Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/182
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.20.
Iktatószám:15408/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Teljesítés helye:9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyházi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44173195
Postai cím: Széchenyi Tér 8-9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárai-Szabó Tamás
Telefon: +36 96513030
E-mail: projekt@bencesgyor.hu
Fax: +36 96513041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bencesgyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426822018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426822018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyházi szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent Mór Perjelség tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000426822018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség épületcsoportjának komplex felújításának tervezési feladati. Engedélyezési terv, engedélyeztetési eljárás lefolytatása, kiviteli terv elkészítése, valamint tervezői művezetés biztosítása, valamint felmérési rajzok, építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítése értékleltárral.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent Mór Perjelség tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség műemlék épületcsoportjának komplex felújításának tervezési feladati. Engedélyezési terv, engedélyeztetési eljárás lefolytatása, kiviteli terv elkészítése, tervezői művezetés biztosítása, valamint felmérési rajzok, építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítése értékleltárral.
Tervezéssel érintett közhasználatú épületek: Rendház, Gimnázium, Kollégium, Lloyd-palota, Bencés templom.
Tervezési terület Gimnázium: 5200 m2, Rendház 800 m2, Templom: 35 m2, Lloyd-palota: 450 m2, Kollégium: 890 m2, mindösszesen 7375m2
Tervezési feladatok: nyílászáró cserék, gépészeti felújítások, kazánrendszer csere, elektromos hálózat korszerűsítése, födém és homlokzatszigetelés, napelemek telepítése, Grade-3 minősítésű behatolás jelző rendszer tervezése, valamint liturgikus terek átalakítása.
A tervdokumentációt Ajánlatkérő az abban szereplő építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás során is fel kívánja használni, így az elkészítendő tervdokumentációnak minden elemében, úgy tartalmilag, mint formailag meg kell felelni a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak, különösen, de nem kizárólag a Kormányrendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltaknak.
Szállítandó mennyiség: 4 pld. elektronikus tervdokumentáció, valamint 4 példány papír alapú tervdokumentáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott építész tervező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott épületgépész tervező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 15
3 Alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott épületvillamossági tervező szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) ib) alpontja és 10.§ g) pont gb) alpontja). A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:
● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap)
● a szerződést kötő másik fél megnevezése,
● a szolgáltatás tárgya,
● az alkalmassági követelménynek való megfelelést alátámasztó mennyiségi adat,
● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint
igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza, nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll, valamint a releváns felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolati példánya.
Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról,
hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján.
Amennyiben a megajánlott szakember az ajánlattételkor az adott kamara nyilvántartásában - adott jogosultság tekintetében - szerepel, abban az esetben is szükséges önéletrajz benyújtása, azonban ebben az esetben a releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatása nem szükséges, hanem a kamarai nyilvántartási szám és az ellenőrzés lefolytatásához pontos url megadása szükséges vagy a kamarai határozat benyújtása, amelyből az élő jogosultság megállapítható.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (ESPD alfa pont).
Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
M.1/1) legalább 1 db, összesen legalább 1500 m² alapterületű közhasználatú építmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M.1/2) legalább 1 db, legalább Grade-3 minősítésű rendszerkomponensekből álló elektronikus behatolásjelző rendszer kiviteli tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M.1/3) legalább 1 db, műemlékvédelem alatt álló építmény liturgikus tere kiviteli tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, mely magában foglalta a liturgikus berendezési tárgyak áthelyezését és/vagy funkcionális átalakítását is.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek egy referencián belül is megfelelhet.
M.2) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben be tud mutatni legalább egy fő
M.2/1) a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 2. pont szerinti "É" jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezőt;
M.2/2) a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 28. pont szerinti "G" jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezőt;
M.2/3) a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 29. pont szerinti "V" jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezőt;
Egy tervező csak egy alkalmassági követelmény teljesítésére mutatható be. Ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölni, hogy a megnevezett szakembert melyik alkalmassági követelmény igazolására kívánja bemutatni.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap, közép, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A kifizetés átutalással, forintban történik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a szerződéstervezet szerint.
Ajánlattevő a felmérési, az engedélyezési és a kiviteli tervek leszállítása után, telesítés igazolás birtokában nyújthat be egy-egy részszámlát.
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5%-a valamennyi késedelemmel érintett nap után. Összesen legfeljebb 10%.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5%-a valamennyi hibás teljesítéssel érintett nap után. Összesen legfeljebb 10%.
Meghiúsulási kötbér a vállalkozási díj nettó ellenértékének a 20%-a.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Részletes teljesítési feltételek a szerződéstervezetben!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával.
A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf. formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
4. A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját árbevétel esetén az MNB által az érintett év utolsó napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a fentiek szerint megadott napon érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Ebben az esetben csatolandó az átszámításra vonatkozó, az Ajánlattevő által készített dokumentum is.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.
6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti egy hónapja alatt 30 napot ért Ajánlatkérő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk:
12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
14. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.
15. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – legalább 10 millió Ft/káresemény és 20 millió Ft/év mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
16. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu
17. Ajánlatkérő egy komplex tervezési feladatot kíván beszerezni, melynek részekre bontása objektív okokból nem lehetséges.
18. A leszállítandó tervfajták szállítási határideje a szerződéskötéstől számított hónapokban:
- Felmérési rajzok, építéstörténeti tudományos dokumentáció értékleltárral: 1
- Engedélyezési tervdokumentáció a szükséges mellékletekkel, eltérési engedélyekkel: 3
- Kivitelezési tervdokumentáció: 7
19. Ajánlattevő szerződéses mellékkötelezettségként köteles a tervdokumentáció alapján kiírásra kerülő építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás során az esetélegesen érkező tervekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás kéréseket haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül megválaszolni, az eljárás során rendelkezésre állni.
Köteles továbbá a kivitelezés során valamennyi szakágra vonatkozóan, mindösszesen 25 mérnöknap időtartamban rendelkezésre állni tervezői művezetést biztosítani.
20. 1-3. rész-szempont Tervező szakember többlet tapasztalata (0-120 hónap) - egyenes arányosítás, 4. rész-szempont: vállalkozási díj- fordított arányosítás. Az értékelés során adható pontszám: 0-10
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák