Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.09.23.
Iktatószám: 18485/2015
CPV Kód: 71241000-9;71313000-5
Ajánlatkérő: Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7700 Mohács
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Roden Mérnöki Iroda Kft., TURA-Terv Mérnökiroda Kft. és Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város/Község: Mohács
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohács.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Roden Mérnöki Iroda Kft., TURA-Terv Mérnökiroda Kft. és Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. közös ajánlattevők
Postai cím: Villám u. 13.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében „Mohácsi Duna-híd létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, a környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció benyújtása, valamint a közlekedési kapcsolatok tanulmány tervének elkészítése”.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7700 Mohács
NUTS-kód HU231
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/04/13 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Kormány 2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozata alapján megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges Mohács város térségében új Duna-híd létesítéséről oly módon, hogy a tanulmány elkészítése érdekében lefolytatott vizsgálat terjedjen ki a budapesti Deák Ferenc híd (az M0 autóút déli szektorának Hárosi Duna-hídja) 16.11.1990-án forgalomba helyezett, az M0 útgyűrű szelvényezés szerinti bal pályáját magában foglaló híd szerkezete elemeinek újbóli felhasználására.
A híd tervezett helyén, a Szabadság zátony déli vége alatt kb. 300 m-re a Duna medre a hárosi szakaszhoz hasonló adottságokkal bír. Mohácson is 2 x 100 m-es hajózási nyílás szükséges. A mohácsi meder híd az M0 körgyűrű Hárosi Duna-híd (Deák Ferenc híd) mederhídjának jelenlegi acél szerkezetét megtartva kerül elhelyezésre a hárosival megegyező nyílású alépítményeken. A mederhídhoz új építésű ártéri hidak csatlakoznak a helyszíni adottságokhoz igazodva. Mind a mederhíd, mind az ártéri hidak ortotróp acélfelszerkezettel épülnek.
A hidat - igazodva a jelenlegi forgalmi igényekhez - 2 x 1 forgalmi sáv, valamint gyalogos és kerékpárosforgalom átvezetésére alakítják ki. A felszerkezet a felújítás, és az ortotróp acél pályalemez elkészülte utánhelyezhető fel az új alépítményekre.
Teljesítendő feladatok: a Miniszterelnökség honlapján (http://palyazat.gov.hu) közzétett, mindenkor aktuális(vonatkozó) útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmány készítése, mely előzetes vizsgálati dokumentációt és környezeti hatástanulmányt, előzetes természetvédelmi (Natura 2000) hatásbecslést, és költséghaszon elemzést is tartalmaz, valamint tartalmazza a közlekedési kapcsolatok tanulmánytervét.
A tanulmány elkészítése érdekében lefolytatott vizsgálat terjedjen ki a budapesti Deák Ferenc híd (az M0 autóútdéli szektorának Hárosi Duna-hídja) 16.11.1990-án forgalomba helyezett, az M0 útgyűrű szelvényezés szerinti bal pályáját magában foglaló hídszerkezete elemeinek újbóli felhasználására Mohácson.
A megcélzott tanulmányban a műszaki megoldás lehetőségei mellett - az EU által elvárt módszertan szerint -vizsgálni kell a beruházás gazdaságosságát különös tekintettel arra, hogy a mohácsi Duna-híd megépítésével az M6-os autópálya várhatóan jelentős területfejlesztő hatást fejt ki a folyó bal partján elterülő Dél-Baranyaiterületekre és Bács-Kiskun megye déli részeire.
A tanulmány vizsgálja az alternatív műszaki megoldási lehetőséget (pl. teljesen új híd építése, alternatív útcsatlakozási lehetőségek, nyomvonalak) valamint azok költségeit is.
Az elvégzendő feladatok:
1. Ártéri és mederhíd kialakításának terve, a Hárosi mederhíd átalakításának bemutatása
2. Meder vizsgálatok (áramlási viszonyok-, árvízi-, hajózási-, jégelvezetési kérdések, partvédőművek, esetleges vízkivételek, kotrás, mederanyag és altalaj vizsgálatok, hordalékmozgások vizsgálata, földrengés szempontjából való vizsgálatok, stb.)
3. Építész tevékenység tanulmányterve, látványterv (álló képek) készítése
4. A hídelemek vízről történő beemelési, szerelési lehetőségeinek vizsgálata
5. A hídelemek szárazföldről történő beemelési, szerelési lehetőségeinek vizsgálata
6. Csatlakozó utak, csomópontok vizsgálata; Tanulmány készítése hídelemek szállítási lehetőségéről; Szállítási módok elemző összehasonlítása
7. Forgalmi vizsgálat készítése
8. Mohácsi tároló és szerelőtér helyének és kialakításának tervezése
9. Megvalósíthatósági tanulmány összeállítása a fenti feladatismertetésben foglaltaknak megfelelően, legalább két változatban. (Hárosi híd elemek felhasználásával és új szerkezet esetén)
10. Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése
11. A megvalósíthatósági tanulmányok, KHT, Natura 2000 hatásbecslés, tervek tervzsűrin való bemutatása
12. Tervzsűri észrevételeinek javítása, KHT benyújtása, Natura 2000 hatásbecslés benyújtása az érintett hatóságoknak
13. A Hatóságok észrevételeinek átvezetése.
14. A komplett, hiánymentes környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció benyújtása az illetékes hatóságoknak.
15. Kellékszavatosság keretében a A Hatóságok észrevételeinek átvezetése, különös tekintettel a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során keletkező észrevételekre, hiánypótlási felszólításokra. A hatósági eljárási díjak költsége nyertes ajánlattevőt terheli
16. Részletes helyszíni áramlásmérés legalább 2 vízhozamnál )melyből az egyik középvízhez közeli, a mások mohácsi vízmércén mért 6 m feletti vízállásnál) célirányosan megválasztott keresztmetszetekben
17. Két dimenziós nagy felbontóképességű numerikus modell készítése és kalibrálása a helyszíni mérések alapján
18. Amennyiben a fenti mérések szükségessé teszik, készüljön megfelelő méretarányú, mérsékelten torzított, helyszíni mérések alapján arányosított kisminta kísérlet.
Az elvégzendő feladatok részletesen az ajánlati dokumentációban kerülnek ismertetésre.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak: 71313000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 38000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/08/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 90
Késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a / naptári nap, a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján min. 0,1 %, a megajánlás legkedvezőbb értékelt szintje 0,5 %) 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 147 - 264635
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/02 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 084 - 150068
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/30 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Teljesítési határidő az eredeti vállalkozási szerződés szerint: 2015.08.31.
Teljesítési határidő a módosított vállalkozási szerződés szerint: 2015.10.16.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Vállalkozó 2015. július 15-én kelt levelében a szerződés módosítását kezdeményezte, az alábbi indokokra tekintettel:
A megalapozó vizsgálatok során és a kooperációs tárgyalásokon elhangzottak alapján más nyomvonal változatok vizsgálatának szükségessége is felmerült. Az eddigi tanulmánytervi vizsgálat alapján kiderült, hogy a rendezési terv szerinti nyomvonal tekintetében az építéshez szükséges területek igénybevételi célszerűsége kérdésessé válhat, a híd más nyomvonalon történő megvalósítása költséghatékonyabb lehet. A rendezési tervben szereplő városi oldal nyomvonal déli irányú módosítása azt eredményezi, hogy az építés nagyrészt a Magyar Állam tulajdonában, a MÁV vagyonkezelésében lévő kihasználatlan területen valósul meg. Ezáltal csökken a magántulajdonosoktól megvásárolandó, kisajátítandó ingatlanok területe és csökken a kártalanításai összeg is, a megvalósítás költséghatékonyabb lehet. A módosított nyomvonalon keskenyebb mederrel lehet számolni, a hídszerkezet hosszabb szakaszon támasztható hídlábak helyett földfeltöltésre, a megvalósítás költséghatékonyabb lehet. A módosított nyomvonalon épülő híd megközelítése a gyalogos és kerékpáros közlekedés számára kedvezőbb lehet. Erre tekintettel Vállalkozók kezdeményezték más nyomvonal változatok vizsgálatát is, melyek időigénye azonban a vállalkozási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását teszi szükségessé. Megrendelő, tekintettel a vállalkozási szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési ajánlati felhívásban foglaltakra - miszerint a vállalkozási szerződés tárgyát képező megvalósíthatósági tanulmányban a műszaki megoldás lehetőségei mellett - az EU által elvárt módszertan szerint - vizsgálni kell a beruházás gazdaságosságát is - a megalapozott és magas szakmai színvonalú tanulmány elkészítése érdekében Vállalkozó határidő módosítási kérelmét elfogadta.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/08/28 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A vállalkozói szerződés módosításához az NFM Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkára KTPF/11079-8/2015-NFM iktatószámú levelével hozzájárult.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/22 (év/hó/nap)