Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/149
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.03.
Iktatószám:13490/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület
Teljesítés helye:2314 Halásztelek, Erkel utca 4., Hrsz: 859/7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48065122
Postai cím: Csokonai Utca 6-14
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss István
Telefon: +36 309710908
E-mail: istvan.kiss@bkgdse.hu
Fax: +36 309710908
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkgdse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bkgdse.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000423212018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Józsefhegyi u. 28-30., G. ép. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vig Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bkgdse.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000423212018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kosárlabda edzőcsarnok tervezési- és kivitelezési
Hivatkozási szám: EKR000423212018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kosárlabda edzőcsarnok tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kosárlabda edzőcsarnok tervezési- és kivitelezési
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120
A teljesítés helye: 2314 Halásztelek, Erkel utca 4., Hrsz: 859/7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Új kosárlabda edzőcsarnok tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron az alábbi tervezési és kivitelezési munkák elvégzésével az alábbiak szerint
A feladat új, 3977,33 m2 alapterületű (lelátók összkapacitása: legalább 501 férőhely, parkoló: legalább 111 férőhelyes parkoló, homlokzati nyílászáró mennyisége: 883,68 m²) kosárlabda edzőcsarnok kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel, valamint 1 db, 630 kg teherbírású hidraulikus személyfelvonóval, 900 lux feletti összfényerejű világítás. A Megrendelő elvárása, hogy a különböző sporteseményeket 4K felvételi minőségben lehessen rögzíteni, közvetíteni. Ennek megvalósíthatósága érdekében a szükséges műszaki feltételeket biztosítani kell. A betervezett világítástechnikai rendszert ezen elvárásoknak megfelelően kell kialakítani a jelenlegi tervek alapulvételével, új kiviteli tervdokumentáció elkészítésével.
A feladat részét képezi:
a) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
b) A létesítmény jogerős használatbavételi engedélyének megszerzése Megrendelő közreműködésével.
c) A tervezett csarnok helyén elhelyezkedő jelenleg meglévő műfüves sportpálya áthelyezése (jelenlegi elbontása és más helyszínen új pálya kialakítsa) a kivitelezés megkezdésével egyidőben. A pálya műszaki paraméterei, elvárásai a sport fejezet műszaki dokumentációjában (kell) szerepelnek.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont a) alpontjában megjelölt szakember előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma  15
2 Az eljárást megindító felhívás M.2 pont d) alpontjában megjelölt szakember előírton felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített darabszáma  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésének - több mint 2 hónapos - elhúzódása miatt a munkaterület átadására a tervezett időpontban nem kerül sor, a szerződésben rögzített, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére és lezárására előírt határidők időarányosan és automatikusan meghosszabbításra kerülnek.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. A névjegyzékben valamennyi olyan gazdasági szereplőnek szerepelnie kell, akik a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fognak végezni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi - az ajánlat benyújtásakor élő számlájára vonatkozó - számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számlaszám(ok)on,
attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.
P.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§. (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját a vizsgált időszakra vonatkozóan (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja annak közzétételét). Amennyiben az utolsó 3 lezárt üzleti évének beszámoló adatai a céginformációs szolgálat honlapján elérhetők, a beszámoló beküldése nem szükséges. Ajánlatkérő az üzleti év beszámolóján a konszolidált beszámolót érti, amennyiben ajánlattevő a számviteli törvény előírásai alapján konszolidált beszámoló készítésére köteles.
attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan minősül az ajánlattevő, ha:
P.1. Bármely, az ajánlat benyújtásakor élő pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - 30 napot meghaladó sorban állása volt.

P.2. Amennyiben az ajánlattevő vagy jogelődje adózott eredménye a felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti évben elért egynél több alkalommal negatív volt. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§. (2) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 300 M HUF értéket.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény tekintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), 114. § (2) bekezdéseiben, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§. (7) bekezdésében írtakra.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) megfelel(nek) az alábbi követelményeknek:
a) összesen legalább 2000 m² alapterületű sportlétesítmény építésére vonatkozott, amely mennyiségi követelmény legfeljebb 3 db szerződésből igazolható;
b) tartalmazott műfüves sportpálya építését;
c) egy szerződésből eredően legalább 600 m² homlokzati nyílászáró kivitelezésére vonatkozott;
d) egy szerződésből eredően tartalmazott legalább 900 lux feletti összfényerejű világítás kivitelezését.
Az alkalmassági feltétel keretében a)-d) alpontokban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.
Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapos időszakban felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben legalább 5 db sportlétesítmény kivitelezését vezette, irányította (projektvezető);
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 3. pontja szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész 5. pontja szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező szakember;
d) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I. Tervezés, 2. rész 2. pontja szerinti „É” szakterületi jelölésű (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező tervező szakember, aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapos időszakban legalább 5 db, sportlétesítményben végzett világítástechnikai tervezésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik;
vagy
a) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-d) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
vagy
b) amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-d) alpont szerinti felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített közbenső- és a végteljesítési (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,2 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 1,5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 2%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A Jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában írtak szerint, a végszámlából történő visszatartás formájában (amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni), illetve a biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét egyrészt Halásztelek Város Önkormányzatának támogatása, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott, kedvezményezett célra történő adózói felajánlás biztosítja.
Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg elszámolására az első részszámlában kerül sor. Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.
A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm sz rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:
Előleg, számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 5%
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 25%
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 20%
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 20%
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 10%
5. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 10%
6. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 15%, az igényelt előleggel csökkentett összegben.
A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.A vállalkozói díj megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint, és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet alapján.Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § és 32/B.§ rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli.Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (5) bekezdése alapján tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon A szerződéstervezet feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal.
Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét előzetesen meghatározza azzal, hogy a végleges ajánlattételre a szóbeli tárgyalási fordulók lezárását követően, eltérő napon, írásban kerül sor.
Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat adott esetben érvénytelennek minősül azzal, hogy bármely tárgyalási fordulóról való távolmaradás nem zárja ki a végleges ajánlattétel lehetőségét.
Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.
Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/08/27 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/09/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. és 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 3.számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 500 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 61200405-15021995-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 100 millió forint, a káresemény összege legalább: 50 millió forint.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Bank - eredménykimutatás és árbevétel vonatkozásában az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ellenszolgálatás teljesítéséhez szükséges teljes fedezettel jelenleg nem rendelkezik. Erre a körülményre tekintettel mindkét fél által aláírt vállalkozási szerződés abban az esetben és időpontban lép hatályba, amikor a nyertes ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás legalább 1/5-ének megfelelő összegű, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott, kedvezményezett célra történő adózói felajánlására, illetve szándéknyilatkozat megtételére sor kerül.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka, hogy a meglévő világítástechnikai tervek átdolgozása, a megrendelői igényekhez való igazítása egyrészt ne befolyásolja a beruházás ütemét a külső tervezők esetleges késői terv vagy adatszolgáltatása miatt, másrészt indokolt a terveknek a világítástechnikai beruházások megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező vállalkozó által történő elvégzése. A részletes terveket csak a kivitelezés során lehet elkészíteni, erre tekintettel az ismertetett munkaszervezési szempontok miatt célszerű a kiviteli terveknek vállalkozó általi elvégzése.
11. Ajánlatkérő 2018. augusztus hó 9. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, a találkozó helyszíne: a kivitelezés helyszíne. Ajánlattevő a bejárást megelőző nap 15:00 óráig írásban a jelen felhívás 1) pontjában meghatározott kapcsolattartó címére vagy a faxszámra, vagy elektronikus címre jelezze a helyszíni bejáráson való részvételét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás (helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására nem került sor.
12. Ajánlatkérő a „sportlétesítmény” fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építményt (2.§ 8. pont) érti, melynek alapvető rendeltetése, hogy a 2004. évi I. törvényben meghatározott sportcélra használják.
13. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt. 114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint.
13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Víg Levente (lajstromszám: 00354)


VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges