Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/161
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.08.23.
Iktatószám:15925/2021
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik. A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21. 2. em.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329815206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezése
Hivatkozási szám: EKR001017302021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezésére.
A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71320000-7
71321000-4
71334000-8
71340000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.
A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21. 2. em.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés az SZTE MGK épületeinek energiahatékonysági tervezésére.
Összesen nettó 12546 nm alapterületen, az alábbiak szerint:
Kollégium – 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 12.
I. jelű Kollégium: nettó 5377,45 nm
Oktatási épületegyüttes – 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15-17.
Épületegyüttes összesen: nettó 7.168,54 nm
II. jelű Tornacsarnok: nettó 497,26 nm
III. jelű Oktatási és igazgatási épület: nettó 1167,41 nm
IV. jelű Oktatási épület: nettó 1362,05 nm
V. jelű Oktatási épület: nettó 1478,72 nm
VIII. jelű Gregus Máté szakközépiskola: nettó 1299,58 nm
IX. jelű Oktatási épület: nettó 1363,52 nm
Tervezési feladat:
A tervezési feladat magában foglalja a programtisztázó vázlatterv, majd annak megrendelői elfogadása után a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását megrendelő részére árazott és árazatlan költségvetéssel együtt.
Programtisztázó vázlatterv tartalma:
- kiinduló energetikai tanúsítvány
- építészeti koncepcióterv
- homlokzati vázlatterv (adott esetben)
- előzetes konzultáció hatóságokkal (adott esetben)
- gépészeti és villamos koncepció, vázlatos műleírás
- lehetőség szerint nem építési engedélyhez kötött tervek készítése a feladat
- a vázlattervnek egyértelműen tisztáznia kell, hogy szükséges-e bármilyen hatósági engedély a megvalósításhoz
Kiviteli terv tartalma:
- hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és részletezettséggel
- az összes szakágra vonatkozó kiviteli terv készítése
- közműfejlesztési terv készítése (adott esetben)
- árazott és árazatlan költségvetés készítése
- a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítás elkészítése
Közbeszerzés mennyisége:
Programtisztázó vázlatterv: 1 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Kiviteli terv: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón
OPCIÓ 1 lehívása esetén adott esetben:
Településképi bejelentési tervdokumentáció vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció az esetleges homlokzati változásokra vonatkozóan: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
OPCIÓ 2 lehívása esetén adott esetben:
Építési engedélyezési tervdokumentáció: 3 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) 10
2 c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) 20
3 d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap, előny a több) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a II.2.11) pont szerinti valamely lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció 1.
Településképi bejelentési vagy örökségvédelmi bejelentési tervdokumentáció elkészítése és a hivatali eljárás lefolytatása, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka nem építési engedélyhez kötött, de a homlokzat változásával jár védett épületen vagy területen. A felmerülő eljárási díjak befizetése.
Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 15 naptári nap
vagy
Opció 2.
Építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján településképi véleményezéssel együtt, hatósági eljárás lefolytatása megrendelő képviseletében, eljárási díj befizetése, amennyiben a programtisztázó vázlatterv alapján a kivitelezési munka építési engedélyhez kötött.
Teljesítési határidő: a programtisztázó vázlatterv megrendelői elfogadását követő 60 naptári nap
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a programtisztázó vázlatterv alapján vagy az OPCIÓ 1-et vagy az OPCIÓ 2-t külön megrendeléssel lehívja.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a lehívott OPCIÓ időtartamával automatikusan meghosszabbodik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.15-21.
II.2.14) További információ:
1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 165 napot ért.
Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0–10. Értékelés módszere:
ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás.
3) A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti tervezési feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A szakági tervezési feladtok összehangolása a részekre bontással nem lenne megoldható, a közpénzek hatékony felhasználása sérülne.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: A 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő előírja az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)–(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap).
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az eljárásban a Kr. 1–8. §, 10. § és 12–16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)–(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)–(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):
M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti (épület/épületfelújítás tervezési feladatok ellátása) szolgáltatás teljesítéséről /321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 3 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t külön-külön kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti épület vagy épületfelújítás tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, összesen legalább nettó 4.000 m2 alapterületű az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 db szerződés teljesítésével igazolható.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vevő legalább 2 fő szakemberrel az alábbiak szerint:
M/2.1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, általános építmények teljes körű építészeti tervezési területen É jelű (Kr. 1. melléklet, II. 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (24 hónap);
M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, SZÉS6 jelű (Kr. 1. melléklet, IV. 16. pont) épületek energetikai szakértése jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;
M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, TÉ jelű (Kr. 1. melléklet, VII. 2. pont) energetikai tanúsítói jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai gyakorlati idővel;
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A kifizetés adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. alapján utófinanszírozással történik. Az ellenérték kifizetése a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című támogatásból (támogatás intenzitása: 100,00 %) és adott esetben Ajánlatkérő által biztosított önerőből történik.
Számlázás:
A tervezési díj vonatkozásában az ajánlatkérőként szerződő fél a részszámlázás lehetőségét biztosítja, azzal, hogy az egyes tervfázisok – beleérve adott esetben valamely opciós részt is – megrendelő általi igazolt teljesítését követően ajánlattevő az adott tervfázisra vonatkozó díjról nyújthat be számlát, azaz 1 db részszámla és 1 db végszámla, valamely opció lehívása esetén 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be.
Ajánlatkérőként szerződő fél a tervezési díj ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. Alkalmazható a Kbt. 27/A §-a.
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 nap esetében.
A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is esetében.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja, és az előre fizetés sem megengedett.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017302021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszer az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát
követően 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/, továbbá a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. [Kbt. 68. § (1c)]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történőmeghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az
EKR rendszer által meghatározottak szerint.
6) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű
fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)–(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71–72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.
8) AT-nek nyilatkoznia kell:
— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti,
— a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),
— a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),
— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),
— üzleti titokról,
— továbbá, hogy legalább 25 millió Ft/káresemény és 70 millió Ft/év, biztosítási értékű épület tervezési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja.
9) AT-nek továbbá csatolnia kell:
— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t),
— az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,
— Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
— meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint.
10) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
11) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.
12) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
13) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
14) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.
15) AK helyszíni bejárást tart, nem konzultációs jelleggel az alábbiak szerint:
Helye: találkozó az SZTE Mezőgazdasági Kar főbejárata előtt: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Ideje: 2021. augusztus 30. (hétfő) 10 óra
16) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
17) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18) Irányadó idő: CET
19) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.
20) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.
21) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)
22) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes. Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.15-21. számú, „Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése” című európai uniós felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére, vagy hatályba léptetésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A szerződés a pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén az Ajánlatkérő értesítését követően lép hatályba.
23) AK fenntartja a jogot, hogy valamennyi rész esetében tervezői művezetésre vonatkozóan Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. Tervezői művezetés jellemző feltételei: a kivitelezés ideje alatt a helyszíni kooperációkon való részvétel kétheti rendszerességgel, a kivitelezés mérnöki támogatása a helyszínen adott utasításokkal, a kiviteli terven felül további részletrajzok készítése (adott esetben), az összes szakági képviselet: tervezetten építész 20 mérnöknap, gépész 10 mérnöknap, elektromos 10 mérnöknap, közműtervező 10 mérnöknap. AK a Kbt. 98.§ (3) bek. szerinti eljárás alkalmazása esetén alkalmassági követelményt - amennyiben azt a Kbt. akkori szabályai is lehetővé teszik - nem fog előírni, főbb szerződéses feltételként a tárgyi közbeszerzési eljárás lényeges feltételeit fogja alkalmazni, ideértve különösen a kötbéreket, biztosítékokat, a majdani eljárás becsült értékéhez mért felelősségbiztosítás mértékeket, és minden olyan vállalkozó kötelezettséget, amelyet a tárgyi közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet teljesítés folyamatára és mikéntjére vonatkozóan tartalmazott. Értékelési szempont a Kbt.100. § (5) szerint. Jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor a tervezői művezetés becsült értéke figyelembevételre került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák