Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2016.10.21.
Iktatószám:12876/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisbér Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2870 Kisbér, Deák Ferenc utca Hrsz. 1465 (Alsó szakasz) Hrsz. 1324 (Felső szakasz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GOMBOS - FÖLDGÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisbér Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16875
Postai cím: Széchenyi u. 2.
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peresztegi László
Telefon: +36 34354666
E-mail: palyazat@kisber.hu
Fax: +36 34353042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisber.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisber.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, járda-, és csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének I. üteme”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. 2011/15 tervszámú dokumentáció megvalósuló munkarészei
1.1 Járda rekonstrukció a tervezési szakasz teljes hosszán
A tervezési szakasz teljes hosszán, a meglévő monolit beton járda elbontása után, kétoldali kertiszegéllyel határolt térkőburkolatú járda kerül kiépítésre, a kapubejárók szakaszain megerősített pályaszerkezettel.
A kiépítési hossz 1075 fm, tervezett burkolatszélesség 1,5 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/1/F - R.3/3/F, mintakeresztszelvényét az R.4/2/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.2 Új Járda építése a Deák Ferenc utca és a horgásztó között
A Deák Ferenc utca és a tőle keleti irányban található horgásztó gyalogos kapcsolatának biztosítására, a meglévő zúzottköves „taposás” helyett kétoldali kertiszegéllyel határolt térkőburkolatú járda kerül kiépítésre.
A kiépítési hossz 100 fm, tervezett burkolatszélesség 2,25 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/4/F, mintakeresztszelvényét az R.4/6/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.3 Út korszerűsítés és parkoló építés a Deák Ferenc utca Desseő Gyula utcai csomópont környezetében
A tervezési terület a 0+000 - 0+065 km szelvények között burkolatmegerősítés és parkoló építés történik. A beavatkozás során az útburkolat kétoldali szegélyt és két rétegű burkolat megerősítést kap. A parkolóállások, az egy darab párhuzamos kialakítású mozgássérült hely kivételével mind az úttengelyre merőlegesen, térkőburkolattal kerülnek kialakításra.
Beavatkozási hossz 65 fm, tervezett burkolatszélesség 5,5 m, az épülő parkolóállások száma 14+1.
A korszerűsítés helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F-R.4/2/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.4 Csapadékvíz-elvezetés karbantartása
A tervezési szakasz teljes hosszán medertisztítás tervezett, a kétoldali nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer feliszapolódott szakaszai tisztítást igényelnek.
2. 2012/01 tervszámú dokumentáció megvalósuló munkarészei
2.1. Útépítés
A tervezési szakasz teljes hosszán, a meglévő rossz állapotú, a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága miatt nagymértékben kimosódott, változó szélességű zúzott köves stabilizáció helyett, kétoldali süllyesztett szegéllyel határolt aszfalt pályaszerkezetű burkolat épül. A süllyesztett szegély mellett mindkét oldalon nemesített padka tervezett. A tervezési szakasz utolsó 10 méterén sárrázó burkolat épül 20/55 frakciójú osztályozott zúzottkőből.
A kiépítési hossz 498 fm, tervezett burkolatszélesség 4,5 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F - R.4/3/ F tervlapokon ábrázoltuk.
2.2. Vízelvezetés kiépítése
A tervezési szakasz teljes hosszán, a csapadékvíz elvezetési probléma megoldására, előre gyártott mederelemekből épülő nyíltárkos rendszer kerül kiépítésre a szelvényezés szerinti baloldalon. A tervezési szakasz alsó szakaszán, szintén előre gyártott elemekből, iszapfogó műtárgy kerül kialakításra. Az ingatlanok megközelítése, NA 300 VB átereszek beépítésével biztosított.
Az árkok helyszínrajzi kialakítását az 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F - R.4/3/ F tervlapokon ábrázoltuk.
2.3. Járdaépítés
A tervezési szakaszon, a két kialakítandó útkapcsolatot követően, a meglévő monolit beton járda elbontása után, kétoldali kertiszegéllyel határolt térkőburkolatú járda kerül kiépítésre, a kapubejárók szakaszain megerősített pályaszerkezettel.
A kiépítési hossz 420 fm, tervezett burkolatszélesség 1,5 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F - R.4/3/ F tervlapokon ábrázoltuk.
2.4. Kapubejárók építése
A beruházás során, az összes ingatlan új, kétoldali kertiszegéllyel határolt aszfalt pályaszerkezetű kapubejárót kap, egységes 3,5 méter széles burkolt felülettel.
A kapubejárók helyszínrajzi kialakítását a 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/4/F tervlapokon ábrázoltuk.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99137069 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, járda-, és csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének I. üteme”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45231100-6
45232130-2
45233161-5
45233290-8
45233294-6
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca
Hrsz. 1465 (Alsó szakasz)
Hrsz. 1324 (Felső szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. 2011/15 tervszámú dokumentáció megvalósuló munkarészei
1.1 Járda rekonstrukció a tervezési szakasz teljes hosszán
A tervezési szakasz teljes hosszán, a meglévő monolit beton járda elbontása után, kétoldali kertiszegéllyel határolt térkőburkolatú járda kerül kiépítésre, a kapubejárók szakaszain megerősített pályaszerkezettel.
A kiépítési hossz 1075 fm, tervezett burkolatszélesség 1,5 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/1/F - R.3/3/F, mintakeresztszelvényét az R.4/2/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.2 Új Járda építése a Deák Ferenc utca és a horgásztó között
A Deák Ferenc utca és a tőle keleti irányban található horgásztó gyalogos kapcsolatának biztosítására, a meglévő zúzottköves „taposás” helyett kétoldali kertiszegéllyel határolt térkőburkolatú járda kerül kiépítésre.
A kiépítési hossz 100 fm, tervezett burkolatszélesség 2,25 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/4/F, mintakeresztszelvényét az R.4/6/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.3 Út korszerűsítés és parkoló építés a Deák Ferenc utca Desseő Gyula utcai csomópont környezetében
A tervezési terület a 0+000 - 0+065 km szelvények között burkolatmegerősítés és parkoló építés történik. A beavatkozás során az útburkolat kétoldali szegélyt és két rétegű burkolat megerősítést kap. A parkolóállások, az egy darab párhuzamos kialakítású mozgássérült hely kivételével mind az úttengelyre merőlegesen, térkőburkolattal kerülnek kialakításra.
Beavatkozási hossz 65 fm, tervezett burkolatszélesség 5,5 m, az épülő parkolóállások száma 14+1.
A korszerűsítés helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F-R.4/2/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.4 Csapadékvíz-elvezetés karbantartása
A tervezési szakasz teljes hosszán medertisztítás tervezett, a kétoldali nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer feliszapolódott szakaszai tisztítást igényelnek.
2. 2012/01 tervszámú dokumentáció megvalósuló munkarészei
2.1. Útépítés
A tervezési szakasz teljes hosszán, a meglévő rossz állapotú, a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága miatt nagymértékben kimosódott, változó szélességű zúzott köves stabilizáció helyett, kétoldali süllyesztett szegéllyel határolt aszfalt pályaszerkezetű burkolat épül. A süllyesztett szegély mellett mindkét oldalon nemesített padka tervezett. A tervezési szakasz utolsó 10 méterén sárrázó burkolat épül 20/55 frakciójú osztályozott zúzottkőből.
A kiépítési hossz 498 fm, tervezett burkolatszélesség 4,5 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F - R.4/3/ F tervlapokon ábrázoltuk.
2.2. Vízelvezetés kiépítése
A tervezési szakasz teljes hosszán, a csapadékvíz elvezetési probléma megoldására, előre gyártott mederelemekből épülő nyíltárkos rendszer kerül kiépítésre a szelvényezés szerinti baloldalon. A tervezési szakasz alsó szakaszán, szintén előre gyártott elemekből, iszapfogó műtárgy kerül kialakításra. Az ingatlanok megközelítése, NA 300 VB átereszek beépítésével biztosított.
Az árkok helyszínrajzi kialakítását az 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F - R.4/3/ F tervlapokon ábrázoltuk.
2.3. Járdaépítés
A tervezési szakaszon, a két kialakítandó útkapcsolatot követően, a meglévő monolit beton járda elbontása után, kétoldali kertiszegéllyel határolt térkőburkolatú járda kerül kiépítésre, a kapubejárók szakaszain megerősített pályaszerkezettel.
A kiépítési hossz 420 fm, tervezett burkolatszélesség 1,5 m.
A járda helyszínrajzi kialakítását az 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F - R.4/3/ F tervlapokon ábrázoltuk.
2.4. Kapubejárók építése
A beruházás során, az összes ingatlan új, kétoldali kertiszegéllyel határolt aszfalt pályaszerkezetű kapubejárót kap, egységes 3,5 méter széles burkolt felülettel.
A kapubejárók helyszínrajzi kialakítását a 2012/01 R.3/1/F, mintakeresztszelvényét az R.4/4/F tervlapokon ábrázoltuk.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap, max. 5 %/naptári nap) 15
2 Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 36 hónap, max. 48 hónap) 15
3 Teljesítési határidő (naptári napokban, max. 150 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. A beszerzés Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos, illetve nem európai uniós alapokból finanszírozott.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének I. üteme”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GOMBOS - FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 41/A.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Telefon: +36 34470058
Internetcím(ek): (URL) www.gombosfoldgep.hu
Fax: +36 34470062
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98474000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99137069
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MARÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egység u. 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733-2-11

Hivatalos név: LANG SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08

Hivatalos név: PARK-TÉR Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Falemez u. 11. fsz. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1048
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28242321-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/09/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges