Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.01.03.
Iktatószám: 19236/2017
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.02.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.nif.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában
Hivatkozási szám: K057.02
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli terv készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
Dunán történő átkelés kapcsán 2X1 sávos új közúti híd és a hozzá csatlakozó úthálózat engedélyezési és kisajátítási terv elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek (pl. építési, vízjogi, stb.) megszerzésével, valamint a kiviteli tervek esetleges elkészítésével.
A Duna-híd tervezési szakaszai: 56. sz. főút - 5107 j. út közötti szakasz
Mohácsi Duna-híd mederhíd tervezett támaszköze: 240 m
A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A III.1.3) M/2.1. pont szerinti projektvezető szakember tervezési területen szerzett, az előírt minimális időn felüli projektvezetői többlettapasztalata (hónap) 25
2 2.2. A III.1.3) M/2.2. pont szerinti tervező szakember hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett, az előírt minimális időn felüli tervezői többlettapasztalata (hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nem lehet.Indok:I. dok. 4. old. 3.1.pont
AF II.2.7) pont:21 hó az alábbiak szerint értendő:
Eng.terv,építési eng:a szerz. hatálybalépésétől 12 hó
Kiv.terv:a forrást biztosító tám.szerz. megkötéséről szóló AKi tájékozt. megküldésétől 9 hó
A 21 hóba nem tartozik bele azon 12 hó,mely alatt a kiv.terv forrást bizt. támszerz. megkötésére lehetőség van a kiv.terv megrendeléséhez

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint a cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérlelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MKK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-re. Az igazolás során irányadó a Kbt. 69. § (11) bek.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti híd tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti híd tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a
600 000 000 Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.
A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette). A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
M/1.1. Legalább 1 db országos közútra tervezett, minimum 100 m támaszközű vízfolyás feletti híd tervezésére vonatkozó, engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítés tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó befejezett referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett tervezési szerződéseket vesz figyelembe.
Ajánlatkérő országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdésben meghatározott közutakat érti.
A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évet (72 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M/2.1. 1 fő projektvezető, aki okl. közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, továbbá aki legalább 5 év (60 hónap) projektvezetői gyakorlattal rendelkezik tervezés területén.
Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.
M/2.2. 1 fő felelős tervező, aki okl szerkezet-építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, továbbá aki legalább 3 év (36 hónap) hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal rendelkezik és tervezőként legalább egy vízfolyás feletti híd tervezésében részt vett.
M/2.3. 1 fő tervező, aki okl. közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, továbbá aki legalább 3 év (36 hónap) közlekedési építmények tervezési szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal bír.
M/2.4. 1 fő tervező, aki okl építőmérnök vagy építőmérnök vagy vízépítési üzemmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, továbbá aki legalább 3 év (36 hónap) vízépítési szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal bír.
M/2.5. 1 fő tervező, aki okl építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, avagy az erre a szakemberre a VI.3) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, továbbá aki legalább 5 év (60 hónap) geotechnikai szakterületen szerzett tervezői gyakorlattal bír.
A szakmai gyakorlat időtartama minden szakembernél az adott szakemberre előírt végzettség megszerzésének időpontjától számít!
Az 1-5. pontban előírt pozícióra megajánlott szakember más pozícióra nem jelölhető.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)]
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) bek-ei és a Kbt. 69.§ (11) bek, továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 24.§ (1) bek is irányadó.
Alkalmasságot igazoló szervezet esetén továbbá a Kbt. 67.§ (3) bek és a 321/2015.(X.30.) Kr. 3.§ (2) bek szerint kell eljárni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 15 %-a
Jótállási idő: 36 hónap
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20%-a
Tervezett forrás: hazai, a szerződés kedvezményezetti finanszírozású. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az Art. 36/A. §, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.
Részletek: közbesz.dokumentáció
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp) Hely: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontásánál Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A KD-okat az AK a Kbt. 39. § (1) bek-re tekintettel korlátlanul,teljeskörűen,díjmentesen a https://kozbeszerzes.nif.hu/címen elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a jelen AF feladásának napjától. A KD regisztrációt követően letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.A Kbt. 57.§(2) bek. alapján AK előírja, h. a KD-okat ajánlatonként legalább 1 ATnek, vagy az ajánlatban megnevezett AVnak le kell töltenie.Közös ajánlattétel esetében elég az egyik ATnek v. az ajánlatban megnevezett AVnak igazoltan letölteni.
2.AK a Közbesz.Hatóság útmutatója alapján (KÉ 2016.évi 147.sz., 2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében fordított arányosítás, a 2.1.-2.3. sz. minőségi résszempontok esetében egyenes arányosítás módszerét alkalmazza,pontszámok. 0-10 között
A 2.1.-2.2. sz. részszempont esetében 60 hó a max. figyelembe vehető többlettapasztalat, ez a max. 10 pontot kapja. 0 hó többlettapasztalat esetén ajánlattevő a min. 0 pontot kapja.
3.AK legkésőbb a szerz.kötés időpontjára min. 500 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerz. meglétét írja elő.
4.Szerz.kötés feltétele:
-nyertes AT által az AF III.1.3) M/2.1. és 2.3 pont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti KÉ-K, v. azzal egyenértékű érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
-az AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakem. rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti HT, v. azzal egyen. érvényes tervezői jog-gal, továbbá az MMK névjegy-ben ilyen jog-gal szerepeljenek.
-az AF III.1.3) M/2.4. szerinti szakem. rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti VZ-TER, v. azzal egyen. érvényes tervezői jog-gal, továbbá az MMK névjegy-ben ilyen jog-gal szerepeljenek.
-az AF III.1.3) M/2.5. szerinti szakem. rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti GT, v. azzal egyen. érvényes tervezői jog-gal, továbbá az MMK névjegy-ben ilyen jog-gal szerepeljenek.
5.Minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbbak: AF III.1.2) 1. alpont,III.1.3) pont 1-2. alpont.
6.AK a Kbt. 71.§ alapján az összes AT számára, azonos feltételekkel biztosítja a HP lehetőségét.Nem rendel el újabb HPt, ha a HPval az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
7.AF IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt.81.§ (11)bek. alapján 60 nap.
8.AK kizárja a Kbt.35.(8)bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli,mind közös ajánlattevők esetében.
9.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
10.Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AF-ajánlati felhívás
KD-közbeszerzési dokumentáció
HP-hiánypótlás
AV-alvállalkozó
Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum
11.AK előírja a Kbt.66.§(2).(4) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.
12.Részletes előírások:KD
13.A megjelölt határidők közép-európai idő,UTC+01:00 szerint értendők.
14.Nem szabályozott kérdésekben:Kbt.,végrehajtási rend-ek,Ptk. szabályai.
15.Ajánlati bizt. mértéke:9.000.000,- Ft Részletek: I. dokumentáció 14. old. 22.pont
16.Az eljárás a Kbt.53.§(6)bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
17.AK felhívja a figyelmet a szerz. 11.pontjára, mely a megrendelésre kerülő tervek esetében eltérő hatályba léptető feltételeket tartalmaz!
18.ATnek az egyösszegű ajánlati áruk megadása mellett azt meg kell bontani akként, h. a teljes ajánlati ár 44%-át kell képezze az eng. tervvel és (nem jogerős) építési eng-el bezárólag elvégzendő feladatok ellenértéke, míg a kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok a teljes ajánlati ár 56%-át kell kitegyék.
ATnek ajánlati árát a Felolvasólap 1. számú mellékletén ezen %-os megbontásnak megfelelően kell feltüntetnie! Az ajánlati ár ettől eltérő meghatározása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
19.FAKSZ neve, lajstromszáma: Dr. Pongor Dániel, 00314
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák