Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/183
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.09.21.
Iktatószám:16742/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Vas megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648332018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648332018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés M8 Körmend-Rábafüzes mérnökségi telep
Hivatkozási szám: EKR000648332018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés az M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó mérnökségi telep engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az M8 autóút Körmend-Rábafüzes
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Vas megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2x1 sávos szakaszához kapcsolódó mérnökségi telep engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése.
NIF Zrt. beruházásában folyik az M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti előkészítése és építése. Előkészítési feladatként szükséges az autóút megvalósítását követően Magyar Közút Nrt. részére az út üzemeltetését, fenntartását biztosító mérnökségi telep kialakítása. A megvalósítást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. december 4-én rendelte el.
A megvalósításra 2014 decemberében Mérnökségi telep helykijelölési tanulmány készült, mely tanulmány alapján a tervezett M8 autóút és a 86. sz. főút körforgalmi csomópontjának közvetlen szomszédságában elhelyezkedő „C" helyszín (8. sz. főút és 86. sz. főút új szintbeli csomópontja) került kiválasztásra. Tervező feladata a 86. sz. főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti távlati 2x2 sávos fejlesztését is figyelembe vevő min. 600m2 iroda és szociális épület, min. 3000 m2 gépek javítását és tárolását szolgáló csarnok épület(ek), min.1300m2 raktár és adapter-tároló épület, valamint min. 1200m2 szóró-anyag tárolására alkalmas egyterű csarnoképület terveinek elkészítése
Tervező feladata az M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2xl sávos szakaszhoz kapcsolódó mérnökség telep engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése az alábbiak szerint:
1. A mérnökségi telep létesítéséhez kapcsolódóan Előzetes Vizsgálati dokumentáció (EVD) és Natura 2000 előzetes hatásbecslés készítése a telephely, a megközelítő út és a szükséges közműkiváltások tekintetében is, valamint a környezetvédelmi határozat megszerzésében való közreműködés.
A környezetvédelmi tervezési feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
2. A mérnökségi telep létesítéséhez kapcsolódó, a mérnökségi telep megközelítését biztosító útcsatlakozások kialakításának, a mérnökségi telep területén elhelyezkedő szolgálati épületekhez vezető utak, parkolók, kialakításának megtervezése.
Az útépítési tervezési feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza
3. A mérnökségi telep létesítéséhez kapcsolódó telepítési terv készítése, majd azt követő építészeti kialakítás, tervezett épületek - magasépítési tervezés:
− Iroda és szociális épület,
− Műhely - Garázs épület,
− Hidegraktár épület,
− Sótároló épület,
− Üzemanyagtöltő védőtető,
− Elemes tároló épület,
− Kerékpár-tároló védőtető,
A magasépítési tervezési feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza
4. Közművek tervezése:
A közműtervezési tervezési feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza
További tervezési feladatok:
− Tanulmánytervi adatok feldolgozása és a következtetések levonása,
− Előzetes Régészeti Dokumentáció I. (ERD I.) anyagának összeállítása és elkészítése,
− Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,
− Kisajátítási változási vázrajzok készítése és záradékolása (ingatlan és építéshatósági),
− Mezőgazdasági területek művelésből való kivonásra alkalmas vázrajzok készítése és a hozzá tartozó földhivatali művelési ág változást tartalmazó határozat megszerzése,
− Jóváhagyott tervi anyaggal (telepítési terv, engedélyezési terv és kiviteli terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,
− Az engedélyezési terv és a kiviteli tervdokumentáció javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel (építési, vízjogi, létesítési - minden közmű, környezetvédelmi eljárás)
− A kiviteli terv készítése, valamint a kiviteli tervhez kötődő építési engedélyezési eljárásban való közreműködés.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1) AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 20
2 2) AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 20
3 3) AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2017-00029
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kr. 13. és 15. §-a alkalmazandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata szükséges arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kr. 6.§ (1) bekezdés alkalmazandó.
A Kr. 1.§ (7) bekezdés alkalmazandó.
B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.
Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
Az alkalmassági feltétel kapcsán AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.
Közös ajánlattevőknek külön-külön formanyomtatványt kell benyújtani.
A Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési engedélyes és/vagy kiviteli tervek elkészítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési engedélyes és/vagy kiviteli tervek elkészítése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 73.000.000 Ft értéket.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.
A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;
- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és helyét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1.1. legalább 1 db, ugyanazon szerződés keretében megvalósításra kerülő, összesen minimum 1500 m2 alapterületű közlekedési infrastruktúra üzemeltetési feladatait ellátó magasépítési létesítmény és kapcsolódó útépítési létesítmények engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referencia. A referenciának tartalmaznia kell az engedélyezési eljárásban való közreműködést, amelynek eredményeként a hatóság az építési engedélyt kiadta.
Kapcsolódó útépítési létesítmény alatt a magasépítési létesítményhez kapcsolódó útcsatlakozásokat, utakat, parkolókat érti Ajánlatérő.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

2.1. legalább 1 fő szakember építészeti tervező pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
- rendelkezik magasépítési tervezés területén szerzett minimum 3 év (36 hónap) magasépítési tervezői tapasztalattal, és
- részt vett legalább 1 db, ugyanazon szerződés keretében megvalósításra kerülő, összesen minimum 1500 m2 alapterületű közlekedési infrastruktúra üzemeltetési feladatait ellátó magasépítési létesítmény és kapcsolódó útépítési létesítmények engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében.
2.2. legalább 1 fő szakember közlekedés építőmérnök pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
aki rendelkezik, közlekedésépítési tervezés területén szerzett minimum 3 év (36 hónap) tervezői tapasztalattal.
2.3. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi tervező pozícióra, aki:
- a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik,
- rendelkezik közlekedésépítési projekthez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció vagy környezeti hatástanulmány készítésében szerzett minimum 3 év (36 hónap) tervezői tapasztalattal
A fenti pozíciókra külön-külön szakemberek bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Kr.
297/2009. (XII. 21.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési bizt. (nettó terv. díj 5 %-a), jótállási bizt. (nettó terv. díj 5 %-a) Jótállási idő: 3 év.
Tervező a késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó terv. díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A hibás teljesítési kötbér 15 %, meghiúsulási kötbér 20%.
Pénzügyi finanszírozás forrása: IKOP; Intenzitása:100%
Pénzügyi finanszírozás típusa: Utófinanszírozás.
Megrendelő előleget nem biztosít.
A kifiz. a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. A kifizetésre alkalmazandó a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, a 2017. évi CL. tv. (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).
A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést (3 db részszámla és 1 db végszámla) a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 60 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.
4. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 980.000,- Ft. Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek, valamint a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes természetvédelem szakterület „SZKV” (1.4.) szakértői jogosultsággal és a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkársága által vezetett nyilvántartásban (http://www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas) szerepeljen
M/2.1. pont - „É” jogosultság
M/2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság
M/2.3. pont - „SZKV 1.4. jogosultság
6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.
-
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.
12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
14. A 14/2016. (V. 25.) MvM r. 6. § (7) szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
15. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák