Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/178
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.14.
Iktatószám:16150/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Megrendelő és a Tervező székhelye, valamint a megvalósítás helyszíne: Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllői út 86.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586872018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586872018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Heim Pál Gyermekkórház „C” épületének megtervezése
Hivatkozási szám: EKR000586872018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Heim Pál Gyermekkórház új belgyógyászati tömbjének („C” épület) megtervezésére, valamint a tervezéssel érintett terület kert és tájépítészeti tervezésére, valamint a belső úthálózat és térfelszíni parkolás tervezésére az Egészséges Budapest Program keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Heim Pál Gyermekkórház „C” épületének megtervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71246000-4
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő és a Tervező székhelye, valamint a megvalósítás helyszíne: Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat a Heim Pál Gyermekkórház új belgyógyászati tömbjének a megtervezése, a tervezéssel érintett terület kert- és tájépítészeti tervezése, a belső úthálózat és térfelszíni parkolás tervezése az új igényeknek megfelelően. A tervezés része a területen álló “C” és konyhaépület valamint a patológia, műhely és elektromos ellátó épületek bontási terveinek elkészítése.
A tervezés során az alábbi feladatokat kell tervezőknek megoldani:
- Új belgyógyászati épület ”C” tömb megtervezése a helyiségprogram alapján, engedélyezési és kiviteli terv szinten.
- Az új épület betegforgalmi és közlekedő rendszerének kialakítása, figyelembe véve a meglévő és megmaradó “A” tömb földszinti kialakítását és új funkcióval történő feltöltését a csatlakozásnál.
- A bontandó “C” épület bontási tervének elkészítését.
- Az új “C” tömb elhelyezését követően meg kell oldani a telek belső közlekedési rendjét.
- A “C” épületet az “A” épülettel ill. az új “B” sebészeti tömbbel össze kell kötni.
- A terület parkolási problémáinak végső megoldása az épület alá elhelyezendő mélygarázzsal.
- A terület végső zöldfelületi arculatának kialakítása.
A tervezéssel érintett terület nagysága: 25.902 m2 új épület.
Az új “B” sebészeti tömb épülete az “A” és “C” épület közé, a Semmelweis Egyetem felé eső telekhatárhoz oldalkert távolságban kerül elhelyezésre. Az új “C” épület a Delej utcával párhuzamosan ill. befordulva az “A” épülettel párhuzamosan “L” alakban kell zárja a tömböt és összeköttetést kell biztosítson a “B” és “A” épületek között. A megépülő sebészeti tömbbe költöznek át a jelenlegi “D” és “KP” steril épületek funkciói, melyek az átköltözés után elbontásra kerülnek. Az építési hely kialakításához viszont el kell bontani a patológia épületét (Szent László Kórházba költözik át), a műhelyépületet (ideiglenesen el kell helyezni a funkcióit, utána ebben az épületben kap helyet) és a trafó épületet (az építkezés kezdetéig át kell helyezni egy új, az egész területet ellátó energiaközpontba - nem tervezési feladat). Az épület megépítése után a területen ide költözik át a régi “C” épület és a konyha. Az átköltözés után ezeket az épületeket is le kell bontani, helyükön felszíni parkolót és parkolót kell kialakítani.
Beadandó munkarészek:
- Vázlatterv készítése
- Építési engedélyezési tervdokumentáció (Orvostechnológiai tervet is beleértve)
- Kivitelezési tervdokumentáció (Orvostechnológiai tervet is beleértve)
Tervezői művezetés
Ajánlattevő köteles az építkezés teljes időtartama alatt minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés és szakmai kooperációk tekintetében. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
Tervezett mérnöknapok száma: 120.
Áttervezés: Tervezett mérnöknapok száma: 15.
A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány tapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rész.aj.tétel. kizárás ind.:Heim Pál Gyermekkórház új sebészeti tömbjének(“C” Épület)a megtervezése,a tervezéssel érintett terület kert- és tájépítészeti tervezése,a belső úthálózat és térfelszíni parkolás tervezési feladatainak részét képezi a tervezési munkák időbeli és térbeli organizációja,mely során több tervezői szakágat,helyszíni munkaterület átadás-átvételt kell összehangolni. Folyt:VI.3.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, azaz nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát szükséges csatolni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:
SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdései is irányadók.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (tervezés és/vagy tervezői művezetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya (tervezés) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P/1. alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6)-(7) és (10) bekezdései is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 225.000.000,- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefonszáma), a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása])
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi referenciákkal:
M/1.1. egészségügyi létesítmény vonatkozásában orvostechnológiai engedélyezési és kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával
M/1.2. legalább 9000 m2 alapterületű új, közhasználatú épület engedélyezési és kiviteli terv generál tervezésére vonatkozó referenciával
Az előírt követelményeknek történő teljesítés több referencia felhasználásával is igazolható.
Új építésű épület alatt Ajánlatkérő az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített épület kivitelezését érti, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavételi eljárásra köteles.
Közhasználatú építmény alatt Ajánlatkérő az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott építményt érti.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti K [Táj- és kertépítészeti tervezési terület] tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő az M/2.1 - M/2.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: kar.kor. miatt folyt.VI.3)-ban.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), 3, (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § -ára.
A 2017. évi CL. törvény, 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 2011. évi CXCVI. törvény megfelelően alkalmazandó.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, teljesítési-, és rendelkezésre állási biztosíték. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő a teljesítés meghiúsulására hivatkozhat.
Jótállás: a használatbavételi engedély keltétől számított 36 hónap
A részletes szabályok a Szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületénnyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000586872018).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.2.1) folyt: — az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
— az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,
Szerződéskötési feltétel: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Tartószerkezeti tervezési szakterületen („T”) jogosultsággal bíró szakemberrel való rendelkezés.
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a minőségi értékelési szempont tekintetében az 1. számú melléklet, B.1. pontja szerinti abszolút értékelési módszer, a „pontozás” módszere.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. A Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
5. Az „Ár” szempont vonatkozásában ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához, az árajánlat részletezése megnevezésű táblázatot hiánytalanul kitöltve.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
8. Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, legalább 100 000 000 HUF/kár és minimum 200 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
9.A jelen ajánlati felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított 5 hónap (a tervezői művezetés tekintetében tervezetten: 2020. április 30) Az egyes részteljesítési határidők, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni, figyelemmel a Kormány 1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozatára az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról tárgyában. Amennyiben a Támogató és Ajánlatkérő között a Támogatási Szerződés nem jön létre, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba.
11. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
12. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
13. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter, lajstromszám:00875
14. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke 5 millió HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. 10032000-01490576-30005228 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4) – (5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.3) További információk pont folytatása:
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
15. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
16. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
-a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-ának megfelelően a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,
-az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
17. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az M.2. pont szerinti, illetve a megajánlott további szakember(ek) nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval fog(nak) rendelkezni.
18. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
19. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
20. A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
21. Az ajánlat felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Ajánlattevő a Kbt. 73. § (4)-(5) alapján tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
23. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő (Megbízó) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt (Megbízót) haladéktalanul értesíti.
24. Ajánlattevők kötelesek a dokumentáció szerinti szakmai ajánlatot beadni.
II.2.14 Folyt:
A tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges ezért a közbeszerzési eljárás műszaki tartalma nem megosztható, melyre tekintettel a részekre történő ajánlattétel, sem műszaki sem gazdasági szempontból nem indokolt, ajánlattevő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák