Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.12.27.
Iktatószám: 18636/2018
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KEM-BER Beruházó. Tervező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22720
Postai cím: Széchenyi utca 31.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póser Zoltán ügyvezető, 4025 Debrecen, Széchényi u. 31.
Telefon: +36 202322698
E-mail: info@edc.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edc.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Modern Városok Program keretében megvalósuló „Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Modern Városok Program keretében megvalósuló „Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Heltai Gáspár utca 1., hrsz.: 66056/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai.
Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 1. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása. A gépjárműparkolók száma 173 db, az autóbusz várakozóhelyek száma 4 db. Az iskolaépület pinceszintje 1528,3 m2, a földszintje 2714,4 m2, az emelete 3049,5 m2 alapterületű, a külső építmények nettó alapterülete 92,5 m2, az összes nettó alapterület 7384,7 m2. Az iskolaépülethez kapcsolódóan 1 db 21,4 m x 42,1 m-es, félig földbe süllyesztett tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek a létesítése.
További főbb mennyiségek:
- 450 m2 extensive zöldtető építése,
- sportcélú helyiségben 910,15 m2 beltéri sportburkolat kivitelezése,
- 21,4 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt,
- 3928 m2 nagyságú kültéri sportpálya építése,
- 26.342 m2 nagyságú parkosítás, parképítés.
Beruházás becsült értéke: nettó 3.216.803.117.- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 156 - 358907

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KEM-BER Beruházó. Tervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hal köz 3/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 85000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás a szerződés 1.) A szerződés tárgya, a 2.) Teljesítés időtartama, helye és 3.1.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek pontjainak módosítására irányul, az alábbiak szerint:
Jelen vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás vonatkozásában jogorvoslati eljárás indult, mely 2018. július 17-én, a jogorvoslati kérelem elutasításával zárult (D.213/12/2018.). Erre tekintettel Megrendelő csak a jogorvoslati eljárás lezárultát követően tudott szerződést kötni a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel.


Az eredeti vállalkozási szerződés a szolgáltatás időtartamáról a 2. pontban rendelkezik az alábbiak szerint:
2. Teljesítés időtartama, helye
2.1. Jelen szerződés a műszaki ellenőrzéssel és lebonyolítói feladatokkal érintett beruházás kivitelezésére irányuló szerződés hatályba lépésének napján, azzal egyidejűleg lép hatályba.
2.2. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől 11 hónapig, de legkésőbb a műszaki ellenőrzéssel érintett építési munkák sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig tart.
A kivitelezésére irányuló szerződés hatályba lépésének napja: 2018. 06.01.
A műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés időtartama 2018.06.01-től 2019.04.30.-ig tart.
A műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés 2018.07.18-án került aláírásra és aznap lépett hatályba, azaz 47 nappal később mint az eredetileg tervezett időpont.
A Vállalkozó teljesítéssel nem érintett időszaka (mely 2018. június 1. és 2018. július 18. közötti időtartam) alatt a Megrendelő saját műszaki ellenőrének igazolása alapján a beruházás készültség foka 1,92 %-ot érte el.
Ennek megfelelően a műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés értékét a beruházás műszaki készültségi fokának arányában, azaz 1,92 %-kal szükséges csökkenteni.
A műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés díja nettó 85.000.000.-ft.
Az 1,92 %-os készültségi fokra eső díj: 1.632.000.- Ft.
Vállalkozói díj összege: nettó 83.368.000.- Ft + ÁFA-ra módosul.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) 1 szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás keretében kizárólag az ajánlati ár csökken 10 %-ot el nem érő mértékben (1.92 %), melynek oka a Megrendelő által kellő gondossággal eljárva sem előre látható jogorvoslati eljárás.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a szerződés tárgya ugyanúgy a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai, csak a feladatokat a beruházás 1,92 %-os készültségi fokától kezdve kell elvégezni.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2018. szeptember 17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, Heltai Gáspár utca 1., hrsz.: 66056/2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debreceni Nemzetközi Iskola” tárgyú projekt műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatai. Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 1. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása. A gépjárműparkolók száma 173 db, az autóbusz várakozóhelyek száma 4 db. Az iskolaépület pinceszintje 1528,3 m2, a földszintje 2714,4 m2, az emelete 3049,5 m2 alapterületű, a külső építmények nettó alapterülete 92,5 m2, az összes nettó alapterület 7384,7 m2. Az iskolaépülethez kapcsolódóan 1 db 21,4 m x 42,1 m-es, félig földbe süllyesztett tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek a létesítése.
További főbb mennyiségek:
- 450 m2 extensive zöldtető építése,
- sportcélú helyiségben 910,15 m2 beltéri sportburkolat kivitelezése,
- 21,4 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt,
- 3928 m2 nagyságú kültéri sportpálya építése,
- 26.342 m2 nagyságú parkosítás, parképítés.
Beruházás becsült értéke: nettó 3.216.803.117.- Ft
Feladatmeghatározás:
Műszaki ellenőri feladatok:
Megbízott tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles végezni.
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
Műszaki lebonyolítói, szakértői feladatok.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 83368000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KEM-BER Beruházó. Tervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hal köz 3/A.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás a szerződés 1.) A szerződés tárgya, a 2.) Teljesítés időtartama, helye és 3.1.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek pontjainak módosítására irányul, az alábbiak szerint:
Jelen vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás vonatkozásában jogorvoslati eljárás indult, mely 2018. július 17-én, a jogorvoslati kérelem elutasításával zárult (D.213/12/2018.). Erre tekintettel Megrendelő csak a jogorvoslati eljárás lezárultát követően tudott szerződést kötni a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel.


Az eredeti vállalkozási szerződés a szolgáltatás időtartamáról a 2. pontban rendelkezik az alábbiak szerint:
2. Teljesítés időtartama, helye
2.1. Jelen szerződés a műszaki ellenőrzéssel és lebonyolítói feladatokkal érintett beruházás kivitelezésére irányuló szerződés hatályba lépésének napján, azzal egyidejűleg lép hatályba.
2.2. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől 11 hónapig, de legkésőbb a műszaki ellenőrzéssel érintett építési munkák sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig tart.
A kivitelezésére irányuló szerződés hatályba lépésének napja: 2018. 06.01.
A műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés időtartama 2018.06.01-től 2019.04.30.-ig tart.
A műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés 2018.07.18-án került aláírásra és aznap lépett hatályba, azaz 47 nappal később mint az eredetileg tervezett időpont.
A Vállalkozó teljesítéssel nem érintett időszaka (mely 2018. június 1. és 2018. július 18. közötti időtartam) alatt a Megrendelő saját műszaki ellenőrének igazolása alapján a beruházás készültség foka 1,92 %-ot érte el.
Ennek megfelelően a műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés értékét a beruházás műszaki készültségi fokának arányában, azaz 1,92 %-kal szükséges csökkenteni.
A műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló szerződés díja nettó 85.000.000.-ft.
Az 1,92 %-os készültségi fokra eső díj: 1.632.000.- Ft.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás a szerződés 1.) A szerződés tárgya, a 2.) Teljesítés időtartama, helye és 3.1.) Vállalkozási díj, fizetési feltételek pontjainak módosítására irányul, az alábbiak szerint:
Jelen vállalkozási szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás vonatkozásában jogorvoslati eljárás indult, mely 2018. július 17-én, a jogorvoslati kérelem elutasításával zárult (D.213/12/2018.). Erre tekintettel Megrendelő csak a jogorvoslati eljárás lezárultát követően tudott szerződést kötni a Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel.


Az eredeti vállalkozási szerződés a szolgáltatás időtartamáról a 2. pontban rendelkezik az alábbiak szerint:
2. Teljesítés időtartama, helye
2.1. Jelen szerződés a műszaki ellenőrzéssel és lebonyolítói feladatokkal érintett beruházás kivitelezésére irányuló szerződés hatályba lépésének napján, azzal egyidejűleg lép hatályba.
2.2. A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől 11 hónapig, de legkésőbb a műszaki ellenőrzéssel érintett építési
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 85000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 83368000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben