Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/44
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.03.
Iktatószám:1999/2020
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.;City-Form 2000 Kft.;A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Fax: +36 12374113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: csomagos ingatlan értékbecslés_1-12.
Hivatkozási szám: EKR000423142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MNV Zrt. érdekkörébe tartozó a jelen felhívásban meghatározott díjkategóriákba sorolható 324 db ingatlanra vonatkozó értékbecslés elkészítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 24529700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ingatlanokra vonatkozó értékbecslések elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MNV Zrt. érdekkörébe tartozó az alábbi díjkategóriákba sorolható, - esetenként, várhatóan a 15 MrdFt forgalmi értéket meghaladó - ingatlanokra vonatkozó értékbecslések elkészítése.
Az ingatlan kategóriák részletezése:Vállalkozási Díjak Elkészítési//Teljesítési határidő (helyszíni szemlétől számított) Elkészítési/Teljesítési határidő (Vállalkozási Szerződés megküldésétől számított)Ingatlan kategória Ingatlan elhelyezkedése 1-3
munkanap 4-6 munkanap 7-10 munkanap 15 munkanap
I ORSZÁGOS 1. rész Ft + áfa 2. rész Ft + áfa 13. rész Ft + áfa 19. rész Ft + áfa
II 3. rész Ft + áfa 4. rész Ft + áfa 14. rész Ft + áfa 20. rész Ft + áfa
III 5. rész Ft + áfa 6. rész Ft + áfa 15. rész Ft + áfa 21. rész Ft + áfa
IV 7. rész Ft + áfa 8. rész Ft + áfa 16. rész Ft + áfa 22. rész Ft + áfa
V 9. rész Ft + áfa 10. rész Ft + áfa 17. rész Ft + áfa 23. rész Ft + áfa
VI 11. rész Ft + áfa 12. rész Ft + áfa 18. rész Ft + áfa 24. rész Ft + áfa
I.: lakóingatlan (lakás, családi ház), beépítetlen és beépített lakó-vagy üdülőövezeti telek, garázs, nyaraló, árok, út, vízmosás, csatorna, mocsár, termőföldek II.: Iroda albetét, üzlet albetét és egyéb funkciójú albetétes ingatlan, közút, közpark, oktatási funkciót ellátó ingatlanok (pl. bölcsőde, óvoda stb.) III.: Ipari ingatlan, raktár, honvédségi ingatlan (pl. laktanya), fejlesztési terület (ill. több, egybefüggő, egymás mellett elhelyezkedő ingatlanok csoportja), hírközlési és távközlési funkciót ellátó ingatlanok (pl. adótorony, átjátszó állomás stb.), nyomvonal jellegű létesítmények IV.: Irodaház, üzletház, és egyéb kereskedelmi-szolgáltató funkciójú önálló ingatlan, oktatási funkciót ellátó ingatlanok (pl. iskolák, egyetemek stb.) V.: Vendéglátó-ipari egység, hotel, szálláshely, társasüdülő, tábor, üdülőtábor, kastély, szociális funkciót ellátó ingatlanok (pl. idősek otthona, hajléktalan szálló stb.) VI.: Intézményi ingatlanok, egészségügyi funkciót ellátó ingatlanok (pl. kórház, rendelőintézet stb.), sportolási célú ingatlanok (pl. futballpálya, sportcsarnok, stadion, stb.), egyéb, be nem sorolható ingatlanok A Keretmegállapodás (KM) tárgya a fentiekben rögzített Feladatok ellátása a szerződéses rendelkezések, valamint MNV Zrt. eseti megrendeléseinek, valamint a fenti táblázatban 19. – 24. díjkategória vonatkozásában lefolytatott versenyújra nyitás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződésnek és MNV Zrt. utasításainak megfelelően. Vállalkozó (AT) a fentiekben meghatározott egyes Feladatok ellátását, annak eredményét külön írásos szakértői dokumentumban (továbbiakban: SzV) köteles rögzíteni és azt a KM-ben rögzítettek szerint, teljesítési határidőben leszállítani, azaz a Megrendelő által működtetett ertekbecsles@mnv.hu e-mail címre , illetve a MNV Zrt. által működtetett webes felületen keresztül kell megküldeni MNV Zrt. részére, mindkét esetben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott PDF formátumban, továbbá a megküldéshez mindegyik esetben kötelezően csatolandó a MNV Zrt. által biztosított, szerkeszthető excel adatlap. Megrendelő tájékoztatja AT-t, hogy MNV Zrt. szervezésében folyamatban van egy ún. értékbecslési workflow ügyviteli rendszer kialakítása, melynek során az előzőekben is leírt webes felület kerül kialakításra az AT részére, annak céljából, hogy ezen a felületen keresztül történjen a továbbiakban a SZV-k megküldése, akadályközlés, egyéb kapcsolattartás, továbbá szakmai információáramlás. AT köteles az értékbecslési workflow ügyviteli rendszer kialakítása és rendszerbe állítása után a MNV Zrt. által elvárt formátumban és tartalommal feltölteni a SZV-ket, illetve köteles a MNV Zrt. által később előírt és kiadott kezelési útmutató alapján eljárni a teljesítés folyamán. AT MNV Zrt. külön kérésére a SZV-ből 1 példányt fűzve köteles átadni MNV Zrt. részére, melynek valamennyi oldalát szignálni kell, illetve cégszerűen is alá kell írni. A SZV-t MNV Zrt. korlátozás nélkül, sajátjaként jogosult felhasználni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbesz eljárásban nem alk. A KM hatályba lépésekor ajánlatadási és szerz.köt biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerinti módon, a keretösszeg 1 %-ának megfelelő összegben a KM-ben részletezettek szerint.
Az egyes ingatlanokra vonatkozó részletes árat az ingatlanlista xls. formátumban kérjük megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 216 - 494319
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZT-123876, 123877, 123878, 123879, 123880, 123881 Rész száma: Elnevezés: Ingatlanokra vonatkozó értékbecslések elkészítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22445067
Postai cím: Alig Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: patriaconsult@patriaconsult.hu
Telefon: +36 12425214
Internetcím(ek): (URL) www.patriaconsult.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: City-Form 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20249856
Postai cím: Farkastorki Út 25/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: andreadelmedico@cityform.hu
Telefon: +36 703309698
Internetcím(ek): (URL) www.cityform.hu
Fax: +36 12422229
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29160431
Postai cím: Angyalföldi Út 30-32., fsz. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: rendik.zoltan@anzso.hu
Telefon: +36 12364920
Internetcím(ek): (URL) www.anzso.hu
Fax: +36 12364929
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24529700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevők:
A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. fszt. 2. Adószám:12612811241 A 2., 8., és 12. részek tekintetében nyertes
City-Form 2000 Kft. székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 25/C. Adószám:13300850241 A 9., 10. és 11 részek tekintetében nyertes
Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14. Adószám:13047821241 Az 1., 3., 4., 5., 6. és 7. részek tekintetében nyertes
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)