Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/163
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.09.13.
Iktatószám: 12676/2017
CPV Kód: 79418000-7
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EMMI 2017 KONZORCIUM - Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.;Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Csendes Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti azonosítószám: AK09959
Postai cím: Akadémia utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kövérné Tászler Ágnes, Dr. Teket Mária
Telefon: +36 18961789/+36 17954699
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közbeszerzési jogi minőségbiztosítási szolgáltatások és szakértői tanácsadás
Hivatkozási szám: 13235/2017/KOZBESZ
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés keretében a 2014-2020 programozási időszakban az EFOP támogatási forrásaiból
származó pénzeszközök felhasználásával, a kedvezményezettek által megvalósított közbeszerzési eljárások,
illetve szerződések ellenőrzését, felügyeletét ellátó irányító hatóság - a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján fennálló - feladataihoz kapcsolódó és a tevékenységét segítő közbeszerzés minőségbiztosítási
szolgáltatások és szakértői tanácsadás.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 480.438.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közbeszerzési jogi minőségbiztosítási szolgáltatások és szakértői tanácsadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79418000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A Megbízott székhelye, a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben Megbízó telephelye (1138 Budapest,Váci út 45/C. épület), vagy Magyarországon belül, a megbízó által kijelölt egyéb helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EFOP támogatási forrásai terhére, a kedvezményezettek közbesz. eljárásai, és szerződésmódosításai ellenőrzését, felügyeletét ellátó irányító hatóság feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési jogi minőségbiztosítási szolgáltatások és szakértői tanácsadás.
A Megbízó (továbbiakban: M) feladatát képező közbesz. eljárások, valamint az eljárások keretében kötött szerződések módosításainak közbeszerzési jogi szempontú utóellenőrzése során felmerülő, jogi, közbeszerzési szaktudást igénylő kérdésekben történő tanácsadás a M egyedi megrendelése alapján, ennek keretében közbeszerzési jogi állásfoglalások készítése, és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok - ideértve az EMIR/EUPR/EPTK vagy a mindenkori elektronikus pályázatkezelői felület közbeszerzési modulja szakértői felületének adatfeltöltését is - elvégzése.
Általános (koncepcionális) jelleggel a M tevékenységi körében, az ellenőrzési feladatokkal összefüggésben közbeszerzési szakkérdések közbeszerzési, jogi szempontú vizsgálata, szabálytalansági eljárás indításakor tanácsadás, jogorvoslati képviselet ellátása a M egyedi megrendelése alapján.
A támogatási szerződések alapján, a kedvezményezettek által lefolytatott, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések vonatkozásában, a M helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzését elősegítő, közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzés elvégzése a M egyedi megrendelése alapján.
A M által a M tevékenységi körében kiadott állásfoglalások támogatása, jogi/közbeszerzési szempontú kérdések vizsgálata és elemzése, tanácsadás keretében a M egyedi megrendelése alapján.
A M által készítendő képzési anyagok, iratok tartalmának összeállítása során nyújtandó jogi/közbeszerzési szempontú szakmai tanácsadás a M egyedi megrendelése alapján, ennek keretében kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok véleményezése, képzés tartása.
A M egyedi megrendelés alapján, a M, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti,egyes európai uniós támogatások forrásaiból származó pénzeszközök felhasználásával EFOP keretében megvalósított közbesz. eljárások ellenőrzését, felügyeletét ellátó irányító hatóság tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok ellátásában történő közreműködés, a mindenkor hatályos uniós és hazai jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult hazai és uniós szervek által, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok kapcsán (közbeszerzési-jogi tanácsadás az Állami számvevőszék, Magyar Államkincstár, EUTAF ellenőrzések, illetőleg EU-s auditok esetén).
A M szervezeti egységeinek felkérésére a fentieken túl egyéb jogi, közbeszerzési szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás.
A szerződés időtartama alatt várható 4000db, közbesz. eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzési dokumentumok (utóellenőrzési jelentés, ehhez kapcsolódóan hiánypótlási felhívások), továbbá várható 700 db szerződésmódosítással kapcsolatos állásfoglalás tartalmára vonatkozó jogi, közbeszerzési szaktudást igénylőkérdésekben történő tanácsadás a M egyedi megrendelése alapján.
A várható teljes mennyiség a 272/2014. (XI.5.) Korm.rend. XVI. fejezet 35. alcímében foglalt uniós közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű, illetve építési beruházás esetén 300000000HUF becsült értéket el nem érő értékű közbesz. eljárások ellenőrzéséhez kapcsolódik.
A mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Az Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen alapprojekttel összhangban - az eljárás eredményeként megkötött szerződésmegkötésétől számított három éven belül - a Kbt. 98.§ (3) bekezdése alapján új, azonos vagy hasonlószolgáltatás teljesítésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indíthat tekintettel arra, hogy az uniós értékhatárt már jelen projekt értéke is eléri.A Kbt.98.§ (3) bekezdés alapján indítani tervezett közbeszerzés tárgya, valamint a szerződésben meghatározott feltételek jelen beszerzés tárgyával és szerződéses feltételeivel,valamint a felhívás részét képező műszaki leírásban szereplő feladatokkal megegyeznek. A szerződés keretösszege:480.438.000 HUF+ÁFA
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Általános módon” lefolytatott közbeszerzési eljárás ellenőrzésére fordítandó keretóraszám (óra)  10
2 Központi beszerző szerv által lefolytatott eljárás második részében verseny újranyitással, konzultációval lefolytatott eljárás ellenőrzésére fordítandó keretóraszám (óra) 3
3 Központi beszerző szerv által lefolytatott eljárás alapján közvetlen megrendeléssel lefolytatott eljárás ellenőrzésére fordítandó keretóraszám (óra) 2
4 Szerződésmódosítás ellenőrzésére fordítandó keretóraszám (óra)  5
5 Közbesz. szakember (5 évet elérő vagy meghaladó polg. jogi vagy közbesz. tapasztalattal, teljesíti a FAKSZ névjegyzékbe vételhez (előzetes regisztrációhoz) szükséges követelményeket ) bevonása fő  5
6 Közbeszerzési szakember (2 évet elérő vagy meghaladó polgári jogi vagy közbeszerzési szakmai tapasztalattal) bevonása fő  5
7 Jogi szakvizsgával rendelkező szakember bevonása fő  5
8 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező közbeszek, szerzmódosítások utó/utólagos minőségell-ben és/vagy közbesz szabályossági tanúsítvány, állásfoglalás készítésében tapasztalt szakember bevonása fő  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: VI.3 részletezve.
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 forrás.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 074 - 142315
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13235-67/2017/KOZBESZ Rész száma: - Elnevezés: Közbeszerzési jogi minőségbiztosítási szolgáltatások és szakértői tanácsadás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EMMI 2017 KONZORCIUM - Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: info@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961000
Internetcím(ek): (URL) www.provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Internetcím(ek): (URL) www.eszker.eu
Fax: +36 17888931
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság utca 43.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 9082
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Telefon: +36 703235371
Internetcím(ek): (URL) www.csendesconsulting.hu/
Fax: +36 17002293
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 480.438.000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 480.438.000.
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: EMMI 2017 Konzorcium
Ajánlattevő 1: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Ajánlattevő címe (székhelye): 1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. Ép. III. Em
Adószáma:14969205-2-43
Ajánlattevő 2: Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye): 1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Adószáma:13060891-2-41
Ajánlattevő 3: Csendes Consulting Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye): 9082 Nyúl, Szabadság utca 43.
Adószáma: 25128093-2-08
Igénybevett alvállalkozók:
- Tricsók Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Adószám: 23000946-2-42
- Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. Adószám:14124363-2-42
- KÖKI-Innováció Kft. Adószám:22733753-2-06
- ODC OPEN DOORS CONSULTING Kft. Adószáma:2429488-2-14
- Tender Innováció Zrt. Adószáma:25439719-2-06
Az erőforrást nyújtó szervezet: ODC Open Doors Consulting Kft.
Adószáma:2429488-2-14
A hirdetmény II.2.5)Értékelési pont kiegészítéséhez - KÉ-6538/2017 Korrigendum: - Ár - Név: Általános módon lefolytatott közbeszerzési eljárás ellenőrzésének óradíja (nettó Ft/ óra) / Súlyszám: 20
Ár - Név: Központi beszerző szerv által lefolytatott eljárás második részében versenyújranyitással, konzultációval lefolytatott eljárás ellenőrzésének óradíja (nettó Ft/ óra) / Súlyszám: 10
Ár - Név: Központi beszerző szerv által közvetlen megrendeléssel lefolytatott eljárás ellenőrzésének óradíja (nettó Ft/ óra) / Súlyszám: 5
Ár - Név: Szerződésmódosítás ellenőrzésének óradíja (nettó Ft/ óra) / Súlyszám: 15
Ár - Név: Egyéb közbeszerzési, jogi tanácsadói feladatok ellátásának óradíja (nettó Ft/ óra) / Súlyszám: 10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kh.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)