Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.10.06.
Iktatószám:18031/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Paks, 8802/24, 8802/22, 8802/19, 8802/9, 8801, 026/2, 021/20, 021/18 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
Telefon: +36 75510763
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Paks,2.sz.Ipari Park belső út terv. és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000812232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a tervezési helyszínrajzon meghatározott területeken tervezett ipari fejlesztések kiszolgálására feltáró út kivitelezését kezdeményezi. Az út nyomvonala a tervezett beépítési koncepcióval összhangban meghatározásra került.
Tervezési feladat:
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumok részét képező elrendezési vázlat alapján kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével. Az engedélyek megszerzése, illetve az engedélyezési eljárásban az Ajánlatkérő, mint engedélyes nevében való eljárás.
Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
Tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata az út és közműhálózat rendeltetésszerű kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá ahol szükséges, a nem jogerős, legalább ideiglenes forgalomba helyezési engedély megszerzésével együtt.
A feladatkiírás részletes tárgya:
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által biztosított területen, mintegy 1000 m hosszúságú feltáró ipari út megtervezése és kivitelezése, az Ajánlatkérő által megadott forgalmi terhelési osztály szerint.
Az ipari park feltáró útjának 6. sz. főközlekedési úthoz való csatlakozás kiépítésének megtervezése és kivitelezése, mintegy 300 m hosszon.
A tervezendő út első fázisában „közforgalom elől elzárt magánút”-ként tervezendő. Azonban alkalmasnak kell lennie a későbbiekben közforgalomnak való átadásra, illetve az ehhez szükséges utólagos engedélyezési eljárás követelményeinek. A 6. sz. főközlekedési úttal való csatlakozás az üzemeltető és az engedélyező hatóság előírásainak megfelelően kerüljön kialakításra.
Az ipari park feltáró út, illetve a 6. sz. főközlekedési úthoz csatlakozó útszakasz csomópontját négyágú csomópontként kell tervezni és kivitelezni. A SYGNUS II. kikötő irányában 50 m csatlakozó útszakasz megépítését kéri az Ajánlatkérő a feltáró úttal azonos paraméterekkel, az ipari park további belső útjai irányában a rácsatlakozás lehetősége biztosított legyen.
A területen az Ajánlatkérő korábban tervezett kapcsolatokat. A jelenlegi kialakítást egyeztetni kell az Ajánlatkérővel és a szükséges, elfogadható észrevételeket be kell építeni a tervekbe.

A csapadékvíz-elvezetés tervezendő és kivitelezendő.
A területen térvilágítás tervezése, kivitelezése szükséges.
A közműveket úgy kell megtervezni, hogy a tervezett úton 8m magasságú gépjárművek is közlekedhetnek, a legszélesebb szállító jármű 6,5m, ami 12 méter átmérőjű berendezést szállít.
A tervezésnek és kivitelezésnek tartalmazni kell minden szükséges engedély és hozzájárulás megszerzését, a kulcsrakész átadás érdekében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentumok tartalmazzák teljes körűen.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Paks,2.sz.Ipari Park belső út terv. és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak:45222000-9
71320000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Paks, 8802/24, 8802/22, 8802/19, 8802/9, 8801, 026/2, 021/20, 021/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tervezési helyszínrajzon meghatározott területeken tervezett ipari fejlesztések kiszolgálására feltáró út kivitelezését kezdeményezi. Az út nyomvonala a tervezett beépítési koncepcióval összhangban meghatározásra került.
Tervezési feladat:
Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumok részét képező elrendezési vázlat alapján kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével. Az engedélyek megszerzése, illetve az engedélyezési eljárásban az Ajánlatkérő, mint engedélyes nevében való eljárás.
Ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
Tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladat:
Ajánlattevő feladata az út és közműhálózat rendeltetésszerű kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá ahol szükséges, a nem jogerős, legalább ideiglenes forgalomba helyezési engedély megszerzésével együtt.
A feladatkiírás részletes tárgya:
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által biztosított területen, mintegy 1000 m hosszúságú feltáró ipari út megtervezése és kivitelezése, az Ajánlatkérő által megadott forgalmi terhelési osztály szerint.
Az ipari park feltáró útjának 6. sz. főközlekedési úthoz való csatlakozás kiépítésének megtervezése és kivitelezése, mintegy 300 m hosszon.
A tervezendő út első fázisában „közforgalom elől elzárt magánút”-ként tervezendő. Azonban alkalmasnak kell lennie a későbbiekben közforgalomnak való átadásra, illetve az ehhez szükséges utólagos engedélyezési eljárás követelményeinek. A 6. sz. főközlekedési úttal való csatlakozás az üzemeltető és az engedélyező hatóság előírásainak megfelelően kerüljön kialakításra.
Az ipari park feltáró út, illetve a 6. sz. főközlekedési úthoz csatlakozó útszakasz csomópontját négyágú csomópontként kell tervezni és kivitelezni. A SYGNUS II. kikötő irányában 50 m csatlakozó útszakasz megépítését kéri az Ajánlatkérő a feltáró úttal azonos paraméterekkel, az ipari park további belső útjai irányában a rácsatlakozás lehetősége biztosított legyen.
A területen az Ajánlatkérő korábban tervezett kapcsolatokat. A jelenlegi kialakítást egyeztetni kell az Ajánlatkérővel és a szükséges, elfogadható észrevételeket be kell építeni a tervekbe.

A csapadékvíz-elvezetés tervezendő és kivitelezendő.
A területen térvilágítás tervezése, kivitelezése szükséges.
A közműveket úgy kell megtervezni, hogy a tervezett úton 8m magasságú gépjárművek is közlekedhetnek, a legszélesebb szállító jármű 6,5m, ami 12 méter átmérőjű berendezést szállít.
A tervezésnek és kivitelezésnek tartalmazni kell minden szükséges engedély és hozzájárulás megszerzését, a kulcsrakész átadás érdekében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentumok tartalmazzák teljes körűen.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az III.1.3) pont M.2.2. pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (hónapokban megadva, min. 0 – max. 36 hónap)  10
2 3. Az III.1.3) pont M.2.3. pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (hónapokban megadva, min. 0 – max. 36 hónap)  10
3 4. Környezetterhelési érték (összesített CO érték) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15956 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Paks,2.sz.Ipari Park belső út terv. és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelennek minősítette, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján a beérkezett egy darab ajánlat bírálata és értékelése nélkül eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
Ajánlatot benyújtó ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 6320 Solt Kecskeméti Út 34.
Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges