Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/124
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.06.30.
Iktatószám:11902/2021
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolc, Miskolctapolcai út 17. (hrsz.:45519)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212982021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000212982021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mctapolcai gyermek orv. rend. tervezése
Hivatkozási szám: EKR000212982021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MISKOLCTAPOLCAI ÚJ GYERMEK KÖRZETI ORVOSI RENDELŐ, Miskolctapolcai út 17. (hrsz.:45519) INFRA FELÚJÍTÁSÁVAL tervezése a Közbeszerzési dokumentum műszaki leírás szerint.
TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00011 azonosító számú „Miskolc, Miskolctapolcai úti gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges építészeti- műszaki tervdokumentációk elkészítése.
Az épület nem egészségügyi létesítményként üzemel - valamikori óvoda, jelenleg polgárvédelmi bérlemény -, az áttervezés során azonban egészségügyi létesítményként kerül hasznosításra, melyre a tervezés során kiemelt tekintettel kell lennie a tervezőknek.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mctapolcai gyermek orv. rend. tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71320000-7
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Miskolctapolcai út 17. (hrsz.:45519)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat:
A ház szabadon álló beépítésű, pince + földszintes kialakítású, hagyományos épületszerkezetű, középfőfalas, magas-tetős épület. Funkcionális elrendezése valamint műszaki állapota rendkívül elavult, leromlott állapotú, működő infrastruktúra nélküli objektum. A telek megközelíthetősége jó, gépjármű parkolás az ingatlanon belül biztosítható, zöldfelületi adottságai megfelelőek. Az épület három bejáratú, két főhelyiséggel rendelkező egylakásos ház, melyben konyha, fürdő és raktár is található.
Az akadálymentes rendelő egy szinten alakítandó ki, közvetlen udvari kapcsolatokkal, a pince betömedékelendő, az új tetőtér beépítése nem igény.
ÉPÍTÉSZET: A funkcionális átalakításon túl az összes szakipari szerkezet (ablakok, ajtók, burkolatok cseréje) és a felületek rekonstrukciója elengedhetetlen. Az épület korszerűsítése során törekedni kell a meglévő orvosi intézmény arculatához igazodó átépítésre, mely szerint az új homlokzati hőszigetelésen – a jelenlegi rendelőhöz hasonló - téglaburkolat építendő. A tető formáját – jelenlegi rendelő épületével - azonos módon kérjük kialakítani.
ÉPÜLETGÉPÉSZET, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: Mindkét rendszer elavult, ezért korszerűsítésük a teljes hálózat és berendezések cseréjével indokolt (víz, gáz, szennyvíz, erős és gyengeáram…) szaktervezői elemzéstől függően az alternatív energia (napcella, hőcserélő…) alkalmazása szükségszerű. Az új energiaközpont automatizálása és távfelügyelete megoldandó feladat.
MÉLYÉPÍTÉS: az udvartér parkosítása, térburkolat és parkolók kialakítása elengedhetetlen feladat, mely előtt a teljes közműhálózat rekonstrukciója elvégzendő.
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS: A meglévő ingatlan szerkezeti adottságait korszerűségi felülvizsgálat alá kell vonni, mely során rögzítendők azon beavatkozások, melyek által az intézmény megfeleltethető a hatályos energetikai előírásoknak (határoló szerkezetek hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, új fűtési és elektromos rendszer kialakítása…megújuló energia-hasznosító elemek adaptációja)
A tervezési feladat elvégzése keretében a tervezési feladatokban foglaltak szerint szükséges minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges hatósági, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői, egyéb engedélyező szerv által kiadott hozzájárulásokat és jóváhagyásokat.
Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
Az épület jelenlegi helyiségei:
- Szélfogó (13,28m2); - Szoba (46,48 m2); - Közlekedő (7,39 m2); - Kamra (4,44 m2); - Konyha (6,18 m2); - Fürdőszoba (3,28 m2); - Szoba (20,81 m2) = Épület földszint nettó hasznos alapterülete: 101,86 m2 Pince: 41,81 m2= Épület teljes nettó hasznos alapterülete 143,67 m2
Tervezendő épület helyiségei: Szélfogó(5,97 m2); Akadálymentes WC(6,29 m2); Váró(21,51 m2); Rendelő(24,25 m2); Elkülönítő(11,80 m2); Mosdó(10,99 m2); Védőnői(10,92 m2); Tanácsadói(10,03 m2)= 101,76 m2+pince(41,81 m2= a tervezendő épület nettó hasznos alapterülete 143,57m2A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és a Műszaki leírás a tervezési , tervezői feladatok tekintetében (Közbeszerzési Dokumentum V. fejezet) foglalt feltételeknek megfelelően kell elkészíteni.
OPCIÓS feladat: A nyertes Ajánlattevő, Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítés keretében, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése.
Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Az engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
2 3./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül energetikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
3 4./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építményvillamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
4 5./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül rehabilitációs tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 10
5 6./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül geotechnikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓS feladat: A nyertes Ajánlattevő, Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítés keretében, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési. eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése. Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.
Az opciós feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési feladatok vállalási árának (engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének díja összesen) 5%-ában határozza meg. Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, a feladat értéke nem kerül kifizetésre. A szerződés, amennyiben az opció nem kerül megrendelésre AK jelzése alapján, megszűnik, külön kötelezettség nélkül.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00011
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) pontban az Ár kritérium tekintetében: 1./ Ajánlati ár (tervezési feladatok díja és opciós feladat díja mindösszesen) (nettó HUF)
OPCIÓS feladat: A nyertes Ajánlattevő, Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítés keretében, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése. Az opciós feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési feladatok vállalási árának 5%-ában határozza meg.
Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
Kiegészítés az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: A szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számítottan 12 hónap, mely időtartam alatt lehetőség van az opció lehívására. Az opció lehívása esetén a szerződés annak módosítása nélkül érvényben és hatályban marad, és az opciós feladat teljesítésével szűnik meg.
Részteljesítési határidő a tervezési feladat tekintetében:
Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje az előzetes tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 10. naptári nap, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 50. naptári nap.
Tervező köteles az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadása esetén az építési engedélyezési eljárást az ÉTDR-be történő feltöltéssel megindítani, a véglegesített építési engedélyezési tervdokumentáció leszállítását követő napon.
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján kiállított építési engedély kiadásától számított 10. naptári nap, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 90. naptári nap. Tervező a kiviteli tervdokumentáció átadására a szerződéskötéstől számított 90 naptári napon belül akkor is köteles, ha az építési engedély kiadására még nem került sor, ez esetben Tervező az építési engedély kiadását követően az engedély alapján szükséges átvezetések megtételére az engedély kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül köteles.
Tervező köteles az engedélyezési terv tekintetében előzetes (vázlat) terv bemutatására, a kiviteli terv esetében előzetes teljeskörű – szakági terveket is magában foglaló – tervek bemutatására Megrendelő előzetes jóváhagyása érdekében olyan időpontban, hogy a fenti részteljesítési határidők betartása biztosított legyen. Megrendelő az előzetes tervek véleményezését a benyújtástól számítva 5-5 napon belül teljesíti. Az előzetes tervek véleményezésének időtartama a részteljesítési határidőkbe beleszámít.
Amennyiben a végleges építési engedély hatályba lépése a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidején túl következik be, úgy az engedélyben foglaltak átvezetésének határideje a véglegessé válás napjától számított 7 naptári nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
A szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül AK lehívása alapján, az opciós feladat teljesítése érdekében a Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban.
Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, a feladat értéke nem kerül kifizetésre. A szerződés, amennyiben az opció nem kerül megrendelésre AK jelzése alapján, megszűnik, külön kötelezettség nélkül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
• A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
• A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ajánlatban benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Kbt. 67.§ (3) bekezdése)
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéshatálya alá eső alvállalkozót.
• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• az ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8. §-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Azon kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok esetében, amelyeket nem elektronikus űrlap formájában kell kitölteni és benyújtani, a dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), ,
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- a szolgáltatás mennyisége (tervezett épület nettó hasznos alapterülete)
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésen, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!
Gazdasági szereplőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (III.1.3.1) pontban előírt igazolásait.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (IV. rész) feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített, minimum 70 m2 nettó hasznos alapterületű új és/vagy átalakított és/vagy felújított és/vagy kibővített épület tervezésére vonatkozó referenciával.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több, de maximum három referenciával is teljesíthető.
Ajánlatkérő „épület tervezésére vonatkozó referencia” alatt engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentációt ért.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
Sz.1) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a beruházást a TOP-6.6.1-16-MI1-2020-00011 azonosítószámú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A tám. intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
AK a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a tervezési díj vonatkozásában a számlázásra:
A részszla benyújtására az eng. tervdok. leszállítását, annak Megrendelő általi elfogadását követően jogosult a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, és a terv ép. eng.-re való benyújtását követően. A részszla értéke az eng. tervre megajánlott tervezési díj.
A végszla benyújtására a kiv. tervdok. leszállítását, annak Megrendelő általi elfogadását, és a végleges építési engedélynek is megfelelő véglegesítését követően jogosult a Megrendelő által aláírt telj.ig. alapján. A végszla értéke a kiv.li tervdok.-ra megajánlott tervezési díj.
AK a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget az opciós feladat díja vonatkozásában a számlázásra:
A számla benyújtására szerződés tárgyát képező tervek alapján induló, kivitelezésre vonatkozó eredményes közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően nyújtható be. A szla értéke a feladatra megajánlott díj.
AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes AT bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ei alapján. Amennyiben a szla kiállításától számított 3 napon belül nyertes AT nem juttatja el a számlát és a telj.igazolást AK részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a szla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ei.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételekre irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) K.r.,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) K.r,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
KÉSEDELMI KÖTBÉR:
Tervezési feladatra:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a a késedelem 1-5. naptári napjaira, a 6. késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a.
AK a késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő tekintetében érvényesíti.
AK kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma az eng. tervdok. esetében a 10 naptári napot, valamint a kiv. tervdok. esetében a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy AK jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén AK – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Opciós feladatra:
A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10.000 Ft/naptári nap, de max. az opciós nettó díj 20%-a.
HIBÁS TELJESÍTÉS MIATTI KÖTBÉR: A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdok. nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, AK a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben AK a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
JÓTÁLLÁS: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiv. terv leszállítását követően a telj. igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.
A fiz. feltételek és a mellékköt.-ek részletes szabályait Közb.Dok. III. fejezetét képező Szerz.-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rend-einek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kieg. táj. iránti igényeket EKR felületén kell eljuttatniuk AK-höz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést AK nem veszi figyelembe! AK a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös AT-knek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közb. dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az AK a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol AK elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
7) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt. 75.§ (6) bek.).
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember (SZE) részszempontok: pontozás a Közb. dokumentumban meghat. szerint.
Egy SZE maximum két értékelési szempont tekintetében ajánlható meg.
14) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább 500.000 Ft/káresemény, 4.000.000 Ft/kárév, Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
16) Az ajánlatban nyilatkozat formájában az AT-nek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt SZE-t, annak releváns szakmai tapasztalatát.
Mellékelni kell továbbá a SZE által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
17) AK az egészségügyi épület definíciója alatt az alábbiakat érti:
Az olyan építmény (építményrész), amely az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 3. A települési önkormányzat feladatai az egészségügyi alapellátás körében
5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
18) Az ajánlathoz AK az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az AT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
18.4. AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták 3. sz. mell., mely aláírva, szkennelve benyújtandó. Amennyiben nem kerül benyújtásra az ajánlat érvénytelenségét eredményei.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
18.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR rendszerben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozat-összeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve, a minőségi értékelési szempontokhoz a szakemberek Önéletrajzát
19) FAKSZ: Bácsi-Bakalár Ildikó (01078)
20) A közb. dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
21) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
22) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013.(VII.11.)Kr. szerint É jog. építészmérnökkel [1.sz.m. -II. táblázat 2. ssz.], EN jog. energetikai tervezővel [1.sz.m. -II. táblázat 24. ssz.], G jog. gépészeti tervezővel [1.sz.m. -II. táblázat 32. ssz.], V jo. építményvillamossági tervezővel[1.sz.m. -II. táblázat 34. ssz.], rehabilitációs szakmérnökkel [1.sz. . - IV. szakma Építésügyi műsz. szakértés, 16. sor], tűzvédelmi szakmérnökkel [1.sz. . - IV. szakma Építésügyi műsz. szakértés, 16. sor] és GT jog. geotechnikai tervezővel [– 1.sz. melléklet -II. táblázat 35. ssz.].
23) AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazd.szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghat. feladatok ellátása és a közb. eljárás lefolytatása céljából kezeli.
24) AK helyszíni bejárást tart a Felhívás feladását követő: 7. munkanapon, 11 órai kezdettel. Helyszín: a tervezéssel érintett ingatlan.
25) A gyermek orvosi rendelő építész és szakági tervezési munkái a tervezés során részekre nem bonthatók, tekintettel arra, hogy az elvégzendő tervezési tervfajták egymásra épülnek és egy egységet képeznek. A tervezői feladatok komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, elvégzendő feladatok szakmailag egymásra épülnek, ezért a tervezési feladatokat szükséges összehangolni, tekintettel arra, hogy a tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák