Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/129
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.11.09.
Iktatószám: 13569/2016
CPV Kód: 45237000-7
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
Telefon: +36 18147169
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opera.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45237000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Színpadtechnológiai (színpadgépészeti) Vállalkozó feladata a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének, a Színpadtechnológiai (színpadgépészeti) Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Program megvalósításához szükséges tervezési, gyártási, szállítási, helyszíni bontási és kivitelezési, üzembe helyezési, minősítési és kapcsolódó feladatok ellátása, a Megrendelői Követelmények szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/11/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 12556 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 202 - 364668
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.Részvételrejelentkezőalkalmatlan,hanemrendelkezikarészvételifelhívásfeladásátólvisszafelészámított5évben(60hónapban)teljesítettbefejezett,műszakiátadás-átvétellellezártépítésiberuházásravonatkozóalábbireferenciákkal:
M.1.1) színpadtechnológiai,azonbelülalsógépészeti(süllyedőés/vagyforgószínpad)ésfelsőgépészetiberendezések(díszletés/vagy ponthúzó)berendezésektervezéséreéstelepítésérevonatkozik,ésamelyreferenciaértékeelérivagymeghaladjaanettó4.500.000.000 HUF-ot,és
M.1.2)színpadtechnológiai,azonbelülalsó-ésfelsőgépészetiberendezésekvezérlésénektervezéséreéstelepítésérevonatkozik,és amelyrendszerlegalább100tengelytkezelniképes,és
M.1.3)színpadtechnológiai,azonbelülalsó-és/vagyfelsőgépészetiberendezésműemlékiépületbenkerültmegvalósításra,
Afentelőírtalkalmasságiminimumkövetelményteljesítésérealpontonkéntkülön-külön(alpontonkéntmaximum1db)referenciaigazolás isbenyújtható.AzM.1.pontonbelülegyreferenciatöbbreferenciaelőírástisigazolhat.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.Részvételrejelentkezőalkalmatlan,hanemrendelkezikarészvételifelhívásfeladásátólvisszafelészámított8évben(96hónapban)teljesítettbefejezett,műszakiátadás-átvétellellezártépítésiberuházásravonatkozóalábbireferenciákkal:
M.1.1) színpadtechnológiai,azonbelülalsógépészeti(süllyedőés/vagyforgószínpad)ésfelsőgépészetiberendezések(díszletés/vagy ponthúzó)berendezésektervezéséreéstelepítésérevonatkozik,ésamelyreferenciaértékeelérivagymeghaladjaanettó2.500.000.000 HUF-ot,és
M.1.2)színpadtechnológiai,azonbelülalsó-ésfelsőgépészetiberendezésekvezérlésénektervezéséreéstelepítésérevonatkozik,és amelyrendszerlegalább100tengelytkezelniképes,és
M.1.3)színpadtechnológiai,azonbelülalsó-és/vagyfelsőgépészetiberendezésműemlékiépületbenkerültmegvalósításra,
Afentelőírtalkalmasságiminimumkövetelményteljesítésérealpontonkéntkülön-külön(alpontonkéntmaximum2db)referenciaigazolás isbenyújtható.AzM.1.pontonbelülegyreferenciatöbbreferenciaelőírástisigazolhat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M.2.Részvételrejelentkezőalkalmatlan,hanemrendelkezikazalábbi,teljesítésbebevonnikívántszakemberekmindegyikével:
a)legalább1főoklevelesesgépészmérnöktervezővagyazzalegyenértékűvégzettségű,aki:
-aszerződésmegkötéséigrendelkezikGszakterületiMagyarMérnökiKamaraijogosultsággal,és
-legalább36hónapszínpadtechnológiaiés/vagyszínháziszakterületenszerzettszakmaitapasztalattal,
b)legalább1főfelelősvillamosmérnöktervezővagyazzalegyenértékűvégzettségű,aki:
-aszerződésmegkötéséigrendelkezikVszakterületiMagyarMérnökiKamaraijogosultsággal,és
-legalább36hónapszínpadtechnológiaiés/vagyszínháziszakterületenszerzettszakmaitapasztalattal
c)legalább1főfelelősműszakivezető,aki,
-aszerződésmegkötéséigrendelkezikMV-ÉszakterületiMagyarMérnökiKamaraijogosultsággal,és
-legalább36hónapépítésiés/vagyszínpadtechnológiaiszakterületenszerzettszakmaitapasztalattal,
Azelőírtszakemberekestébenegyszakembertöbbalkalmasságifeltételnekismegfelelhet,delegalábbkétszakembermegajánlásaszükséges
AjánlatkérőazM.2.a)-c)alpontrövid
Helyesen:
M.2.Részvételrejelentkezőalkalmatlan,hanemrendelkezikazalábbi,teljesítésbebevonnikívántszakemberekmindegyikével:
a)legalább1főoklevelesesgépészmérnöktervezővagyazzalegyenértékűvégzettségű,aki:
-aszerződésmegkötéséigrendelkezikGszakterületiMagyarMérnökiKamaraijogosultsággal,és
-legalább36hónapszínpadtechnológiaiés/vagyszínháziszakterületenszerzettszakmaitapasztalattal,
b)legalább1főfelelősvillamosmérnöktervezővagyazzalegyenértékűvégzettségű,aki:
-aszerződésmegkötéséigrendelkezikVszakterületiMagyarMérnökiKamaraijogosultsággal,és
-legalább36hónapszínpadtechnológiaiés/vagyszínháziszakterületenszerzettszakmaitapasztalattal
Azelőírtszakemberekestébenegyszakembertöbbalkalmasságifeltételnekismegfelelhet,delegalábbkétszakembermegajánlásaszükséges
AjánlatkérőazM.2.a)-b)alpontrövidítéseialatta266/2013.(VII.11.)Korm.rendeletbenmeghatározottvagyezenjogosultságnakmegfelelőhatályosátsoroláselőttijogosultságotérti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ