Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/170
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.03.
Iktatószám:17007/2021
CPV Kód:45110000-1
Ajánlatkérő:KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1111 Budapest, Goldmann György tér 1. és Egry József utca 18-22. (HRSZ.: 4107/24)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12685776241
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész-Lipcsik Melinda
Telefon: +36 12090400
E-mail: beszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
BME V2 és Goldmann épületek bontási munkái
Hivatkozási szám: EKR000858182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem területén egy kormányzati segítséggel történő beruházás kezdődik el, melynek első lépéseként a Budapest, XI. Goldmann téren álló Goldmann Menza épület és a vele egy a hrsz.: 4107/24, a Bp. XI. Egry József u. 18-22. ingatlanon álló V2 jelű egyetemi épület bontását tervezi a Kormányzat.
A két épület nem műemlék, azonban az UNESCO „Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi védett területtel határos, annak térfalát adja (ezért a világörökségi – látványvédelmi, együttlátszási, feltárulási – szempontok figyelembe veendők). A terület Budapest Településszerkezeti Terve alapján Vt-V övezet, amely szerint oktatási-kutatási funkciók a területen elhelyezhetők. A Goldmann György téren a Goldmann Menza étterem, mellette zártsorúan a V2 épület létesült az Irinyi József és Egry József utcákra merőlegesen, a Petőfi híddal szemközt, mint oktatási épület a BME fejlesztésén belül. Mindkettő kapcsolódik az egyetem Egry József utcai épületegyütteséhez, a Kármán Kollégium – V1 – A jelű épületekhez, valamint a kapcsolódó lakóépületekhez, így az Egry József utcában a Karinthy Frigyes útig zárt tömböt képez.
A bontási munkákkal érintett ingatlan a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen található. A tervezett bontási munkák világörökségi területet, védett vagy kiemelten védett műemléket vagy műemléki környezetet nem érintenek.
BME V2 jelű épület
A BME V2 épülete az egyetem 1967-es bővítésének keretében épült meg. Átadásra az épület 1969-ben került.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
Az épület két tömegből áll. A jellegzetes, karakteres emeletes főépületből és a földszinten belőle „kinövő” egyszintes, belsőudvaros kiszolgáló részből. Az épület közvetlenül csatlakozik a később megépített Goldmann Menza épületéhez egy földszintes nyaktaggal, de közönségforgalmi átjárás nélkül.
Az épület 21,8x78,6 m befoglaló méretű, 31,8 m magasságú, alagsor + földszint + 7 emelet + tetőszint kialakítású, lapostetős kialakítású, eredetileg (is) oktatási célra épült.
Részletes kialakítását az építészeti dokumentáció tartalmazza.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
A V2 épület 1969-ben került átadásra.
Az épület állaga 1980-ra jelentősen leromlott, az ablakszerkezetek tönkrementek, így az épületben elhelyezkedő tanszékeket kiköltöztették. Azóta üresen áll. Több funkcionális átalakítás gondolata született meg, de az újrahasznosítási terv nem valósult meg.
BME Goldmann Menza épülete
A Goldmann menza a XI. kerületben Goldmann György téren áll a Petőfi híd szomszédságában a 4107/24 hrsz. számú telken. Az ingatlan az Egry József utca és az Irinyi József utca között helyezkedik el. Az ingatlanon több egyetemi épület áll a Goldmann menza mellett, úgymint a V2 épület, illetve a Kármán Tódor Kollégium, illetőleg a BME V1 jelű épület.
A Goldmann menzát az 1970-as évek végén az 1980-as évek elején építették. Azépület terveit 1977-ben készítette a Kereskedelmi Tervező Vállalat (KERTI). Az épület felelős tervezője Szép László okl. építészmérnök volt.
Az étterem-menza épülete alápincézetlen földszint + egy emeletes épület, amely a V2-es épület felé a híd felé néző oldalon beszalad a földbe. Az épületben átalakítás korszerűsítést terveztek, mely elsősorban belsőépítészeti jellegű és épületgépészeti felújítást tartalmazott.
Az épület homlokzatain a külső nyílászárókat korszerű szerkezetekre tervezték lecserélni, de az épület tömege, megjelenése változatlan maradt volna., Az épület korábbi különálló büféterületén Bankfiók létesült, mely ma is működik a területen.
Közbeszerzés tárgyát képező egyes épületbontási feladatok
• V2 oktatási épület: alapterülete 1712, 48 m2, magassága 38 méter, szintek száma: 10. Az épület vegyesen monolit és előregyártott vasbeton tartószerkezetű.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 19200,08 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére: 99,88 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 7057 m3;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 13251 m2;
- Álmennyezetek bontása: 11344 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 696 m2;
- Fém nyílászárók bontása 4405 m2;
- Hincz Gyula üvegmozaik értékmentő bontása 33,95 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Személyfelvonók bontása 9 db.
• Goldmann menza épület: alapterülete 3341 m2, magassága 11,2 méter, szintek száma: 2. Az épület mélyalapozással, réspilléres rendszerrel készült, ugyancsak monolit vasbeton gerendaráccsal és padló lemezzel összefogva.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 9594,75 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére:128,11 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 3053 m3;
- Acél tetőszerkezet (trapézlemez) bontása: 2112 m2;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 5973 m2;
- Álmennyezetek bontása: 3069 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 144 m2;
- Fém nyílászárók bontása 1320 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Teherlift bontása 9 db;
További munkanemek:
Kerítés építés: 80 fm; 10 kV-os földkábelek fektetése: 715 fm;
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjára a szerződéses feladat megvalósítására vonatkozó ütemtervet készíteni, majd a teljesítés időszakában a szerződéstervezetben rögzítettek szerint felülvizsgálni.
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 643231266 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BME V2 és Goldmann épületek bontási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45262660-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. és Egry József utca 18-22. (HRSZ.: 4107/24)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem területén egy kormányzati segítséggel történő beruházás kezdődik el, melynek első lépéseként a Budapest, XI. Goldmann téren álló Goldmann Menza épület és a vele egy a hrsz.: 4107/24, a Bp. XI. Egry József u. 18-22. ingatlanon álló V2 jelű egyetemi épület bontását tervezi a Kormányzat.
A két épület nem műemlék, azonban az UNESCO „Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi védett területtel határos, annak térfalát adja (ezért a világörökségi – látványvédelmi, együttlátszási, feltárulási – szempontok figyelembe veendők). A terület Budapest Településszerkezeti Terve alapján Vt-V övezet, amely szerint oktatási-kutatási funkciók a területen elhelyezhetők. A Goldmann György téren a Goldmann Menza étterem, mellette zártsorúan a V2 épület létesült az Irinyi József és Egry József utcákra merőlegesen, a Petőfi híddal szemközt, mint oktatási épület a BME fejlesztésén belül. Mindkettő kapcsolódik az egyetem Egry József utcai épületegyütteséhez, a Kármán Kollégium – V1 – A jelű épületekhez, valamint a kapcsolódó lakóépületekhez, így az Egry József utcában a Karinthy Frigyes útig zárt tömböt képez.
A bontási munkákkal érintett ingatlan a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen található. A tervezett bontási munkák világörökségi területet, védett vagy kiemelten védett műemléket vagy műemléki környezetet nem érintenek.
BME V2 jelű épület
A BME V2 épülete az egyetem 1967-es bővítésének keretében épült meg. Átadásra az épület 1969-ben került.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
Az épület két tömegből áll. A jellegzetes, karakteres emeletes főépületből és a földszinten belőle „kinövő” egyszintes, belsőudvaros kiszolgáló részből. Az épület közvetlenül csatlakozik a később megépített Goldmann Menza épületéhez egy földszintes nyaktaggal, de közönségforgalmi átjárás nélkül.
Az épület 21,8x78,6 m befoglaló méretű, 31,8 m magasságú, alagsor + földszint + 7 emelet + tetőszint kialakítású, lapostetős kialakítású, eredetileg (is) oktatási célra épült.
Részletes kialakítását az építészeti dokumentáció tartalmazza.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
A V2 épület 1969-ben került átadásra.
Az épület állaga 1980-ra jelentősen leromlott, az ablakszerkezetek tönkrementek, így az épületben elhelyezkedő tanszékeket kiköltöztették. Azóta üresen áll. Több funkcionális átalakítás gondolata született meg, de az újrahasznosítási terv nem valósult meg.
BME Goldmann Menza épülete
A Goldmann menza a XI. kerületben Goldmann György téren áll a Petőfi híd szomszédságában a 4107/24 hrsz. számú telken. Az ingatlan az Egry József utca és az Irinyi József utca között helyezkedik el. Az ingatlanon több egyetemi épület áll a Goldmann menza mellett, úgymint a V2 épület, illetve a Kármán Tódor Kollégium, illetőleg a BME V1 jelű épület.
A Goldmann menzát az 1970-as évek végén az 1980-as évek elején építették. Azépület terveit 1977-ben készítette a Kereskedelmi Tervező Vállalat (KERTI). Az épület felelős tervezője Szép László okl. építészmérnök volt.
Az étterem-menza épülete alápincézetlen földszint + egy emeletes épület, amely a V2-es épület felé a híd felé néző oldalon beszalad a földbe. Az épületben átalakítás korszerűsítést terveztek, mely elsősorban belsőépítészeti jellegű és épületgépészeti felújítást tartalmazott.
Az épület homlokzatain a külső nyílászárókat korszerű szerkezetekre tervezték lecserélni, de az épület tömege, megjelenése változatlan maradt volna., Az épület korábbi különálló büféterületén Bankfiók létesült, mely ma is működik a területen.
Közbeszerzés tárgyát képező egyes épületbontási feladatok
• V2 oktatási épület: alapterülete 1712, 48 m2, magassága 38 méter, szintek száma: 10. Az épület vegyesen monolit és előregyártott vasbeton tartószerkezetű.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 19200,08 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére: 99,88 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 7057 m3;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 13251 m2;
- Álmennyezetek bontása: 11344 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 696 m2;
- Fém nyílászárók bontása 4405 m2;
- Hincz Gyula üvegmozaik értékmentő bontása 33,95 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Személyfelvonók bontása 9 db.
• Goldmann menza épület: alapterülete 3341 m2, magassága 11,2 méter, szintek száma: 2. Az épület mélyalapozással, réspilléres rendszerrel készült, ugyancsak monolit vasbeton gerendaráccsal és padló lemezzel összefogva.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 9594,75 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére: 128,11 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 3053 m3;
- Acél tetőszerkezet (trapézlemez) bontása: 2112 m2;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 5973 m2;
- Álmennyezetek bontása: 3069 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 144 m2;
- Fém nyílászárók bontása 1320 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Teherlift bontása 9 db;
További munkanemek:
Kerítés építés: 80 fm; 10 kV-os földkábelek fektetése: 715 fm;
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjára a szerződéses feladat megvalósítására vonatkozó ütemtervet készíteni, majd a teljesítés időszakában a szerződéstervezetben rögzítettek szerint felülvizsgálni.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) M/2.a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77.§ (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 5
2 III.1.3) M/2.b) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77.§ (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 5
3 III.1.3) M/2.c) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. §(1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 5
4 Építészszervezési terv 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ár (HUF) / Súlyszám: 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5)
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF), súlyszám: 65, értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap), értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) – Súlyszám: 5
3. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap), értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) – Súlyszám: 5
4. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap), értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) – Súlyszám: 5
5. sz. részszempont: Építészszervezési terv az alábbi alszempontok szerint:
5.1. Építéstechnológia terv – Súlyszám: 10
5.2. Munkaerőterv – Súlyszám: 10
Értékelési módszer (valamennyi alszempont vonatkozásában): pontozás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13452 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BME V2 és Goldmann épületek bontási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11391069206
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL) www.ferroep.hu
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 868088982
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 643231266
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri és bontási munkák, épületgépészet és bontási munkák, elektromos szerelés és bontási munkák, lift bontás,
azbesztmentesítés, MV-ÉV FMV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11391069206
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069206

Hivatalos név: TÉR Generál Kft
Nemzeti azonosítószám: 26120892241
Postai cím: Istvántelki Út 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26120892241

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25308673207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges