Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.30.
Iktatószám: 18569/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Pesti úti kerékpárút: Cegléd, belterület 8268/7 hrsz, 8269 hrsz (kialakuló 8269/2 hrsz), 8270 hrsz, 8194/10 hrsz (kialakuló 8194/62 hrsz), 8194/12 hrsz (a kiviteli tervek szerint kialakuló hrsz);Külső Kátai úti kerékpárút: Cegléd, belterület 1623/5 hrsz, 1631/1 hrsz, 1633/22 hrsz, 1629/6 hrsz, 1629/4 hrsz, 1630/22 hrsz.. (ezen ingatlan telekalakítás alatt áll, a kialakuló hrsz: 1630/50 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46611024
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üllei-Kovács Péter
Telefon: +36 53511400 308
E-mail: ullei.peter@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárutak létesítése Cegléden
Hivatkozási szám: EKR000762502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cegléd, Pesti úti kerékpárút: Cegléd Város Önkormányzata a 40 sz. Albertirsa – Abony másodrendű főút 18+096 – 18+577 km. sz. közötti szakaszon, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, egyoldali, kétirányú, önálló nyomvonalú kerékpárút építését tervezi, Cegléd közigazgatási területét illetően a 40 sz. Albertirsa – Abony másodrendű főút melletti nyomvonal az alábbi szakaszból áll: 18+096 – 18+577 km. sz. közötti szakasz. A nyomvonal szakasz hossza: 484.06 m. A kerékpárút a 40 sz. Albertirsa – Abony másodrendű főút burkolatától elválasztva, annak szelvényezés szerinti jobb oldalán, a kiemelt szegély mellett minimum 1.50 m távolságban, önálló vonalvezetésű, egyoldali kétirányú létesítményként kerül kialakításra. A fejlesztés Cegléd Város Önkormányzata, a Magyar Állam tulajdonában és kezelésében, továbbá magántulajdonban lévő területeket érint. A forgalom jellege átmenő és célforgalmi, a meglévő hálózathoz csatlakozva, az érintett településrészek kerékpárral történő megközelítését szolgálja. Hálózati szint: Települések közötti, kistérségi hálózat. A kerékpárút kétnyomú, kétirányú forgalmat bonyolít le, az építéssel engedélyezéssel járó beavatkozás történik. A kerékpárút szélessége az ÚT 2-1.203:2010 (e-UT 03.04.11) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése útügyi műszaki előírás 8.4. pontja, 8.4. táblázata alapján 2.00 m. A padkaszélesség 0.50 – 0.50 m, oldalesésük 5 %. A kerékpárforgalmi létesítmények használati és tulajdoni joga a kialakítást követően Cegléd Város Önkormányzata fenntartásába, kezelésébe kerül.
Cegléd, Külső-Kátai úti kerékpárút: A tervezett kerékpárút a vasúti átkelő után kétirányú kerékpárútban folytatódik, majd a 0km+062,53m szelvénytől kettéválik a kerékpárút, az egyik irány a 3116. sz út túloldalán fog haladni a 0km+533m szelvényig, ahol majd egyesül a két irány. Innen egyoldali, kétirányú kerékpárútban folytatódik a 0km+910m szelvényig Ennek megfelelően a kerékpárút az út mindkét oldalon épül, egyirányú forgalommal. A kiindulási pont a főút 19+154 km szelvénye.A tervezett kétirányú kerékpárút szélessége 2,20m, az egyirányú kerékpárúté pedig 1,25m.A tervezett kerékpárút a kerítés és a meglévő oszlopok közötti részen haladna. Ahol nincs meg a szükséges szélesség, ott a kerékpárút az oszlopot a 3116. sz. út felőli oldalon kerüli meg.
A meglévő kapubehajtóknál a kerékpárutat csak felfestéssel kell jelölni, nem kell megépíteni. A felfestendő részen a burkolatot 4cm-en fel kell marni és 4cm AC-11 kopó réteggel kell visszaépíteni, hogy ne legyenek burkolati egyenlőtlenségek, ami a kerékpárosokat akadályozná.A meglévő kapubehajtóknál a kerékpárutat a 3116. sz. út irányába bentebb kell vinni, hogy a kihajtó gépjárművek jobban észleljék őket és ne alakuljanak ki konfliktusok.A kerékpárút a kerítéstől 50cm-re halad. A minimális oldalakadály távolsága 35cm az e-ÚT 03.04.11. 8.1. táblázata alapján.A kerékpárút ívei minimálisan R=5m-esek kell legyenek ahhoz, hogy kényelmesen tudjanak kanyarodni a kerékpárosok.Keresztesése a meglévő árok fele van, 1,5%-os lejtéssel. Mindkét oldalon 30cm széles padkát kell kialakítani R2 rétegrenddel, a terv szerint.
A kerékpárutat mindkét oldalán kerti szegéllyel kell megtámasztani.
A 3116 sz. úttól 1m-re korlátot kell elhelyezni a 0km+6,8m - 0km+20m, 0km+135m - 0km+149m, 0km+193m - 0km+200m, 0km+260m - 0km+290m, 0km+524m - 0km+537m, 0km+553m - 0km+558m, megakadályozva a gépjárművek parkolását az adott szakaszokon.
A 0km+591m - 0km+780m szelvények közt a tervezett kerékpárút a meglévő burkolaton halad végig. Itt kerékpáros piktogramokat kell felfesteni, ami az irányt mutatja és figyelmezteti a gépjármű vezetőket a kerékpárosok jelenlétéről.
A meglévő árkokat, ahol a kerékpárút keresztezi, beton támfallal kell ellátni, a terv szerint. Ø600-as csőáteresszel kell összekötni az árok szakaszokat, ahol a kerékpárút áthalad.A 0km+847m szelvényben a kerékpárút csatornát keresztez. Ezt is beton támfallal és Ø600-as csőáteresszel kell ellátni. További részletek a dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 159756728 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút létesítése a Pesti úton
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak: 45232452-5
45233221-4
45233290-8
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pesti úti kerékpárút: Cegléd, belterület 8268/7 hrsz, 8269 hrsz (kialakuló 8269/2 hrsz), 8270 hrsz, 8194/10 hrsz (kialakuló 8194/62 hrsz), 8194/12 hrsz (a kiviteli tervek szerint kialakuló hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hírközlő vezetékek védelembe helyezése 25m, út- és közvilágítás új oszlop kihelyezése 1 db, villamos vezetékek védelembe helyezése 202 m, kerítés áthelyezése 27 m, tereptárgy bontása, áthelyezése (zászlórúd) 3 db, forgalomtechnikai jelzések bontása (KRESZ tábla oszloppal együtt) 1 db, közmű feltárás, kutatóárok ásás 30 m3, egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között 8 db, díszkert bontása 2 db, humusz leszedés, visszaépítéshez 261,25 m3, alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 326,57 m3, töltés alapozás geotextíliával 1306,27 m2, altalaj tömörítése bevágásban1306,27 m2, védőréteg készítése homokos kavicsból 261,25 m3, humuszterítés sík felületen 99,78 m3, vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 997,8 m2, aszfalt burkolat bontása közúton 95,5 m3, betonszegély bontás 77 m, padka, és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból 149,67 m3, telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) 318,28 m3, AC 11 kötőrétegként 35,06 m3, AC 11 kopórétegként 39,73 m3, "K" szegély építése 22 m, süllyesztett szegély építés 124,1 m, kerékpárúti szegély építése 997,8 m, burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) 31,46 m2, burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) 27,54 m2, oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz 24 db, KRESZ táblák elhelyezése 36 db, védőkorlát, - kerékpáros (gyalogos) 216 m, víznyelő akna elhelyezése 5 db, árok burkolatának bontása 94 m2, Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése: TB 30/50/40 egy. vb. elem 228 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem vízbeeresztős fedlappal lefedve 22 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem közúti "A" fedlappal lefedve 24 m, TB 30/50/40 egy. vb. elem 10 to terhelésű fedlappal lefedve 6 m, 400 KGPVC csatorna építése 28 m, Csomiép-Mócsán íves elem 39 m; füvesítés sík felületen 997,8 m2 Felügyeletek, védelmek: kivitelezés közbeni régészeti leletmentés 1 klt., fémmentesítés (tűzszerészeti vizsgálat és hatástalanítás) 1 klt., szakfelügyeletek 15 nap, ideiglenes forgalomterelés építés, bontás1 klt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása (0-24 hónap) 20
2 Jótállási biztosíték mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő kiköti, hogy legalább 36 hónap jótállás vállalása kötelező. Az értékelés során az ezt meghaladó jótállási vállalások kerülnek értékelésre legfeljebb 24 hónap többletjótállás vállalásáig, mely a maximális pontszámot kapja. A 24 hónapot meghaladó többletvállalás szintén maximális pontszámot kap. A teljesítés helyéhez kapcsolódó, rendelkezésre álló változási vázrajzok a dokumentációban

II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút létesítése a Külső-Kátai úton
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak: 45232452-5
45233221-4
45233290-8
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Külső Kátai úti kerékpárút: Cegléd, belterület 1623/5 hrsz, 1631/1 hrsz, 1633/22 hrsz, 1629/6 hrsz, 1629/4 hrsz, 1630/22 hrsz.. (ezen ingatlan telekalakítás alatt áll, a kialakuló hrsz: 1630/50 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel 224 m3; Bozót- és cserjeirtás 50 m2; Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 327,39 m3; Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel 90 m3; Talajjavító réteg készítése útszelvény alá, valamint fejgerenda és csőátereszek alatt osztályozatlan kavicsból 222,85 m3; Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel 2110,8 m2; Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel 177,48 m3; Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 459,75 m3; Simító hengerlés a tükör és padka felületén, gépi erővel 2110,8 m2; Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel 383,28 m3; Kitermelt föld konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 87 db; Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból 36 m3; Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm 18m; Körszelvényű, tokos vagy hengeres csőhöz vasbeton támfal beépítése, cementhabarcs kötéssel, DN 50, belső csőátmérő: 50 cm 6 db; Körszelvényű, tokos, talpas vagy hengeres csőhöz vasbeton előfej beépítése, cementhabarcs kötéssel, 1:1,5 rézsűhöz, DN 60-ig, belső csőátmérő: 60 cm-ig 6 db; Csőáteresz alatti betonágy, alap- vagy szerelőbeton készítése C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 1 m3; Helyszínen kevert stabilizált alapréteg készítése, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics 147,9 m3; Padkaburkolat készítése, 5 cm vastagságban, a kitermelt földből 31,59 m3; Védő és elválasztó réteg készítése 1479 m2; Út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből 2016 m; Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig kapubehajtóknál 200,8 m2; Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban 401,64 m2; Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel 59,16m3; Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó (F) aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel 44,37 m3; Beton fejgerenda készítése zsaluzás nélkül, 25 cm vastagsággal, 15 cm szélességben 1m3; Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappal, acélcsőkorlát, csőoszloppal 75 m; Közúti jelző- és útbaigazító táblák oszlopainak elhelyezése csőoszlop, + 1 db tábla, Alumínium csőoszlop, 3,0 m, komplett 20 db; Útburkolati jelek készítése, hidegplasztik festékkel 66,3 m2; Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával 31 db; Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fenntartása, bontása 1 klt.; Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése, kábelárokba vagy kábelcsatornába 700 m; Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval 480 db; Kábeljelző szalag elhelyezése 700 m; Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben, lámpatesttel, 24-240 W 6 db; Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése, felületvédelemmel,közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel,földmunkával és betonalappal,lámpatest és fényforrás nélkül, kör 3 db; Köz és térvilágítás; Acéloszlop elhelyezése, felületvédelemmel,közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnyel,földmunkával és betonalappal,lámpatest és fényforrás nélkül, acél 3 db. Tovább részletezve a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalása (0-24 hónap) 20
2 Jótállási biztosíték mértéke (%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő kiköti, hogy legalább 36 hónap jótállás vállalása kötelező. Az értékelés során az ezt meghaladó jótállási vállalások kerülnek értékelésre legfeljebb 24 hónap többletjótállás vállalásáig, mely a maximális pontszámot kapja. A 24 hónapot meghaladó többletvállalás szintén maximális pontszámot kap. A teljesítés helyéhez kapcsolódó, rendelkezésre álló változási vázrajz a dokumentációban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: C/27971-21/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút létesítése a Pesti úton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: meszaros.peter@elastic91.hu
Telefon: +36 304806341
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84780221
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közvilágítás kiépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: C/27971-20/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Kerékpárút létesítése a Külső-Kátai úton
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: meszaros.peter@elastic91.hu
Telefon: +36 304806341
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74976507
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közvilágítás kiépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49328950
Postai cím: Ipar utca 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10551150243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges