Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/185
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.23.
Iktatószám:16473/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73704322
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504109
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Fax: +36 74316222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszard.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000602932020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000602932020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Dienes V. iskola energetika korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000602932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elkészítendő a 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. szám alatti Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule épületegyüttesének TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében megvalósítandó nem építési engedély köteles energetikai korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése két változatban.
Megrendelő az építési beruházás kivitelezőjének a kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást két változatú ajánlattétel formájában kívánja lefolytatni. (Azaz a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőktől két változatú ajánlatot kíván bekérni.) Erre figyelemmel a Tervező jelen szerződés alapján két kiviteli-terv verziót köteles kidolgozni:
- „A” változat: egy teljeskörű kiviteli tervdokumentációt;
- „B” változat: egy szűkebb, csökkentett műszaki tartalmú tervdokumentáció változatot. Ez utóbbi az „A” változatú, a teljeskörű árazott költségvetése alapján – a Megrendelővel közösen kialakított – verziót jelent oly módon, hogy a Tervező a részletes költségvetést a csökkentett műszaki tartalomra is kidolgozza, és az azzal összhangban álló kiviteli tervet is elkészíti. Amennyiben a mű-szaki tartalom-csökkentés azt lehetővé teszi, és a közbeszerzési eljárásban egyér-telmű ajánlatkérést nem befolyásolja, a Megrendelő elfogadja, ha a „B” változat esetében a Tervező a kiviteli terveken egyértelműen jelöli, hogy a csökkentet műszaki tartalmú verzióban mely tervelemek hagyhatók el.

Az épület fűtött alapterülete 5170 m2.
Megtervezendő a mellékelt projekttervben foglaltak szerint az épület utólagos külső homlokzatszigetelése és tetőszigetelése, a déli homlokzat nyári napsugárzás elleni védelme, a korszerűtlen fém- és fa nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, az intelligens épületfelügyeleti rendszer kialakítása, a világítás korszerűsítése, az 50 kwp teljesítményű napelemes rendszer, és a melegvíz-ellátás energiatakarékosabbá tételéhez szükséges napkollektorok telepítése.
Tartószerkezeti tervek készítendők az egyes szerkezetek tehernövekedése miatti megerősítésekről, illetve igazolni szükséges az érintett szerkezetek megfelelőségét.
Projektarányos akadálymentesítés tervezendő, melyhez rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell benyújtani. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia. A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámolóban.
Megtervezendő az épület azbesztmentesítése.
Teljes körű árazott és árazatlan költségvetés szükséges excel és pdf formátumban.
A tervezéshez rendelkezésre áll a mellékelt, az épület 2016 szeptemberi állapotát tükröző, felmérési tervdokumentáció, mely a tervezéshez szabadon felhasználható.
A Tervező az Ajánlatkérőnek a tárgybéli kiviteli tervdokumentációt jóváhagyásra az alábbi formában szolgáltatja:
- 1 példány teljes tervdokumentáció papír formátumban,
- 1 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD-n.
A Tervező a hiánypótlást követően Ajánlatkérőnek a tárgybéli kiviteli tervdokumentációt az alábbi formában szolgáltatja:
- 5 példány teljes tervdokumentáció és tanúsítvány papír formátumban,
- 2 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD-n.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges indok: A tervezői feladatok komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, elvégzendő feladatok szakmailag egymásra épülnek, ezért az energetikai korszerűsítés kiviteli tervezését szükséges összehangolni. A tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dienes V. iskola energetika korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elkészítendő a 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. szám alatti Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule épületegyüttesének TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében megvalósítandó nem építési engedély köteles energetikai korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése két változatban.
Megrendelő az építési beruházás kivitelezőjének a kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást két változatú ajánlattétel formájában kívánja lefolytatni. (Azaz a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőktől két változatú ajánlatot kíván bekérni.) Erre figyelemmel a Tervező jelen szerződés alapján két kiviteli-terv verziót köteles kidolgozni:
- „A” változat: egy teljeskörű kiviteli tervdokumentációt;
- „B” változat: egy szűkebb, csökkentett műszaki tartalmú tervdokumentáció változatot. Ez utóbbi az „A” változatú, a teljeskörű árazott költségvetése alapján – a Megrendelővel közösen kialakított – verziót jelent oly módon, hogy a Tervező a részletes költségvetést a csökkentett műszaki tartalomra is kidolgozza, és az azzal összhangban álló kiviteli tervet is elkészíti. Amennyiben a mű-szaki tartalom-csökkentés azt lehetővé teszi, és a közbeszerzési eljárásban egyér-telmű ajánlatkérést nem befolyásolja, a Megrendelő elfogadja, ha a „B” változat esetében a Tervező a kiviteli terveken egyértelműen jelöli, hogy a csökkentet műszaki tartalmú verzióban mely tervelemek hagyhatók el.

Az épület fűtött alapterülete 5170 m2.
Megtervezendő a mellékelt projekttervben foglaltak szerint az épület utólagos külső homlokzatszigetelése és tetőszigetelése, a déli homlokzat nyári napsugárzás elleni védelme, a korszerűtlen fém- és fa nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, az intelligens épületfelügyeleti rendszer kialakítása, a világítás korszerűsítése, az 50 kwp teljesítményű napelemes rendszer, és a melegvíz-ellátás energiatakarékosabbá tételéhez szükséges napkollektorok telepítése.
Tartószerkezeti tervek készítendők az egyes szerkezetek tehernövekedése miatti megerősítésekről, illetve igazolni szükséges az érintett szerkezetek megfelelőségét.
Projektarányos akadálymentesítés tervezendő, melyhez rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt. A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell benyújtani. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia. A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámolóban.
Megtervezendő az épület azbesztmentesítése.
Teljes körű árazott és árazatlan költségvetés szükséges excel és pdf formátumban.
A tervezéshez rendelkezésre áll a mellékelt, az épület 2016 szeptemberi állapotát tükröző, felmérési tervdokumentáció, mely a tervezéshez szabadon felhasználható.
A Tervező az Ajánlatkérőnek a tárgybéli kiviteli tervdokumentációt jóváhagyásra az alábbi formában szolgáltatja:
- 1 példány teljes tervdokumentáció papír formátumban,
- 1 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD-n.
A Tervező a hiánypótlást követően Ajánlatkérőnek a tárgybéli kiviteli tervdokumentációt az alábbi formában szolgáltatja:
- 5 példány teljes tervdokumentáció és tanúsítvány papír formátumban,
- 2 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD-n.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1.1 alk. köv. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Ép. gépészeti terv. szakterület” szerinti „G” poz. ) szakember többlet szakirányú tervezési gyak. ideje (O-36 hónap) 15
2 Az M1.2 alk. köv. ( 1 fő, a 266/2013 Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági terv. szakter.” szerinti „V” pozícióra bemutatott) szakember többlet szakirányú tervezési ideje (O-36 hónap)  15
3 Az M1.3 alk. köv. (1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Ép. terv. terület” szerinti „É” poz. bemut.) szakember többlet szakirányú tervezési gyak. ideje (O-36 hónap) 10
4 Az M1.4 alk. köv. (1 fő, rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértő pozícióra bemutatott) szakember többlet szakirányú tervezési ideje (O-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
II.2.13) További információ
A 120 naptári nap az „A” változatú (azaz a teljeskörű) kiviteli tervdokumentáció elkészítésének, és a Megrendelő részére történő átadásának kötbérköteles határideje.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kell igazolnia. Mind Magyarországon letelepedett mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (1 szakember több pozícióra is bemutatható.) Ha a bemutatott szakember szerepel az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásban úgy meg kell adni szakmai/kamarai regisztráció számát, a jogosultság első megszerzésének időpontját is, év/hónap/nap pontossággal, és a linket, melyen az adott jogosultság megléte a NET-en keresztül ellenőrizhető. (Ez esetben a képzettségét igazoló dokumentumok benyújtása ez esetben nem szükséges, hanem AK ellenőrzi jogosultság meglétét és érvényességét a kamarai nyilvántartásból.) Ha a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető AK által a kamarai nyilvántartáson keresztül, azonban érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultságot igazoló okiratot egyszerű másolatban kell benyújtani (a képzettségét igazoló egyéb dokumentumok csatolása szintén nem szükséges). Amennyiben a szakember nem szerepel az illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásban, vagy adott jogosultság esetében nincs szakmai szervezet által vezetett hiteles nyilvántartás, úgy csatolni kell hozzá a 266/2013 (VII.11.) Korm szerinti előírt képesítési minimum követelményeknek való megfelelést igazoló, illetve az előírt képzettség, végzettség, és minimális szakmai gyakorlati idő meglétét alátámasztó dokumentumokat is (önéletrajz, és adott esetben a releváns szakképzettségét, illetve végzettséget igazoló okiratok) és a szakember nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén gondoskodik az adott szakmai/ kamarai nyilvántartásba vételéről. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ez esetben az egyenértékűség bizonyítása (ide értve azt is, hogy az adott szakember a hazai nyilvántartásba vétel nélkül is végezhet szakértői tevékenységet) az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem alkalmazandók. AT felhívja a figyelmet, hogy az értékelésbe bevont szakemberek esetében már az ajánlathoz csatolni kell a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot is, olyan részletezettséggel, hogy abból az értékelésre kerülő releváns többlet szakmai tapasztalat is egyértelműen megállapítható legyen, és amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmasnak minősül ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább
M.1.1) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Építmények gépészeti tervezési szakterület” részében meghatározott ( „G”) tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.1.2) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Építményvillamossági tervezési szakterület” részében meghatározott „V” tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.1.3) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Építészeti
tervezési terület” szerinti részében meghatározott „É” tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.1.4) legalább 1 fő a rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértő (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződésbiztosító mellékkötelmek: késedelmi kötbér, mely a tervezői díj 1 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, meghiúsulási kötbér, melynek mértéke tervezői díj 30 %-ának megfelelő összeg. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Megrendelő jelen közbeszerzés pénzügyi fedezetét részben Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 számú projekt), részben a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásából biztosítja. A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (Európai Uniós forrás támogatási intenzitása: 21,649459 %) A szerződés szerinti szerződéses ár (a tervezői díj) elszámolása 1 rész és egy végszámlával történik.A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdésére is. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet V. pontja tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A forrás-kiegészítésre irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását a Felek olyan körülménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bontó feltételnek minősül.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2., 3.,4.,5. részszempont esetében egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)AK a Kbt.57.§(1)bek. szerint KDt készít melyet AK a KD-t az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2)Kieg. táj.: a Kbt .56.§(1)-(5) és (7)bek, a Kbt.114.§(6)bek és KD szerint. ATnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük. 3)Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül. 4)Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie. 5)Közös ajánlattétel:Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. 6)AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b) Kbt.66.§(2) szerinti nyilatkozatot, c) Kbt. 62. § (1) k) pont kb) kc) alpontja szerinti nyilatkozatot, d) NYILATKOZATot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 7)ATnek, valamennyi közös ATnek ajánlatában be kell nyújtania:-Kbt.66.§ (6) .67.§(1),(3) és (4), 65.§(7), 134.§(5) szerinti nyilatkozatokat, (Kbt.66§(6) és 65.§(7) bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) - kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt.65.§ (7) 8)Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája,meghatalmazott esetén meghatalmazás.9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is. 10) Formai kötöttség:A Kbt.47.§(2) és az EKR rendelet 11.§ rendelkezései szerint. 11)AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást elfogadja.12)Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg az AF III .1.3)M.1. pontjában. 13.) AK a 81§ (4) bekezdését alkalmazza. 14) AK a Kbt. 75.§(2) e) pontját nem alkalmazza. 14) FAKSZ:Hámos István, e-mail:hamos.istvan@trend-m.hu, cím:1116 Budapest, Temesvár u. 20. lajstromszám: 00052 15) Értékelés: Ponthatárok:0-100 pont, Pontozás: 1. részszempont:fordított arányosítás, 2,3,4,5 részszempont: arányosítás. 15). A szerződéskötés feltétele, hogy a Tervező rendelkezzen a jelen beszerzés tárgya szerinti tevékenységre, tervezői hibákból fakadó, tervezésre és mérnöki
szolgáltatásra vonatkozó és az elnyert munkára kiterjedően összkockázatú (all risks típusú) tervezői felelősségbiztosítással, minimum 2 000 000 forint/káresemény és minimum 10 000 000 forint/éves kártérítési limittel. Részletek a Dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges