Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/136
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.15.
Iktatószám: 14505/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Teljesítés helye: 1237 Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 19. (hrsz.: 183207/3) - tervellenőrzéssel érintett helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735863243
Postai cím: Grassalkovich Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bese Ferenc
Telefon: +36 12892100
E-mail: info@ph.soroksar.hu
Fax: +36 12860988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.soroksar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000943592022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000943592022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőrzés
Hivatkozási szám: EKR000943592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőrzés
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetősége nem biztosított, mert a feladatok műszakilag/szakmailag egy egységes egészt képeznek, továbbá a gazdasági észszerűség kizárja több tervellenőr egyidejű teljesítését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőrzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71312000-8
További tárgyak: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1237 Budapest XXIII. kerület, Fatimai u. 19. (hrsz.: 183207/3) - tervellenőrzéssel érintett helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új bölcsőde épülettel kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátása Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére.
Ellátandó feladat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapest, XXIII. kerület Fatimai u. 19. 183207/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú – jelenleg üres, beépítetlen telken új bölcsőde kialakítását tervezi megvalósítani, melyhez építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció kidolgozása, valamint a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok beszerzése szükséges mérnöki tevékenység igénybevételével, tervezési szerződés keretében. Erre a feladatra a tervezési szerződés - 7 hónapos teljesítési határidővel - az Ajánlatkérő és a Tervező között 2022. június hónap 21. napján aláírásra került. A tervezési szerződésben foglalt teljesítési határidő ezek alapján 2023. január 21. napja.
A fent részletezett tervezési folyamathoz szükséges a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervellenőri feladatok ellátása (tervellenőr igénybevétele), akinek feladata az építés minősége, a szakszerű kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és az egyéb jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából – jogszabályban előírt esetekben és módon – az engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész) tartalmának műszaki tartalmának szakszerűségének, illetve a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése (1997. évi LXXVIII. tv. 33. §, 31. §). A tervellenőr szakmai tanácsadással folyamatosan az Ajánlatkérő rendelkezésére kell álljon (pl. az Ajánlatkérő által kijelölt 6 db alkalommal az egyébként kétheti rendszerességgel tartandó tervezői kooperáción való részvétellel).
Ajánlatkérő a Tervező által leszállított építési engedélyezési tervdokumentáció ellenőrzésére 14 naptári napos, a Tervező által leszállított kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzésére szintén 14 naptári napos határidőt tűz.
A tervellenőri tevékenység az alábbi szakterületekre terjed ki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. vonatkozásában:
- Építészeti tervezési terület : É
- Építmények gépészeti tervezési szakterület: G
- Építményvillamossági tervezési szakterület: V
- Táj- és kertépítészeti tervezési terület: K
- Tartószerkezeti tervezési szakterület: T
A független tervellenőri tevékenységet a Magyar Mérnök Kamara Tervellenőri Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően kell ellátni minden tervezési szakaszra vonatkozóan. A szabályzat a következő elérési úton tekinthető meg:
https://www.mmk.hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok/mmk-tervellenorzesi-szabalyzat.pdf
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésére, mely szerint: „…Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti - erre irányuló megbízás alapján - az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés).”
Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli a tervezési feladattal (azaz a szerződött tervező feladatával) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
A tervezési feladat az Ajánlatkérő által biztosított, 3076 m2 alapterületű telekre a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú –gyermekek napközbeni szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény tervezése.
Tervezési és tervezői közreműködői feladatok:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése és az engedélyezési eljárás során közreműködés;
- Kiviteli tervdokumentáció készítése; a kiviteli terveken felül, minden egyéb olyan terv elkészítése, amely a bölcsőde funkciójának ellátásához szükséges és amely elengedhetetlen a jelenlegi nem hasznosított területen építendő épülethez és szolgáltatásához;
- A beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, tételes árazatlan- és árazott költségvetési kiírás elkészítése mennyiségi kimutatással;
- Szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő képviselete.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás és a kivitelezés során tervezői közreműködés.
Főbb tervezési feladatok felsorolása, elkészítendő tervek /tájékoztató jelleggel/:
- Geodézia felmérés
- Geotechnikai, talajmechanikai szakvélemény elkészítése
- Bölcsőde épület engedélyezési és kiviteli terve, kerítés terve
- Építészet
- Tartószerkezet
- Épületgépészet
- gépészeti rendszerek
- fűtés-hűtési rendszerek
- megújuló energetikai fejlesztések
- szellőztetés, légkezelés
- csapadékvíz kérdése
- Erősáramú rendszerek, elektromos-energia ellátás
- napelemes rendszer kialakításának lehetősége
- Gyengeáramú rendszerek
- elemek, automatikák, beléptető rendszerek ezek rendszertervű kiszolgálása
- Tűzvédelem
- Villámvédelem
- Zajvédelem
- BET (Biztonsági és Egészségvédelmi Terv)
- Teljes körű komplex akadálymentesítés
- Külső közművek, bekötővezetékek kérdése
- Ingatlan gépkocsi behajtójának terve
- Ingatlanon belüli út- és térburkolat, játszókert kiviteli terve
- Kertépítészet kiviteli terve a szükséges egyéb (locsolás, kertvilágítás stb.) szakágakat is tartalmazva (játszóeszközök telepítési tervei)
- Ingatlanon belüli közművek kiviteli terve
- Ingatlan gépkocsi behajtó kiviteli terve, a szükséges forgalomtechnikai tervvel
- Ingatlan közműbekötések kiviteli terve
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó tételes költségvetés kiírás
- Minden szakág kiviteli tervéhez kapcsolódó árazott költségvetés
- Minden szakág építési engedélyes tervéhez kapcsolódó tervezői költségbecslés
- Bútorozási terv
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklet szerinti eszközök, berendezések, felszerelések -eszközlista
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.13) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1.1. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó)  10
2 3. Az M/1.2. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
3 4. Az M/1.3. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
4 5. Az M/1.4. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
5 6. Az M/1.5. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Tervellenőrzési díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 14
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-1.1.2-21-2022-00042
II.2.13) További információ
II.2.4) pont folytatása:
- A tervezési feladathoz tartozik a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerinti kivitelezési tervdokumentációk elkészítése mellett a szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása, a szükséges szolgáltatói engedélyezési eljárásokban az esetleges közműfejlesztési igények benyújtása, valamint szolgáltatói engedélyek kiadásához szükséges dokumentáció(k) összeállítása, az engedélyek benyújtása és az engedélyezési eljárás(ok)ban Ajánlatkérő képviselete. Tervező egyeztet a szakhatóságokkal, az érdekelt közműszolgáltatókkal, beszerzi a jogszabályokban meghatározott szakági munkarészekre a szükséges tervjóváhagyásokat, ill. a szükséges nyilatkozatokat.
A részletes tervdokumentációk kidolgozásába kötelezően bevonandó szervezetek a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Lechner Nonprofit Kft., szakmai-véleményezési jogkörrel. Az elkészített tervdokumentációk elfogadása csak a bölcsődefejlesztést segítő szervezeteknek a benyújtott dokumentumok megfelelőségéről szóló igazolását követően lehetséges.
Az elkészült tervek képezik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzései eljárás műszaki leírását. Ezért a kivitelezési dokumentációnak meg kell felelnie valamennyi a közbeszerzési törvény, és végrehajtási rendeletei által meghatározott előírásnak is.
A tervező által készítendő tételes árazott költségvetés(ek) szolgálnak az építési beruházás becsült értékének meghatározására, ezért annak alkalmasnak kell lennie ezen cél betöltésére.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervellenőri feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatási célból a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátja a Tervező tervezési feladatára vonatkozó műszaki tartalmat.
- A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint értelmezendő:
Nyertes ajánlattevő a tervellenőrzési feladatot a tervek Tervező általi leszállítását követő 14 naptári napon belül (teljesítési határidő) köteles elvégezni a következők szerint:
a) Nyertes ajánlattevő köteles az építési engedélyezési tervdokumentációt annak Ajánlatkérő részére történő leszállítását követő 14 naptári napon belül ellenőrizni és az ellenőrzésről szóló dokumentációt (jegyzőkönyvet vagy tervellenőri nyilatkozatot) Ajánlatkérőnek átadni;
b) Nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezési tervdokumentációt annak Ajánlatkérő részére történő leszállítását követő 14 naptári napon belül ellenőrizni és az ellenőrzésről szóló dokumentációt (jegyzőkönyvet vagy tervellenőri nyilatkozatot) Ajánlatkérőnek átadni.
A Tervező részére a tervek leszállítására megállapított határidő: 2023. január 21. napja (e határidőig a kivitelezési tervdokumentáció leszállításának is meg kell történnie). Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy e határidő a Tervező esetleges előteljesítése, vagy késedelmes teljesítése esetén változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
SZ/1. Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara/ Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A Kbt. 69. § (11) bek szerinti olyan nyilvántartásban való szereplés esetében, melyből Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara/ Magyar Építész Kamara) névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara/ Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. Ajánlattevőnek a Korm.r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az M/1. pont szerinti minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, rendelkezésre állási nyilatkozatuk benyújtásával kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzése az M/1.1. – M/1.2. – M/1.3. – M/1.4. és M/1.5. pontok esetében:
— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a nyilvántartásba/névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem – kizárólag a rendelkezésre állási nyilatkozat – szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),
— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot és címet igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),
— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.
Ajánlatkérő elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot és címet igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M/1.1. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „É” jelölésű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy érvényes „É” jelölésű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
M/1.2. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „G” jelölésű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy érvényes „G” jelölésű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
M/1.3. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „V” jelölésű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy érvényes „V” jelölésű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
M/1.4. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „K” jelölésű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy érvényes „K” jelölésű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
M/1.5. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „T” jelölésű jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy érvényes „T” jelölésű vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Ugyanazon szakember mind az öt alkalmassági követelménynek is megfelelhet, tehát az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez elegendő lehet egyetlen szakember bemutatása.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Késedelmi kötbér:
Alapja: az „1. Tervellenőrzési díj (nettó Ft)” értékelési részszempontra tett megajánlás
Mértéke: 1 % minden késedelmes naptári nap után, maximum 20%.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: az „1. Tervellenőrzési díj (nettó Ft)” értékelési részszempontra tett megajánlás
Mértéke: 20 %
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a Bölcsődei nevelés fejlesztése keretében meghirdetett, „Új bölcsőde építése Soroksáron” című, RRF-1.1.2-21-2022-00042 kódszámú pályázati forrásból (és adott esetben Ajánlatkérő saját forrásából) történik. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme a forint.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bekezdéseiben foglaltakra, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő 2 db számla (1 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtását teszi lehetővé a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Irányadó a Kbt. 27/A. §.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kifizetés vonatkozásában irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok többek között: - 2015. évi CXLIII. törvény; - 2013. évi V. törvény; - 2011. évi CXCV. törvény; - 2007. évi CXXVII. törvény.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ában meghatározottak szerint. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. (424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az „Ár” szempont esetében fordított arányosítás, a Minőségi részszempontok esetében egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő az EKR karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
2) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók. A nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton kizárólag az EKR-ben lehetséges a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen.
3) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
4) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. és a 424/2017. Korm. rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák.
5) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
6) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk megadását.
7) Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8) Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
9) Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az alábbiak szerinti mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő: 2 millió Ft/káresemény és 12 millió Ft/év.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza.
11) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján az 1. részszempont (Ár szempont) esetében a fordított arányosítás, míg a 2 – 6. részszempontok (Minőségi részszempontok) esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő valamennyi résszempont esetében a pontszámokat 0-10 között osztja ki.
12) A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az értékelésre bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/1.1. pont – „É” jogosultsággal és e jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel
M/1.2. pont – „G” jogosultsággal és e jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel
M/1.3. pont – „V” jogosultsággal és e jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel
M/1.4. pont – „K” jogosultsággal és e jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel
M/1.5. pont – „T” jogosultsággal és e jogosultsággal megegyező szakterületen vezető tervezői címmel.
13) A szerződés megkötésének feltétele továbbá, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a 266/2013. Korm. rend. „É”, „G”, „V”, „K” és „T” jelölésű szakterületen (azaz valamennyi felsorolt szakterületen külön-külön) vezető tervezői címmel rendelkező szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésébe való bevonása kötelező, figyelemmel a 266/2013. Korm. rend. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra. Akár egyetlen szakember is teljesítheti e feltételt abban az esetben, ha valamennyi felsorolt szakterületen rendelkezik vezető tervezői címmel.
14) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
17) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
18) Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részletes tervdokumentációk kidolgozásába kötelezően bevonandó szervezetek a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Lechner Nonprofit Kft. (a továbbiakban együtt: bölcsődefejlesztést segítő szervezetek). A bölcsődefejlesztést segítő szervezeteknek a projekt tervezésében történő bevonása szakmai-véleményezési szempontból kötelező, az elkészített tervdokumentációk elfogadása csak a bölcsődefejlesztést segítő szervezeteknek a benyújtott dokumentumok megfelelőségéről szóló igazolását követően lehetséges.
20) Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak minősíti az ajánlattevőnek a 2-6. értékelési részszempontokra tett megajánlásának alátámasztásául benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozatát (részleteket lásd a Közbeszerzési Dokumentációban).
21) FAKSZ: dr. Varga Endre (lajstromszám: 00068) és dr. Marincsák László (lajstromszám: 01280).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges