Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/21
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.30.
Iktatószám:1267/2020
CPV Kód:79314000-8
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503182019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001503182019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest – Kolozsvár RMT
Hivatkozási szám: EKR001503182019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés keretében Budapest – Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése (PST kód: V000.19.11)
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A tárgyban meghatározott szolgáltatás megrendelés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest – Kolozsvár RMT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:71356000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje) VIF/16446/2018-NFM iktatószámú elrendelő-, valamint az ITM VIF/86859/2019-ITM iktatószámú módosított elrendelő levelében foglaltak alapján Budapestet Kolozsvárral összekötő nagysebességű vasút (NSV) országhatárig történő kiépítésére vonatkozó, költség-haszon elemzést (CBA) is tartalmazó részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) elkészítése szükséges, összhangban a Budapest–Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről szóló 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozattal.
Az RMT-t az EU támogatási szabályokra vonatkozó módszertanok szerint szükséges kidolgozni, ez alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a helyzetfeltárásra, a keresletelemzésre, forgalmi modell készítésre, a CBA módszertan figyelembe vételével készülő többszintű változatelemzésre, a kiválasztott változat vázlatterv szintű kidolgozására, költségbecslésére, CBA-jára, intézményi elemzésre, a környezeti hatások (beleértve a környezeti hatástanulmány készítésére vonatkozó területeket) elemzésére, érzékenységvizsgálatra, kockázatelemzésre. Az RMT-hez szükséges környezetvédelmi elemzés során kell meghatározni a szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárást és az ahhoz szükséges dokumentációt. Az RMT készítése során az NSV változatok műszaki tartalma legalább az alábbiakból áll:
• 250-300 km hosszú, - jellemzően 250 km/h, 300km/h vagy 350 km/h sebességre tervezett, legalább évi 500 000 utast szállító vasúti pálya;
• Legalább 2 db átlagosan legalább 70 135 ezer lakosú város városi közösségi közlekedési rendszerébe történő csatlakozás, intermodális csomópont;
• Speciális műtárgyak, különösen nagyobb folyók, folyamok (különösen a Tisza, mely hozzávetőlegesen 750 m3/s átlagos vízhozamú; Körösök, Szamos) keresztezésénél, nagyforgalmú közutak keresztezésénél, városi környezetben, nehéz domborzati viszonyok között létesítendő műtárgyak, hidak, alagutak. A szerződés teljesítése során legalább 2 db folyó keresztezésre, illetve 2 db közúti keresztezésre lehet számítani az elemzések során;
• A hagyományostól eltérő speciális, nagyobb teljesítményű, nagyobb kapacitású járművek. Ajánlatkérő hagyományostól eltérő speciális jármű alatt nemzetközi forgalomra alkalmas, a jelenlegi hazai hálózaton működő járműállománytól eltérő, magasabb sebességre képes járművet ért;
• Intelligens közlekedési megoldások (ITS)
A hazai szakaszra vonatkozóan szükséges a kiválasztott változat pályageometriai tanulmányterv szintű (EOV helyes kijelölésére alkalmas vázlattervi szint) kidolgozása, közel 250-300 km hosszú egybefüggő vasúti pályára vonatkozóan, a meglévő vasúti vonalak részbeni felhasználásával. A tervezési feladat részeként engedélyezési- és/vagy kiviteli tervek készítésére nem kerül sor.
Részletek a dokumentáció II. részében
A nyertes Ajánlattevő folyamatos feladata a rendszeres egyeztetések megtartása és kapcsolattartás a tervezés területére eső országok (Magyarország, Románia) képviselőivel, illetékes szerveivel, szervezeteivel, hatóságaival, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartókkal
A tárgyi beszerzés 1 darab részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik, mely részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésének részekre bontása nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 l. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 30
2 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap)  10
3 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb forgalmi tervezési területen szerzett szakmai tapasztalata (hónapba 10
4 1.3. Az M/2.6. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.6. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap)  10
5 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakember állomány (főben megadva) 20
6 2.1. Az M/2.3. pont szerinti követelménynek megfelelő személyi állomány többlet (főben megadva, min. 0, max. 3 fő)  10
7 2.2. Az M/2.4. pont szerinti követelménynek megfelelő személyi állomány többlet (főben megadva, min. 0, max. 3 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások/nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
„Sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedésfejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdése, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedésfejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 500.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
• továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
- Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.
- A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
- A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.
- Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:
- az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,
- a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).
Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha
M/1 nem rendelkezik az AF feladását megelőző utolsó 6 évben befejezett, de max. 9 éven belül megkezdett az alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával
M/1.1 min. 100 000 lakosú város intermodális csomópontjára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó ref-val, mely költség-haszon elemzés (CBA) elkészítését és/vagy felülvizsgálatát is tartalmazta
M/1.2 min. 100 km, min. 160 km/h tervezési sebességű vasúti pálya fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány [mely költséghaszon elemzés (CBA) elkészítését és/vagy felülvizsgálatát is tartalmazta] vagy tanulmányterv vagy engedélyezési terv elkészítésére és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó ref-val
M/1.3 min. 1 db környezeti hatástanulmány elkészítésére vonatkozó ref-val, mely tartalmazott min. 50 km egybefüggő vasúti pálya fejlesztést és/vagy átépítést és/vagy építését.
Az M/1.1-1.3 azonos referenciával is teljesíthető
M/2 Alkalmatlan AT,ha nem rendelkezik az alábbi,szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel
M/2.1 min. 1 fő projektvezető,aki rendelkezik
a) felsőfokú mérnöki végzettséggel, képzettséggel és
b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői gyakorlattal, mely tartalmazott vasúti projekt(ek) megvalósítására vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és/vagy tanulmányterv és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítési munkarészt, és
c) olyan tapasztalattal, melynek során min. egy projekt keretében angol nyelven egyeztetést/tárgyalás folytatott
M/2.2 min. 1 fő vasúti forgalmi tervezővel,aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és
b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen szerzett gyakorlattal, és
c) rendelkezik nagysebességű vasútra (v>=200 km/h) vonatkozó tervezési gyakorlattal és
d) tervezőként olyan projekt részvételében szerzett tapasztalattal, ami legalább 1 db vasúti állomás forgalmi, üzemi vizsgálatát tartalmazta
M/2.3 min. 1 fő vasúti pályatervező,aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és
b) vasúti pálya tervezésében min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal, és
c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db vasúti állomás építésének és/vagy átépítésének tervezését is tartalmazta
M/2.4 min. 1 fő felsőfokú közgazdász (vagy közgazda) végzettségű szakemberrel,aki rendelkezik
a) közlekedési projektek költség-haszon elemzésének készítésében min. 36 hónapos szakmai tapasztalattal, és
b) olyan tapasztalattal,melynek során min. egy projekt keretében angol nyelven egyeztetést/tárgyalás folytatott
M/2.5 min. 1 fő közlekedéstervezővel, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „Tkö” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és
b) min. 60 hónapos gyakorlattal településtervezési közlekedési szakterületen
M/2.6 min. 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik
a) a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti SZKV (1.1-1.4.) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel,és
b) közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció készítés területén min. 36 hónap szakmai gyakorlattal.
Az M/2.1-M/2.4 és az M/2.6 pontokban előírt pozícióra megajánlott szakember más pozícióra nem jelölhető. Az M/2.5 pontban megajánlott szakember más pozícióra is jelölhető
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogad AK
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr., 297/2009. (XII.21.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
• Késedelmi kötbér késedelemmel érintett(rész)telj. nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap.
• Hibás telj-i kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés tervezői díj.
• Meghiúsulási kötbér tervezői díj 15%-a
• Jótállás 36 hónap
• Teljesítési biztosíték tervezői díj 5%-a
• Jótállási biztosíték tervezői díj 5%-a
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015.évi CXLIII.tv.((Kbt.) 27/.§, 135.§(1),(5)-(6),(11),(12) bek.)
• 2013.évi V.tv.((Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155. §
• 2007.évi CXXVII.tv.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részszámla benyújtható a szerz.tervezet szerint.
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bek. szerint.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő aKbt.41.§(3)bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra az e-Kr.11-12.§-ai és a Kbt. 41/A.§-a vonatkoznak.
2) Ajánlati biztosíték:
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke Hétmillió forint.Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek-ben foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.További információk a Dokumentációban.
3) Egyéb:
a) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.
b) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az 1. minőségi szempont kapcsán egyenes arányosítás a dokumentáció szerinti képlet alkalmazásával (ahol a megajánlás legkedvezőbb szintje 60 36 hó minden alszempont kapcsán), a 2. minőségi szempont kapcsán a következő képlet alapján P = (Ajánlatvizsgált/3) x (Pontszámmax -Pontszámmin) + Pontszámmin; a 3. minőségi szempont kapcsán abszolút értékelés, a 2. minőségi szempontkapcsán a megajánlás legkedvezőbb szintje 3 fő minden alszempont esetében.
c) Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően legalább 200.000.000,-Ft/év és legalább 100.000.000,-Ft/kár összegű tervezői felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt a jótállási időtartam végéig érvényben tartani.
4) Ajánlatkérő
a) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért, figyelemmel arra, hogy folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást
b) a hiánypótlást a Kbt.71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
c) helyszíni bejárást, konzultációt nem tart
d) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
e) jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti
f) alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
g) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság)létrehozását sem közös Ajánlattevők,sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában
5) A II.2.7) pontban meghatározott időtartam napokban értendő.
6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák