, módosításokat elvégezni jelen szerződés keretein belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66.§ (6)).Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az
ajánlatok értékelése során.
4. Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10.
Értékelési módszer:
1.részszempont: (Nettó ajánlati ár): Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat
pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság
nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban
részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint.
2-5. részszempont: (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok
esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a
többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a
Közbeszerzési Hatóság, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a
dokumentációban részletezett képlet (P=(Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.
5.Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbesz.dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen.A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
6.Csatolandó AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7.Ajánlathoz csatolandó az AT-(k), az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
8. Változásbejegyzési eljárás tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
9. Közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna (lajstromszám:00498)
10.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11. Ajánlattevők számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.
12. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
13. Nyertes AT-nek szakmai (tervezői) felelősségbiztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint. Kártérítési limit mindhárom részajánlati kör vonatkozásában: minimum 10.000.000,- Ft/kár és minimum 30.000.000,- Ft/év
14. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
15. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap, AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő.
16. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára.
17. Az értékelésre kerülő szakember(ek) nevét az ajánlatban fel kell tüntetni, és amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a
többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember(ek) nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, tehát az
ajánlat érvénytelen.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
19. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.
20. Jelen közbeszerzési eljárás NEM feltételes eljárás.
21. Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét, amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendeletben foglaltakra tekintettel ajánlattevők a tilalom kapcsán nyilatkozatot kötelesek benyújtani a kiadott nyilatkozatminta alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák