Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/235
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.28.
Iktatószám:19023/2017
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7621 Pécs, Mária u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514 810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.gov.pecs.hu.pvfzrt.hu/userfiles/ZKAPU_tervezes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária u. 9.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Eötvös Gábor, Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Turi Ákos Lajstromszáma: 00416
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária u. 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” program keretében tervezési program a Zöld Kapu projekt tervezéséhez
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” program keretében tervezési program a Zöld Kapu projekt tervezéséhez
Terület leírása: A fejlesztési terület a belvárosra korlátozódik, azon belül is a Ferencesek utcája és Jókai tér környezetére. A zöldfelületi fejlesztések alapvetően a Ferencesek utcájában valósul meg, többszintes növényállomány telepítésével és zöldfelületek kialakításával. A projekt szerves része a Tünde ház és a mellette található Hild udvar fejlesztése is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” program keretében tervezési program a Zöld Kapu projekt tervezéséhez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tünde ház és a Hild udvar fejlesztése: A Tünde ház emeleti szintjén 250m2 területen helyezkednek el helyiségek továbbá egy galéria, amely a pályázat során kerülne hasznosításra. Az épületben szükség van energetikai fejlesztésre, amelynek jelentős elemei az üveg tetőbevilágító cseréje, a tető megemelése egy ún. „Panoráma sétány kialakítása céljából”, továbbá a tető szigetelése és a teljes fűtéskorszerűsítés. Szükséges az épület akadálymentesítése, ami lehetőséget adhat arra, hogy az emeleti szint közvetlenül kerüljön összeköttetésre a Széchenyi térrel és a Jókai térrel.
A Hild udvar fejlesztésével egy új közösségi tér alakulhat ki. A belső udvar fejlesztését követően 235m2 nagyságú olyan belső udvar jön létre, amely jelenleg nincs a városban.
Ferencesek utcája fejlesztése: Ferencesek utcájában a Jókai tértől a Váradi Antal utcáig a meglévő rossz állapotú burkolat cseréje valósulna meg. A jelenlegi arculat megtartásával a hossz és keresztirányú kockakövek megmaradnak így a közöttük lévő jelenleg rossz állapotú aszfalt helyett kerülne beépítésre térkő burkolat.
Az utcában jelenleg nincs növényzet. A projekt keretén belül „zöld szigetekbe” kerülne telepítésre többszintes növényállomány, amely révén zöld szigetek alakulnak ki, javítva az utca klimatikus állapotát.
Memi pasa fürdőjének fejlesztése: A Memi pasa fürdője a Ferencesek utcája elején található, állapota erősen leromlott, jelenlegi formájában hasznosításra nem alkalmas. A fürdő nem műemléki jellegű állagmegóvási falazásainak visszabontása után, a jelenlegi térszinttel egy magasságban lehetne lefedni a területet, amely során egy új közösségi tér kerülhet kialakításra. A 160m2 területen üvegfödém kialakításával a műemlék bemutatása mellett a területet hasznosítani is lehet.
Pécsi villamos környezetének rendezése: A Memi pasa fürdő és a Ferences templom közötti területen került elhelyezésre a pécsi villamos. A jármű elhelyezése ideiglenesen történt, de legalább a következő 10 évben a villamos maradhat a jelenlegi helyén, így annak rendezése feltétlenül szükséges.
Elektromos gépjármű töltő elhelyezése: Váradi Antal utca északi oldalán, amely jelenleg zsákutca, kettő gépjármű töltését biztosító elektromos töltőberendezés kerülne elhelyezésre.
Jókai tér lezárása a Jókai utca felől: A Jókai téren burkolatba süllyeszthető forgalomcsillapító berendezés kerülne beépítésre, így a jelenlegi árufeltöltő és áruszállító gépjárművek kitilthatók lennének a térről.
2016. évben megjelent a TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása” projekt felhívás. Tervező feladata, hogy ezen felhívásnak megfelelően elkészítse a fejlesztési céloknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt.
A tervezési programmal érintett terület helyrajzi számai: 18477, 18659, 18665, 18488, 18558, 18486, 18484, 18485
A felhívás II.2.7. pontjában megjelölt szerződéses időtartam akként értelmezendő, hogy nyertes ajánlattevő ezen időtartam alatt az engedélyezési és kiviteli terv szerződésszerű teljesítésére köteles, míg ezt követően köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában, kiemelten a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, melyre figyelemmel jelen eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával.
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő tervezési szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1) pontban bemutatott építész tervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap)  20
2 Az M.1.2) pontban bemutatott tartószerkezeti tervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap)  20
3 Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001
II.2.14) További információ:
Érékelés: ár fordított arányosítás, a minőségi kritérium (MK) 1, 2., egyenes arányosítás, 3. arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám rész- és alszempontonként: 0-10 pont. Részletesen a KDban.
MK 1, 2 szempontra tett ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai önéletrajza a KD szerint, melynek hiányában az ajánlat érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) - (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62-63. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62-63. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.-63.§ szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) - (2) bekezdés]
Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során elfogadja az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-5. §] A dokumentumok benyújtása 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján is lehetséges.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. Ajánlatkérő elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolhatják.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, mely tartalmazza - adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is;
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.1. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi tervezési munkák kezdési és befejezési időpontját is - év/hónap pontossággal.
b) szakember végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1. pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
SZ.1./ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pont; 322/2015. X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés].
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Alkalmazandó még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében írtak.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az alábbi szakemberekkel:
M.1.1. legalább 1 fő tervezővel, aki építészeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (É) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (É) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2. legalább 1 fő tervező, aki tartószerkezeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (T) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (T) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körűtervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.3. legalább 1 fő tervezővel, aki településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (TK) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (TK) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a teljes körű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
Ugyanaz a szakember megajánlható az M.1.1-M.1.3) pontokban meghatározott alkalmassági feltételek igazolására, amennyiben a szakember teljesíti az előírt alkalmassági minimumkövetelményt.
SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
2. Fizetési feltételek: AK előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű részteljesítést követően a Kbt.135.§(1) és (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001 azonosító számú projektre vonatkozó támogatási konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre:
1.rész-számla:Esedékessége:Az engedélyezési terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon.Összege:az engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100%-a.
2.rész-számla (végszámla):Esedékessége: a kiviteli terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj és arra vonatkozó jogdíj 100%-a.
Részletesen lásd a KDban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 7621 Pécs, Mária u. 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A KD elérése Kbt. 39.§(1) és 57.§ (1) bek szerint történik, mely az elj-ban való részvétel feltétele. A KD másra át nem ruházható(k) és közzé nem tehető(k). A KD elektronikus úton érhető el a www.pvfzrt.hu/userfiles/ZKAPU_tervezes oldalon. A Kbt. 57.§(2) bek. alapján a KD-t ajánlatonként legalább egy ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD elektronikus úton történő elérésének igazolásaként az annak átvételéről szóló elismervényt aláírással ellátva, az Érdeklődő Gazdasági szereplőre vonatkozó adatok megadásával a kozbeszerzes@pvfzrt.hu email címre kell visszaküldeni, vagy ennek hiányában az ajánlatban benyújtani.
Az ajánlatkérő kizárólag az aláírt és kitöltött átvételi elismervényt visszaküldő, vagy az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél írásban jelző gazdasági szereplővel tud a Kbt. szerinti kommunikációt folytatni az ajánlattételi határidőig.
2) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt.56.§ (1)-(6) bekezdéseiben valamint a KDban foglaltak az irányadók. AK jelen eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
3) ATnek, valamennyi közös ATnek az ajánlatában be kell nyújtania:
-Kbt. 66.§(2),(4) és (6) bek., Kbt. 67.§(1),(3) és (4)bek. szerinti nyilatkozatokat a KDban meghatározott tartalommal; Az AT vagy közös AT számára - amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66.§(6)bek. a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
-Kbt. 66. § (5) bek- szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az AT(k) nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek;
-Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információkat;
-az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot.
4) Az ajánlathoz csatolandó az AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás.
5) AK jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.
6) Dokumentumok formája a Kbt. 47.§(2)bek szerint. A Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot, a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.
7) Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KDban meghatározott tartalommal.
8) AK a Kbt.2.§(5) bek.ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
9) Részajánlattétel kizárásának indoka: a szolgáltatás megvalósítása egy funkcionális egységet alkot és a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető.
10) AK előírja, a nyertes ATnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 10.000.000,- HUF/év, és 5.000.000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.
11) Kbt. 77.§ (1) bek alapján a minőségi kritérium 1-2 szempont esetében a 60, 3. esetében a 36 hónapot tekinti az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, míg jótállás esetén 12 hónapot el nem érő vállalás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
12) A II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a felhívás feladható legyen a Kiadóhivatal felé. IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónapos időtartam alatt AK 60 napot ért. AK a Kbt.75.§(2)bek szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
13) A jelen AFban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
14) AK tájékoztatja AT-ket, hogy karakterkorlátozás miatt az AF teljes szövegtartalma a KD-ben kerül közzétételre, mely további információkat és előírásokat is tartalmaz, és melyet a megjelent AF-et azzal összhangban kell értelmezni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák