Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/166
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.09.18.
Iktatószám: 12932/2017
CPV Kód: 45221250-9
Ajánlatkérő: Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SWIETELSKY Magyarország Kft.;Duna Aszfalt Kft.;STRABAG Építőipari Zrt. (névváltozást megelőzően: Magyar Bau Holding Zrt.);A-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05177
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mohács.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://mohács.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében mélyépítési kivitelezési és a kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Mohács Város Önkormányzata részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében mélyépítési kivitelezési és a kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Mohács Város Önkormányzata részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében mélyépítési kivitelezési és a kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Mohács Város Önkormányzata részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak: 45233120-6
45233162-2
45233125-1
45233128-2
45213316-1
45233161-5
45241000-8
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45233150-5
45235200-5
45112711-2
45233293-9
45232420-2
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45247130-0
45247112-8
45111290-7
45231220-3
45231300-8
45232452-5
71220000-6
71356400-2
45234100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Mohács város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében mélyépítési kivitelezési és a kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Mohács Város Önkormányzata részére az alábbi munkanemek tekintetében:
- Kerékpár útépítés és/vagy felújítás: (szilárd burkolatú kerékpárút pályaszerkezet bontása, építése; csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);
- Útépítés (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);
- Útfelújítás (meglévő útburkolat bontása, burkolat megerősítése és/vagy burkolat szélesítése, padkarendezés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);
- Útkarbantartás (burkolt utak kátyúzása, javítása; burkolatlan utak karbantartása);
- Járdaépítés és vagy járdafelújítás (szilárd burkolatú járda bontása, építése; folyóka építése, szegélyépítesek, műtárgy építések);
- Térburkolat építése, (új út pályaszerkezet építése, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, forgalomtechnika, szegélyépítesek, műtárgy építések);
- Közhasználatú terek és parkok építése, felújítása (út-, és térburkolat építés, csapadékvíz elvezetés kiépítése, közművek kiváltása, közvilágítás kiépítése, növénytelepítés);
- Csapadékvíz, belvíz elvezetés (medrek tisztítása, burkolása, műtárgy építések-elhelyezések, tároló medencék létesítése);
- Ivóvíz hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése)
- Szennyvízhálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése, irányítástechnika kialakítása);
- Hírközlési hálózat kiépítése (vezetékek fektetése, műtárgyak építése, berendezések felszerelése);
- Zöldfelület építési/telepítési munka, zöldfelület rekonstrukció;
- Kamera rendszer és a hozzátartozó térfigyelő rendszer telepítési munka;
- Utcabútor elhelyezés / kihelyezés
- Víztelenítés (nyíltvíztartás, talajvízszint süllyesztése, vákuumozás)
- Dúcolás
- Földműépítés
- Támfal építés
- Zsaluzási munkálatok
- Monolit vasbeton szerkezetek
- Mélyépítési szerkezetek gépészeti szerelése
- Szádfalazás
- Belterületi útalapok felújítása
- Kikötő építés
- Vasúti pálya építés;
- Tervezési feladatok:
- Vízjogi létesítési engedély;
- Környezetvédelmi engedély;
- Kikötő létesítési engedély;
- Vezetékjogi létesítési engedély;
- Közútépítési engedély;
- Vasútépítési engedély;
- Építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése;
- Kiviteli tervek készítése.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt szakember kötelezően előírt 3 év építésvezetői tapasztalatán felüli építésvezetői tapasztalati ideje (hónap) 15
2 3.A felhívás III.1.3)pont M/2.2) pontjában előírt szakember kötelezően előírt 3 éven felüli közlekedési építmények kivitelezése szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői tapasztalati ideje(hónap) 15
3 4. Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP,TOP;IKOP-2.1.0-15-2016-00026, TOP-3.1.1, TOP1.1.3, TOP1.2.1., TOP1.1.1, TOP1.3.1, TOP2.1.2., TOP2.1.1., TOP4.3.1., TOP2.1.3., TOP3.2.2, Interreg VA MagyarországHorvátország Együttműködési Program
II.2.14) További információ:
AK. a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.A kiosztható pontszám alsó és felső
határa:1-10
Értékelés módszere:1.rsz.:fordított arányosítás;2-3.rsz.:egyenes arányosítás;4. rsz.:pontozás és
egyenes arányosítás
Ajánlattevő 2-3.szempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a
maximális pontszámot kapja.
Az értékelés módszere részletesen a KD-ban kerül kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 032 - 057268
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében mélyépítési kivitelezési és a kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása Mohács Város Önkormányzata részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zrt. (névváltozást megelőzően: Magyar Bau Holding Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Inforpark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.A szerz.alváll.bevon.megval.része:
SWIETELSKY Kft.:terv.,eng.,terv.művez.,megval./üzemelt.dok. kész.,min.vizsg.,lab.vizsg.,geod.,régész.,lőszerment.fel.,őrzés-véd.,táj.,munkavéd.,körny.véd.,fuv.munkák(közúti,vasúti,vízi),hull.száll.(vesz.,nem vesz.),szakmai tan.,műsz.ir.,felvon.ter.kapcs.fel.,eszk.bérl.,id.melléklét.,szakfel.,közműker.,kivált.,bevéd.,id.és végl.forg.techn.,kerítés ép.,j.táblák,bont.munk.,növ.irtás,fakiv.,kert.munk.,növ.tel.,önt.rend.,utca/kerti bút.,víztel.,sajt.,fúr.,dúc.munk.,humuszgazd.munk.,fel.rend.,szivárgóép.,kikötői segédszerk.,földmunk.(út,közmű,szerk.,ép.részére),út-,járda,térburk.burk.rétegek ép.,helyreáll.,vízép.,vízelv.földm.,szerk./burk.ép.,grav.vez.és műtárgyaik ép.,szerelv.,vizsg.,nyomóvez.és műtárgy.ép.,szerelv.,vizsg.,acélszerk.,-csövek ép.,szerelv.,sziget.,felületkez.,nyomáspr.,vez.tiszt.,kamerás vizsg.,alap.munk.(cölöp.,résfal ép.),előregyárt. és helysz.,bet.,vasbet.szerk.ép.részfel.,elektr.és ir.techn.munk.,berend.,közvil.,ép.szerk.szakip.munk.,kőműv.munk.,vasútép.fel.(bont.,ép.,szab.,tart.)
Duna Aszfalt Kft.:eng.tervek részf.,régész.felt.részf.,terv.részf.,id.forg.korl.részf.,műsz.ell.részf.,lőszerment.részf.,geod.részf.,őrzés-véd.részf.,megval.tervek elkész.részf.,betan.,fel.részf.,terv.művez.részf.,könnyű búv.órad.részf.,gázvez.kivált.részf.,közvil.hál.ép.,kivált.részf.,vízvez.ép.,kivált.részf.,térvil.hál.ép.részf.,előkész.munk.,felvon.lét.részf.,dúc.munk.részf.,víztel.munk.részf.,zsalu./állv.munk.részf.,irtás,föld és sziklamunk.,növ.tel.részf.,szivárgóép.,alagcsöv.munk.részf.,alap.,beton.szerk.ép.munk.részf.,lakatos munk.részf.,közmű csat.ép.részf.,közmű csővez./szerelv.szer.,útburk.alap/mak.burk.kész.részf.,kőburk.kész.részf.,bet.pályaburk.kész.részf.,útpályatart.kész.részf.,el.munk.részf.,egyéb közműép.munk.részf.,növ.tel.részf.,bitum.alap,mak.burk.kész.részf.,vil.szer.részf.,támfal munk.részf.,vasútép.kapcs.munk.részf.,kerti fém építm.,kerti bút.kapcs.munk.részf.,köz/parkvil.kapcs.munk.részf.,földmunk.részf.
STRABAG Zrt.:bont.részfel.,földműép.(töltésép.)részm.,aszfalt.munk.,útép.munk.ép.vez. fel.,részfel.,utcabút.elhely./kihely.,forg.techn.,el.munkák,rég.,szakfel.,geod.munk.,közműkiv.részfel.,daru.munk.,vasb.szerk.ép..részfel.,magasép.részmunk.,zsalu.,szád.,szig.részfel.,korrózióvéd.részfel.,acélszerk.ép.részfel.,körny.véd.kapcs.fel.,vízép.részfel.,sziv.ép.,rézsűvéd.részfel.,cölöp.,víztel.munkák,rés.,növ.tel.,közter.ép./felúj.munkák részfel.,tájép.részfel.,vasútép.részfel.,közműép.,szakip. munkák,terv.munkák,eng.,őrzés
A-Híd Zrt.:terv.,terv.műv.,eng.megszer.,eng.terv.elkész.,szakfel.,száll.,hull.,vesz.hull.száll./kez.,min.ell.vizsg.,geod.munk., őrzés/vagyonvéd.,kerékpárút bont./ép.részm.,csap.víz elvez.ép.részm.,közmű.kivált.részm.,forg.techn.,műtárgy ép.részm.,útép.részm.,útfelúj.részm,útkarb.részm.,járdaép.-felúj.részm.,térburk.ép.részm.,közhaszn.terek,parkok ép.részm.,növ.tel.,belvíz elvez.részm.,tároló med.ép.részm.,ivóvíz hál.kiép.részm.,berend.felszer.részm.,szennyvízhál.kiép.részm.,ir.techn.kial.részm.,hírközl.hál.kiép.részm.,berend.felszer.,zöldfel.ép./telepít.részm.,zöldfel.rekonstr.részm.,kamera rendsz.,térf.rendsz.telepít.részm.,utcab.elhely.részm.,víztel.részm.,dúc./szádfal.részm.,földműép.részm.,támfal ép.részm.,zsalu.részm.,mon.vasb.szerk.ép.részm.,mélyép.szerk.ép.részm.,gép.szer.részm.,útal.felújít.részm.,kikötőép.részm.,vas.pályaép.részm.
2.Nyertes a.tevők adószáma:
SWIETELSKY Kft.:14300327-2-44
Duna Aszfalt Kft.:11426628-4-03
STRABAG Zrt.:10776456-4-43
A-Híd Zrt.:24857538-2-44
3.A.tevők neve,címe,adószáma:
SWIETELSKY Kft.,1072 Bp,Rákóczi út.42.,14300327-2-44
Duna Aszfalt Kft.,6060 Tiszakécske,Béke u.150.,11426628-4-03
STRABAG Zrt.,1117 Bp,Gábor Dénes u.2.,10776456-4-43
A-Híd Zrt.,1138 Bp,Karikás F.u.20.,24857538-2-44
EuroAszfalt Kft.,KÖTIVIÉP’B Kft.,„SOLTÚT” Kft. közös a.tevő,EA Kft.:2225 Üllő,belter.hrsz.3753.,13125811-2-44;K Kft.:5000 Szolnok,Gáz u.1.,11505561-2-16;S Kft.:6320 Solt,Kecskeméti út 34.,10642166-2-03
KÉSZ Zrt.,1046 Bp,Ügető u.24.II/4.,14287501-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)