Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/137
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2016.11.28.
Iktatószám: 13924/2016
CPV Kód: 34928500-3
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Pécs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magay Miklós
Telefon: +36 72533882
E-mail: magay.miklos@ph.pecs.hu
Fax: +36 72224172
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.gov.pecs.hu (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jogász u. 6. II. em .5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: onk.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: onk.kozbesz@gmail.com
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pecs.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási és lízing szerződés keretében Pécs város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése, bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes Ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése és üzembeállítása. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási és lízing szerződés keretében Pécs város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése, bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak: 66114000-2
34928530-2
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése és üzembeállítása. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.
A város az energiatakarékos közvilágítás fejlesztési törekvését folytatva, további 12.190 lámpahelyen, 912,40 kW beépített teljesítményű lámpatest cseréjét, a belvárosi díszvilágítási rendszer távfelügyeletét 145 lámpahelyen és a közvilágítás 147 darab lámpatesttel történő bővítését tervezi.
A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások:
- finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing,
- futamidő: szerződés aláírásának napjától számított 120 hónap,
- díjfizetés gyakorisága: havonta,
- finanszírozás devizaneme: HUF,
- kamatozás: változó, 1 havi BUBOR alapkamaton számítva,
-kamatfelár mértéke: az ajánlattevő által megajánlottak szerint
-kamatkövetés: a nyertes ajánlattevő általános lízingfeltételeket tartalmazó szabályzatában meghatározottak szerint és mértékben.
- az ajánlatkérő kizárólag a szerződésben, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban meghatározott díjakat/költségeket köteles megfizetni, a futamidő alatt egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet a nyertes ajánlattevő nem írhat elő.
Ajánlatkérő előírja, hogy legkésőbb a finanszírozási időszak végén tulajdonjogot kell, hogy szerezzen a korszerűsítés keretében felszerelt eszközökön. A részletes feladatok és az ellátandó tevékenység ismertetése a szerződéses konstrukció részletezése az ajánlati szakasz során a közbeszerzési dokumentumokban kerül megadásra. Ahol Ajánlatkérő gyártmányt, típust, márkanevet jelölt meg, az csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, amely esetben nem lehetséges a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírás, az így megjelölt termékek esetében ajánlatkérő az azzal egyenértékű (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint) terméket is elfogadja (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítésére, bővítésére (tervezéssel együtt) megajánlott teljesítési határidő naptári napban (max 220, min 180 naptári nap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 140
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem korlátozza a részvételre jelentkezők számát, kitöltésére a feladó rendszer miatt került sor.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5. és II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontja szerinti kizáró okok állnak fenn.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § rendelkezései szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a és a Kbt. 63. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró okot a Kormány határozatára tekintettel nem alkalmazza.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Részvételre jelentkező(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében részvételre jelentkezőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben részvételre jelentkező tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel.
A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint az részvételre jelentkezők által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Részvételre Jelentkező valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal - attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-:
• a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
• számlaszám(ok) feltüntetése;
• arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 730 napban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal;
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont)
P2) A részvételi határidő lejártát megelőző, utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a részvételre jelentkező saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évei tekintetében, az éves beszámoló egy részének (eredmény kimutatás) benyújtása, ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető beszámoló csatolása a jelentkezésben nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell a jelentkezéshez csatolni. Ha a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (ingó eszköz(ök) pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az részvételre jelentkező működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont és (2) és (3) bekezdés)
P3) Nyilatkozat az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (ingó eszköz(ök) pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés)
A P1-P3) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása előzetesen az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésre. A fent ismertetett P1-P3) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1 - P3]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P1) A becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a részvételre jelentkező bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 730 napban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt. Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) Részvételre jelentkező letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben részvételre jelentkező az éves beszámoló részét képező eredménykimutatással azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben a később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a részvételi határidő lejártáig terjedő időszak vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (ingó eszköz(ök) pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből) származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 500.000.000,-Ft.
P3) Az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (ingó eszköz(ök) pénzügyi lízingszerződés keretében történő értékesítéséből) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 500.000.000,-Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Alkalmasság igazolása:
M.1) a-b)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) referenciára vonatkozó referenciaigazolásnak vagy referencia nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az ellenszolgáltatás nettó összegét;
- a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése b) pontja alapján Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Részvételre jelentkező megadhatja.
M3) Csatolandó az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvány vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékai;
M4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló műszaki felszereltség bemutatása nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a bemutatott gép/eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó karton és a forgalmi engedély másolata is.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti előzetes igazolásra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [M1 - M4]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
M.1.)
az részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik legalább az alábbi követelményeknek és feltételeknek megfelelő referenciákkal:
a) - összesen egy darab, pénzügyi lízing keretében finanszírozott, minimum nettó 500.000.000 forint vételárú (értékű) ingó eszköz(ök) lízingelésére vonatkozó referenciával;
b) - összesen nettó 600.000.000 forint értékben és összesen legalább 7.500 db LED-es közvilágítási világítótestek szállítására és/vagy felszerelésére és/vagy üzembe helyezésére és üzemkésszé tételére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (az előírt követelmény maximum 2 db referenciával teljesíthető), amelyek közül legalább egy darab referencia ellenértéke elérte a minimum nettó 400.000.000 forint összeget és legalább 4.000 db LED-es közvilágítási világítótestek szállítására és/vagy felszerelésére és/vagy üzembe helyezésére és üzemkésszé tételére vonatkozott.
Az M.1)/a) pontban előírt referencia esetében ajánlatkérő a 36 hónapos vizsgált időszak keretében azt vizsgálja, hogy az ingó eszköz(ök) átadása megtörtént-e a lízingbevevőnek a vizsgált időtartamon belül. Ezért Ajánlatkérő rögzíti, hogy lízingszerződés lejárati időpontjának nem kell beleesni a vizsgált 36 hónapos időtartamba.
Az M.1)/b) pontban megkövetelt referencia esetében az előírt nettó érték alatt Ajánlatkérő LED-es közvilágítási világítótestek szállítására és/vagy felszerelésére és/vagy üzembe helyezésére és üzemkésszé tételére vonatkozó munkák elvégzésért járó ellenszolgáltatást érti.
M2) a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal (MV-VI-R) rendelkező szakemberrel.
b) minimum 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási és/vagy minőségirányítási és/vagy minőségügyi és/vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, akinek a minőségbiztosítás terén az előírt végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 36 hónapos szakmai tapasztalata van;
c) minimum 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik lízing típusú finanszírozással kapcsolatban;
Egy szakember maximum 1 különböző alkalmassági pozícióra jelölhető.
M3) Nem rendelkezik közvilágítási világítótestek szállítási és/vagy értékesítési és/vagy gyártási tevékenységre érvényes ISO 9001 vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival;
M4) Nem rendelkezik legalább a szerződéses munkálatok elvégzéséhez összesen minimum 4 db a teljesítés során igénybe vehető és nem lejárt műszaki érvényességű forgalmi engedéllyel rendelkező, közúti forgalomra alkalmas (működőképes) olyan szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő Késedelmi kötbért, Meghiúsulási kötbért, jótállási biztosítékot, Jótállást (Ptk.6:171.§-6:173. §) határoz meg.
Önerő előleg jogcímen:
Ajánlatkérő Ajánlattevő igénye esetén a megvalósítandó rendszer (tervezés,leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési árának maximum 15 %-a mértékéig, előleget (önerőt) biztosít.
A lízingdíj megfizetése:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást havonta banki átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint. A kifizetés során az Art. 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Az ajánlattétel, az elszámolás és kif. pénzneme magyar forint (HUF)
Fiz.hat. a Ptk. szerint 30 nap. A szerződést megerősítő biztosítékok és a jótállás a fiz. felt. vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet(ek) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás: Tekintettel, arra, hogy a jelen beszerzés tárgya összetett a vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi (szállítási) és lízing szerződéses konstrukció ezért a szerződés jellegével összetettségével, jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények, és az ezekhez kötődő kockázatok miatt tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/01/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 39. § ban foglalt okok miatt nem biztosított, ezért azt Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (4) szerint bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére.
2. Dokumentumok formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése az irányadó. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.
3. Részvételre jelentkezőnek az ajánlati szakaszban a végleges ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani a Kbt. 54.§-a alapján, melynek összege 10.000.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték a részvételre jelentkező választása szerint a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerinti módon teljesíthető.
4. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
5. Minősített ajánlattevők: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.2.-III.1.3.) pont valamennyi rendelkezése.
6. Nyilatkozatok: Részvételre jelentkezőnek, valamennyi közös részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben be kell nyújtania:
- Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdése, Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal (nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező),
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
- a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételére, valamint az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot,
- a Közbeszerzési dokumentumban meghatározott nyilatkozatokat.
7. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a (közös) részvételre jelentkező, illetőleg a jelentkezésben nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- a részvételi jelentkezésben bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
8. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. A módszerek ismertetését a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. Módszer: ár és alszempontjai, valamint a minőségi részszempont esetén: fordított arányosítás.
9. A lízing konstrukcióból adódóan, a gazdasági szempontok figyelembevételével a beszerzés nem darabolható, részekre nem bontható, ezért a beszerzés jellegére tekintettel és gazdasági okok miatt a részajánlattételt Ajánlatkérő nem biztosítja.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő, és közös nyertes ajánlattevők esetében a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
11. A Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondata alapján Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
12.A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, helye: 2016. december 23. 10:00 óra (CET), PRV Dunántúl Kft. 7622 Pécs, Jogász u. 6. II. em. 5. helyiség. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 68. § (3) bek.
13. Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Ptk. 6:116. §-a alapján az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályának beálltát a fedezetként szolgáló kölcsön felvételéhez jogszabályban előírt Kormány előzetes hozzájárulásától teszi függővé, így a szerződés az itt meghatározott felfüggesztő feltétel beálltával lép hatályba.
14. FAKSZ: dr. Turi Ákos (lajstromszám:00416).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák