Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/152
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.08.29.
Iktatószám: 11844/2017
CPV Kód: 79421000-1
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Greenity Consulting Kft.;Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.;STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.;Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Kft.;VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Kft.;Collective-Intelligence Kft.;MultiContact Consulting Kft.;PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft;Virgo Systems Informatikai Kft.;Eupro Projektmenedzsment Kft;• KIFÜ PIU Közös Ajánlattevők: Forrás Unió Kft.;Neumann Projekt Kft.;Profektum Tanácsadó Kft.;Immobi-Rat Kft.;• Trinova Hungary Szolgáltató Zrt.;CoHouse Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (Ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások nyújtásár
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások nyújtására az ajánlattételi szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások nyújtásár
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
További tárgyak: 72224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Iskola u. 13., illetve az Ajánlatkérő által az egyedi szerződésekben teljesítésekre kijelölt magyarországi helyszín(ek).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 1 milliárd Ft.
A Teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek):
• Program menedzser
• Projekterőforrás menedzser
• Szakmai projektmenedzser
• Stratégiai projektmenedzser
• Projekt pénzügyi menedzser
• Projekt változásmenedzser
• Stakeholder menedzser
• Projektkommunikációs menedzser
• Projekt szakmai tanácsadó
• Projekt közbeszerzési tanácsadó
• Projekt adminisztrációs asszisztens
• Projekt pénzügyi asszisztens
A keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó feladatok becsült értéke és mennyisége meg fogja haladni a felhívás III.1.3/M1. pontjában megadott értékeket.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. § e) szakasza alapján az ügynökség szakmai támogatás nyújtásával részt vesz az informatikáért felelős miniszter, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatainak ellátásában, így különösen az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében, illetve a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia megvalósításában is.
A fenti feladatok ellátásához szükséges jelen keretmegállapodás keretében a II. 2) részben meghatározott szolgáltatások beszerzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1, GINOP-3.1.3, GINOP-3.3.1, GINOP-6.1.2, GINOP-3.3.2,GINOP-3.4.2, GINOP-3.4.3, GINOP-3.2.1, GINOP-3.4.4; IKOP; KÖFOP-2.3.2, KÖFOP-1.2.2.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás: a szolgáltatások természete miatt az elvégzendő feladatok meghatározása és a keretmegállapodás feltételei, a jogi és pénzügyi körülmények csak a tárgyalások során véglegesíthetők, előzetesen nem lehetséges olyan pontossággal, egyértelműséggel, amely lehetővé tenné, hogy nyílt eljárás keretében történjen meg a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása (Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont).
Az Ajánlatkérő tapasztalatai és iparági ismeretei szerint a szolgáltatáshoz kapcsolódó igényeket nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül, továbbá a műszaki leírást teljeskörűen és kizárólagosan elfogadott iparági gyakorlatok hiányában nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 092 - 164323
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások nyújtásár
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Greenity Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty út 47
Város: Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Úszódaru u. Ü-10 ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 139
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 29. B. ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 16. A. ép.)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Collective-Intelligence Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rókusalja utca 14
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MultiContact Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 105-113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Virgo Systems Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dohány u. 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Eupro Projektmenedzsment Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. II/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: • KIFÜ PIU Közös Ajánlattevők: Forrás Unió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ibolya u. 22
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Neumann Projekt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Damjanich u. 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Profektum Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Immobi-Rat Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthory u. 8
Város: Nyíregyháza,
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: • Trinova Hungary Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Buday László utca 7. fél 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CoHouse Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szilágyi Erzsébet fasor 4. 2. em. 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Greenity Consulting Kft. 24919108-2-13(5054 Jászalsószentgyörgy, Vörösmarty út 47.) - Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 12479399-2-41(1138 Budapest, Úszódaru u. Ü-10 ép.)
- AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 13012252241(1133 Budapest, Váci út 76.)
- STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. 11782454241(1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.)
- Clarity Consulting Informatikai és Menedzsment Szolgáltató Kft. 12735345-2-42(1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29. B. ép.)
- VITAL MANAGEMENT Tanácsadó Kft. 14540767-2-41(1037 Budapest, Montevideo utca 16. A. ép.)
- Collective-Intelligence Kft. 22618227202(7624 Pécs, Rókusalja utca 14.) közös ajánlata
MultiContact Consulting Kft.12965580-2-43 (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.)
- PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. 23343465-2-44(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.)
- Virgo Systems Informatikai Kft. 12497278242
(1074 Budapest, Dohány u. 12.)
- Eupro Projektmenedzsment Kft. 13609300-2-41(1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. II/1.) közös ajánlata
KIFÜ PIU Közös Ajánlattevők: Forrás Unió Kft. 14438192-2-13(2310 Szigetszentmiklós, Ibolya u. 22.)
- Neumann Projekt Kft. 12602128-2-43(1188 Budapest, Damjanich u. 15.)
- Profektum Tanácsadó Kft. 25424935-2-41(1036 Budapest, Perc u. 2.)
- Immobi-Rat Kft. 14147522215(4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8.)
Trinova Hungary Szolgáltató Zrt. 25193486241(1024 Budapest, Buday László utca 7. fél 1.)
- CoHouse Zrt. 14652260243(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. 2. em. 1.) közös ajánlata
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)