Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/209
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.30.
Iktatószám:19643/2018
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérők címei, illetve az egyes rendezvények helyszínei, valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Keiok Kft;Har Meron Hungary Kft
Ajánlatkérő típusa:Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bicske PR és tájékoztatási tevékenység
Hivatkozási szám: EKR000114022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés keretében az „Észak- és Közép- Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)” projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00085) megvalósításával kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30483000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bicske PR és tájékoztatási tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak:79821000-5
79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU211 A teljesítés helye: Ajánlatkérők címei, illetve az egyes rendezvények helyszínei, valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében rendelkezésre álló támogatás összegének megfelelően a tájékoztatási tevékenység során a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati Kézikönyv” (KTK2020) című dokumentum releváns előírásainak megfelelő, vonatkozó kommunikációs csomag elemeit kell megvalósítani.
A kötelezően használandó arculati elemek leírását a KTK2020 tartalmazza, a kommunikációs feladatokat a KTK2020 útmutatása szerint kell teljesíteni.
A Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok” című dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu
A nyertes ajánlattevőként (AT) szerződő fél feladatának nem képezik részét az alábbi feladatok:
• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A nyertes AT-ként szerződő fél által elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök az alábbiak:
Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 15 000db
Projekt aloldal létrehozása, működtetése és frissítése 4db
Lakossági fórum 10db
Sajtónyilvános nyitó rendezvény szervezése 4db
Sajtónyilvános rendezvények szervezése 6db
A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 1db
A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése 9db
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 10db
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 10 alkalom (a projekt alatt folyamatosan)
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 4db
PR film készítése 1db
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 15 000db
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 10db
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő (AK) felhívja AT-k figyelmét, hogy a PR film készítésének árát nettó 3500000,-Ft + áfa áron maximalizálja a Kbt. 77.§(1) bek. alábbi rendelkezése alapján: „Az AK bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.”
Tehát az 1.11. PR film készítése értékelési alszempont esetében az ajánlati elem nettó 3500000,- Ft összegnél kedvezőtlenebb nem lehet az AK számára.
Ajánlattevők ennél magasabb összegű megajánlást nem tehetnek, a magasabb összegű megajánlás a Kbt. 73.§(1) bek. e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakmai megvalósítási terv részeként beadott költségtervben kérjük fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a PR film készítés költségtervének végösszege nem haladhatja meg a fentiek szerint előírt összeget.
A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő szerződést, hogy az Ajánlatkérőnek (Kedvezményezettnek) a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve a szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz használt eszközöket is. A projekttáblák, szórólapok készítése, a reklám- és szóró ajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
AK a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt és nem növeli a csoportokra vonatkozó előítéleteket. Ezt a teljesítés során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek is figyelembe kell venni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakmai ajánlat - Szakmai megvalósítási terv - 2.1. Műszaki többlet-vállalás (Igen/Nem)  5
2 2. Szakmai ajánlat - Szakmai megvalósítási terv - 2.2 Koncepcionális többlet-vállalás (Igen/Nem)  5
3 3. Ajánlattevő vállalja-e környezetvédelmi szempontok érvényesítését a teljesítés során (Igen/Nem, amennyiben Igen: „A” vagy „B” Vállalás)  15
4 4.1. Az M.2.1. pontra bemutatott vezető PR menedzser szakember környezeti kommunikáció specializáció szakirányon szerzett vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkezik-e (Igen/Nem)  15
5 4.2. Az M.2.2. pontra bemutatott PR asszisztens szakember Európai Unió által finanszírozott vagy társfinanszírozott projektek kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenységek végrehajt 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – lásd II.2.6) pontot Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: JELEN SZAKASZ CSAK A KARAKTERKORLÁTRA TEKINTETTEL KERÜL KITÖLTÉSRE AZ ELJÁRÁSBAN NEM TARTALMAZ OPCIÓT!
Az ajánlati ár (nettó HUF) részszempont alszmpontjai (súlyszám):
1.1. Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése 0,2943
1.2. Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 0,4709
1.3. Lakossági fórum 4,1456
1.4. Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 8,8219
1.5. Sajtónyilvános rendezvények szervezése 9,3197
1.6. A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 0,1144
1.7. A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése 0,1766
1.8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 10,5351
1.9. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 1,1772
1.10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 8,8292
1.11. PR film készítése 5,7226
1.12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 0,2943
1.13. A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 0,0982
További információk:
1. A teljesítés határidejeként a felhívásban meghatározott időtartam tervezett, mely tartalmazza a projekt fizikai befejezésének tervezett időtartamát, illetve a projekt fizikai befejezéséig történő valamennyi előírt feladat ellátását is. A nyertes AT-ként szerződő fél köteles rendelkezésre állni a projekt záró kifizetés igénylés Irányító Hatóság részére történő benyújtásától a záró beszámoló IH általi elfogadásáig. A rendelkezésre állási időszakban a nyertes AT-ként szerződő fél külön díjazásra nem jogosult.
2. FAKSZ: dr. Molnár Éva (00512)
3. A felhívás II.2.7) pontjában megjelölt kezdési határidő tervezett, mely a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontjára tekintettel módosulhat.
4. Az ajánlatban csatolni kell:
- Kbt.66.§(6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
- Kbt.66.§(2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,
- Kbt.66.§(4) szerinti nyilatkozatot,
- Kbt.66.§(5) alapján a felolvasólapot.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00085
II.2.9) További információ:
Részajánlat kizárásának indoka: A beszerzési igény, tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Lásd továbbá a közbeszerzési dokumentumokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bicske PR és tájékoztatási tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon: +36 306364541
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12250784
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Har Meron Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24255057
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@harmeron.hu
Telefon: +36 209999234
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583592243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30483000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyomt. szórólapok kész., lakossági terj.,
Projekt-aloldal létr. és foly. működtetése, frissítése,
Lakossági fórum,
Sajtónyilvános nyitórend. szervezése
Sajtónyilvános rend. szervezése
"B", "C" és "D" típusú tábla
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolodóan
Sajtónyilv. ünnepélyes prpjektátadó rendezvény szervezése
PR film készítése
Eredménykomm. inf anyagok, kiadványok kész.
RÉSZFELADATOK
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Har Meron Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24255057
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583592243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A hirdetmény V.2.3) pontjában feltüntetett Keiok Kft. és Har Meron Hungary Kft. mint közös ajánlattevők nyújtottak be az eljárásban ajánlatot, és mint közös ajánlattevők kerültek nyertes ajánlattevőként kihirdetésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges