Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/168
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.31.
Iktatószám:15049/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állatorvostudományi Egyetem
Teljesítés helye:1078 Budapest, István utca 2.; 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84131474
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Milasovszkyné Gálszécsy
Telefon: +36 309526140
E-mail: kozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 4784105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000535652018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000535652018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Hivatkozási szám: EKR000535652018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tervezési szerződés az Állatorvostudományi Egyetem Kampuszának tervezési (engedélyes és kiviteli) munkáinak ellátására.”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
További tárgyak:71222000-0
71240000-2
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71320000-7
71356000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1078 Budapest, István utca 2.; 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési munkák a Budapest, VII. kerület, István utca 2. 33298 hrsz. alatti területén tervezett új építésű középmagas épület, felújításra kerülő meglévő-megmaradó (B, C, H, I, J, K, L, M, N épületek), illetve elbontásra kerülő (G, F épületek, B épületek utólagos toldalékai) épületek és környezetének, valamint a Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz. alatti épületek (Főépület, melléképületek) felújítási munkáinak és környezetének teljes körű tervezésére vonatkoznak.
A tervezési terület műemléki védettségű.
Az Állatorvostudományi Egyetem átalakításának a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Tervező feladata a megvalósításhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, a szükséges tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a tervezési programban foglalt részletek szerint.
- Tervező megvizsgálja a tervezési területre vonatkozó szabályozásokat, jogszabályi előírásokat és védettségeket;
- előkészítő műszaki vizsgálatok,
- épületek műszaki állapotának és építészeti-szerkezeti felmérése, feltárások, felmérési tervek készítése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok)
- meglévő épületek vizsgálata műszaki, használhatósági szempontok szerint;
- egyeztetés Megrendelővel, igények részleteinek véglegesítése műszaki, használhatósági szempontok alapján;
- régészeti, műemlékvédelmi, örökségvédelmi, szakhatósági, főépítészi, építéshatósági, önkormányzati, egyéb hatósági, közműszolgáltatói, telken belüli és kívüli útépítési, ÁNTSZ stb. egyeztetések, minden szükséges terv, dokumentáció elkészítése, engedélyek, jóváhagyások megszerzése;
- tervezőnek meg kell vizsgálni a területen rendelkezésre álló, vagy rendelkezésre nem álló, de fejlesztéssel elérhető energiaszolgáltatásokat (különös tekintettel a távhőszolgáltatásra);
- minimum 3db vázlatterv készítése megrendelői jóváhagyáshoz;
- a Megrendelő által kiválasztott vázlattervet megrendelő igényeit figyelembe véve Megrendelő jóváhagyásáig kell tervezőnek módosítani;
- adatszolgáltatás és együttműködés az Előzetes Környezeti Hatástanulmányt készítő tervezőkkel;
- folyamatos egyeztetés, együttműködés a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosításában részt vevő szereplőkkel; részükre tervezői adatszolgáltatás biztosítása
- egyeztetés, együttműködés Állami Főépítésszel és/vagy kerületi Főépítésszel;
- a jogszabályokban foglalt kötelező eljárásokat le kell folytatni;
- tervtanácsi (kerületi és központi), építési- és bontási engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés, beleértve minden további szükséges tudományos/mérnöki dokumentációt, amelyet Megrendelő nem adott át és a feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges;
- az összes szükséges technológia terv (pld. labortechnológia, sporttechnológia, oktatástechnológia, biztonságtechnika, konyhatechnológia, stb.) elkészítése;
- bejelentési-kötelezettséghez kötött tevékenységekhez szükséges tervek;
- Tervező feladata a területen lévő fák vizsgálata, az indokoltan kivágásra kerülő fák engedélyezési dokumentációjának, fakivágási engedélyének megszerzése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), különös tekintettel a részlettervekre;
- megújuló energiák hatékonysági vizsgálata és tervei, a meglévő napelemes és légkezelő rendszerek figyelembe vételével, hasznosításával;
- adatszolgáltatás Megrendelőnek a gépészeti és elektromos rendszerek várható fogyasztási mennyiségeiről;
- minden egyéb tervdokumentáció és egyeztetés, engedély beszerzése és ahhoz szükséges dokumentáció, ami a teljes körű tervezési munka ellátásához szükséges;
- minden kivitelezési tervdokumentációt olyan tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen közbeszerzési eljárások lefolytatására;
karakter korlát miatt folytatás VI.3) -ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Alkalmasságot igazoló szakemberek alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata 50
2 2.1 Az M.2. a) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  13
3 2.2 Az M.2. b) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;   9
4 2.3 Az M.2. c) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  9
5 2.4 Az M.2. d) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  9
6 2.5 Az M.2. e) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  5
7 2.6 Az M.2. f) pontban bemutatott szakember előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalata. Legkedvezőbb érték: 36 hónap Legkedvezőtlenebb érték: 0 hónap;  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére tekintettel későbbi időpont is lehet. A befejezési időpont a kapcsolódó kivitelezés lezárásának függvényében változhat. Részletezve a dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT
Nem vehet részt az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok fennáll.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés kizáró okainak hatálya alá és megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, az erre vonatkozó nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okok fenn nem állásának megfelelő részletes igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésén alapuló felhívását követően kéri benyújtani.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ára is, mely nyilatkozat az EKR-ben, űrlapon teljesítendő.
Kar.korlát miatt folyt.VI.4.3) pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a) pontja alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (5) bekezdésére!
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! A teljesítés befejezési időpontjának a vizsgált időintervallumba kell esnie!
M.2/ A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének (a; b; c stb.) megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat (év, hónap, nap bontásban – tört hónapok megadása esetén a befejezett hónapokat veszi figyelembe Ajánlatkérő) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlat részeként be kell nyújtania Ajánlattevőknek, hogy az értékelési szempontokra tett megajánlás ellenőrizhető legyen.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott adott alkalmassági ponthoz tartozó tervezői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők az M.1. valamint az M.2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
M1 és M2 vonatkozásában is:
Irányadó a Kbt. 65. § (6), (9) és (11) bek. rendelkezései is.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) K.r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Folyt a következő részben
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:"Folytatása: Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) K.r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
-Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1 Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített - de legfeljebb 9 éven belül megkezdett – referenciával, amely
a) legalább nettó 8.500 nm alapterületű épület generáltervezésre vonatkozott
b) generáltervezőként műemléki épület átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozott
c) generáltervezőként 100 férőhelyes szállás funkciójú épület engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozott.
A c) pont szerinti engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése az a) és b) pont vonatkozásában nem irányadó.
A referencia három szerződésből is teljesíthető.
M.2 Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2 a) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „É” (vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel. Ajánlatkérő ezen feltétel esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését.
M.2. b) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „T” (vagy hatályos átsorolás előtti) tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel.
M.2. c) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „G” (vagy hatályos átsorolás előtti) gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel.
M.2. d) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „V” (vagy hatályos átsorolás előtti) építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel.
M.2. e) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki szakértő történeti kertek szakterületen nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel.
M.2. f) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel 47/2011 (XII.15.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakértő nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Karakter korlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér mértéke: késedelem minden naptári napja után nettó tervezői díj 1%-a, max 20%, alapja az érintett munkarész tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 30%-a
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 2%-a
Nyertes ajánlattevő 10 db részszámla és 1 db végszámla (tervezői művezetés végeztével) benyújtására jogosult. Részszámla egyes tervezői fázisokhoz kapcsolódik dokumentációban részletezettek alapján, végszámla teljes vállalk. díj10%-a tervezői művezetés végeztével nyújtható be.
Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. irányadók.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bek.
Szerz. biztosító mellékkötelezettségek, részletes fizetési feltételeket dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő 10% előleget biztosít, biztosíték adása mellett, összhangban a Kbt. 135. § (8) bekezdésével.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000535652018)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
II.2.4) folytatása karakterkorlát végett:
-tervezői művezetés, melybe Megrendelő beleérti a kivitelezés közben felmerülő, szükséges fedvénytervek, részletrajzok és minden olyan terv elkészítését, amit az elkészült és leadott kivitelezési tervdokumentáció nem tartalmazott, előre nem látható okokból nem tartalmazhatott, de a kivitelezési munkákhoz szükséges, a tervezett létesítmény kivitelezési munkáinak teljes időtartama alatt;
A megvalósítás során 372 fős szálláshely kerül kialakításra.
Bontandó épületek, épületrészek területe: nettó 4.440 nm
Felújításra kerülő épületek, épületrészek területe: nettó 13.176 nm
Új építésű épület becsült területe: nettó 21.000 nm
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
1) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezd a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot
- a Kbt. 66. § (2) bekezd foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat.
- a Kbt. 66. § (5) bekezd alapján a felolvasólapot
5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezd szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6) Az M.1/ - M.2/ pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8) Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (90.000.000 Ft/kár és 180.000.000 Ft/év összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
9) Értékelés; Az 1. részszempont esetében Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) szerinti fordított arányosítás. A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napi útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1. pontja szerinti arányosítás; pontok: 0-100 pont. Amennyiben ajánlattevő a 2. részszempont alszempontjai vonatkozásában nem mutat be további szakmai tapasztalatot, úgy ebben az esetben az adott értékelési alrészszempont vonatkozásában 0 pontot kap.10) Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció szerint.
11) Részajánlattétel kizárásának indokolása:
A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakcég szakemberei készítik el a teljes kivitelezést érintő vázlat-, engedélyezési- és kiviteli tervet valamint segítik Ajánlatkérőt a projekt megvalósításában olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a komplex feladat ellátását és a projekt megvalósítását nehezíti adott esetben meg is hiúsíthatja. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
Folyt.VI.4.3)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakter korlát miatt a VI.3) folytatása:
12) Ajánlati biztosíték: 10M Ft. AK 10032000-00336138-00000000 számú bankszámlára átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. KR. 10-13. §-ai tartalmazzák.
14) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
15) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.16) AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló AT vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
17) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18) FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (00875)
Karakter korlát miatt a III.2.1) folytatása:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 K.r. szerinti képzettség
191/2009. K.r. szerinti képzettség; 47/2011. BM rendelet; 439/2013. (XI. 20.) Kr
Szerződéskötés feltétele, hogy az M.2 pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:
a) érvényes É jogosultsággal
b) érvényes T jogosultsággal
c) érvényes G jogosultsággal
d) érvényes V jogosultsággal
e) 439/2013. Kr szerinti műemléki szakértő történeti kertek szakterületen érvényes jogosultsággal
f) 47/2011 BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakértő
Szerződéskötési feltétel:
g) rendelkezzen érvényes K jogosultsággal
h) rendelkezzen érvényes SZÉS6 szakértői jogosultsággal
További feltétel, hogy ha a 2. értékelési szempontban megjelölt szakemberek és az alkalmasság körében megjelölt szakemberek között eltérés van, úgy a 2. értékelési szempontban megjelölt szakembereknek rendelkeznie kell az adott jogosultsággal.
AT - adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - az ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely - az alkalmasság körében megjelölt - pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben szerepelni fog valamint, hogy a 2. értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek is rendelkezésre állnak majd.
A névjegyzékbe vétel valamint a 2. értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek bemutatásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
III.1.1) folytatása:
AK a 321/2015. Kr. 2. § (5) bek alapján az alkalm. követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 65. § (1) bekezd c) alapján előírt követelmény tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (3) bekezd alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kam.tagról szóló igazolást kell benyújtani AK Kbt. 69. § (4) bekezdésén alapuló felhívását követően.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára (öntisztázás).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák