Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/187
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.25.
Iktatószám:16830/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a. szám (1391 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14719290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000743822020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000743822020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000743822020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a. szám (1391 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása, mely magában foglalja az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervezési feladatokat és az építési engedély megszerzésének ügyintézését, a kivitelezéshez szükséges összes kiviteli tervezési feladatok elvégzését, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezését, a tervezői művezetést és a megvalósulási dokumentáció elkészítésével együtt, a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzését. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok KD tartalmazzák.
A Beruházás célja egy 8150 fő néző befogadóképességű „MLSZ-C”, „UEFA-II” minősítési szintű labdarúgó stadion megvalósítása a meglévő stadion elbontásával, egyes elemeinek megtartásával történő újraépítése, valamint egy szabadidő centrum kiegészítő épület, az ezekhez kapcsolódó külső közműcsatlakozások, tér- és útburkolatok, valamint térépítészeti/kertépítészeti feladatok megvalósítása.
Tervezési feladat:
- 12.200,90 m2 bruttó szintterületű és 8150 db fedett ülőhellyel rendelkező fedett lelátókat és 10.160 m2 alapterületű sportpályát tartalmazó labdarúgó stadion, továbbá egy kétszintes kiszolgáló melléképület (új építés) generáltervezése, ahol a tervezési feladat a létesítmény mélyépítési technológiával történő alapozásainak és teherhordó szerkezeteinek és építészeti kialakításainak és épületgépészeti és épületvillamossági (erős- és gyengeáram) rendszereinek, közműellátásainak és külső területrendezésének és a hozzá kapcsolódóan érintett területeknek/szerkezeteknek teljeskörű megtervezése.
- a KD részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
kút kialakításához vízjogi engedélyeztetés illetve kútterv készítése,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jóváhagyási tervnek, az ajánlatkérő (AK) utasításának és előírásainak megfelelően, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, műszaki előírások betartása mellett, az építési engedélynek megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig,
- megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 3 példányban papír alapon, továbbá pdf és dwg formátumban elektronikusan 1 példányban, továbbá az előzőeken túl a hatósági/szakhatósági eljárások során szükséges példányszámban és formátumban.
Kivitelezési feladat:
- A meglévő régi stadion elbontása. A meglévő stadionból – lehetőség szerint – egyedül a nyugati lelátó egyes szerkezeti elemei maradnak meg, amely részben átalakításra is kerül, a stadion többi része elbontandó.
- A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot és hiba-hiánymentes eléréséig („kulcsrakész”) kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal együtt.
- A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, ehhez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi,szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A megvalósítandó létesítmény főbb tartalmi és mennyiségi jellemzői:
- a stadion bruttó szintterülete: 12.200,90 m2, azon belül sportolói területek, közönségforgalmi területek, üzemeltetési/technikai zónák, technikai helyiségek*, biztonságtechnikai központ*, sajtó központ*, eredményjelző előkészítése, lift kialakítása, sajtókonferencia, TV stúdió helyiségek, elsősegély helyiségek.
A, B, C és D fedett lelátók elkészítése összesen 8150 db fedett ülőhellyel, (lépcsőkkel, közlekedő sávokkal együtt).
(„*” jelzésűek helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül).
- továbbá 10.160 m2 alapterületű szabadtéri küzdőtér (labdarúgó sportpálya), melyből 7227 m2 élőfüves terület, rajta 105x68 m-es labdarúgó pálya kialakítással (pályafűtéssel, automata öntözőrendszerrel és szivárgó rendszerrel kialakított, pálya technológiával), és 2933 m2 alapterületű műfüves területtel,
- 1600 Lux teljesítményű, Televízió (TV) közvetítésre alkalmas sportpálya-világítás kiépítése,
- kétszintes kiszolgáló melléképület (irodai, öltözői ér raktározási funkciókkal) építése.
- Külső közműellátás kiépítése.
- szilárd burkolatú telken belüli szervizút és térburkolatok, járdák elkészítése, telekhatáron belüli információs táblarendszer telepítése.
- alap kertészeti munkák kialakítása a teljes telken (tereprendezés, füvesítés, növényesítés).
- A 7227 m2 élőfüves pálya automata öntözőrendszerrel történő öntözése kiépítendő, melyhez a szükséges víz egy kút fúrásával, kútgépház és öntözővíz-tározó medence építésével biztosítandó.
- Cölöpalapozás: 923 m3.
- Teherhordó szerkezet: 4294 m3 monolit vasbeton szerkezettel és ezen belül 512 tonna betonacél felhasználással.
- Tetőszerkezet: 699 t acél teherhordó tartószerkezetű fémlemez fedésű tető készítése: 7588 m2 alapterülettel
- Horganyzott acél könnyűgerenda: 17.693 m.
- Trapézlemez tetőfedés: 16.073 m2.
- Teljeskörű erősáramú villamos munkálatainak elvégzése, melynél a stadion épület villamos rendszerének összes teljesítménye 1600kW, mely transzformátorállomás telepítésével együtt valósítandó meg .
- Teljeskörű épületgépészeti munkálatok elvégzése, melynél a létesítmény hőellátása távfűtéssel kerül biztosításra.
- Épület külső díszvilágítása.
A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 – max. 36 hónap) 5
2 3. A szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére álló személyi állomány bemutatása 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 900
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7) szerinti időtartam a szerződéskötést követő naptól kezdődően a sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő napjával záródóan értendő.
A II.2.7) pontban rögzített 900 nap naptári napokban értendő.
További infó: szerződéstervezet


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT),alvállalkozó,és nem vehet részt alk. igazolásában olyan gazd.-i szereplő,akivel szemben a Kbt .62.§(1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt.74.§(1)bek.b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alk.igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód: Az ajánlatban a Kbt.67.§(1)bek.-re tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű,mind a nem Magyarországon letelepedett) AT-nek, valamint adott esetben az alk.igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k)nek a 321/2015. Kr.4.§ szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD-ban) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat az AK Kbt.69.§(4)-(6) bek. szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.
Az AK Kbt.69.§(4)-(6)bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazoló dokumentumok: A magyarországi letelepedésű AT(k) és alvállalkozói(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. Kr.8.§-a szerint kell igazolni a Kbt.62.§(1)és(2)bek.-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT(k), alvállalkozóik, valamint adott esetben az alk. igazolásában résztvevő gazd.-i szereplő(k) esetében AK a 321/2015. Kr.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30) Kr. rendelet 1. § (7) bek alapján a kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóság tartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. Kr.15.§(1)bek.-e alapján AT-nek az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr.8.§ib) és 10.§gb) pontjában a 2017.évi LIII. tv.3.§38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról hogy nem tartozik a 62.§(1)bek. k) pont kb), kc) alpontjai szerinti kizárok okok hatálya alá.
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
AK felhívjua a figyelmet a Kbt.67.§(3) bek.-re, valamint a 321/2015. Kr.3.§(3)és(5) bek.-re.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr.12-14.§ és 16.§-ára és a Kbt.64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére. Folyamatban lévő vált.bejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az alk. minimumkövetelménye(i):
SZ1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett AT, ha az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/ 2015 (X.30.) Kr. 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.
SZ2) Alkalmatlan AT akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Kr rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Szakmai tevékenység végzésével kapcsolatos alkalmasság igazolása: SZ1) a Kbt.65.§(1)bek. c) pontja és a 321/2015. Kr.26.§(1)bek. a) pontja és 26.§(2)bek.-e, valamint a 322/ 2015. Kr. 21.§(1)bek. alapján a Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplőesetén az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) adatai alapján,nem Magyarországon letelepedett gazd.-i szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
SZ2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) ATnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni. AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére

Kbt.65.§(6)-(7),(11)bek., 69.§(11)bek. is irányadó.
Az EKR-ben csak regisztrált gazdasági szereplő tud.ajánlatot tenni, AT, alvállalkozó, kapac.szervezet. köteles az ajánlattételt megelőzően regisztrálni magát..
AK a 321/2015. Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi,AT-nek elegendő alkalmasságukat előzetesen az EEKD IV. rész„α” szakaszának megjelölésével igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek a 321/2015.Kr. 19.§(1)bek. a)pontja alapján be kell nyújtania valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás (AF) feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján az AF feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.
AT csatolja nyilatkozatát valamennyi meglévő és/vagy az eljárást megindító AF feladásának napját közvetlenül megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlájáról.
P2) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek a 321/2015.Kr. 19.§(1)bek. b)pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kieg. mellékletek nélkül). Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
P3) AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ATnek a 321/2015.Korm. r. 19.§ (1) bek. c)pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épületek tervezési és/vagy építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak kivitelezése)szerinti, ÁFA nélkül számított (nettó) árbevételéről, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P2) pont szerinti irattal, beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alk.át a közbeszerzés tárgyából (épületek tervezési és/vagy építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak kivitelezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.Kr. 19.§(2)bekezdésének megfelelően.
A 321/2015.Kr. 19.§ (3) bek. megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65.§ (8) bek. irányadó. A321/2015. Kr. 19.§(7)bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28.§-ban és a 36.§-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§-ban és a 39.§-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni az(1)bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt.65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozópontjának megjelölésével azon alk. követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§(8) bek. alapján a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alk. igazolására a Kr. 19.§(6)bekezdése is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a bármely számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott nyilatkozat szerint meglévő és/vagy az eljárást megindító AF feladásának napját közvetlenül megelőző 2 éven belül megszüntetett pénzforgalmi számlája tekintetében számláján az AF feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt. AK a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) Alkalmatlan az AT, közös AT, ha a saját vagy jogelődjének a beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben két egymást követő évben negatív volt.
Az időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak kivitelezése) származó árbevétele nem éri el az általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) 10.000.000.000 forintot.
P3) Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) közbeszerzés tárgyából (épületek tervezési és/vagy építési és/vagy felújítási és/vagy átalakítási és/vagy bővítési munkáinak kivitelezése)származó általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) 10.000.000.000 forint árbevétellel.
A Kbt.65.§(6)bekezdése alapján közös ATk esetében a P1) és P2) alk. követelmény esetében elegendő, ha a közös ATk egyike megfelel. A P3) alk.min.követelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
AK a 321/2015. (X.30 .) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasságigazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására AT-nek a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015.(X. 30.)Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen AF feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015.(X. 30.) Kr. 22.§ (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat a következő tartalmi követelményekkel: az építési beruházás tárgya, mennyisége (az alkalmassági minimumköv-re figyelemmel), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja és/hónap/nap megadásával) és helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/ 2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozathoz a szakember esetében csatolni kell továbbá: Mo-on letelepedett szakember esetében, amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember felelős műszaki vezetői vagy tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható), amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát. Nem Mo-on letelepedett szakember esetében a 322/2015. (X.30.) 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot/dokumentumokat . Csatolni kell továbbá szakember aláírt szakmai önéletrajzát, a KD-ban meghatározott tartalommal. Nem mo-i letelepedésű M2) pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkeznie a Magyar Mérnöki vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek. is.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt.67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozatot.
Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015.(X.30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)- M2) pontokban meghatározott alkalmasságikövetelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (4) bek. az irányadó.
AK a 321/2015.(X.30.)Kr. 2. § (5) bek alapján rögzíti, hogy a M1)- M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a AF feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:
M/1.1. minimum 8000 m2 összes bruttó szintterületű sportcélú épület minden alapszakágra kiterjedő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáig tartó megvalósítására (új építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció) vonatkozott;
M/1.2. amely TV közvetítésre alkalmas sportpálya-világítást tartalmazott;
M/1.3. amely tartalmazott minimum 3500 m2 alapterületű, pályafűtéssel ellátott élőfüves szabadtéri küzdőtér/sportpálya kivitelezését;
M/1.4. amely minimum 8000 m2 összes bruttó szintterületű magasépítési létesítmény (új építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció) minden alap-szakágra kiterjedő tervezésére vonatkozott;
M/1.5. amely minimum 5600 m2 alapterületű acél teherhordó tartószerkezetű, fémlemez fedésű tető készítését tartalmazta.
Minden szakágra kiterjedőnek tekintett az a kivitelezés, amely legalább az alábbi szakágakat tartalmazta: építészet, épületgépészet, villamosság, statika.
Minden szakágra kiterjedőnek tekintett az a tervezés, amely legalább az alábbi szakágakat tartalmazta: statika, építészet, épületgépészet, épületvillamosság (erős- és gyengeáram).
Fenti követelmények egy vagy több szerződésből származó referenciával is teljesíthetőek.
Több referencia bemutatása esetén a fenti 1-7. pont szerinti valamennyi elvárásnak pontonként max. 1 db szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az 1-7. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti 1-7. pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 7 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert
M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert
M2)5 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti É vagy É/1 kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember több pozícióra is jelölhető.

Az M2.1.-M2.5. pontok tekintetében megjelölt szakemberek esetében az egy időben több projekt során (időbeli átfedéssel) szerzett szakmai tapasztalat időtartama (időbeli átfedés) csak egyszer vehető figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a Tartalékkeret nélkül számított nettó Kivitelezésre jutó Vállalkozói Díj legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű előleget(E) biztosít, abban az esetben, ha a Vállalkozó 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Az E elszámolása az utolsó négy számlában történik, egyenlő mértékben. AZ E elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződés tervezet(SZT)tartalmazza.
Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
AK szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3-3 %-a) előleg-visszafizetési biztosíték, késedelmi kötbér (a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,2%-a/naptári nap, maximuma a kötbéralap 15%-a), meghiúsulási kötbér (a kötbéralap 15%-a), szerződésszegési kötbér (szerződésszegésenként 100.000,- Ft, maximuma a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 5%-a).
A tervezési feladatok vonatkozásában: 4 db részszámla, a szerződésben rögzített tervezési fázis mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódik; a kivitelezési feladatok vonatkozásában műszaki előrehaladáshoz igazodóan a kivitelezés időszakában 2 (kettő) havonta részszámla (melyből 2 db a szerződésben rögzített teljesítési mérföldkő (részhatáridő) műszaki tartalmának teljesítéséhez kapcsolódik), valamint 1 db végszámla nyújtható be.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A finanszírozás feltételeire:2017.évi CL. tv.;2007 .évi CXXVII. tv.;2011.évi CXCV. tv.;2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §;Kbt. 27/A.§, 135.§ (1)-(3), (5)-(6);322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §, 32/B§. A részletes fizetési felt-et a SZT tart.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.10.13. 12:00 óra. Találkozás helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a. AK konzultációt nem tart.
3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot,. a 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.
4) III.1.2) és 3) pontok szerinti alk.felt-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont (RSZ) esetében:
0-1000 pont.
Értékelés: a legjobb ár-érték arány szempont szerint, pontskála: 0-1000, 1. RSZ: fordított arányosítás, 2. RSZ: egyenes arányosítás, 3. RSZ: közvetlen pontozás
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közb. H. 2020. március 25. keltű útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK. A 2. értékelési résszempont esetében a Közb. H. 2020. március 25. keltű útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A 3. értékelési résszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.
6) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési és építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 300 millió Forint/káresemény és legalább 1 milliárd Forint/kárév, a tervezési munkákra legalább 60 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény. Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában a KD-ban foglaltak szerint
7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az MMK vagy a MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását.
9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172
11) AK a közb eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.
12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.
13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
14) A 3. értékelési részszempont tekintetében ATnek meg kell adni a megajánlott személyek nevét, az értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalat mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakember szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatot. (szakmai ajánlat)
15) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.
16) Csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést (szakmai ajánlat).
17) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.
18) A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt AK. 60 naptári napot ért.
19) AK az elj.-ban, való részvételt 20.000.000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 54. §alapján. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő (Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése.
20) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.-t.
21) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák