Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/25
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.05.
Iktatószám:1442/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:4031 Debrecen, Bartók Béla út 3. Debreceni Egyetem;Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház;8200 Veszprém, Komakút tér 1. Csolnoky Ferenc Kórház - Rendelőintézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Katona Gergely
Telefon: +36 205275345
E-mail: katona.gergely@fin.unideb.hu
Fax: +36 52416490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.aeek.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. (BBT Irodaház)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. (BBT Irodaház)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár és Veszprém tekintetében „Tervezési szolgáltatás beszerzése nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosítószámú és az EFOP-2.2.0-16-20
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár és Veszprém tekintetében „Tervezési szolgáltatás beszerzése nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosítószámú és az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturá
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3. Debreceni Egyetem
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése és szolgáltatások nyújtása:
- részletes tervezői program kidolgozása az Ajánlatkérő és a kórház részvételével;
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése;
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- orvostechnológia terv elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése,
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és az építési munka minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételhez, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének díja fogalja magában a tervezői közreműködés ellenértékét a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervező közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
A Tervezőnek a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével, saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
• Tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda- és elutazás nem számít bele.
Maximális mérnöknap: 35
Teljesítési részhatáridők:
• A tervező az elkészített terveket a szerződés hatálybalépésétől számítva 60 napon belül köteles Megrendelő részére átadni.
• Megrendelő előteljesítést elfogad.
• A tervező a tervek átadását követően a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és a kivitelezés során köteles Megrendelő rendelkezésére állni.
A további határidőket és részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. szerinti tervező (É) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 20
2 M.1.2. szerinti tervező (G) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
3 M.1.3. szerinti tervező (V) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2020. április 30-ig, a Támogatási szerződés módosítása esetén a Támogató által jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1. Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
2 Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház(Gyermek- és Ifjúság Pszichiátriai Osztály), 2018.02.13.nap,10:00 óra

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosítószámú projektben „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet - Szolnok” felnő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat:
A tervezési feladatokat a műszaki leírás, illetve annak mellékleteiben foglalt dokumentumok alapján a tervezési program határozza meg, mely tartalmazza az orvos-szakmai programot, a kórház által összeállított beruházási igény műszaki leírását, az alaprajzokat, az előzetes költségbecslést.
A mellékletekben részletezettek alapján Nyertes Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:
- felmérési tervek (szükség szerint) elkészítése,
- részletes tervezési program kidolgozása az Ajánlatkérő és a kórház részvételével,
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése,
- megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési terv szintű vázlatterv elkészítése,
- organizációs terv készítése,
- az összes szükséges technológia terv elkészítése,
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése;
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen a kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásokban és az építési munka minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételre, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervezői művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.
A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz (2019 május 31-ig) a Támogatási szerződés módosítása esetén a Támogató által jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzést ért az Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda- és elutazás nem számít bele.
Maximális mérnöknap: 15
Teljesítési részhatáridők:
• A tervező az elkészített terveket a szerződés hatálybalépésétől számítva 90 napon belül köteles Megrendelő részére átadni.
• Megrendelő előteljesítést elfogad.
• A tervező a tervek átadását követően a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és a kivitelezés során köteles Megrendelő rendelkezésére állni.
A további határidőket és részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. szerinti tervező (É) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 20
2 M.1.2. szerinti tervező (G) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
3 M.1.3. szerinti tervező (V) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2019 május 31-ig, a Támogatási szerződés módosítása esetén a Támogató által jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
1. Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21. (Főigazgatóság, D. épület),2018.02.13. nap 13:00 óra

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet” fejlesztéséhez kapcsolódó, g
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése, valamint kapcsolódó szolgáltatások elvégzése:
- részletes tervezői program kidolgozása az ajánlatkérő és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok elvégzése
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése
- orvostechnológiai terv elkészítése
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése,
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés
A terveket az érvényes műszaki előírások, szabványok, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatai alapján és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, (különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet) előírásai szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges szakhatósági engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kivitelezési dokumentáció elkészítése.
A kivitelezési dokumentáció terv díja foglalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
A Tervezőnek a kivitelezési dokumentációt az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
A kivitelezési dokumentáció elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda- és elutazás nem számít bele.
Maximális mérnöknap:35
Teljesítési részhatáridők:
• A tervező az elkészített terveket a szerződés hatálybalépésétől számítva 60 napon belül köteles Megrendelő részére átadni.
• Megrendelő előteljesítést elfogad.
• A tervező a tervek átadását követően a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és a kivitelezés során köteles Megrendelő rendelkezésére állni.
A további határidőket és részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. szerinti tervező (É) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 20
2 M.1.2. szerinti tervező (G) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
3 M.1.3. szerinti tervező (V) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2020. április 30-ig, a Támogatási szerződés módosítása esetén a Támogató által jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1. Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21. (Igazgatási épület, gazdasági igazgatói iroda), 2018. 02.13.14:00 óra

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturá
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata:
- részletes tervezői program kidolgozása az ajánlatkérő és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- orvostechnológia terv elkészítése
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése,
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés
A terveket az érvényes műszaki előírások, szabványok, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatai alapján és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges szakhatósági engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A kivitelezési dokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kivitelezési dokumentáció elkészítése.
A kivitelezési dokumentáció díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentáció készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés az alábbi tartalommal:
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
A Tervezőnek a kivitelezési dokumentációt az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
A kivitelezési dokumentáció elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda- és elutazás nem számít bele.
Maximális mérnöknap: 20
Teljesítési részhatáridők:
• A tervező az elkészített terveket a szerződés hatálybalépésétől számítva 60 napon belül köteles Megrendelő részére átadni.
• Megrendelő előteljesítést elfogad.
• A tervező a tervek átadását követően a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és a kivitelezés során köteles Megrendelő rendelkezésére állni.
A további határidőket és részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. szerinti tervező (É) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig)  20
2 M.1.2. szerinti tervező (G) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
3 M.1.3. szerinti tervező (V) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2020. április 30-ig, a Támogatási szerződés módosítása esetén a Támogató által jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1. Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint
Tervezés ajánlati ár(nettó Ft)Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár(nettó Ft/mérnöknap)Súlyszám: 10
2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. FMSZGYEOK(Seregélyesi úti főporta melletti Igazgatósági épület, földszint előtér)2018.02.14.13:00 óra

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás nem építési engedélyköteles beruházáshoz az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosítószámú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturá
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Csolnoky Ferenc Kórház - Rendelőintézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése, valamint kapcsolódó szolgáltatások elvégzése:
- részletes tervezői program kidolgozása az ajánlatkérő és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- orvostechnológia terv elkészítése
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), valamint árazott és árazatlan költségvetés elkészítése,
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása;
- tervezői művezetés
A terveket, az érvényes műszaki előírások, szabványok, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatai alapján és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges szakhatósági engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A kivitelezési dokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kivitelezési dokumentáció elkészítése.
A kivitelezési dokumentáció díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentáció készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
A Tervezőnek a kivitelezési dokumentációt az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
A kivitelezési dokumentáció elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
• Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda- és elutazás nem számít bele.
Maximális mérnöknap: 25
Teljesítési részhatáridők:
• A tervező az elkészített terveket a szerződés hatálybalépésétől számítva 60 napon belül köteles Megrendelő részére átadni.
• Megrendelő előteljesítést elfogad.
• A tervező a tervek átadását követően a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban és a kivitelezés során köteles Megrendelő rendelkezésére állni.
A további határidőket és részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. szerinti tervező (É) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 20
2 M.1.2. szerinti tervező (G) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
3 M.1.3. szerinti tervező (V) alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakirányú szakmai tapasztalata. (0- 36 hónapig) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2020. április 30-ig, a Támogatási szerződés módosítása esetén a Támogató által jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
1. Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 8200 Veszprém, Komakút tér 1. Csolnoky Ferenc Kórház - Rendelőintézet, (Főbejárat, Porta)2018.02.14.10:00 óra

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet AT,AV, és nem vehet részt KAPAszerv olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek-ben meghat. kizáró okok hatálya alatt áll.A Kbt.67.§(1)bek.alapján a gazd.szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD)foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani. Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a Kbt.67.§(3)-(4) bek,és a321/2015.(X.30.)Korm.rend-1-8.,10.,12-16. §-aiban foglaltakra.A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(2)bek.alapján,ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szerv. vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtani. A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 3.§(3)bek.alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
SZT1:A Kbt.65.§(1)bek.c)pontja alapján:Alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló266/2013.Korm.rend.6.§(3)bekezdése szerinti, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek).
A Kbt.65.§(10) bek.alapján AK előírja, hogy az SZT1. pontban meghatározottakat kizárólag AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezze el.
Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a(9)bek. szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti AV.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján előírt Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők mindegyike meg kell, hogy feleljen.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani(Kr.13.§)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
- a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
- szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is.
Amennyiben a szakemberek (ahol releváns) rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokkal, abban az esetben a bemutatott szakemberek az önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az elérési út megjelenítése nem szükséges.
Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről (amennyiben a szakember a nyilvántartásban nem szerepel).
Igazolási mód: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel minden rész tekintetében külön-külön, azzal, hogy 1 szakember egy részen belül csak 1 pozícióra vonható be, továbbá egy szakember több részben is bevonható:
M.1.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel
M.1.2. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel
M.1.3. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel
M.1.4. legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel, vagy szakértővel, aki szakmérnöki képesítéssel és legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:Késedelmi kötbér:a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó terv.díj 2%/naptári nap.Max.a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó terv.díj 20%a.Hibás teljesítési kötbér:a hibás teljesítéssel érintett teljesítési részre vonatkozó nettó terv.díj10%a.Meghiúsulási kötbér(Ptk.6:186.§)mértéke szerz.szerinti teljes nettó terv.díj20%a.NyertesAT a teljesítés során az1,3,4,5rész tekintetében1db részszámlát és1db végszámlát, a 2.rész tekintetében2db részszámlát és1db végszámlát jogosult benyújtaniKD-ban foglaltak szerint.Terv-i művezetés esetében telj.igazolás kiállítása és számla benyújtása az1,3,4,5.rész tekintetében havonta,a2.rész tekintetében2havonta utólag.Telj.bizt:nettó terv.díj5%a.Rend.áll.bizt.:nettó terv.díj5%a. A bizt.ok hat.időben történő rend.bocsátásáról AT-knek ajánlatukban nyilatkozniuk kell.A szerz.megerősítésére vonatkozó és a részletes fiz.felt.ket a szerz.terv.tart.A finanszírozás forma:utófiniszírozás.Tám:mértéke:100,000000%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Zrt. (BBT Irodaház) 1026 Budapest, Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni Kbt.66.§(5) szerint.2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát Kbt.66.§(2)és(4)re(ajánlati nyilatkozat).Kbt.47.§(2)alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt.66.§(2)szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.3.AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)bek.a)-b) pont szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését(nemleges tartalommal is szükséges benyújtani);4.AK AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg(M/1.).5.AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.6.AK felhívja AT- figyelmét a Kbt.73.§(4)-(5)bek.ben foglaltakra.A Kbt.73.§(5)bek.alapján AK a közbesz.dok-ban táj-ként közli azoknak a szerv.-nek a nevét,amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4)bek.szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.7.Értékelés:Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára minden részszempont esetében:0-10 pont. A módszer(ek)meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:1.részszempont(1.és2.alszempont) esetében AK a fordított arányosítás módszerét,2-4.részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.8.AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.9.AT köteles,legkésőbb a szerz.köt.időpontjára,a jelen közbesz. tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó (tervezői feladatok ellátása) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra 1,2,3,4,5 részek tekintetében:40Millió Ft/év és15Millió Ft/káresemény.AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással legkésőbb a szerz.köt. időpontjára rendelkezni fog.10.FAKSZ:Szabó József (lajstromszáma:00480).11.Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK(Megbízó)számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143.§(2)-(3)bekezdés szerinti ügyletekről AT-t(Megbízót)haladéktalanul értesíti.12.Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§(5)-(6)-ra.13.Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.14.A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.15.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).16.Kbt.54.§értelmében, az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.17.Amennyiben AT-k több részre kívánják benyújtani ajánlatukat, abban az esetben az EEKD-t szíveskedjenek részenként benyújtani.18.Az ÁEEK a Kbt. 29. § (3) bek alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy a tárgyi közbesz.eljárás 1.részét a Kbt.29.§(1)bek szerinti meghatalmazott AK-ként folytatja le az alább megnevezett konzorciumi partnere nevében eljárva.Az ÁEEK a közbeszerzés1.része vonatkozásában nem szerződő AK.A tárgyi közbeszerzés szerződést kötő ajánlatkérője kizárólag az alábbi intézmény:1.rész:Debreceni Egyetem.4032Debrecen,Egyetem tér 1.19.AK a Kbt.53.§(6)bek. alapján valamennyi rész tekintetében feltételes közbesz. eljárást indít, tekintettel arra a körülményre, hogy a fedezet részben áll AK rendelkezésére.AK a TSZ módosítására irányuló kérelmet terjesztett a Támogató Szervezet felé. Amennyiben a Támogató Szervezet a TSZ módosítására irányuló kérelmet elutasítja, illetve a hozzájárul a módosításhoz, azonban a megemelt fedezet összege így sem éri el a legalacsonabb ajánlatot benyújtó AT megajánlását, abban az esetben AK mentesül a szerz. megkötésének kötelezettsége alól a Kbt.131.§(9)bek.értelmében.20. AK az AF II.2.6.) pontjában meghat.2 hónap alatt 60 naptári napot ért.21.Jótállás: valamennyi rész tekintetében: szakhatósági eljárások lezárásától 36hónap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák