Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.06.
Iktatószám:11383/2020
CPV Kód:45212221-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilagyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció- II eljárás
Hivatkozási szám: EKR000061542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint:
- meglévő futópálya bővítése 8 sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével.
- a jelenleg salakburkolatú fűvel benőtt „A” szektor új alépítményi szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása
- salakburkolatú fűvel benőtt „B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje
- új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése
- Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés
- pálya jelölés és vonalazás
A fenti feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést.
A beszerzés nem építési engedély köteles. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 271717171 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció – II. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint:
- meglévő futópálya bővítése 8 sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével.
- a jelenleg salakburkolatú fűvel benőtt „A” szektor új alépítményi szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása
- salakburkolatú fűvel benőtt „B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje
- új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése
- Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés
- pálya jelölés és vonalazás
A fenti feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést.
A beszerzés nem építési engedély köteles. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többletjótállás időtartama az ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon felül (0-36 hónap között) 15
2 2. M.1. pontban előírtaknak megfelelő szakember többlettapasztalata (0-36 hónap között)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban (egyösszegű átalányár) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A megajánlás a vonatkozó alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalatra vonatkozik. Egész hónapban megadva, kizárólag a kötelező minimum szakmai alkalmassági időtartamon felüli többlethónapok megadásával. A hónapok között átfedés nem lehetséges. Minden megkezdett hónapot egy egészként veszi Ajánlatkérő figyelembe. 0 többlet hónap is megajánlható, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 0 többlet hónap megajánlása esetén az értékelés során ezen résszempontra az értékelési ponthatár alsó határa szerinti pontszám (0) kerül kiosztásra. Maximum értékelésre kerülő többlet időtartam: 36 hónap
Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére tekintettel szakmai ajánlat benyújtását kéri az alábbi minimális tartalommal: 1. felolvasó lap szerinti ajánlati ár, 2. a III.1.3. M.2. pont szerinti szakember bemutatására vonatkozó nyilatkozat alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap), 3. árazott tételes költségvetés
Csatoltandó emellett a szakmai ajánlat alátámasztásaként a minőségi értékelési részszempontok tekintetében szakmai ajánlatan ismertetett, a felolvasólapon megjelölt szakember releváns szakmai többlettapasztalatát alátámasztó önéletrajz, melyben a releváns szakmai többlettapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal kell megadni
E körben a minőségi értékelési részszempontok tekintetében az ajánlatban benyújtandó a szakember felolvasólapon megjelölt releváns szakmai többlettapasztalatát alátámasztó önéletrajz, melyben a releváns szakmai többlettapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal kell megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció – II. eljárás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25355929443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 271717171
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25355929443

Hivatalos név: Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92384770
Postai cím: Barackos Út 113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23293896243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges