Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/171
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.05.
Iktatószám: 15581/2018
CPV Kód: 79416000-3
Ajánlatkérő: ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása (világháló-portál szolgáltatás, médiareklám)
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÚJ MÉDIA és TELETEXT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22277826
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vas Imre
Telefon: +36 17595282
E-mail: titkarsag@teletext.hu
Fax: +36 12400512
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.teletext.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása (világháló-portál szolgáltatás, médiareklám)
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés – „Ridikül” online portál tartalomszolgáltatás (2018.) tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000340702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Ridikül” online portál tartalomszolgáltatás (2018.) vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24750000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ridikül online portál tartalomszolgáltatás (2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: a „Ridikül” című online női internetes portál tartalmának szolgáltatása (2018.) (internetes portálra vonatkozó digitális tartalomszolgáltatás) az alábbi elvárások szerint. A nyertes ajánlattevő (AT) feladata a Ridikül című online, közszolgálati médiaszolgál-tatói felületen megjelenő televíziós műsorszámhoz kapcsolódó női webportál tartalmának szol-gáltatatása, a szerkesztőség működtetése, az elkészített anyagok feltöltése az ajánlatkérő (AK) által üzemeltetett online felületre.
A Ridikül a 30-40 éves korosztályt célzó, női online magazin, amely:
• pozitív életszemléletű,
• az életet,
• a családot,
• az emberi kapcsolatokat,
• az egészséget és a női szépséget (test és lélek szépségét) értékként kezelő felület.
Hangvétele könnyed, az olvasót „barátnőként” kezelő, nem kioktató, elfogadó, befogadó, előítélet mentes, a társadalmi kérdéseket és a kulturális sokszínűséget felelősen kezelő olyan honlap (site), amely megfelel a közszolgálati médiaszolgáltatói felületen megjelenő televíziós műsorszám által képviselt értékeknek és elvárásoknak (különösen, de nem kizárólagosan: a tartalmak nem ütközhetnek közerkölcsbe, nem diszkriminálhatnak senkit, neme, faji hovatar-tozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, csa-ládi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, élet-kora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, érdekképviselethez való tartozása miatt).
A site frissítése
A site a hét minden napján 8.00-22.00 óra között átlagosan óránként minimum 1 tartalommal, ebből naponta minimum 1 közszolgálati tartalommal frissül, amelyek elkészítése a nyertes AT feladata. Ezen tartalmakat kiegészítendő a nyertes AT feladata minimum havi 8 videós tarta-lom legyártása és elhelyezése az oldalon. Tartalomnak az 1500 karaktert meghaladó terjedelmű cikk, vagy a legalább 6 képből álló galéria, illetve a leaddel ellátott mozgókép (minimum 30 másodperc) számít az alábbi tematikában: család, gyereknevelés, szépség, egészség, lélektan, tanulás, karrier, otthon, pénzügyek, párkapcsolat, divat, táplálkozás, életmód, társadalmi sze-repvállalás.
A site látogatottsága
AK elvárása a Gemius mérőrendszer alapján a szerződéskötés napját követő 30 nap elteltével folyamatosan napi 50.000, havi 700.000 látogató azzal, hogy a site a közbeszerzési eljárás indí-tásakor megfelel ezeknek az elvárásoknak, azaz a nyertes AT feladata ezen látogatószám fenn-tartása. A napi látogatók legalább 30 százalékának a weboldal támogatására épített brandelt közösségi oldalak irányából kell a weboldalra érkezni azért, hogy biztosított legyen a tartalmak releváns célközönséghez való eljuttatásának lehetősége és a márka értékének növelése.
Látogató szám növeléssel/Facebook-tereléssel összefüggő elvárások
AK elvárása a site látogatószámának növelése érdekében:
• napi 20-30 tartalom optimalizált önálló kihelyezése képpel, posztszöveggel
• ügyeleti idő biztosítása: 8.00 - 22.00 folyamatos, a hét minden napján
• havi riport készítése (rajongószám, PTAT, terelt látogató, legeredményesebb 10 tarta-lom listázása)
• szponzoráció kezelése, a legolcsóbb összeg/új rajongó arány kikísérletezése a közösségi felületeken
• A Facebook és Instagram mindenkori algoritmusának megfelelően
o moderálás
o kommunikáció a rajongókkal
o folyamatos egyeztetés a szerkesztőkkel
• Twitter, lnstagram oldalon minimum napi 6 poszt oldalanként
Kiegészítés a II.1.5) és II.2.7) pontokhoz: a szerződéses időtartama a szerződéskötéstől számí-tott 5 hónap, de legkésőbb 2018.december 31. napjáig (de legkorábban 2018. augusztus 1-től 2018. december 31-ig és legkésőbb 2018. augusztus 15-től 2018. december 31-ig) tart (a köz-beszerzési eljárás lezárásának időpontjától függően).
A teljesítéssel összefüggő részletes követelményeket a KD-k tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A végzendő tevékenységgel összefüggő többletvállalások értékelése (szakmai ajánlat) (vállalások (igen válaszok) száma, db) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF a teljes szerződéses idő Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása: -
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kieg. a II.2.5) ponthoz: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10.
Az 1. részszempontot a fordított arányosítás, a 2. részszempontot olyan módon értékeli, hogy az „igen” válaszok száma alapján az ajánlatokat sorba rendezi és az elért helyezések pontszámokká történő átalakítása során az ajánlatkérő a relatív arányosítás módszerét alkalmazza. Tov. részletezés KBD-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ridikül online portál tartalomszolgáltatás (2018)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63662843
Postai cím: Berzenczey U. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: csomortamas@csomortamas.hu
Telefon: +36 302793932
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14932995243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hírszerkesztés, újságírás, képszerkesztés, fotózás, korrektúrázás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: H2Online Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67980457
Postai cím: Csemete Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299478209

Hivatalos név: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63662843
Postai cím: Berzenczey U. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14932995243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség.
Kiegészítés a V.2.5) ponthoz: Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Kovács Krisztina e.v. asz.: 67649107-1-36; Barok Eszter e.v. 67627482-1-30; Török Julianna Hajnalka e.v. 659772638-1-34; Micjaletzky Luca e.v. 67811780-1-43; Orcifalvi Anna e.v. 65781924-1-28; Kukta Dóra Zsuzsanna e.v. 68522610-1-41; lásd még: VI.1.10) Oláh Andrea e.v. 81300066-1-42; Media Event Kft. 14144495-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges