Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13312/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyertes Ajánlattevő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000360342018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000360342018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sporthotel kiviteli terveinek elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000360342018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Sporthotel megvalósításához szükséges építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sporthotel kiviteli terveinek elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési tervdokumentáció, valamint teljes körű, valamennyi szakágra kiterjedő, egységes szerkezetbe foglalt árazott és árazatlan költségvetés elkészítése: 5 db nyomtatott, 1 db elektronikus pld. (pdf, word, a rajzi munkarészeket dwg/pln/pla formátumban, a költségvetést xls formátumban) – a sporthotel és a kiegészítő épületek tekintetében (üzemi és tároló épület)
A kivitelezés becsült költsége: nettó 2,9 mrd Ft
Tervező a tervdokumentációkat az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete (A kivitelezési dokumentáció tartalma) I. Általános rendelkezések fejezetében foglaltak teljes körű betartása mellett készíti el, a kidolgozottság szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatai az irányadók. Továbbá figyelemmel kell lenni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra is.
A terv a kivitelezéshez szükséges mértékben mutassa be az összes építményrész, szerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, az építőmesteri, különféle szakipari, épületasztalos, lakatos és egyéb feladatok műszaki megoldásait, beleértve a külső közművek megtervezését és a belsőépítészeti tervezést is
A teljes körű árazatlan és árazott költségvetést a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kell elkészíteni, mely alapját képezi a tárgyi közbeszerzési eljárásnak. A kivitelezési dokumentációban az elvárt műszaki teljesítmények alapján kell a beépítésre kerülő építési termékeket meghatározni. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia.
A kiviteli dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól. Az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van.
A dokumentációt címlappal, aláírólappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni, illetve tervezői nyilatkozatot kell mellékelni (minden szakágra kiterjedően). A kivitelezési dokumentációban az Étv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-ában meghatározott követelmények teljesítéséről a tervezőnek nyilatkozni kell.
Alapadatok:
Telek helyrajzi száma: 9749/5
Telek címe: 9025 Győr, Olimpia utca
Telek területe: 48.342 m2
Telek beépítésnél figyelembe vehető területe: 22.033m2
Beépítési mód, előírások: Ksp09/S/30/40-/165/05-//150
Tervezett összes hasznos alapterület: 5088,45m2
Tervezett összes beépített alapterület: 1814,30m2
Vízfelület és zöldfelület együttesen: 12957m2
Tervezett zöldfelület arány: 58,80%
A megtervezett épület 5088,45 m2 összes hasznos alapterületű, 84 szobás (ebből 13 db mozgáskorlátozott szoba), 150-200 adagos főzőkonyhával, 1 db 263,27 m2 területű wellness részleggel (3 szauna, 1 gőzkabin, 1 sószoba, 1 merülő- és 1 pezsgőfürdő medence, 1 masszázs), ill. 1 db 189,1 m2 konferencia teremmel rendelkező szálloda. A tervezési terület művelési ága az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett mocsár, az alapozás megtervezése különleges tervezési feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 . A felhívás III.1.3. pont M.2.1. alpont szerinti tervező szálloda tervezésében „É” jogosultságú tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (IGEN/NEM)  10
2 . A felhívás III.1.3. pont M.2.1. alpont szerinti tervező vezető tervezői jogosultságának megléte (IGEN/NEM)  10
3 A felhívás III.1.3. pont M.2.1. alpont szerinti tervező „É” jogosultságú vezető tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap)  15
4 A felhívás III.1.3. pont M.2.6. alpont szerinti tervező „VZ-TEL” és/vagy „VZ-TER” jogosultságú tervezőként szerzett szakmai tapasztalata (hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a II.2.7) pontban foglalt határidőt az alábbiak szerint részletezi: a szerződés teljesítésének határideje a szerződés megkötésétől számított legfeljebb 120 naptári nap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmazott kizáró okok: Kbt. 62. § (1)-(2) bek.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a értelmében az AT-nek az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.
A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az AT (közös AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is).
Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1–16. §-ai és a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Ajánlatkérő (AK) előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezői vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT -nek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. (AK elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)
Az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhetőadatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. AT a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján köteles csatolni az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak az ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti esetben] legalább a következő tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
— a szolgáltatás tárgya és mennyisége
— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap feltüntetésével),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában előírt követelményeknek megfelelő
• szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét/végzettségét, a szakmai gyakorlati idejüket és AT nyilatkozatát, hogy az adott szakember bevonására milyen módon kerül sor (munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony, kapacitást biztosító személyként);
• szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t;
• szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben az adott szakember szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, illetőleg a Magyar Építész Kamara által a tervezőkről vezetett elektronikus nyilvántartások valamelyikében, nem szükséges a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/képzettséget igazoló okirat és a szakmai önéletrajz csatolása. Ebben az esetben meg kell adni az adott szakember kamarai nyilvántartási számát.
A nyilvántartásban való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
Ugyanazon szakember több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.
Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 22. § (5) bek., 24. § (1) bek., valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös AT-k együttesen is megfelelhetnek az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.–M.2.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. AT (közös AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de 6 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciamunkával:
M.1.1. legalább 1 db, legalább 60 szobás/helyiséges, legalább 3500m2 hasznos alapterületű, legalább 1 db akadálymentes szobát/helyiséget/lakóegységet is tartalmazó közhasználatú építmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának elkészítése; ÉS
M.1.2. legalább 1 db, wellness részleget (legalább 1 db szauna és legalább 1 db pezsgőfürdő és legalább 1 db masszázshelyiség) is tartalmazó közhasználatú építmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának elkészítése; ÉS
M.1.3. legalább 1 db közhasználatú építmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, amely tartalmazott legalább 2 db, összesen legalább 100m2 hasznos alapterületű konferenciahelyiséget is; ÉS
M.1.4. legalább 1 db, legalább 120 adagos befejező és/vagy főzőkonyhát is tartalmazó közhasználatú építmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának elkészítése; ÉS
M.1.5. legalább 1 db, mocsaras területre tervezett többszintes épület alapozására vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Ajánlatkérő közhasználatú építmény alatt az 1997. évi LXXVIII. tv 2.§ 9. pontjában meghatározott építményt érti.
M.2. AT (közös AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1. min. 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.2. min. 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.3. min. 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.4. min. 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti „T” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.5. min. 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti „K” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.6. min. 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm.r. szerinti „VZ-TEL” és/vagy „VZ-TER” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi hivatkozások: a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1 számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő 10% előleget biztosít.
Késedelmi kötbér: mértéke 0,5%/naptári nap, legfeljebb 15%.
Hibás teljesítési kötbér: 5%.
Meghiúsulási kötbér: 20%.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF.
Teljesítési biztosíték: 5%.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-a alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatba csatolni kell:
• Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap;
• Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
• Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat;
• egységes európai közbeszerzési dokumentum;
• tervezési díj részletezése.
2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a 2013. évi V. tv. Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, az ajánlatba csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.
4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.
6. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.
7. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01000
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. AK helyszíni bejárást nem tart.
10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11. A kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (EKR rendelet) 2. §-a és a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
12. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 11. §-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT rendelkezzen tervezői felelősségbiztosítással legalább káreseményenként 10 millió Ft és évi 50 millió Ft vagyoni kárértékre. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére, ki kell terjednie a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatta tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel okozott károkra. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti felelősségbiztosítással.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
A VI.3) pont folytatása:
13. Az eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészt képez, a szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges, egységes egészként kezelve, a várható mennyiségi kedvezmény(ek)re is tekintettel AK fajlagosan kedvezőbb ajánlati árat kíván elérni, így a részekre történő ajánlattétel észszerűen nem biztosítható.
14. A releváns tapasztalat megléte esetén az ajánlatba csatolni kell a 2. és 4-5. értékelési szempontok vonatkozásában a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal. Az ajánlatba csatolni kell a 3. értékelési szempont vonatkozásában (a vezető tervezői cím megléte esetén) a vezető tervezői cím meglétét alátámasztó dokumentumot.
15. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §).
16. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: fordított arányosítás (1. értékelési szempont), arányosítás (4-5. értékelési szempont), pontozás (2-3. értékelési szempont). Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt AK az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 4-5. értékelési szempont: 36 hónap.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 4-5. értékelési szempont: 0 hónap.
Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák